ESAB | A44 Origo™ | Instruction manual | ESAB A44 Origo™ Kasutusjuhend

ESAB A44 Origo™ Kasutusjuhend
FI
Origo TM
A44
Käyttöohjeet
0463 009 073 FI 20120322
Valid from program version 1.14
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Ohjauspaneeli A44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 PUIKKOHITSAUS (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
2.3
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3 MIG/MAG / FCAW-S HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4 TIG-HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.1
4.2
4.3
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piilotetut TIG-hitsaustoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
5 HITSAUSDATAMUISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 VIKAKOODIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6.1
6.2
Vikakoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikakoodien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
13
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-2-
FI
1
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa selostetaan ohjauspaneelien A44 käyttö.
HUOM! Paneelin toiminnoissa saattaa olla eroja riippuen siitä, mihin tuotteeseen se
on asennettu.
Lisätietoa käytöstä on virtalähteen käyttöohjeessa.
Kun virta kytketään päälle, laite suorittaa merkkivalojen ja näytön
itsediagnoosin. Sen jälkeen näyttöön tulee ohjelmaversio: tässä
esimerkissä ohjelmaversio on 0.18.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta www.esab.com.
1.1
Ohjauspaneeli A44
Näyttö
Näytössä näkyvän parametrin ilmaisu (virta, jännite tai prosentti)
Virran (A) tai jännitteen (V) mittausarvon näyttö hitsauksen aikana.
Säätöpyörä arvojen säätämistä varten (virta, jännite tai prosentti)
Hitsausdatamuistipainikkeet, katso kohta5 .
-3bi25x
© ESAB AB 2010
FI
Painike parametrin kuumakäynnistys ”Hot start”
tai kaaripaine ”Arc force”
valintaan puikkohitsauksessa tai parametrin induktanssi
MIG/MAG-hitsauksessa.
Hitsausmenetelmä MMA
, MIG/MAG, FCAW-S
valintaan
tai TIG
Puikkotyypin valinta: ”Perus”, ”Rutiili” tai ”Selluloosa”
Säätö ohjauspaneelista
tai kauko-ohjauksen kytkentä
VRD-toiminto (rajoitettu tyhjäkäyntijännite)
Ohjauspaneelin kaarijännitteen V ja hitsausvirran A mitatut arvo ovat mitattu
aritmeettinen keskiarvo = mitattu tasasuunnattu keskiarvo.
2
PUIKKOHITSAUS (MMA)
2.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
Arvo toi­
mitettaessa
Virta
4 A - maks. 1)
100 A
Säätö ohjauspaneelista
0 = Pois; 1 = Päällä
1
Kauko-ohjain
0 = Pois; 1 = Päällä
9
Hot start eli kuumakäynnistys
0 - 99%
0
Arc force eli kaaripaine
0 - 99%
5
1 ja 2
-
0 = Pois; 1 = Päällä
0
0 - 99%
-
-
-
Hitsausdatamuisti
Täppäyshitsaus
Minimivirta
2)
3)
3)
VRD
1)Säätöalue
riippuu käytettävästä virtalähteestä.
Katso kohta 5
3)Piilotettu toiminto
2)
2.2
Symbolien ja toimintojen selitykset
Puikkohitsaus (MMA)
Puikkohitsaus on päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaa hitsausta. Kun valokaari
syttyy, elektrodi sulaa ja kuori muodostaa suojaavan kuonakerroksen.
Hitsausvirran säätö
Suuremmalla virralla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
-4bi25x
© ESAB AB 2010
FI
Säätö ohjauspaneelista
Säädöt tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Säädöt tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjaimen pitää olla kytkettynä koneen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Ohjauspaneeli ei ole käytössä, kun kauko-ohjain on aktivoitu.
Kuumakäynnistys ”Hot start”
Kuumakäynnistystoiminto ”Hot start” suurentaa hitsausvirtaa tietyn ajan
hitsausjakson alussa. Säädä käynnistysvirta prosentteina asetetusta hitsausvirrasta
säätöpyörällä. Tämä vähentää hitsisauman alkuun muodostuvan liitosvian vaaraa.
Kaaripaine ”Arc force”
Kaaripaine ”Arc force” määrittää sen, kuinka virranvoimakkuus muuttuu kaaren pituu­
den muuttuessa. Pieni arvo synnyttää rauhallisemman valokaaren ja vähemmän hit­
sausroiskeita.
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei nouse yli 35 V:n, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä ilmaistaan sillä, että VRD-merkkivalo palaa. VRD-toiminto
deaktivoituu, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite nousee yli 35 V:n, näyttöön tulee
vikailmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa niin kauan kuin vikailmoitus näkyy
näytössä.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
-5bi25x
© ESAB AB 2010
FI
Hiilikaarileikkaus
FCAW-S-kuvake paneelissa ja valitse sitten
Valitse hiilikaaritalttausta varten
nupilla valittua hiilielektrodia vastaava suositeltu jännite.
Hiilikaaritalttauksen viitetaulukko
Suositeltu kaarijännite
hiilielektrodin koon mukaan
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
2.3
Aseta jännite MIG/MAG AVC
-tilassa.
Induktanssiasetus = oletus
37 V
70%
39 V
70%
41 V
70%
43 V
70%
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot
Toiminto
Asetus
d = Täppäyshitsaus
0 = Pois; 1 = Päällä
Ohjauspaneelin A44 toimintoihin pääsee käsiksi painamalla painiketta
. Pidä
painike painettuna 5 sekunnin ajan. Näytössä näkyy silloin kirjain ja arvo. Valitun
toiminnon arvo säädetään sitten säätöpyörällä.
Piilotetuista toiminnoista poistutaan pitämällä painike
ajan.
painettuna 5 sekunnin
Täppäyshitsaus
Täppäyshitsausta käytetään ruostumattoman teräksen hitsaukseen. Tässä
hitsausprosessissa valokaari vuorotellen syttyy ja sammuu, mikä helpottaa
lämmönsyötön hallintaa. Valokaari sammuu heti, kun elektrodi nostetaan hieman
irti työkappaleesta.
Minimivirta
Tässä asetetaan kauko-ohjaimen minimivirta.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotoiminto min
virta arvoon 50 %. Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta
min virta arvoon 90 %.
-6bi25x
© ESAB AB 2010
FI
3
MIG/MAG / FCAW-S HITSAUS
3.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
Arvo
toimitettaessa
Induktanssi
0 - 100
70%
Säätö ohjauspaneelista
0 = Pois; 1 = Päällä
1
Kauko-ohjain
0 = Pois; 1 = Päällä
0
1 ja 2
-
-
-
Hitsausdatamuisti
1)
VRD
1)
Katso kohta 5
3.2
Symbolien ja toimintojen selitykset
MIG/MAG / FCAW-S-hitsaus
Tämän toiminnon aktivointi mahdollistaa kaarijänniteohjatun syöttöyksikön (Mobile
Feed) käytön, jossa virtalähteestä tulevaa kaarijännitettä käytetään syöttöyksikön
syöttöjännitteenä.
MIG/MAG-hitsauksessa valokaari sulattaa jatkuvasti syötettävää lankaa. Sulate
suojataan suojakaasulla.
FCAW-S-hitsauksessa sulate suojataan kaasun sijaan jauhetäytteisellä ydintäytelan­
galla. Virtalähde tuottaa tasaisen ominaisjännitteen (Mobile Feed (CV), jossa tyhjä­
käyntijännite 16,5 - 60 V DC riittää siirrettävien syöttöyksiköiden käyttöön. Tällaisia
syöttöyksiköitä käytettäessä langansyöttö säädetään syöttöyksikössä ja jännite virta­
lähteen paneelissa.
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää leveämmän hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
Induktanssin säätely on erityisen tärkeää lyhytkaarihitsauksessa.
Säätö ohjauspaneelista
Säädöt tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Säädöt tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjaimen pitää olla kytkettynä koneen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Ohjauspaneeli ei ole käytössä, kun kauko-ohjain on aktivoitu.
-7bi25x
© ESAB AB 2010
FI
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei nouse yli 35 V:n, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä ilmaistaan sillä, että VRD-merkkivalo palaa. VRD-toiminto
deaktivoituu, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite nousee yli 35 V:n, näyttöön tulee
vikailmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa niin kauan kuin vikailmoitus näkyy
näytössä.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
4
TIG-HITSAUS
4.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
Arvo
toimitettaessa
Virta
3 A - maks. 1)
60 A
Säätö ohjauspaneelista
0 = Pois; 1 = Päällä
1
Kauko-ohjain
0 = Pois; 1 = Päällä
0
Hitsausdatamuisti 2)
1 ja 2
-
Minimivirta 3)
0 - 99%
-
VRD
-
-
1)Säätöalue
riippuu käytettävästä virtalähteestä.
Katso kohta 5
3)Piilotettu toiminto
2)
4.2
Symbolien ja toimintojen selitykset
TIG-hitsaus
TIG-hitsauksessa valokaari sulattaa työkappaletta volframielektrodin avulla. Sulate ja
volframielektrodi suojataan suojakaasulla.
-8bi25x
© ESAB AB 2010
FI
”Live TIG-start”
Live TIG-start -tilassa volframielektrodi asetetaan työkappaletta vasten ja valokaari
syttyy rajoitetulla virralla (12-15 A), kun elektrodi nostetaan irti työkappaleesta.
Säätö ohjauspaneelista
Säädöt tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Säädöt tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjaimen pitää olla kytkettynä koneen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Ohjauspaneeli ei ole käytössä, kun kauko-ohjain on aktivoitu.
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei nouse yli 35 V:n, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä ilmaistaan sillä, että VRD-merkkivalo palaa. VRD-toiminto
deaktivoituu, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite nousee yli 35 V:n, näyttöön tulee
vikailmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa niin kauan kuin vikailmoitus näkyy
näytössä.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
4.3
Piilotetut TIG-hitsaustoiminnot
Toiminto
Asetus
l = Minimivirta
0 - 99%
Ohjauspaneelin A44 toimintoihin pääsee käsiksi painamalla painiketta
. Pidä
painike painettuna 5 sekunnin ajan. Näytössä näkyy silloin kirjain ja arvo. Valitun
toiminnon arvo säädetään sitten säätöpyörällä.
Piilotetuista toiminnoista poistutaan pitämällä painike
ajan.
painettuna 5 sekunnin
-9bi25x
© ESAB AB 2010
FI
Minimivirta
Tässä asetetaan kauko-ohjaimen minimivirta.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotoiminto min
virta arvoon 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta min virta arvoon 90 %.
5
HITSAUSDATAMUISTI
Ohjauspaneelin A24 muistiin voidaan tallentaa kaksi hitsausohjelmaa.
Tallenna hitsaustiedot muistiin pitämällä painike
tai
painettuna 5
sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua, kun hitsausdata on tallennettu.
Hitsausdatamuisti vaihdetaan painamalla painiketta
tai
.
Hitsausdatamuisti on akkuvarmistettu, joten asetukset säilyvät muistissa, vaikka
ohjauspaneeli kytketään pois päältä.
6
VIKAKOODIT
Vikakoodeilla osoitetaan laitteistossa ilmenneet viat. Ne osoitetaan näytön
alareunassa näkyvällä E kirjaimella ja vikakoodinumerolla.
Vian aiheuttanut yksikkö ilmaistaan näytössä näkyvällä yksikkönumerolla, esim. U 0.
Jos useampia vikoja on havaittu, näytetään vain viimeksi ilmenneen vian koodi.
Vikakoodi poistetaan näytöstä painamalla jotain toimintopainiketta tai kiertämällä
säätöpyörää.
Huomautus! Jos kauko-ohjain on aktivoitu, deaktivoi kauko-ohjain painamalla
vikakoodin poistamiseksi.
6.1
Vikakoodiluettelo
Yksikkönumero:
U 0 = hitsausdatayksikkö
U 3= langansyöttöyksikkö
U 1 = jäähdytyslaite
U 4 = kauko-ohjain
U 2 = virtalähde
U 5 = multivoltage, ver
1.25
- 10 bi25x
© ESAB AB 2010
FI
6.2
Vikakoodien kuvaus
Alla on selostettu vikakoodit, joiden syyt käyttäjä voi itse poistaa. Jos jokin muu koodi
näkyy näytössä, ota yhteys huoltoon.
Vika­
koodi
Kuvaus
E6
Korkea lämpötila
Ylikuumenemissuoja on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään eikä virtalähdettä voi kytkeä päälle ennen
kuin lämpötila on laskenut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai likaiset.
Tarkasta myös työjakso ja ettei nimellisarvoja ylitetä.
E 12
Tiedonsiirtovika (varoitus)
Järjestelmän CAN-väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjauspaneelin ja virtalähteen / syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Varmista, että vain yksi syöttöyksikkö tai kauko-ohjain on kytketty. Jos vika
ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 14
Tiedonsiirtovika (väylävika)
Vakavia häiriöitä CAN-väylässä.
Toimenpide: Tarkasta, että kaikki CAN-väylään kytketyt yksiköt ovat kunnossa. Tarkasta
kaapelit. Ellei vika häviä, ota yhteys huoltoon.
E 15
Hävinneitä viestejä
Mikrosuoritin ei ehdi käsitellä tulevia viestejä riittävän nopeasti ja tietoja on hävinnyt.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
E 16
Suuri tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntijännite on ollut liian suuri.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteys
huoltoon.
E 17
Katkennut yhteys
Ohjauspaneelin ja syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 18
Katkennut yhteys
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 19
Vika pysyvässä muistissa
Pysyvän muistin sisältö on virheellinen. Perustiedot otetaan käyttöön.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteys
huoltoon.
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen
viimeiseltä sivulta.
- 11 bi25x
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 12 notes
A44
Tilausnumerot
Ordering no.
0463 992 882
0463 009 070
0463 009 071
0463 009 072
0463 009 073
0463 009 074
0463 009 075
0463 009 076
0463 009 077
0463 009 078
0463 009 079
0463 009 080
0463 009 081
0463 009 082
0463 009 083
0463 009 084
0463 009 085
0463 009 086
0463 009 089
0463 009 090
0463 009 091
0463 009 092
0459 839 051
Denomination
Control panel A44 Origot
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SI
Instruction manual LT
Spare parts list
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
- 13 bi25o
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 14 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising