ESAB | TA24 AC/DC Origo™ | Instruction manual | ESAB TA24 AC/DC Origo™ User manual

ESAB TA24 AC/DC Origo™ User manual
!"#$%&'( )* +%!),$-"-&''
! " # %" " &'( ! " # %" " ))* " # " # ! " !# $
0!"-1,(23 4- !*5*6 )#-1* '432("7 !)2&'8'%-&'9 524 )#2:$)#2;:2'(
.//.
$
$
+
,
%
-
" " ." &'(&
/ ." " " "
0 # " 1 " 2 .
3 0 4 0 5+
ПРИМЕЧАНИЕ: 6" ." 8889:;<=>?
0 1 " 1 3 0 7 #
)*+,-./ 0-1)23.40/ ) 56.2)7-)3 )8)29:)6.-00
!" #$ %&'() *+,-
@ " A&BC9 *D B;EFGHI 2 " #
" " 3 3 " J
3 " 0 2 " K/0
" 0 " " 2 . 0 0 L
"2 0 " " 3 " M# " N MK/ " O 0 3 K " - 1 .
" 0 M
" M#
3 " 3 0 ." " *D
&'( " # 0 " N7P5QO2 "#
2 " " L
" *D &'( 3 M 2 M M
" R
0 " 75Q2 " "
1 7
, 2 0 2 K
3 " # 1 M# / .//.
.-+*; 9<2.6*+-0/
6" N" 2
3
2 2 O
J #
- " &'(
))*
S " " &'( T
S
" N*DO
S
" NUD 7O
S
" NUD 7O #
S " " ))* T
S
" N*DO
S
" NUD 7O
S
" NUD VO
- " 0 3
0 NWXO
3
0 " " NYFZE*B=Ot
- 7 " 0
7 " 0 3 .//.
@ #" 2 0 /K ""0
"K # 0"
"K
"
0 ! "# $ %&' ( )## %*' + +#
,+$
2 3 0
2 O
-
[ " N"2
3
2
0 0
S " 0 2 P
" K/ #2 +
[ " "K
" \]U N 3 3 " # O
ВНИМАНИЕ! . /01 2 34 [ 3
0 N\O2 "3 "
" N*O2 # " 2 K 0 " .2.3+=2>
6.2?. 8+, 03<9*;5)6 -. <+2+3 0*0 <)5= =)?+ @&'(&A 0 5 03<9*;5.30
<)5= =)?. @(&A
B9-?40/
0.<.,)- ,-.7+-0/
WX^YFZE*B= t A
^ "
A
WX YFZE*B=t
-.7+-0+ <)
93)*7.-0C
YFZE*B=t
"
"
"
- # 0 A
5_ 52 -
575 525 575 25 - 0 " /
0
57 25 % "
* _ " A
$5 *
-aSb -Sb
cd NI-"IO
-aSb -Sb
cXX NI"IO
- `" 3
[ 1
"
"
1 "0
.//.
B9-?40/
0.<.,)- ,-.7+-0/
R
# "
e "
A
A
A
0 A
\]U
-aSb -Sb
-.7+-0+ <)
93)*7.-0C
cXX NI"IO
5 7 ,,Q
5Q
7
7
5 36 3 3 5 33 +,2 78
9 6 -. <+2+3+--)3 =)?+ @&A
B9-?40/
0.<.,)- ,-.7+-0/
-.7+-0+ <)
93)*7.-0C
5 7 ,+Q f
5 Q
60 " 57 g
$ g
#
."
" #
#
+575 755 60 " 0
A
7
7
:- ; 3
A 5 33 +,2 78
8+, 03<9*;5)6 <)5= =)?.
B9-?40/
0.<.,)- ,-.7+-0/
-.7+-0+ <)
93)*7.-0C
h" * _ " A
$5 *
J R " A
525_2 25 e # "
* _ " A
5 *
525_2 25 J R " A
A
A
5255_525 5255_525 5 33 +,2 78
9 6 8D/5-+-0+ 5036)*)6 0 19-?40E
6.2?. 3+=):)3 " &'( 1 # L
/K ." "# 0 2 3 #
."2 "L
# i "
." / / # / 0 0 +2+3+-->E =)?
/ 0 " 3
0 0 1M# " M K " "
K
.//.
)5=)/-->E =)?
% " ))* # K Nj7j " ."O
% " M "
1 " " " K M K
3<9*;5->E =)?
[ # 3 M
#
# k " "#2 3" 3 2 " # # 2 J 0 # 3 2 1 T " 2
2 " .:.6.+3>+ <.2.3+=2>
$
P
@ % # "
J e # "
J % - 0 " /
0
+ l , k 5 # 0 ."
.2.5=.-0+ FGHIJK LJM
e "
2 3
0 &'(2 " M # m I 0" #I
0 ."
3 / " 3 ." 02 " " 0 " )? 03<9*;5.
lM 1 # " 3 -( $
.((/,/
)01
2$ )0(/3
,
4+15
$
.((/3
,/ 3
)0(/,
6#
./</.
*0=+*;-)5=; 03<9*;5.
k 2 "# " B)-)6>E =)?
R M 1 # " 3 *0=+*;-)5=; <.9,>
J "
" 2 " K
"
" <.: FGHIJK NIOPM
" &'( "3 I I2 "0 " I
0 2 3 " ^ " M
M I
.?*C70=+*;-./ <):.7. Q.,.
h " 0 0 / 0 0 R.*.-5
60 " 3 3 NVO
." "
N7O
" N*DO
R M M 0 ."
M# M
" 1 lM M
M " K
0 $.5=)=.
@ " N 0 " O M# "
K M "# " -" # MO
"K 0 "# / N" #
ST
e " WX 3 ." "K 0 /K " 0 ."
K 2 "0 ."
" .//.
6=)3.=07+5?0E <2+:6.20=+*;->E -.Q2+6 U*+?=2):. <):.7+E
<+2+3+--)Q) =)?.
e " 0 0 0
" 3 0 0 ." 0 0 K 2 0 "
" ` " # 0 3 N " 0 O 13
M # ." 2 3
" # " J # 0 0 +575 2 55
K # N " O
0.<.,)-> =)?. :*/ U*+?=2):. VW @705=>E 6)*;12.3A
)? 56.2?0 R " * *D _ 5Q
R " * *D _ P5Q
0.3+=2 <2)6)*)?0X 33
< = > 3 3 3 ? @A B
3 C 3 3 _ +DE FGHGI7JJH
.//.
0.<.,)-> =)?. V& % @V&K A
)? 56.2?0 R " * *D _ 5Q
R " * *D _ P5Q
0.3+=2 <2)6)*)?0X 33
< 7 > 3 3 3 ? @$7J B 3 C 3 3 _ +DE FGHGI7JJH
0.<.,)-> =)?. :*/ U*+?=2):. VYZ 'IHN WHL[
@8.*.-5 <+2+3 =)?. \%]A
)? 56.2?0 n " * *D
0.3+=2 <2)6)*)?0X 33
< 8 > 3 3 3 ? @K%=L B 3
C 3 3 _ +DE FGHGI7JJH
.//.
=?*C7+-0+ .6=)3.=07+5?)Q) -.Q2+6. U*+?=2):.
- "1 " 1 3 &'( N O " # 0 3 "K #" K :) %% 35 1 0 " 1 1 "K
"0 3 3 # #" 0 0 /
" 2
#" 0 / /K " Y^_`abt
e " YFZE *B=t NI 0IO 3 02 "0 ." " # 2 #
; M6 K'N&#Ot P =I ? P 7I
3 3 62 6 6Q P 8I M I 2 3Q c=.?=->E 2+d03
0 9 7R @ 7
% 0 0 ML
0
7 " 3 3 ""0 "K NO
0" &'( " / 0 0 N .
" "K O2 3 ." " 0 h" 0 N " # 2 "K O "
""0 "K NO " " / N 2 "K
" O2 0 0 @ "K 0 2 .
" "K .//.
c=.?=->E 2+d03
0 9 HR @ 7
% 0 0 ML
0
7 " 3 3 ""0 "K NO
" / 0 0 N .
"
"K O / 0 0 " M 0 N "" O 3 ." " 0 "
""0 "K NO " 0 N
" # 2 "K O K/
3 ""0 "K NO " / " K N 2 "K K/
" O K/ "
""0 "K NO 0 0 2
1 "K 0 ?=06-./ <.-+*;
@ #" K ,3+-+-0+ :.-->e ?92?)6)Q) <+2+?*C7.=+*/
m
" # 0 1 1 " " 02 # 0 3 "# 1
0
S 6 +,
R*)? :05=.-40)--)Q) 9<2.6*+-0/
@ #" K " 0 # " 0 3 "K " ! " 0 2 "#
M # " 0
2 " #
.//.
fg( = > ?@ A@B
S0 " 2 " \]U 3
3
" # 2 M K/ - @ "K " \]U
S0 " 3 " 2
"
\]U
o "K # " \]U 3 " # M -2
. " / M " N$O2 K/
% " 3 0 /
J 02 " .
3 3 K "
@ " K2 " pq*r
?2>=>+ 19-?400 K "
"
J " " 3 " @ "
- " K2 3 " M "# 6" 0
# " J 1
3
3 " "
" "
"
3 # " B9-?40/
.2.3+=2>
s s
0 5_ "
5 7 ,,Q
Y s " # " ^ 0 ."
W s 3 % s cXX NhSbO4 s cd N-SbO
i
h s " * 6 -
"
P5 * $5 *
% s cXX NhSbO4 s cd N-SbO
):.7. Q.,. :) 6),89d:+-0/ :9Q0
h " 3 0
0 / 0 0 .//.
0-03.*;-./ 50*. =)?.
[ 0 " #
0 o " # " 55 `2 # " 3 5 `2 # "#
" 0 "
5Q o " # "
55 `2 # " 3 ,5 `2
# "
,5Q
J
" "3 0 " " 3 &'(
2+:6.20=+*;->E -.Q2+6 U*+?=2):.
e "
"0 " ^ 0 ." NYO
"K 0 0 ." " 3 0 " J
" 0
# 0 2 # 0 "
3 ." ):.7. 03<9*;5.
-@[R`@[ot J "K
K NWO 1 "K " K NYO "1 " #2 N%
i jTT @kAO
e " " # # " " ."
"
0?2)03<9*;5
J " 1 2 M
1 3 3 0 "
3 1 525_25 " " . 3 " / 5255 " "K " 3 3" 52 " 3 K
# #
.//.
.2.3+=2>
B9-?40/
0.<.,)- ,-.7+-0/
-.7+-0+ <)
93)*7.-0C
% "
$ * _ " A
55 *
5 7 ,,
5
A
g # "
J 0
A
5 7 ,,
"
A
5shSb s-Sb
cXX NI"IO
60 "
A
s*B=unC:t '' 5s*B=unC:t
-aSb -Sb
cd NI-"IO
0 -aSb -Sb
cXX NI"IO
A
5 7 ,,Q
5Q
7
7
S `" R
# "
e "
A
A
\]U
9 6 5 33 2 88
8D/5-+-0+ 5036)*)6 0 19-?40E
6.2?. 3+=):)3 R ))* "3 "# "1 ."
i 33
0 ."2
0 " / #
M "
- 3 ))* 3 " # K "KL
1 " # " " - " ))*2
S
S
S
3 *D2 # "
UD N7O2 # " # K
"K 1 1 " " 3 # K
."
."
#
+2+3+-->E =)?
/ 0 " 3
0 0 1M# " M K " "
K
)5=)/-->E =)?
% " ))* # K Nj7j " ."O
% " M "
1 " " " K .//.
M K
?=06-./ <.-+*;
@ #" K R*)? :05=.-40)--)Q) 9<2.6*+-0/
@ #" K " 0 # " 0 3 "K " ! " 0 2 "#
M # " 0
2 " #
fg( = > ?@ A@B
S0 " 2 " \]U 3
3
" # 2 M K/ - @ "K " \]U
S0 " 3 " 2
"
\]U
o "K # " \]U 3 " # M -2
. " / M " N$O2 K/
% " 3 0 /
J 02 " .
3 3 K "
@ " K2 " pq*r
?2>=>+ 19-?400 K "
"
J " " 3 " @ "
- " K2 3 " M "# 6" 0
# " J 1 3 " " " 3 # 3 3
" "
" B9-?40/
& s 0
N s " "
T s 0 S s 0 # "
s "
.2.3+=2>
5 7 ,,Q
% s cXX NhSbO4 s cd N-SbO
s *B=unC:t ''2 % s *B=unC:t
5 7 ,,Q
5 7 ,,Q
.//.
)l-)5=; :9Q0 Fab _IabKM
R/ 0 A*B= Z>B=9I 3 02 " " L
" 0 k M / 0 2 M
" M 0 .<+*;-./ 56.2?.
R " # " 3 " ." 3 K/# m " 0 3 0
0 M 0 2 0 M " J
0 0 02 ." 3 0 6.2)7->E 2+Q9*/=)2
% # 0 # 0 0 2 K/ #
K2 " K "# K 0 " 0 ""0 "
2 M " ." S
J 0 ." " *B=unC:t N5O
S
J 1
K 1 ." " *B=unC:tnn NO
m)2/70E <95? FSI` [`Za`M
g # " # "
0 " 2 3 " 10 0 M 0-03.*;-./ 50*. =)?.
[ 0 " #
0 o " # " 55 `2 # " 3 5 `2 # "#
" 0 "
5Q
o " # " 55 `2 # " 3 ,5 `2 # "
,5Q
./</.
- K/ # 0 " 3 1
v3 # 3 # " "
" 02 1
R 0
0 " 2 " 1 K/
#
J 0 # 0 "" " " 02
3 " "
i K/ # 1 " 3 . # " 2 "# 1
" 3 "K
M ! S 0 " 3 " p2 "#
"# 3 # # 2 " " #
M @ "
# 3 K o 3 "" #2
." "
" # 3 # J 0 3 " 2 3 KK " " "
-@[R`@[ot o # 0 "K 2
"K 0
3 " +2+7+-; ?):)6 -+05<2.6-)5=+E
n % s " 1
n
n s " 1 3
n s " L
0 s " .//.
n s " "
0
<05.-0+ ?):)6 -+05<2.6-)5=+E
S M "2 " 3 2
3 3
00 " 3 3 K
):
-+05o
<2.6-)o
5=0
p
p"
p\
p
p p "
<05.-0+
>e): <2)3+d9=)7-)Q) -.<2/d+-0/ <)5=)/--)Q) =)?. ,. <2+:+*> :)<95=03)Q)
:0.<.,)-.
% M" " " 3 % M" "
3 3 " "
" N"
" " 0 3
O
% M" " 3 3 +E5=60+q - 3 K
>5)?./ =+3<+2.=92.
% / # 0" % # 3 / 1 2
" +E5=60+q v 2 " 1 3 K/0
1 "
0 K # # "2
0" >5)?./ =+3<+2.=92.
% / # 0" % # 3 / 1 2
" +E5=60+q v 2 " 1 3 K/0
1 "
0 K # # "2
0" r08?. 56/,0 @<2+:9<2+d:+-0+A
@ M D*d <C:
+E5=60+q v 1 "2 "K 1 " M D*d " o 2 3 K
r08?. 56/,0 @r0-. )=?* A
%
M D*d <C:
+E5=60+q v 1 "2 "K 1 " M D*d " o 2 3 K
>5)?)+ -.<2/d+-0+ 2.,)3?-9=)E 4+<0 <20 6?*C7+--)E 19-?400 fg(
% M" " 3 " # +E5=60+q -"K 2 # 1 o 2 3 K
.//.
):
-+05o
<2.6-)o
5=0
p %
p s
p "
<05.-0+
>5)?./ 0-:9?=06-)5=; 6 4+<0 56.2?0
[ " 3 " 3 # 7 02 " " M" " % " #2 " " " " -"K 0 3
"3 " +E5=60+q [# "" " " # 1
" " v" # # " # " o 2 " 3 M 2 " 0
M# o 2 3 K
=59=5=60+ <):.70 )e*.d:.Cl+E 6):>
% " " " 2 0 #
" " +E5=60+q " 1 3 K/# =59=5=60+ ?)-=.?=. 5 8*)?)3 )e*.d:+-0/
" " " " " 1 3
"
" / +E5=60+q " o 2 3 K
!# $
i 3 " ! 3 #M0 " - pq*r2 N !
# # MKO
.//.
)3+2 ,.?.,.
C 9: ;; <<9
9: : ;
9: : ;
9: : ;
9: : ;
9: : ;
9: : ;9
9: : ;N
9: : ;;
9: : ;<
9: : ;:
9: : <
9: : <
9: : <
9: : <
9: : <
9: : <9
9: : <N
9: : <:
9: : :
9: : :
9: : :
9: <:
A
8=>8? @=A? B8t E=F>GH>8= I=G? E=F>GH>8= I=G? DJ
E=F>GH>8= I=G? K
E=F>GH>8= I=G? LE
E=F>GH>8= I=G? M
E=F>GH>8= I=G? D
E=F>GH>8= I=G? LO
E=F>GH>8= I=G? KP
E=F>GH>8= I=G? E=F>GH>8= I=G? E
E=F>GH>8= I=G? Q
E=F>GH>8= I=G? MO
E=F>GH>8= I=G? QP
E=F>GH>8= I=G? RS
E=F>GH>8= I=G? T
E=F>GH>8= I=G? J
E=F>GH>8= I=G? OS
E=F>GH>8= I=G? E=F>GH>8= I=G? P*
E=F>GH>8= I=G? E
E=F>GH>8= I=G? P
> CD
@A @>F ?F>
E=F>GH>8= I=G?F = >UA F@A @>F ?F> A V??A 8= >UA E=>A=A> > DDDE@
8
.//.
dc&pq
=8>AF
.//.
dc&pq
=8>AF
.//.
FGHI ?E F?
SCWHV
PVW
A?Y Z; L[Y Z; HGJKH
MAFXIXXR
*A==7PAF=B
A?Y Z <<< 9
L[Y Z <<< 9
IFLMKN
X X KX*X
GFFA?F
A?Y Z
;9
L[Y Z
;9
>>
<9
<
S
9
RCLHSA
@X`8X8X
J>8aHA
A?Y Z< 9
L[Y Z< 9
IHQKL
X X
8=>BAI7]M
A?Y Z99 : L[Y Z99 : RCJMHL
P
PF8=
A?Y Z9 < :N
L[Y Z9
<9: ;;
JOF PQFPO FRILKP
* ] OJ FXX8X
*IAW
< : <<9
A?Y Z
L[Y Z
< :
CNHSKH
O8I= =B OP
GHUAF>
A?Y Z N : N
L[Y Z N : N
AFSNHT
W>AFA?FWA> RA?AV
A?Y Z9 N L[Y Z9 N GGKH
PP ]8FH8a
A?Y Z; %:9' NN
L[Y Z; %:9' NN
UKSLHSA
^
RA?F=W
A?Y Z9< : 9; ;N
L[Y Z9< : 9; ;; ;
GLCHTKH
?8VW FXX8X
>F?V
A?Y Z ; << N
L[Y Z ; << <; UHSPF
L=HA X X
AB^ Q8=>8FA
A?Y Z ;9 99
L[Y Z ;9 99 GRHKS
EbH X X
?H?c A RA=AF %] DOED'
A?Y Z : <;< N
L[Y Z : < N
MFNHSV
MIR
8?=BA=
A?Y Z:
:<
L[Y Z:
:<
GWFAFS
VABA
M8>UA=GB
A?Y ZN 9 :9
L[Y ZN 9 :
MFHJ IKJHKS
M8G@ %SJ' P>
_?>UI 8FF
A?Y Z :: ;N <9 9
L[Y Z :: ; 9< <
:
=>A=>8=?
M8>UA=GB
A?Y ZN 9 :
L[Y ZN 9 : N
G>8I>8= P>
=8VA
A?Y Z N ;
L[Y Z N GWKJQFLHSA
M
DA>W8=
A?Y Z
; 9 9
L[Y Z
; 99
OSMHV
J\>
G@AF>
A?Y ZN
L[Y ZN
THKSF
SW=A PP
JAV
A?Y Z< % ' 9
L[Y Z< % ' 9;9
<<
<
<N
KJHLV
?>G X@X X
ABB8 %]'
A?Y Z:
:; :N <X
L[Y Z:
:; :N <;
>X G ?>X H @
HMFSJKSH
K O
GA=8F AF
A?Y Z9
;9 :
L[Y Z9
;9 N ILMHKH
J\> OA@AFA=>>VA \\HA
8\
A?CL[Y Z9: :; <<
<
@
PHSHAH
M8G@ = E=HX
]FFFGBd =>8
A?Y Z : 9 N;
L[Y Z : 9 N; < ;:
NFYKPC
]A[H8 X X
]8=>AA^
A?Y Z9 < 9 9:9:
L[Y Z9 < 9 ;99
GH
_A?=B e G>>=B Q8GH>F
L?8A=HAd A?Y Z < NN: L[Y Z < NN 9; <
HZR@ @
HGJHLKH
8G>U QH\H
HUA\A? fPD <
A?Y ZN ;
<
L[Y ZN ; ;
<
GCJO TCFH
A R 8@8>8=
J^G=B=I
A?Y Z< 99 N: < ;
L[Y Z< 99 <: <<N
SKJFA HHI FNKHJFG
]?A F> LT
DG
A?Y Z:; <<;
L[Y Z:; <<;
N
H @
FMVRJ
B^@>
D8WW78
A?Y Z
: :N N:
L[Y Z
: GCJO HUKPH
\H _A?=B e G>>=B P>
DG=V?? ;9; 7 @A 8a=
A?Y Z ; % ' :;9 <: A> E?>
!
"#$ % " &%&$"% &
%! '"%&( ) *&&% "
!# +
POKSH
U=BU CQ
U=BU
A?Y Z<N
N
L[Y Z<N
N9NN NN
KSAKH
E= P>
?HG>>
A?Y Z: ;< 9 ;
L[Y Z: N< < <
KSACSFGKH
QXX =8 Q>I
gW>
<<
A?Y ZN
N
L[Y ZN
N : :
[HRHS
g@=
8W^8
A?Y Z< 9 N; ; ;
L[Y Z< 9 N; ;
NHLHVGKH
%]?^F' = U
Sg
A?Y ZN < ;<9
L[Y ZN < 9
GKSMHRCF
FCQH\H Q>A P>
=B@8A
A?Y ZN9 N<N L[Y ZN9 N<N :9
JOF SFJOFLHSAG
KAA?= X*X
IAF\88>
A?Y Z 9 99
L[Y Z 9 DDDE@
: 9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising