ESAB | PowerCut™ 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut™ 900 Vartotojo vadovas

ESAB PowerCut™ 900 Vartotojo vadovas
LT
ä
Powercut 900
Naudojimo instrukcija
0449 549 001 01 LT 20120322
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮVADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Patikrinimas pristačius ir vietos nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energijos tiekimas iš tinklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Įeinančio oro jungtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grįžtamojo kabelio jungtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degiklio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 VEIKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Valdymo įrenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Simbolių paaiškinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Pjovimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Apžiūra ir valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 TRIKČIŲ SEKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Defektų kodai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reikalavimus, taiko­
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
-4bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su sau­
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio atitirpdydami užšalusius vamzdžius.
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui naudojant plazmą.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
-5bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas pjovimo apsaugas ir priedus.
2
ĮVADAS
Plazmos maitinimo šaltinis Powercut 900 ir plazmos pjovimo degiklis PT-38 yra
visapusė ir saugi plazmos pjovimo sistema, skirta daryti pjūvius ir išpjovas rankiniu
būdu. Jis tiekia pjovimo energiją medžiagai iki 32 mm storio pjauti.
Gaminiui skirtą ESAB papildomą įrangą rasite puslapyje 25.
2.1
Įranga
Maitinimo šaltinis tiekiamas kartu su:
S
elektros tinklo kabeliu, 3 m
S
naudojimo instrukcija
S
grįžtamuoju kabeliu su spaustuvu
S
plazmos pjovimo degikliu PT 38, 7,5 m, tiekiamu pagal pavadinimą 24 psl.
3
TECHNINIAI DUOMENYS
„Powercut 900“
Maitinimo tinklo įtampa
3 x 230 V, 400 V $10 % 50/60 Hz
Elektros tinklas
Ssc min. 4,0 MVA
Zmax. 0.04 Nustatymų skalė
20 – 60 A
Leidžiama apkrova
60 % našumo ciklo
100 % našumo ciklo
60 A / 120 V
50 A / 120 V
Efektyvumas esant didžiausiai srovei
87 %
Atviros grandinės įtampa U0
290 V
Darbo temperatūra
–nuo 10 iki 40 °C
Pervežimo temperatūra
–nuo 20 iki 55 °C
Garso slėgis be apkrovos
< 70 dB (A)
Matmenys, ilgis x plotis x aukštis
630x 322 x 379 mm
Svoris
35 kg
Transformatoriaus izoliacijos klasė
H
Atitvarų klasė
IP 23
-6bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Elektros srovė Zmaks.
Maksimali leistina tinklo linijos tariamoji varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas - tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį jūs galite virinti arba pjauti
su tam tikra apkrova. Našumo ciklas nurodytas esant 40° C.
Izoliacijos klasė
IP kodas nurodo izoliacijos klasę, t. y. apsaugos nuo kietų objektų ar vandens įsiskverbimo laipsnį.
Įranga, pažymėta IP23, skirta naudoti patalpoje ir lauke.
4
MONTAVIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
Labai svarbu tinkamai sumontuoti, kad įranga veiktų be sutrikimų ir būtų gauti geri
pjovimo rezultatai. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus šiame skyriuje aprašytus
veiksmus.
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ. Imkitės apsaugos priemonių nuo
elektros smūgių. Užtikrinkite, kad visi maitinimo šaltiniai būtų atjungti – atjunkite
jungiklį nuo sieninio lizdo ir ištraukite įrenginio maitinimo laidą iš lizdo prieš
atlikdami bet kokius elektrinius sujungimus maitinimo šaltinyje.
ĮSPĖJIMAS!
Labai svarbu, kad važiuoklė būtų prijungta prie patvirtinto elektros įžeminimo,
apsaugant nuo elektros smūgių ir nelaimingų atsitikimų. Užtikrinkite, kad
apsauginis įžeminimas nebūtų per klaidą prijungtas prie kurios nors fazės
laidininkų.
ĮSPĖJIMAS!
Atlikus sujungimus netinkamai arba neprijungus grįžtamojo kabelio prie
apdirbamosios detalės galimas mirtinas elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS!
Negalima naudoti oro filtro įtaisų – įrengus arba sumontavus bet kokį oro filtro
įtaisą, jis kliudo tekėti šaltam orui ir kelia perkaitimo pavojų. Jei naudojamas bet
kokio tipo filtras, garantija laikoma negaliojančia.
-7bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
ĮSPĖJIMAS!
NEJUNKITE įrangos nuėmę gaubtą.
NEJUNKITE prie įrenginio elektros srovės kai jį laikote arba nešate.
NELIESKITE jokių degiklio dalių, kai prijungtas maitinimas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonėje. Naudojant šį gaminį namuose, jis gali sukelti
radijo trikdžių. Naudotojas prisiima atsakomybę už tinkamų atsargumo priemonių
taikymą.
DĖMESIO
Maitinimo šaltinis turi būti ne arčiau kaip už 3 metrų nuo vietos, kurioje pjaunama, nes
kibirkštys ir nuodegos gali jį sugadinti
4.1
Patikrinimas pristačius ir vietos nustatymas
1. Nuimkite pakuotę. Patikrinkite, ar įrangoje nėra sugadinimų, kurių iš karto
nesimatė prietaiso gavimo metu. Nedelsdami praneškite apie bet kokius
sugadinimus vežėjui.
2. Patikrinkite, ar pakuotėje nėra likę nepritvirtintų dalių. Patikrinkite, ar oro kanalai
galiniame gaubto skyde neužkimšti pakuotės medžiaga, kuri gali kliudyti orui
tekėti pro maitinimo šaltinį.
Maitinimo šaltinyje yra kėlimo ąselė, todėl jį galima lengvai pakelti. Patikrinkite, ar
naudojamos kėlimo įrangos galia atitinka maitinimo šaltinio svorį. Svoris yra
nurodytas lentelėje TECHNINIAI DUOMENYS, žr. skyrių 3.
ĮSPĖJIMAS!
Produktas turi būti keliamas tokiu būdu:
3. Maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinamojo oro įvadai ir išvadai nebūtų
uždengti. Mažiausias leistinas atstumas iki sienos ar kitos kliūties yra 30 cm.
4. Pjovimui reikalingas oro šaltinis, kuris tiekia švarų ir sausą orą, ne mažiau kaip
236 l/m esant 6,2 bar (90 psig). Pjovimo oro slėgis neturi viršyti 10,3 bar
(150 psig), o tai yra didžiausias įvadinis slėgis filtro reguliatoriuje, kuris yra
pateikiamas pristatymo komplekte.
-8bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
4.2
Energijos tiekimas iš tinklo
Užtikrinkite, kad maitinimo šaltinis būtų prijungtas prie tinkamos įtampos tinklo ir kad
jis būtų apsaugotas tinkamo stiprumo saugikliu. Ties išvadu turi būti įrengta
apsauginė įžeminimo jungtis.
Informacinė plokštelė su tiekiamos energijos
duomenimis.
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalus kabelio skerspjūvis
50 Hz
„Powercut 900“
Maitinimo tinklo įtampa
Elektros tinklo kabelio skerspjūvis
230 V / 400 V
mm2
4G6
Fazės srovė I1eff
23 A / 14 A
Saugiklis, apsauga nuo viršįtampio
32 A / 20 A
PASTABA! Aukščiau nurodyti elektros tinklo kabelio skerspjūvio ir saugiklio dydžiai atitinka
Švedijoje galiojančias normas. Naudokite maitinimo šaltinius laikydamiesi atitinkamų jūsų šalyje
galiojančių normų.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš išimdami saugiklį įsitikinkite, ar maitinimo šaltinis išjungtas.
4.3
Įeinančio oro jungtis
Prijunkite oro tiekimo liniją prie įvadinės filtro jungties.
-9bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
4.4
Grįžtamojo kabelio jungtis
Prispauskite grįžtamąjį kabelį prie apdirbamosios detalės. Įsitikinkite, kad apdirbama
dalis yra prijungta prie patvirtinto įžeminimo su tinkamo dydžio įžeminimo kabeliu.
- 10 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
4.5
Degiklio prijungimas
Atidarykite priekiniame skydelyje esantį dangtelį.
Prijunkite degiklio kabelio kištuką prie skydo lizdo.
Patikrinkite lizdų padėtį, kad užtikrintumėte tinkamą
įmontavimą.
Prijunkite oro žarną prie greitaveikės jungties.
Įstatykite įtempimo sumažintuvą į kvadratinį
išjungiklį priekinėje dalyje.
Prijunkite elektros tinklo kabelį prie kištuko, esančio
priekyje, ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol
įsitvirtins. Uždarykite dangtelį.
- 11 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
5
VEIKIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
5.1
Jungtys
1
Elektros tinklo kabelis
4
Degiklis
2
Saugiklis (2A)
5
Grįžtamasis kabelis su spaustuvu
3
Iš anksto išfiltruoto sauso oro tiekimas
- 12 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
5.2
Valdymo įrenginiai
1
Maitinimo jungiklis ON/OFF (ĮJUNGIMAS / 4
IŠJUNGIMAS)
Degiklio strektė / dujų bandymo strektė
2
Išvesties srovės valdiklis
Slėgio reguliatorius
3
Ekranas
5
Maitinimo jungiklis – (1)
Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki padėties „ON“ (Įjungta), kad būtų
nustatytas įprastas veikimas. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki padėties
„OFF“ (Išjungta).
Išvesties srovės valdiklis – (2)
Reguliuojama nuo 20 iki 60 A. Nustatymams žiūrėkite pjovimo duomenų grafikus
degiklio instrukcijoje.
Ekranas – (3)
Rodo faktinius nustatymus įprasto veikimo metu. Įjungus įrenginį trumpam parodoma
programinės įrangos versija.
Kai įrenginys veikia režimu „GAS TEST“ (DUJŲ BANDYMAS), ekrane bus rodomas
oro slėgio nustatymas barais. Techninės priežiūros inžinieriai gali perjungti
nustatymą į psi.
- 13 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
Jei įprasto veikimo metu susidarys trikties būsena, ekrane bus rodomas kodinis
numeris, žr, skyrių 7.1.
Degiklio strektė / dujų bandymo jungiklis – (4)
Eksploatavimo režimai:
Įprastas paleidimas (CENTRINĖ pozicija) – nustatymas bus naudojamas daugeliui
pjovimo ir išpjovimo veiksmų. Operatorius turi laikyti degiklio jungiklį nuspaudęs viso
pjovimo metu ir atleisti baigęs pjovimą. Rekomenduojama įprastam pjovimui, didelių
metalo gabalų / ardyno pjovimui ir išpjovimui.
Paleidimo fiksatorius (APATINĖ pozicija) – juo galima atleisti degiklio jungiklį po
strektės nuspaudimo ir pjovimo lanko suaktyvinimo. Norėdami išjungti lanką pjovimo
pabaigoje, paspauskite ir atleiskite degiklį dar kartą arba patraukite degiklį nuo
apdirbamos detalės. Nerekomenduojama to atlikti pjaunant didelius metalo / ardyno
gabalus.
Bandymo režimas:
Dujų bandymo jungiklis (VIRŠUTINĖ pozicija) – ekrane bus rodomas tekančio oro
slėgis. Oro reguliatorius turi būti nustatytas ties rekomenduojamu slėgiu prieš
atliekant pjovimo veiksmus. Leiskite orui tekėti kelias minutes. Tokiu būdu turėtų būti
pašalintas visas kondensatas, kuris galėjo susikaupti išjungimo laikotarpiu. Prieš
pradėdami bet kokius pjovimo veiksmus būtinai nustatykite jungiklį į įprasto
paleidimo arba paleidimo fiksatoriaus padėtį.
Slėgio reguliatorius – (5)
Reguliuoja degiklio oro slėgį. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jį padidintumėte,
ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte.
5.2.1
Simbolių paaiškinimas
Galia (1)
Dujų išbandymas (4)
Įprastas paleidimas (4)
Paleidimo fiksatorius (4)
Oro slėgis (5)
Grįžtamasis kabelis
PASTABA! Įrenginys tiekiamas iš gamyklos nustačius reguliatorių taip, kad slėgis degikliui būtų 5,5
bar (80 psig) iš tiekiamo 6,5 bar (95 psig) slėgio. Jei tiekimo į įrenginį slėgis viršija 6,5 bar (95 psig)iki
maksimalaus rekomenduojamo 10,3 bar (150 psig), pasukite slėgio reguliatorių prieð laikrodžio
rodyklę, kad sumažintumėte slėgį degikliui iki 5,5 bar (80 psig). Laikykitės dujų išbandymo instrukcijų,
pateiktų aukščiau.
- 14 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
5.3
Pjovimas
1.
2.
3.
4.
Nustatykite jungiklį (sieninį lizdą ar panašų) ties įjungimo padėtimi.
Patikrinkite, ar kompresorius prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Nustatykite elektros tinklo jungiklį ties I (įjungta).
Paverskite svirtinį jungiklį į viršų, ties dujų bandymo režimu (DUJŲ BANDYMAS).
Nustatykite slėgio reguliatorių ties 5,5 bar (80 psi).
5. Nustatykite svirtinį jungiklį ties įprastu režimu (CENTRE) arba ties paleidimo
fiksatoriaus režimu (APAČIOJE).
6. Pradėjus pjovimą degiklis turi būti palaikomas 5–15 kampu palenktas į priekį.
Kampas yra itin naudingas padedant sukurti „lašo“ pjovimą. Kai nenaudojamas
neutralizavimo kreiptuvas, antgalis turi būti laikomas maždaug 3,2–6,4 mm
atstumu nuo dirbamos detalės.
7. Nuspauskite degiklio jungiklį. Oras turi tekėti iš degiklio antgalio.
8. Praėjus dviems sekundėms nuo degiklio jungiklio paspaudimo, turi įsijungti
bandomasis lankas. Po jo turi iš karto sekti pagrindinis lankas, leidžiantis pradėti
pjovimą. (Jei naudojama funkcija TRIGGER LOCK (PALEIDIMO
FIKSATORIUS), sukūrus pjovimo lanką degiklio jungiklis gali būti atleistas).
9. Norėdami pradėti pjovimą pakelkite degiklį, kad apsisaugotumėte nuo to, kad
išlydyta medžiaga vėl nukristų ir sugadintų degiklį. Kai lankas pralaužia
apdirbamą detalę, nustatykite degiklį į statmeną padėtį ir pradėkite pjovimą.
10. Baigus pjovimą degiklio jungiklį reikia atleisti (paspausti ir atleisti, jei naudojama
funkcija TRIGGER LOCK (PALEIDIMO FIKSATORIUS), o degiklį nukelti nuo
apdirbamos detalės iš karto baigus pjovimą. Tai skirta apsisaugoti nuo
bandomojo lanko pakartotino įsižiebimo po to, kai išsijungia pjovimo lankas, ir
nuo antgalio sugadinimo (dvigubo lanko).
- 15 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
11. Jei paleidimai bus atliekami dažnai, pvz., pjaunant ardyną arba sunkų tinklą,
neatleiskite degiklio jungiklio. Paskesnio srauto režimu lankas gali būti paleistas
iš karto, nuspaudus degiklio jungiklį. Taip išvengiama 2 sekundžių išankstinio
srauto pjovimo ciklo dalies.
6
PRIEŽIŪRA
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
Apsaugines plokštes gali nuimti tik asmuo, turintis atitinkamą elektriko išsilavinimą
(įgaliotas personalas).
ĮSPĖJIMAS!
Užtikrinkite, kad į aparatą tiekiama elektros tinklo srovė buvo atjungta iš išorės.
Atjunkite jungiklį nuo sieninio lizdo prieš atlikdami maitinimo šaltinio patikras arba
darbus.
ĮSPĖJIMAS!
Vamzdeliuose, kuriuose yra suslėgtojo oro arba alyvos, gali susikaupti vandens.
Visada nukreipkite pirmą oro srautą nuo įrangos, apsaugodami ją nuo sugadinimo.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
Jei įranga tinkamai neveikia, nedelsdami nutraukite darbą ir nustatykite problemos
priežastį. Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik turintys atitinkamą kvalifikaciją
asmenys. Elektros darbus gali atlikti tik įgalioti elektrikai. Niekada neleiskite
neturintiems atitinkamų žinių asmenims tikrinti, valyti ar remontuoti įrangos.
Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis.
6.1
Apžiūra ir valymas
Toliau nurodytus maitinimo šaltinio taškus reikia tikrinti ir (arba) valyti reguliariai.
1. Patikrinkite grįžtamojo kabelio prijungimą prie apdirbamosios detalės.
2. Patikrinkite, ar apsauginis apdirbamos dalies įžeminimas yra tvirtai prijungtas
prie maitinimo šaltinio korpuso įžeminimo.
3.
Patikrinkite degiklio šilumos skydą. Jei pažeistas – pakeiskite.
4. Kasdien tikrinkite elektrodo ir purkštuko susidėvėjimą. Prireikus, pašalinkite visus
apsitaškymus, pakeiskite elektrodą ir purkštuką. Jei elektrodo duobutė centrinėje
dalyje yra gilesnė nei 1,5 mm, jį reikia pakeisti. Jei elektrodas bus naudojamas
nepaisant šios rekomenduojamos susidėvėjimo ribos, gali būti sugadintas
degiklis ir maitinimo šaltinis. Antgalio naudojimas taip pat labai sutrumpės, jei
naudojamas žemiau rekomenduojamos ribos susidėvėjęs elektrodas.
- 16 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
5. Patikrinkite, ar kabeliai arba žarnos nepažeisti ir nesusisukę.
6. Patikrinkite, ar visi kištukai ir jungtys bei įžeminimo gnybtai yra tvirtai prijungti.
7. Užtikrinkite, kad visi įvadiniai elektros srovės tiekimo laidai būtų atjungti.
Naudokite akinius ir veido kaukę ir nupūskite vidinį maitinimo šaltinio paviršių
sausu nedidelio spaudimo sulėgtuoju oru.
8. Reguliariai išpilkite visą vandenį iš filtro po oro reguliatoriais.
7
TRIKČIŲ SEKIMAS
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ Užtikrinkite, kad į aparatą tiekiama
elektros tinklo srovė buvo atjungta iš išorės. Atjunkite jungiklį nuo elektros tinklo
lizdo prieš atlikdami maitinimo šaltinio patikras arba darbus.
ĮSPĖJIMAS!
Plazmos pjovimo įranga naudoja itin aukštą srovę, kuri gali stipriai ar net mirtinai
sužaloti. Būkite itin atsargūs, kai dirbate nuėmę gaubtus.
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros
darbus atliekančiam technikui.
Gedimo rūšis
Nėra lanko
Gedimo ištaisymas
S
S
S
Srovė nutraukiama pjovimo metu.
S
S
Patikrinkite, ar įjungtas elektros tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar srovės ir grįžtamieji kabeliai
sujungti teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės
reikšmė.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminis
perkrovos saugiklis.
Patikrinkite elektros tinklo saugiklius.
Šiluminė apsauga nuo perkaitimo dažnai įsijun­
gia.
S
Patikrinkite, ar neviršijate nustatytos
maitinimo šaltinio reikšmės (t. y., ar
įrenginys nebuvo perkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
S
Patikrinkite, ar srovės ir grįžtamieji kabeliai
sujungti teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės
reikšmė.
Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas
elektrodas.
Patikrinkite elektros tinklo saugiklius.
S
S
S
Jei negalite nustatyti problemos, atjunkite tiekiamą elektros srovę, atidarykite įtaisą ir
patikrinkite visus komponentus ir laidus vizualiai. Patikrinkite, ar nėra išsipūtusių arba
tekančių kondensatorių ir kitų pažeidimo arba spalvos praradimo požymių.
- 17 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
7.1
Defektų kodai
Jei įprasto veikimo metu susidarys trikties būsena, ekrane bus rodomas kodinis
numeris. Visi trikčių signalai rodomi ne trumpiau kaip 10 sekundžių. Jei triktis
išvaloma, viskas bus automatiškai atstatoma, išskyrus esant per stipriai srovei.
Norint išvalyti įspėjimą apie per stiprią srovę, reikia 5 sekundėms išjungti ir po to vėl
įjungti maitinimą.
Ko­
das
Problema
Priežastis
Sprendimas
1
Maitinimo tinklo įtampa,
budėjimas +/– 15 %
Tiekiama elektros srovė gali
nukristi žemiau arba pakilti
aukščiau nustatytos vardinės
reikšmės.
Patikrinkite elektros tinklo
įtampą.
2
Maitinimo tinklo įtampa,
pjovimas +/– 20 %
Tiekiama elektros srovė gali
nukristi žemiau arba pakilti
aukščiau nustatytos vardinės
reikšmės pjovimo metu.
Patikrinkite elektros tinklo
įtampą.
3
Eksploatavimo išankstinis
įtampos nustatymas, +/– 15
V išankstinio įtampos
nustatymo paskirstymas.
Darbo grandinės transforma­
torius netiekia tinkamos
įtampos į darbo grandines.
Patikrinkite transformatorių ir
valdymo skydą.
4
Termojungikliai
Termojungikliai išjungti –
įranga perkaito.
Palaukite, kol įranga atvės.
Patikrinkite, ar vėdinimas yra
tinkamas.
5
Slėgis
Oro slėgis yra ne leistino
intervalo ribose., min. 5,1 bar
ir maks. 6,5 bar.
Patikrinkite tiekiamo
suslėgtojo oro ir slėgio
nustatymą.
6
Lankas nesuduoda smūgio.
Lanko perdavimo atlikti
nepavyksta.
Patikrinkite įžeminimo laidą.
7
Viršyta bandomojo lanko
laiko riba (maždaug 5
sekundės).
Pjovimo procesas
neprasidėjo 5 sekundžių
ribose.
Paleiskite per 5 sekundes
8
Degiklio gedimas
Elektrodas liečia antgalį
(nepavyksta atskirti).
Patikrinkite / pakeiskite
susidėvinčias dalis.
10
Prijungimo problema.
Problema visų pirma
atsiranda, jei neprijungtas
holo jutiklis.
Patikrinkite kabelio sujungimą
tarp srovės jutiklių bloko ir
valdymo skydo.
Patikrinkite, ar degiklyje tarp
antgalio ir apdirbamosios
detalės nėra trumpojo
jungiklio.
Pašalinkite visus likučius nuo
priekinės degiklio dalies.
11
Per stipri srovė pirminėje
pusėje.
Konverterio gedimas.
Nusiųskite įtaisą remontui į
įgaliotas techninės priežiūros
dirbtuves.
12
Fazės nusilpimas, išjunkite
pirminėje pusėje (elektros
tinklas)
Viršytas vienos fazės
našumo ciklo stiprumas
Patikrinkite elektros tinklo
saugiklius.
13
Atviros grandinės įtampos
triktis
Atliekant automatinį vietoje
esančių (PIP) susidėvinčių
dalių patikrinimą nepavyko
aptikti įtampos arba srovės.
Nusiųskite įtaisą remontui į
įgaliotas techninės priežiūros
dirbtuves.
- 18 bp17qa
© ESAB AB 2010
LT
Ko­
das
Problema
Priežastis
Sprendimas
14
Per aukšta aparato apvalkalo
temperatūra.
Temperatūra yra aukštesnė,
nei leistina eksploatavimo
riba.
Patikrinkite vėdinimą aplink
įtaisą.
Patikrinkite aušinamojo oro
angas ir užtikrinkite, kad iš jų
būtų pašalintos visos kliūtys.
15
Magistralės įkrovimo triktis
Nepakankama įtampa
pagrindinėje magistralėje.
Patikrinkite magistralės
įkroviklį.
19
Per ankstyvas degiklio
strektės nuspaudimas
Degiklio strektė nuspausta
įjungiant maitinimą.
Patikrinkite strektę.
20
Atliekant PIP (vietoje
esančių) susidėvinčių dalių
patikrą nepavyko gauti
rezultatų.
Išleidus orą stūmoklis nebuvo Patikrinkite / išvalykite
ištrauktas.
susidėvinčias dalis.
Patikrinkite suslėgtojo oro
tiekimą.
21
Atliekant PIP (vietoje
esančių) susidėvinčių dalių
patikrą nerasta nepažeistos
srovės magistralės.
Stūmoklis neatsitraukė atgal
panaikinus oro tiekimą.
8
Patikrinkite / išvalykite
susidėvinčias dalis.
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
Powercut 900 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus
60974-1 ir 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo skyrius pri­
valo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Visada nurodykite serinį įtaiso, kuriam dalys bus naudojamos, numerį. Serinis
numeris yra įspaustas įtaiso vardinių duomenų lentelėje.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
- 19 bp17qa
© ESAB AB 2010
Diagrama
Powercut™ 900, 230 V
- 20 bp17e
© ESAB AB 2010
- 21 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut™ 900, 400 V
- 22 bp17e
© ESAB AB 2010
- 23 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
0459 839 072 Spare parts list
Powercut
900
- 24 bp17o
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Priedai
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising