ESAB | Retrofit I/O Interface Robot S3 A350 - Aristo For ABB | Instruction manual | ESAB Retrofit I/O Interface Robot S3 A350 - Aristo For ABB User manual

ESAB Retrofit I/O Interface Robot S3 A350 - Aristo For ABB User manual
CZ
Aristo
Retrofit I/O
AH 0736
Interface Robot S3 A350
Návod k používání
0461 125 001 CZ 20120521
Valid for serial no. 461-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1
4.2
Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
Připojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1
6.2
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
14
16
18
22
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
br04d1j
-4© ESAB AB 2006
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
br04d1j
-5© ESAB AB 2006
CZ
2
ÚVOD
Aristot Retrofit I/O kontroluje a převádí signály ze sbĕrnice CAN z napájecího
zdroje do svařovacího robotu a používá se pro napájecí zdroje se sbĕrnicí řízenou
pomocí CAN, například AristoMig 400/500 s Aristot U8 I/O.
Aristot Retrofit I/O převádí analogové a digitální signály do sbĕrnice pro pracovní
komunikaci (CAN) a signály z pracovní sbĕrnice na digitální a analogové signály.
2.1
Vybavení
Aristot Retrofit I/O se dodává s návodem k obsluze.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Aristot Retrofit - Rozhraní S3 A350
Síťové napĕtí
42 V, 50 - 60 Hz
Síťové napĕtí 2 (z robotu)
24 V ss.
Pojistka
1A
Externí napájecí zdroj, robot
+/− 15 V do robotu
Připojení robotu
48kolíkový propojovací konektor
Provozní teplota
-10 až +40 oC
Hmotnost
6,1 kg
Rozmĕry (d x š x v)
365 x 351 x 110 mm
Třída ochrany
IP23
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
VÝSTRAHA!
Při svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
lze používat pouze ty zdroje energie, které jsou určeny k použití v tomto prostřdí.
Tyto zdroje energie jsou označeny symbolem
.
br04d1j
-6© ESAB AB 2006
CZ
4.1
Umístĕní
Aristot Retrofit I/O se instaluje nad napájecí zdroj. Odstraňte gumový potah (C) na
napájecím zdroji a potom zasuňte obrubu skřínĕ rozhraní (A) do postranních profilů
(B) na napájecím zdroji, viz obrázek níže.
DŮLEŽITÉ! Našroubujte tři šrouby na místo v přední části skřínĕ rozhraní a náležitĕ
utáhnĕte závity zajišťující elektrické spojení. Zkontrolujte, zda bylo vytvořeno
elektrické spojení.
Pokyny pro připojení
AH 0738
4.2
Úplné popisy napájecího zdroje a podavače drátu jsou uvedeny v samostatných návodech k obsluze.
br04d1j
-7© ESAB AB 2006
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1
Připojovací místa a ovládací prvky
1
Stop, ŽLUTÉ tlačítko
6
Pojistka/1 A, 24 V ss. z robotu
2
Blokování oscilačního pohybu, ŽLUTÉ
tlačítko
7
Připojení doplňkového vybavení
(mazání/čištĕní), 8kolíková zástrčka
3
Blokování procesu (spuštĕní svařování),
ŽLUTÉ tlačítko
8
Přípojka pro ovládací kabel z napájecího
zdroje (12kolíková sbĕrnice CAN)
4
Kontrolka (BÍLÁ), napájení z robotu
9
Přípojka (záporná) pro detekci napĕtí
oblouku (1kolíková zástrčka)
5
Přípojka pro signály do/ze svařovací pistole
robotu (48kolíková zástrčka)
5.2
Popis funkce
Aristot Retrofit I/O je připojeno ke skříni robotu a k napájecímu zdroji.
Když je skříň rozhraní připojena ke zdroji AristoMig 400 nebo AristoMig 500 s
Aristot U8 I/O, číslo součásti 0456 290 991 nebo vyšší.
Typový štítek je umístĕn na
zadní stranĕ skřínĕ rozhraní.
br04d1j
-8© ESAB AB 2006
AH 0736
CZ
Tlačítko A - Stop
Toto tlačítko zastaví robot a svařování.
Tlačítko B '2d zastaví program robotu bez oscilačních pohybů
Stisknuté tlačítko INHIBIT WEAVING (svítí žlutĕ) zabraňuje oscilačním pohybům v
programu robotu. Program robotu lze spustit s oscilačními pohyby a bez nich.
Tlačítko C '2d spustí program robotu bez svařování
Stisknuté tlačítko INHIBIT PROCESS (svítí žklutĕ) blokuje svařování. Obsluha může
spustit program robotu bez svařování a vyzkoušet vzor pohybů.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Prohlídka a čištĕní
Pravidelnĕ kontrolujte, zda je skříň rozhraní elektricky spojena s napájecím zdrojem
a zda jsou konektory správnĕ zapojené a nejsou vadné.
6.2
Vyhledávání závad
S
Zhasnula kontrolka (bílá) na přední stranĕ? Zkontrolujte, zda není spálená
pojistka.
S
Ujistĕte se, že kabely jsou správnĕ zapojeny v konektorech.
Úplné popisy napájecího zdroje, podavače drátu a ovládacího panelu jsou uvedeny v samostatných
návodech k obsluze.
br04d1j
-9© ESAB AB 2006
CZ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
AristoRRetrofit I/O je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami 60974- 1 a 60974- 10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo
opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
***
POZOR! 8. FUNKČNÍ POPIS VSTUPNÍCH/VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ je pouze v
angličtinĕ a je určen především k integraci a instalaci skřínĕ rozhraní na stranĕ 11.
br04d1j
- 10 © ESAB AB 2006
FUNCTION DESCRIPTION OF I/O SIGNALS
The Retrofit I/O is the interface between the welding robot and the welding
equipment. The Retrofit I/O converts the robot's I/O signals to field bus signals to the
welding equipment. The Retrofit I/O also converts the field bus signals from the
welding equipment to I/O signals to the welding robot.
Configuration of the I/O--version (U8 I/O)
With the service function 38 in the U8 I/O unit you can activate or deactivate the
different blocks of I/O's.
For more information, please read the Service manual for U8.
Input data I/O signal from control equipment (robot) to the welding
equipment
Welding start
The signal starts the welding process but before the welding process starts the quick
stop and stop signals are checked to ensure that they are not active.
Stop
The signal shuts off the robot and the welding process.
Quick stop
The signal stops the equipment if it is active in the welding process, it carries out a
normal stop without crater filling. The function is used when a quick stop is required
but it gives a normal burnback time to prevent the wire sticking in the weld pool. The
signal also blocks the start command.
Wire inching
Used when one wants to feed wire without welding voltage.
The signal starts the wire feed without the welding voltage being activated. The wire
feed unit feeds wire at the set speed. If the signal is active during the welding
process, the command is ignored.
If both welding and wire inching are activated at the same time the equipment will
ignore the wire inching command and start the welding process.
Gas flushing
Gas flushing is used when measuring the gas flow or to flush any air or moisture
from the gas hoses before welding starts. Gas flushing is carried out without voltage
or wire feed occurring.
Welding start always activates the gas valve even if the manual gas command is
given. In the same way the gas valve for gas post flow is always closed if it is not
closed already.
Gas flushing operates parallel to the functions gas pre-flow and gas post-flow. To
control the welding gas from the robot, set the gas pre-flow to minimum and the gas
post-flow to maximum, and then control the welding gas using the gas flushing
functions.
br04func
- 11 -
Spatter cleaning
The signal controls the valve for air cleaning welding spatter.
Touch Sense Response
This command is used by the robot to sense where the wire is.
When the function is active, the power source will give out current limited idle voltage
to see if the wire is in contact with the workpiece. On contact, the output signal
"Touch Sense Response" is activated.
Active analog
The signal is used to switch between the analog and digital remote modes.
Analogue active allows analog control of the welding parameters, voltage, arc
voltage and the wire feed speed.
NOTE! On Retrofit I/O the function is always activated.
If the welding method SuperPulse is to be used, the "analog active" signal must be
deactivated.
When the analogue method is activated the power source will not use the preset
values for wire feed speed and voltage when new welding data is selected. When
"analog active" is activated the robot controls arc voltage and wire feed speed using
analog signals.
With the analog active signal deactivated, welding data is exchanged with preset
welding data such as voltage, wire feed speed to fixed set welding parameters. The
pre-programmed welding data (schedules) is requested from the U8 I/O welding data
memory.
Welding data
With the signals memory 1, 2, 4, 8, one accesses saved welding data (schedules) in
U8 I/O.
The binary coded combinations of these signals can be used to recall the memories
1--15 in the Aristo U8 I/O memory bank.
A complete set of welding data includes all settings that can be made in U8 I/O, see
the instruction manual for U8.
Voltage reference
This signal is used by the robot for analog control of the welding voltage if analog
active is selected. It stretches from 0--10V and corresponds to welding voltage
socket as follows.
0V reference gives a deviation on the selected arc voltage of -10V
10V reference gives a deviation on the selected arc voltage of +10V
If the machine is in non-synergy mode, the equipment will use the appreciated value.
0V reference gives arc voltage 8V
10V reference gives arc voltage 60V
br04func
- 12 -
Wire feed speed reference signal
The signal is used by the robot to make analog adjustments to the wire feed speed.
The internal solution is 0.1 m/min.
Input voltage
0 V: Mini. value for wire feed (normally 0.8 m/min) (RoboFeed)
10 V: Max. value for wire feed (normally 25 m /min)
Output I/O signal from welding equipment to control equipment
Arc Acknowledge
The signal is activated after established welding start if the voltage and current
strength lie within weldable limits. The signal disappears if welding cannot be
established.
The criterion for establishing a welding arc is that the process control has passed the
start- procedure, which means that there it not sufficient with only a short circuit to
meet the criteria. Normal delay from the first contact, which is acknowledged by the
welding arc (wire feed time for this that the first contact is established ) is in the
interval 2 to 20 ms. If there is a poor start to the welding arc the "Arc acknowledge" is
further delayed.
Touch Sense Response
This signal indicates contact in the welding circuit, i.e. that the wire is in contact with
the workpiece. To obtain "touch sense response" the "touch sense" input signal must
be activated.
Collision robot (AntiCollisionDetect)
The signal comes via the internal CAN bus from the feeding mechanism
(RoboFeed). The signal indicates that the robot's breaker has activated. The
interface activates a relay which breaks two safety loops from the robot, at which the
robot orders a quick stop of both robot and the welding equipment.
The output is high when the welding gun breaker is tripped (the signal is sent to the
robot).
Machine faults
The signal is low when an error has been detected in the welding equipment.
br04func
- 13 -
4
7
8
9
5
6
7
8
9
5
SW3
SW2
121
Inhibit Process
Inhibit Weaving
E
D
10
021
034
13
132
X1
033
ST1
13
123
Interface Box
- 14 -
© ESAB AB 2006
223
221
245
246
247
248
294
210
024
k
j
b
a
3
025
Safety Switch
1A Em.stop
Z
Safety Switch
1B Em.stop
Y
Safety Switch
2A Em.stop
y
026
2B Em.stop
X
Safety Switch
Lubrication Cleaning
Lubrication
G
023
Lubrication Finish
m
224
W1 47x
F
612
C1
711
610
6
HL3
3
X1
HL2
1
5
909
11
808
222
B
707
114
C
606
144
A
113
3
E
1003
902
X5
D
081
4
XS02
XP03
071
3
G
0VR
455
162
24VR
061
5
019
C
211
273
1
404
3
303
142
4
F
051
CAN LOW
141
E
XS01
HL1
br04 diag
L
041
031
2
K
R1
1
0V
B
CAN HIGH
A
R2
X4
020
Extern Negative Arcvoltage
XP01
040
Schema
5
10
11 12
032
X1
A
5
1
8
4
7
6
2
5
1
12 11 10 9
8
7
3
6
KL1408_1
018
212
213
101
102
103
104
105
106
001
002
003
004
008
P.Source On/Off Outp7
0V Supply From Robot
24V Supply From Robot
d
3
5
4
3
1
2
0V
012
014
015
016
017
Shield
Manual Wire FeederOutp.8
Gas On/Off Outp.9
c
218
Spatter Cleaning O.10
K
111
Run Outp.11
M
R2
1
24V
100
240
W BK5151/XP01
1124
16
244
1200
15
BK5151
5
Gas Purge
2
Weld On
6
Reverse Wire
7
Inching
4
Air Purque
8
10 11 12 13 14
0V
9
L
24V
18 17 16 15 14 13
8
Analog Active
KL1408_2
7
Quick Stop
0V
24V
19Vac
D6
D5
6
N
AP3
C1
7
2
CAN LOW
3
5
X
17 18
2
1
2
4
3
10
19VAC
4
- 15 -
© ESAB AB 2006
0V
4
4
124
W
200
U
0VR
(Memory1) Outp.17
V
24VR
(Memory2) Outp.18
H
301
(Memory4) Outp.5
J
405
(Memory8) Outp.6
B
502
011
Current Sensor Inp.7
T
703
Weld eq.ready-SurmAlarm to Robot Inp.6
Sensor input 2Surf.stepdetect Inp.238
A
Searce SensorActive Outp.19
Wire Feed Reference
Voltage reference
e
807
3
1101
2
1503
1
1607
J5
1704
0 V Supply to Robot
f
CAN HIGH
1001
1808
1
205
401
2
304
505
+15V Supply To Robot
i
240
KL2134
3
J2
Tourche Sense
100
815
314
603
-15V Supply to Robot
g
154
h
Reserv
110
8
6
Reserve
090
KL3062
3
5
Wire Feeder
1315
4
Reserve
9
3
Memory 1
8
2
Memory 2
7
7
Memory 4
C2
6
Memory 8
6
5
Arc Acknowledge
A2
1
Machine Error=0V
br04 diag
3
Tourch Sense R.
42VAC
4
Collision Detect
A3
5
24VR
2
13
6
0VR
080
J4
2
24VR
19Vac 19Vac
D1
D2
D4
1
0VR
A5
700
J1
Voltage 0-10V
070
A1
Wire 0-10V
-15V 0V +15V
7
Com 0V
KL9010
1215
n
AP1
14 15 12
Com 0V
TC1
060
R1
R2
414
022
Safety Switch
Em.Stop From Robot
a
025
Robot ABB S3
aa
A1
1A
FU1
A1
J3
201
J6
1
3
1
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
AH 0736
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0461 090 881 AristoÒ Retrofit I/O
Interface S3 A350
0461 125 001 Instruction manual
AristoÒ Retrofit I/O
Interface S3 A350
br04 order
Notes
For ABB
- 16 © ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 -
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
Seznam náhradních dílů
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
101
1
-
Cover
102
1
-
Gable back
48p 1x12p
103
2
0452 116 004
Relay
2VX 24VDC
104
2
0452 116 008
Socket
105
1
0368 544 002
Sleeve socket
106
1
0368 543 008
Panel plug 48-pol
107
1
0458 681 891
Cable D-sub compl.
108
1
0467 911 884
Capacitor
109
1
0456 686 880
Clamp
110
1
0368 543 003
Burndy plug
M/C Mount 12 way
-
50
0323 945 004
Contact pins (W)
Min. 50 pcs
111
1
0457 799 001
Screen plate
112
1
0457 800 001
Insulation
113
1
0366 285 001
Protection cap
114
1
0193701 001
Fuse holder knob
115
1
-
116
1
0193 701 002
117
1
-
Chassi
S3 A350
118
1
-
Adapter plate
S3 A350
119
1
-
Gable front.
S3 A350
1
0192 576 003
120
1
-
Sign “STOP”
121
3
-
Sign bracket
122
1
-
Stop buttom
Baco
123
2
-
Contact block
14A/230 VAC (Stop buttom)
124
2
-
Push buttom switch
125
1
-
Sign “Inhibit Process”
126
1
-
Sign “Inhibit Weawing”
127
1
-
Lamp 24 VDC
128
2
-
Bracket
129
2
-
Contact block
14A/230 VAC
20
0194 179 327
Screw
MRT Ground-cutter M5x12 - Min. 50 pcs
Fuse 1A
Notes
8-pol.
12-pol
Slow fuse 230V
Fuse holder
Lamp 24V White
Baco
SPARE PARTS SET
Item
Ordering no.
Kit 1
0443 740 881
Stop buttom kit
Includes items: 120, 121, 122 and 123
Kit 2
0443 740 880
Push buttom kit
Includes items: 121, 124, 125, 126, 127, 128 and 129
br04sp1
Denomination
Notes
- 18 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
br04sp1
- 19 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MOUNTING PLATE
201
1
-
202
1
0194 204 001
Terminal Bud coupler
BK5151
203
2
0194 205 001
Terminal Digital input
KL1408
204
1
0194 205 002
Terminal Digitial output
KL2134
205
1
0194 205 003
Terminal Analog input
KL3062
206
1
0194 205 004
Terminal Bus End
KL9010
207
1
-
Screw, MRT Ground-cutter
M5x12
208
1
-
Flat pin
6.3 x 0.8 M6
209
1
0487 427 880
Printed Circuit Board
210
1
0319 828 003
Transformer
WFU
211
1
-
Circuit Card holder
6.3 mm
212
1
0487 385 880
Printed Circuit Board
TIG
213
2
-
Quick-Act lock nut
B6
br04sp2
Mounting plate
- 20 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
br04sp2
- 21 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Robot S3 A350
Spotřební díly
Aristot U8 I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 290 991
Extension cable CAN 4 pole - 12 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 280 881
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 280 882
Control cable Retrofit I/O Interface - Power
source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 527 891
Note:
Standard delivery with the Aristot Retrofit I/O
br04a1a
- 22 -
© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising