ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Brugermanual

ESAB MA23 Brugermanual
NO
Origo™
MA23
MA24
Bruksanvisning
0460 454 272 NO 20120322
Valid from program version 1.26
1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Innstillingspanel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstillingspanel MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG-SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbol og funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjulte MIG/MAG-funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA-SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbol og funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjulte MMA-funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 SVEISEDATAMINNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FEILKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Liste over feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse av feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅDD- OG GASKOBINASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-2-
NO
13
INNLEDNING
Håndboken beskriver hvordan innstillingspanelet MA23 og MA23A skal betjenes.
Generelle driftsopplysninger står i bruksanvisningene til henholdsvis strømkilden og
trådmateenheten
Ved nettspenningstilkopling foretar enheten en selvtest av
lysdiodene og displayet, deretter vises programversjonen, og i
dette tilfellet er det programversjon 0.17A.
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra www.esab.com.
13.1
Innstillingspanel MA23
Innstilling av spenning
Innstilling av trådmatehastighet,
strøm, (ampere, m/min eller
prosent)
Display
Valg av sveisemetode
MIG/MAG
eller MMA
Valg av 2-takt
eller 4-takt
Innstilling fra panel
, programskifte med pistolbryter
eller tilkopling av
fjernregulator
Visning av hvorvidt VRD-funksjonen (redusert tomgangsspenning) er aktiv eller inaktiv.
Gasspyling
Kaldtrådmating
Indikasjon av hvilket parameter som vises i displayet. Volt, ampere, m/min eller prosent.
Innstilling av induktans
Taster for sveisedataminne, se side12.
Ved oppmålt verdi i panel for buespenning V og sveisestrøm A, er oppmålt aritmetrisk
middelverdi = oppmålt likerettet middelverdi.
-3bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
13.2
Innstillingspanel MA24
Innstilling av spenning/QSet
Innstilling av trådmatehastighet,
strøm, (ampere, m/min, prosent
eller sekunder)
Display
Valg av sveisemetode
MIG/MAG
eller MMA
Valg av QSet
, manuell innstilling
Valg av krypstart
eller kraterfylling
Valg av 2-takt
eller synergi
eller 4-takt
Innstilling fra panel
, programskifte med pistolbryter
eller tilkopling av
fjernregulator
Visning av hvorvidt VRD-funksjonen (redusert tomgangsspenning) er aktiv eller inaktiv.
Gasspyling
Kaldtrådmating
Indikasjon av hvilket parameter som vises i displayet. Volt, synergi, QSet,
ampere, m/min, sekunder eller prosent.
Innstilling av induktans
eller kraterfyllingstid
synergivalg
.
Taster for sveisedataminne, se side12.
Ved oppmålt verdi i panel for buespenning V og sveisestrøm A, er oppmålt
aritmetrisk middelverdi = oppmålt likerettet middelverdi.
-4bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
14
MIG/MAG-SVEISING
14.1
Innstillinger
Funksjoner
Innstillingsområde
Spenning
8-60 V
x
x
12 V
Trådmatehastighet
0,8-25 m/min
x
x
5 m/min
Synergi
AV eller PÅ
-
x
PÅ
Synergilinjer
35 stk
-
x
-
QSet
AV eller PÅ
-
x
AV
Manuell innstilling
AV eller PÅ
-
x
PÅ
Krypstart
AV eller PÅ
-
x
PÅ
0 = AV eller 1 = PÅ
x
-
PÅ
Kraterfylling
AV eller PÅ
-
x
PÅ
Kraterfyllingstid
0–5 s
-
x
0,1s
2-takts eller 4-takts
x
x
2-takt
Aktivt panel
AV eller PÅ
x
x
PÅ
Skifte av triggerdata
AV eller PÅ
x
x
AV
Fjernregulator
AV eller PÅ
x
x
AV
-
x
x
-
Kaldtrådmating
-
x
x
-
Induktans
0 - 100
x
x
70%
1, 2, 3
x
x
-
0,1–9,9 s
x
x
0,1 s
0 = inch, 1 = mm
x
x
1
50–250 ms
x
x
80 ms
0,1–9,9 s
x
x
1s
-
x
x
-
Krypstart
2/4-takt
1)
2)
Gasspyling
2)
Sveisedataminne
Gassforstrømningstid
Måleenhet
1)
1)
Etterbrenntid
1)
Gassetterstrømningstid
1)
VRD
1)
2)
MA23
MA24
Verdi ved
levering
Disse funksjonene er skjulte, se beskrivelse punkt14.3.
Disse funksjonene kan ikke endres mens sveisingen pågår.
14.2
Symbol og funksjonsforklaringer
MIG/MAG-sveising
Ved MIG/MAG-sveising smelter en lysbue en tråd som blir matet fram kontinuerlig
– buen blir beskyttet av en dekkgass.
Trådmatehastighet
Trådmatehastigheten angir hvilken hastighet tråden blir matet med (m/min).
-5bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
Synergi
Hver enkelt kombinasjon av trådtype, -diameter og gassblanding krever et unikt
forhold mellom trådmatehastighet og spenning (lengde på lysbue) for å opprettholde
en lysbue som fungerer stabilt. Spenningen (lengden på lysbuen) følger automatisk
med i henhold til den forprogrammerte synerginlinjen du har valgt. Dermed blir det
mye enklere å finne de riktige sveiseparametrene raskt. Sammenhengen mellom
trådmatehastighet og øvrige parametrer kalles en synergilinje. Se hvilke synergilinjer
som finnes på side 14.
Det er også mulig å bestille med synergilinjer, men de må installeres av en
ESAB-autorisert servicetekniker.
Ved aktivering av synergi,
velg også synergivalg
med instillingsrattet.
QSett
QSet brukes for å gjøre det lettere å stille inn sveiseparametrer.
Vrir du på rattet med urviserne øker (+) lengden på buen.
Vrir du på rattet mot urviserne reduseres (-) lengden på buen.
KORTBUE
Ved første sveisestart med en ny trådtype/gasstype stiller QSetautomatisk inn
alle nødvendige sveiseparametrer. Nå har QSetlagret alle data for å foreta en
god sveising. Ved endring av trådmatehastighet følger spenningen automatisk
med.
SPRAYBUE
Når du nærmer deg et spraybueområde, må du øke verdien for QSet.
Kople fra QSet-funksjonen ved sveising med ren spraybue. Alle innstillinger
overføres fra QSet bortsett fra spenningen, som må stilles inn.
OBS: Gjør den første sveisen (6 sekunder) med QSet på en prøvebit for at alle
data skal bli korrekte.
Manuell
Manuell driftsposisjon. Operatøren må selv stille inn passende verdier for spenning
og trådmating.
Krypstart
Krypstart innebærer at tråden mates med 50 % av innstilt hastighet inntil den opp­
når elektrisk kontakt med arbeidsstykket.
-6bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
Kraterfylling
Kraterfyllingstid
Kraterfylling gjør det lettere å unngå porer, varmsprekker og kraterdannelse i
arbeidsstykket etter at sveisingen er avsluttet.
Ved aktivering av kraterfylling,
velg også kraterfyllingstid
med
innstillingsrattet.
Denne funksjonen kan ikke brukes med QSet.
2-takts
Ved 2-taktsbetjening starter eventuell gassforstrømning når du trykker inn pistolbry­
teren. Deretter starter sveiseprosessen. Når du slipper bryteren, avbrytes sveisin­
gen og eventuell gassetterstrømning starter.
4-takts
Ved 4-taktsbetjening starter eventuell gassforstrømning når pistolbryteren trykkes
inn, og trådmatingen starter når bryteren slippes. Sveiseprosessen fortsetter til bry­
teren trykkes inn på nytt, trådmatingen stanser og eventuell gassetterstrømning
starter når bryteren slippes.
Aktiv panel
Innstillinger gjøres fra innstillingspanelet.
Skifte av sveisedata
Med denne funksjonen er det mulig å skifte mellom ulike forhåndsinnstilte
sveisedataminner ved å trykke én gang på sveisepistolens avtrekker.
Hvis du vil skifte uten at sveising pågår, trykker du raskt én gang. Hvis avtrekkeren
holdes inne for lenge, tolker programmet det som en sveisestart.
Skifte av sveisedata under pågående sveising med 2-takt
Når sveising pågår, er sveisepistolens avtrekker trykket inn. Slipp avtrekkeren og
trykk den raskt inn for å skifte sveisedataminne.
Skifte av sveisedata under pågående sveising med 4-takt
Når sveising med 4-takt pågår, er sveisepistolens avtrekker sluppet. Trykk inn
avtrekkeren og slipp den raskt for å skifte sveisedataminne.
Ved aktivering av sveisedata,
velg sveisedataminne
eller
-7bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
Fjernregulator
Innstillinger gjøres fra fjernregulatoren.
Fjernregulatoren må være koplet til fjernregulatoruttaket på maskinen før
aktiveringen gjøres. Når fjernregulatoren er aktivert er panelet inaktivt.
Når fjernregulatorfunksjonen er aktivert, kan du skifte mellom sveisedataminnene
med en sveisepistol med programvalg (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overskrider 35 V når
sveising ikke pågår. Dette indikeres av at lysdioden for VRD er tent.
VRD-funksjonen deaktiveres når systemet merker at sveisingen har begynt.
Dersom VRD-funksjonen er aktivert, og tomgangsspenningen overskrider
grenseverdien på 35 V, indikeres dette med en feilmelding (16) på displayet, og
man kan ikke begynne å sveise så lenge feilmeldingen vises.
Ta kontakt med en autorisert ESAB-servicetekniker for å få aktivert funksjonen.
Gasspyling
Gasspyling benyttes ved måling av gasstrømmen eller for å spyle gasslangene re­
ne for eventuell luft og fuktighet før sveisingen starter. Gasspylingen pågår så len­
ge knappen er trykket inn og utføres uten at spenningen blir tilkoplet og trådmatin­
gen begynner.
Kaldtrådmating
Kaldtrådmating benyttes når man vil mate fram tråd uten at sveisespenningen blir
tilkoplet. Tråden mates så lenge knappen er trykket inn.
Induktans
Høy induktans gir en bredere sveis og mindre sprut. Lavere induktans gir skarpere
lyd og en stabil og konsentrert lysbue.
14.3
Skjulte MIG/MAG-funksjoner
I innstillingspanelet er det skjulte funksjoner.
For å få tilgang til funksjonene, hold tasten
inne i 5 sekunder, displayet viser en
bokstav og en verdi. Rattet for trådmating brukes for å endre verdien på valgt
funksjon.
-8bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
MA23
Funksjonsbokstav
Funksjon
A
Gassforstrømning
C
Måleenhet
I
Etterbrenntid
L
Gassetterstrømning
J
Krypstart
Funksjonsbokstav
Funksjon
MA24
A
Gassforstrømning
C
Måleenhet
I
Etterbrenntid
L
Gassetterstrømning
For å oppheve funksjonen, hold tasten
inne i 5 sekunder.
Gassforstrømning
Gassforstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før
lysbuen blir tent.
Måleenhet
0 = inch/min, 1 = mm/min, Verdi ved levering = 1
Etterbrenntid
Etterbrenntiden er en forsinkelse mellom tidspunktet når tråden begynner å bremse
til strømkilden slår av sveisespenningen. Er etterbrenntiden for kort, stikker det ut
en lang tråd etter at sveisingen er avsluttet, og det er fare for at tråden kan fryse
fast i smeltebadet. For lang etterbrenntid gjør at elektroden som stikker ut er kort,
og dermed er det fare for at lysbuen brenner opp i pistolmunnstykket.
Gassetterstrømming
Gassetterstrømmingen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme
etter at lysbuen er slokket.
Krypstart
Krypstart innebærer at tråden mates med 50 % av innstilt hastighet inntil den opp­
når elektrisk kontakt med arbeidsstykket.
-9bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
15
MMA-SVEISING
15.1
Innstillinger
Funksjoner
Innstillingsområde
Strømstyrke
16 – maks A 2)
x
x
100 A
Aktivt panel
AV eller PÅ
x
x
PÅ
AV eller PÅ
x
x
AV
0 - 99
x
x
5%
0 = AV eller 1 = PÅ
x
x
AV
0 - 99
x
x
0
1=ArcPlus II eller
0=ArcPlus
x
x
-
0 - 99%
x
x
0%
Fjernregulator
Buetrykk ”Arc force”
Dråpesveising
1)
1)
Varmstart ”Hotstart”
Sveiseregulator
1)
1)
Min strøm fjernregulator 1)
1)
2)
MA23
MA24
Verdi ved
levering
Disse funksjonene er skjulte, se beskrivelse punkt 15.3.
Innstillingsområdet avhenger av hvilken strømkilde som benyttes.
15.2
Symbol og funksjonsforklaringer
MMA-sveising
MMA-sveising kalles også sveising med dekkede elektroder. Når lysbuen tennes,
smelter den elektroden og det dannes et beskyttende slagg.
Aktiv panel
Innstillinger gjøres fra innstillingspanelet.
Fjernregulator
Innstillinger gjøres fra fjernregulatoren.
Fjernregulatoren må være koplet til fjernregulatoruttaket på maskinen før
aktiveringen gjøres. Når fjernregulatoren er aktivert er panelet inaktivt.
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overskrider 35 V når
sveising ikke pågår. Dette indikeres av at lysdioden for VRD er tent.
VRD-funksjonen deaktiveres når systemet merker at sveisingen har begynt.
Dersom VRD-funksjonen er aktivert, og tomgangsspenningen overskrider
grenseverdien på 35 V, indikeres dette med en feilmelding (16) på displayet, og
man kan ikke begynne å sveise så lenge feilmeldingen vises.
Ta kontakt med en autorisert ESAB-servicetekniker for å få aktivert funksjonen.
- 10 bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
15.3
Skjulte MMA-funksjoner
I innstillingspanelet er det skjulte funksjoner.
For å få tilgang til funksjonene, hold tasten
inne i 5 sekunder, displayet viser en
bokstav og en verdi. Rattet for strøm brukes for å endre verdien på valgt funksjon.
MA23 og MA24
Funksjonsbokstav
Funksjon
C
Buetrykk ”Arc Force”
d
Dråpesveising
H
Varmstart ”Hot Start”
F
Regulatortype
I
Min strøm
For å oppheve funksjonen, hold tasten
inne i 5 sekunder.
Buetrykk ”Arc Force”
Buetrykket Arc Force har betydning for hvordan strømmen endres når lengden på
buen forandres. En lavere verdi gir en roligere lysbue med mindre sprut.
Dråpesveising
Dråpesveising kan brukes ved sveising med rustfrie elektroder. Funksjonen inne­
bærer at lysbuen vekselvis tennes og slokkes for å få bedre kontroll over varmetil­
førselen. Elektroden må bare løftes litt for at lysbuen skal slokkes.
Varmstart “Hot start”
Varmstart ”Hot start” innebærer at du kan øke sveisestrømmen en viss tid i begyn­
nelsen av sveiseprosessen – dermed reduseres risikoen for bindefeil i begynnelsen
av sveisefugen.
Sveiseregulator
Sveiseregulator er en reguleringstype som gir en mer intens, konsentrert og rolig
lysbue. Den kommer seg raskere etter lysbuekortslutning, noe som reduserer faren
for at elektroden setter seg fast.
ArcPlus (0) anbefales for basisk elektrode
ArcPlusll (1) anbefales for rutil- og celluloseelektrode
Min strøm
Brukes for å innstille min strøm for fjernstyringsenheten.
Om maks strøm er 100 A og min strøm skal være 50 A, stiller du inn den skjulte
funksjonen min strøm på 50 %.
Om maks strøm er 100 A og min strøm skal være 90 A, stiller du inn min strøm på 90 %.
- 11 bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
16
SVEISEDATAMINNE
Tre forskjellige sveisedataprogrammer kan lagres i minnet til innstillingspanelet.
Hold tasten
,
eller
inne i 5 sekunder for å lagre
sveisedata i minnet. Når den grønne indikasjonslampen begynner å blinke, er
sveisedataene lagret.
,
For å skifte mellom de forskjellige sveisedataminnene, trykk på tasten
eller
.
Sveisedataminnet har backup, slik at innstillingene beholdes selv om maskinen slås
av.
17
FEILKODER
Feilkoder brukes for å påvise at det har oppstått en feil på utstyret.
Feilkoden angis nederst på displayet med en E etterfulgt av
feilkodenummer.
Et enhetsnummer viser hvilken enhet som har generert feilen.
Feilkodenummer og enhetsnummer vises vekselvis.
Feilindikasjon viser at innstillingspanelet (U 0) har mistet kontakten
med strømkilden.
Hvis det er påvist flere feil, vises bare koden for feilen som er
oppstått sist. For å fjerne feilindikasjonen fra displayet, trykk på en
funksjonstast eller vri på et ratt.
NB! Hvis fjernregulatoren er aktivert, deaktiver den ved å trykke på
for å
fjerne feilindikasjonen.
17.1
Liste over feilkoder
U 0 = sveisedataenhet
U 2 = strømkilde
U 1 = kjøleaggregat
U 4 = fjernregulator
U 5 multivoltage
- 12 bi21d1na
© ESAB AB 2008
NO
17.2
Beskrivelse av feilkoder
Nedenfor beskrives kodene til feil som brukeren selv kan utbedre. Ta kontakt med
en servicetekniker dersom en annen kode vises.
Feilko­ Beskrivelse
de
E6
Høy temperatur
Overopphetingsvernet har løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen før temperaturen har
gått ned.
Tiltak: Kontroller at innløpet/utløpet til kjøleluften ikke er tett. Kontroller også at
driftssyklusen ikke overskrider merkedataene.
E 12
Kommunikasjonsfeil (advarsel)
Belastningen på systemets CAN-buss er for høy.
Strømkilden / trådmateenheten kan ha mistet kontakten med innstillingspanelet.
Tiltak: Kontroller utstyret og sørg for at bare én mateenhet eller fjernregulator er tilkoplet.
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Høy tomgangsspenning
Tomgangsspenningen har vært for høy.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Tilkall servicetekniker dersom
feilen vedvarer.
E 16
E 17
Mistet kontakt
Innstillingspanelet har mistet kontakten med trådmateenheten.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
E 18
Mistet kontakt
Innstillingspanelet har mistet kontakten med strømkilden.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
E 27
Slutt på tråd
Trådmateenheten mater ikke fram tråd. Den pågående sveiseprosessen vil bli stanset og
hindrer sveisestart.
Tiltak: Fyll på ny tråd.
E 29
Ingen vannstrøm
Strømningsvakten er løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og start forhindres.
Tiltak: Kontroller kjølevæskekretsen og pumpen.
E 32
Ingen gasstrøm
Gasstrømmen er mindre enn 6 l/min. Start forhindres.
Tiltak: Kontroller gassventil, slanger og koplinger.
Ukompatible enheter
Feil trådmateenhet er tilkoplet. Start forhindres
Tiltak: Kople til riktig trådmateenhet.
Mistet kontakt med kjøleaggregatet
Innstillingspanelet har mistet kontakten med kjøleaggregatet. Slå av spenningen!
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
E 40
E 41
18
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 13 bi21d1na
© ESAB AB 2008
Trådd- og gaskobinasjoner
- 14 bi21syn
© ESAB AB 2008
MA23, MA24
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origo MA23
0459 773 886 Control panel Origo MA24
0460 454 270
0460 454 271
0460 454 272
0460 454 273
0460 454 274
0460 454 275
0460 454 276
0460 454 277
0460 454 278
0460 454 279
0460 454 280
0460 454 281
0460 454 282
0460 454 283
0460 454 284
0460 454 285
0460 454 286
0460 454 287
0460 454 289
0460 454 290
0460 454 291
0460 454 292
0460 454 293
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
0459 839 024 Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
© ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising