ESAB | Remote Arc Gouging | Instruction manual | ESAB Remote Arc Gouging Používateľská príručka

ESAB Remote Arc Gouging Používateľská príručka
Remote Arc Gouging
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
0449 563 001 120314
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция по зксплуатации
Instrukcja obsługi
Návod k používání
Kezelési utasĺtások
Navod na pouitie
Lietošanas pamâcîba
Eksploatavimo instrukcijos
使用说明书
Manual de instrucţiuni
Priručnik s uputama
Valid for serial no. 205-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
РУССКИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
∆ιατηρείται το δικαίωμα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
Оставляем за собой право изменять спецификацию без пред
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
Tiek paturįtas tiesîbas bez iepriekšįja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
Zadržana prava na izmjenu specifikacija bez obavijesti.
-- 2 --
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The EMC Directive 2004/108/EC, entering into force 20 July 2007
Type of equipment
Remote control for Arc Gouging to be used with ESAB welding power sourcees
Type designation etc.
Remote Arc Gouging
This remote control box is designed and tested for use with ESAB welding power sources LAF 631, LAF 1001, LAF
1251 and LAF 1601 only.
Brand name or trade mark
ESAB
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, E-mail:
ESAB AB
Box 8004, SE--402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, E--mail: info@esab.se
Factory operating on behalf of the Manufacturer
Name, address:
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 Laxå, Sweden
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974--10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, this remote control box is used with equipment of Class A, intended for use
in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Gothenburg 2012--03--12
Håkan Führ
Global Automation Director
MD ESAB AB
3
ČESKY
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
87
2.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
3.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
4 ČINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
4.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Nastavení softwaru zdroje svařovacího proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
88
88
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
5.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Denně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
88
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
SCHÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
ROZMĚROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
TOCj
-- 84 --
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
hga9 Safe CZ
- 85 -
© ESAB AB 2009
CZ
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření a
řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti vašeho
dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný odĕv.
S Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné hořlavé
materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A” není určeno k používání v obytných oblastech,
v nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapěťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A”.
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si návody k obsluze součástí, z nichž
se skládá zařízení!
Nevyhazujte elektrická zařízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařĺzenĺch a její provádĕni v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické zařĺzenĺ, které dosáhlo konce své životnosti, shromaždovat samostatně a
vracet do zařízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení byste měli získat
informace o schválených sběrných systémech od vašeho místního zástupce.
Dodržováním této evropské smernice zlepšíte životní prostředí a lidské zdraví!
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
hga9 Safe CZ
- 86 -
© ESAB AB 2009
CZ
2
ÚVOD
2.1
Všeobecné informace
Dálkové ovládání pro obloukové vyřezávání drážek se má používat se zdroji
svařovacího proudu LAF 631, LAF 1001, LAF 1251 a LAF 1601.
Dálkové ovládání se používá k regulaci proudu ve zdrojích svařovacího proudu.
2.2
Technické údaje
Dálkové ovládání obloukového vyřezávání drážek
Napětí:
24 V DC (ze zdroje svařovacího proudu)
Rozměry:
274x120x134
Hmotnost:
2,3 kg
3
INSTALACE
3.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provádět autorizovaný pracovník.
Rozměry, viz rozměrový výkres na straně 129.
Připojení, viz schéma na straně 128.
3.2
S
S
S
Montáž
Připevněte úchyt dálkového ovládání pomocí stávajícího šroubu na zdroj
svařovacího proudu.
Úchyt 0449556001 pro LAF 631 a úchyt pro 0449555001 pro LAF 1001/
LAF 1251/ LAF 1601.
Připojte kabel dálkového ovládání k zásuvce s 28 kolíky (1) na zdroji
svařovacího proudu.
Konektor na všech zdrojích svařovacího proudu kromě LAF 631 se nachází na
vnitřní straně, viz samostatná příručka pro každý zdroj svařovacího proudu.
Připojte propojovací kabel mezi CN18 1-2 k odpojení CAN, viz samostatná
příručka pro zdroj svařovacího proudu.
hga9d1ja
- 87 -
CZ
4
ČINNOST
4.1
Všeobecné informace
Obecné bezpečnostní předpisy platné pro manipulaci se zařízením najdete na
str. 85. Před používáním zařízení si je důkladně přečtěte!
4.2
Dálkové ovládání
1. Výklopný spínač pro zapnutí/vypnutí napájení.
Poloha I = zapnuto
Poloha 0 = vypnuto
2. Knoflík pro regulaci proudu ve zdroji svařovacího proudu.
1 = 10 % maximálního proudu zdroje svařovacího proudu.
10 = 100 % maximálního proudu zdroje svařovacího
proudu.
4.3
Nastavení softwaru zdroje svařovacího proudu
Ohledně nastavení, které je nutné provést v softwaru zdroje svařovacího proudu,
kontaktujte firmu ESAB. Práci smí provádět pouze servisní pracovníci firmy ESAB.
5
ÚDRŽBA
5.1
Všeobecné informace
Pozn.!
Všechny záruční závazky dodavatele přestávají platit, pokud se zákazník v průběhu
záruky pokusí opravit závadu.
5.2
Denně
Dálkové ovládání
S
Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání čisté a pracuje správně.
V případě potřeby ho vyčistěte a vyměňte jakékoli porouchané díly.
Připojovací kabel
S
Zkontrolujte, zda připojovací kabel mezi dálkovým ovládáním a zdrojem
svařovacího proudu není poškozený.
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly se objednávají prostřednictvím nejbližšího zastoupení ESAB, viz
poslední stranu této publikace. Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ a číslo
stroje, označení a číslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních
dílů na straně 131.
Tím se zjednoduší vyřízení a zajistí se dodání správného dílu.
hga9d1ja
- 88 -
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM SCHALTPLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ SCHEMAT KAPCSOLÁSI RAJZ SCHÉMA SCHÉMA SHĮMA
SCHEMA SHEME DIAGRAMĂ ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 图
hga9 schema
- 128 -
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D'ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
ΣΧΕ∆ΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ RYSUNEK WYMIAROWANY MÉRETEZETT RAJZ
ROZMĚROVÝ VÝKRES ROZMEROVÝ VÝKRES RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
MATMENŲ BRĖŽINYS KOTIRANE NACRTE ГАБАРИТНЪІЙ РЕРТЕЖ DIMENSION DRAWING 尺寸图
hga9mått
- 129 -
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZOZNAM
NÁHRADNÝCH DIELOV REZERVES DAĻU SARAKSTS ATSARGINIŲ DALIŲ
SĄRAŠAS POPIS PRIČUVNIH LISTA DE PIESE DE SCHIMB СПИСОК
ЗАПАСНьІХ ЧАСТЕЙ 备件清单
Remote Arc Gouging
Edition 120314
Ordering no.
0449540880
reservFram
Denomination
Notes
Remote Arc Gouging
- 131 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Manual arc gouging kit with LAF
0449540880
Remote Arc Gouging
1
1
0449553001
Box
2
1
0191870216
Potentiometer
2W
3
1
0147866001
Toggle switch
3A 250V
4
1
Resistor
0,5 w 15 kohm
5
1
Resistor
0,5 w 220 kohm
7
1
0460569001
Cover
10 kohm
8
1
0449558880
Cable complete
10
1
0460600821
Knob (in grey with arrow)
d21-1/4 in
11
6
Screw
m4x16
17
1
Nut
pr18,6
20
1
0449555001
Attachment for the welding power source
For LAF 1001/ 1251/ 1601
21
1
0449556001
Attachment for the welding power source
For LAF 631
Note: pos.20, 21 are not shown in the drawing.
h449540s
- 132 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449558880
Cable complete (Gouging)
1
1
0193962001
Cable screened
2x2x0.5mm2
2
6
0193513003
Pin contact
0,35-0,50
3
1
0194180053
Pin plug
screened
4
1
0193307103
Cable fitting
h449558s
- 133 -
28-pole
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising