ESAB | A34 Caddy | Instruction manual | ESAB A34 Caddy Brugermanual

ESAB A34 Caddy Brugermanual
DK
Caddy ®
A32, A33, A34
Brugsanvisning
0460 449 171 DK 20120322
Valid from program version 1.03
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
3
Betjeningspanel A32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel A33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
2 MMA-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjulte funktioner MMA-svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
3 TIG-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4 SVEJSEDATAHUKOMMELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
5.1
5.2
Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brugen af betjeningspanelet A32, A33 og A34.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden.
Ved indkobling af netspændingen udfører enheden en selvtest af
lysdioderne og displayet, hvorefter programversionen vises. I dette
eksempel er det programversion 0.18.
OBS! Der kan forekomme afvigelser i panelets funktion, afhængigt af hvilket produkt
det er monteret i.
Brugsanvisninger på andre sprog kan downloades fra internetsiden www.esab.com.
1.1
Betjeningspanel A32
Display
Drejeknap til indstilling af strøm
Valg af svejsemetode MMA
Indstilling fra panel
eller TIG
eller indkobling af fjernbetjening
Visning af VRD-funktion (reduceret tomgangsspænding)
Målt værdi på displayet for svejsestrøm A er aritmetisk middelværdi = ensrettet
middelværdi.
-3bi20d
© ESAB AB 2008
DK
1.2
Betjeningspanel A33
Display
Indikation af hvilken parameter, der vises på displayet (strøm eller procent)
Knap til indstilling af data (strøm eller procent)
Knapper til indstillinger i svejsedatahukommelse, se afsnittet 4 .
Knap til valg af parameter for varm start ”Hot start”
force”
eller buetryk ”Arc
ved MMA-svejsning
Valg af svejsemetode MMA
Indstilling fra panel
eller TIG
eller indkobling af fjernbetjening
Visning af VRD-funktion (reduceret tomgangsspænding)
Målt værdi på displayet for svejsestrøm A er aritmetisk middelværdi = ensrettet
middelværdi.
-4bi20d
© ESAB AB 2008
DK
1.3
Betjeningspanel A34
Display
Indikation af hvilken parameter, der vises på displayet (strøm, spænding eller
procent)
Visning af måleværdi for strøm (A) eller spænding (V) under igangværende
svejsning.
Knap til indstilling af data (strøm eller procent)
Knapper til indstillinger i svejsedatahukommelse, se afsnittet 4 .
Knap til valg af parameter for varm start ”Hot start”
force”
eller buetryk ”Arc
ved MMA-svejsning
Valg af svejsemetode MMA
eller TIG
Valg af elektrodetype ”Basic”, ”Rutile” eller ”Cellulose” ved MMA-svejsning
Indstilling fra panel
eller indkobling af fjernbetjening
Visning af VRD-funktion (reduceret tomgangsspænding)
Ved målt værdi i panel for buespænding V, og svejsestrøm A er målt aritmetisk
middelværdi = målt ensrettet middelværdi.
-5bi20d
© ESAB AB 2008
DK
2
MMA-SVEJSNING
2.1
Indstillinger
Funktion
Indstillingsområde
A32
A33
A34
Fabriksind­
stilling
Strøm
4 - maks 1)
x
x
x
100
Aktivt panel
FRA eller TIL
x
x
x
TIL
Fjernbetjening
FRA eller TIL
x
x
x
FRA
Hot start
0 - 99%
x 2)
x
x
0
0 - 99%
x
2)
x
2)
Arc force
Drypsvejsning
FRA eller TIL
x
VRD
-
x
1)
2)
x
x
2)
x
x
x
5
2)
FRA
-
Indstillingsområdet afhænger af, hvilken strømkilde der bruges.
Skjult funktion
2.2
Symboler og funktionsforklaringer
MMA-svejsning
MMA-svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tæn­
des, smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende
slaggelag.
Indstilling af strøm
Stærkere strøm giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Aktiv panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
Varm start ”Hot Start”
Varm start ”Hot start” øger svejsestrømmen i en fastsat tid i begyndelsen af
svejseforløbet. Indstil startstrømmen via drejeknappen. Dette mindsker risikoen for
bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når bue­
længden ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
-6bi20d
© ESAB AB 2008
DK
VRD (Voltage Reduction Device)
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen sørger for, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives ved, at lysdioden for VRD er tændt. VRD-funktionen
deaktiveres, når systemet registrerer, at svejsningen er begyndt.
Hvis VRD-funktionen er aktiveret, og tomgangsspændingen overskrider
grænseværdien 35 V, angives dette med en fejlmeddelelse (16) på displayet, og det
er ikke muligt at begynde svejsning, så længe fejlmeddelelsen vises.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få funktionen aktiveret.
2.3
Skjulte funktioner MMA-svejsning
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at benytte funktionerne i A32 skal du anvende metodeknappen,
.
For at benytte funktionerne i A33 og A34 skal du holde knappen
nede i 5
sekunder. Displayet viser et bogstav og en værdi. Vælg den ønskede funktion ved
hjælp af knapperne. Drejeknappen anvendes til at ændre en valgt funktions værdi.
Funktionsbogstav Funktion
C
buetryk ”Arc Force”
H
varm start ”Hotstart”
d
Drypsvejsning
For at gå ud af funktionen i A32 skal knappen
A33 og A34 holdes
holdes inde i 5 sekunder. For
inde i 5 sekunder.
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når bue­
længden ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Varm start ”Hot Start”
Varm start ”Hot start” øger svejsestrømmen i en fastsat tid i begyndelsen af
svejseforløbet. Indstil startstrømmen via drejeknappen. Dette mindsker risikoen for
bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
-7bi20d
© ESAB AB 2008
DK
Drypsvejsning
Drypsvejsning kan anvendes ved svejsning med rustfrie elektroder. Funktionen in­
debærer, at lysbuen skiftevis tændes og slukkes for at få bedre kontrol over varme­
tilførslen. Elektroden skal blot løftes lidt, for at lysbuen slukkes.
3
TIG-SVEJSNING
3.1
Indstillinger
Funktion
Indstillingsområde
A32
A33
A34
Fabriksind­
stilling
Strøm
4 - maks 1)
x
x
x
60 A
Aktivt panel
FRA eller TIL
x
x
x
TIL
Fjernbetjening
FRA eller TIL
x
x
x
FRA
VRD
-
x
x
x
-
1)
Indstillingsområdet afhænger af, hvilken strømkilde der bruges.
3.2
Symboler og funktionsforklaringer
TIG-svejsning
Ved TIG-svejsning smeltes emnet af en lysbue ved hjælp af en ikke-smeltende wolfra­
melektrode. Smeltebadet og wolframelektroden beskyttes af en beskyttelsesgas.
”Live Tig start”
Ved ”LiveTig start” lægges wolframelektroden på emnet, og lysbuen tændes, når
elektroden derefter igen løftes fra emnet.
Aktiv panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
-8bi20d
© ESAB AB 2008
DK
VRD (Voltage Reduction Device)
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen sørger for, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives ved, at lysdioden for VRD er tændt. VRD-funktionen
deaktiveres, når systemet registrerer, at svejsningen er begyndt.
Hvis VRD-funktionen er aktiveret, og tomgangsspændingen overskrider
grænseværdien 35 V, angives dette med en fejlmeddelelse (16) på displayet, og det
er ikke muligt at begynde svejsning, så længe fejlmeddelelsen vises.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få funktionen aktiveret.
4
SVEJSEDATAHUKOMMELSE
Der kan gemmes to forskellige svejsedataprogrammer i betjeningspanelets
hukommelse.
eller
inde i 5 sekunder for at lagre svejsedata i
Hold
hukommelsen. Når den grønne kontrollampe begynder at blinke, er svejsedataene
lagret.
For at skifte mellem de forskellige svejsedatahukommelser skal du trykke på
knappen
eller
.
Svejsedatahukommelsen har backup, så indstillingen ikke forsvinder, selvom
maskinen slukkes.
5
FEJLKODER
Fejlkoder anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Den angives på
displayet af et E efterfulgt af et fejlkodenummer.
For at vide hvilken enhed der har genereret fejlen, vises et enhedsnummer, f. eks. U
0.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl. Tryk på
en funktionsknap eller drej på knappen for at slette fejlindikationen på displayet.
Bemærk! Er fjernbetjeningen aktiveret, skal den deaktiveres ved at trykke på
for at fjerne fejlindikationen.
5.1
Liste over fejlkoder
Enhedsnummer:
U 0 = svejsedataenhed
U 2 = strømkilde
U 4 = fjernbetjening
-9bi20d
© ESAB AB 2008
DK
5.2
Beskrivelse af fejlkoder
Nedenfor beskrives de fejlkoder, som brugeren selv kan afhjælpe. Vises andre
koder, skal der tilkaldes en servicetekniker.
Fejlko­ Beskrivelse
de
E6
E 14
Høj temperatur
Termoafbryderen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før temperaturen er faldet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller
tilsmudset. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
Kommunikationsfejl (bus off)
Alvorlige forstyrrelser på CAN-bussen.
Afhjælpning: Kontrollér, at der ikke er koblet en defekt enhed til CAN-bussen. Kontrollér
kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 16
Høj tomgangsspænding
Tomgangsspændingen har været for høj.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 19
Fejl i eksisterende hukommelse
Indholdet i den eksisterende hukommelse er behæftet med fejl. Grunddata vil blive
anvendt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
- 10 bi20d
© ESAB AB 2008
A32, A33, A34
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0460 250 883
Control panel Caddyt A32
0460 250 888
Control panel Caddyt A33
0460 250 885
Control panel Caddyt A34
File name
0460 449 170
0460 449 171
0460 449 172
0460 449 173
0460 449 174
0460 449 175
0460 449 176
0460 449 177
0460 449 178
0460 449 179
0460 449 180
0460 449 181
0460 449 182
0460 449 183
0460 449 184
0460 449 185
0460 449 186
0460 449 187
0460 449 189
0460 449 190
0460 449 191
0460 449 192
0460 449 193
Denomination
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SI
Instruction manual LT
Instruction manual CN
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 11 bi20o
© ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising