ESAB | A6 S Arc Master ICE™ | Service manual | ESAB A6 S Arc Master ICE™ Användarmanual

ESAB A6 S Arc Master ICE™ Användarmanual
A6 S Arc Master ICE™
Installationsmanual
0825 656 070 2012-06-01
Valid for serial no. 001-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
-- 2 --
3
SVENSKA
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollsystem ICEt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktanslutningar -- PAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktanslutningar -- PEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
11
14
TOCs
-- 3 --
SE
SÄKERHET
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de
säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav och föreskrifter som ställs på denna typ
av utrustning med tanke på de faror och den risknivå som kan uppstå vid arbete i en
svetsanläggning.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler
som gäller för arbetsplatsen.
1. All manövrering måste utföras efter givna instruktioner av personal som är väl
insatt i anläggningens funktion.
En felaktig manöver, orsakad av ett felaktigt handgrepp, eller en felaktig
utlösning av en funktionssekvens, kan skapa en onormal situation som skadligt
kan drabba såväl operatören som den maskinella utrustningen.
2. All personal som arbetar med anläggningen skall vara väl insatt i:
S
dess handhavande
S
nödstoppens placering
S
dess funktion
S
gällande säkerhetsföreskrifter
För att underlätta detta är varje elkopplare, tryckknapp och potentiometer
försedd med skylt eller textad skylt som anger typ av aktiverad rörelse eller
inkoppling vid manövrering.
3. Operatören skall se till att:
S
ingen obehörig person befinner sig inom arbetsområdet före eller under drift
S
ingen obehörig person uppehåller sig inom riskområdet när vagn eller slider
körs. Tänk på området bakom vagnen som man ej ser från manöverpanelen.
4. Arbetsplatsen skall:
S
vara fri från maskindelar, verktyg eller annat upplagt material som kan hindra
operatörens förflyttning inom arbetsområdet.
S
vara så disponerad att kravet på åtkomlighet till nödstopp är väl tillgodosett.
5. Personlig skyddsutrustning
S
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex
skyddsglasögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar.
S
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband etc som
kan fastna.
6. Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl angiven
plats.
S
Golvytor och maskindelar skall hållas fria från brännbart material, såsom
oljespill, tygtrasor, etc.
S
Tänk på att svetssprut kan förorsaka brand samt brännskador på huden.
SafeArcS
-- 4 --
SE
SÄKERHET
7. Spänningsförande delar är normalt beröringsskyddade.
S
Manöver-- och kopplingslådor får ej öppnas när anläggningen är i drift eller
spänningsansluten.
S
De skall endast kunna öppnas med nyckel eller verktyg.
S
Kontrollera att anvisade jordförbindningar är väl anslutna.
S
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
8. Underhåll
S
Smörjning och underhåll av svetskranen får ej utföras under drift.
S
Ingrepp på pneumatik-- och hydraulikkomponenter får endast utföras när
systemet är tryckavlastat.
9. Alla nödstopp och säkerhetsanordningar skall provas dagligen samt efter
varje gång en åtgärd är vidtagen med maskinen.
Vid varje onormal funktion / signal måste detta åtgärdas innan normal
användning sker.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
SafeArcS
-- 5 --
SE
INSTALLATION
INSTALLATION
Allmänt
Gällande säkerhetsbestämmelser måste noggrant följas när
installations--, drifts-- och underhållsåtgärder vidtages!
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Läs samtliga bruksanvisningar till komponenter
som ingår i utrustningen!
hfd2i1sa
-- 6 --
SE
INSTALLATION
Kontrollsystem ICEt
Överblick
hfd2i1sa
-- 7 --
SE
INSTALLATION
Kontaktanslutningar -- PAV
Baksida --PAV
hfd2i1sa
-- 8 --
SE
INSTALLATION
Insida--PAV
hfd2i1sa
-- 9 --
SE
INSTALLATION
PAV inställningar
1. Nodadress: 14
2. MaskinID: 5
hfd2i1sa
-- 10 --
SE
INSTALLATION
Kontaktanslutningar -- PEK
Baksida -- PEK
hfd2i1sa
-- 11 --
SE
INSTALLATION
Insida--PEK
hfd2i1sa
-- 12 --
SE
INSTALLATION
PEK Inställningar
1. Nodadress: 6
2. MaskinID: 5
hfd2i1sa
-- 13 --
SE
INSTALLATION
Uppstart
1. Starta svetsströmkällorna och kontrollera att twin huvudet fungerar utan PAV.
2. Ändra i mjukvaran för PEK och svetsströmkällan, ladda ICE licensen vid behov.
PEK:
Nodadress: 6
MaskinID: 5
3. Kontrollera att twin huvudet fungerar.
4. Starta PEK och aktivera ICEt trådmatningsfunktion i PEK.
Se hur man aktiverar ICE trådmatningsfunktion i PEK manualen, PEK control
panel 0460 949 xxx.
5. Koppla PAV i systemet.
OBS! Glöm inte att ta bort bygeln på CN23 och sätt dit en bygel på CN29 i PAV.
6. Ta bort bandkabeln CN26 i PEK. Slå på strömmen.
7. ESAT: Nu kan du bara se PAVs styrning.
Ange följande data:
Nodadress: 14
MaskinID: 5
8. Slå av strömmen. Koppla bandkabeln till CN26.
OBS!: Strömmen ska vara avstängd, så länge bandkabeln är borttagen och
installerad på CN26.
9. Starta svetsströmkällorna och kontrollera att PEK hittar alla enheter.
hfd2i1sa
-- 14 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising