ESAB | PowerCut™ 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut™ 900 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB PowerCut™ 900 Lietotāja rokasgrāmata
LV
ä
Powercut 900
Lietošanas pamācība
0449 549 001 LV 20120322
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Piegādes pārbaude un atrašanās vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tīkla strāvas padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieplūdes gaisa savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savienojums atgriezeniskajam kabelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 EKSPLUATĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Savienojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Vadības ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Simbolu skaidrojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Griešana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Pārbaude un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Kļūmju kodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
-4bp17la
© ESAB AB 2010
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet strāvas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
-5bp17la
© ESAB AB 2010
LV
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un griešanai.
2
IEVADS
Plazmas barošanas avots Powercut 900 un plazmas griešanas deglis PT-38 ir
pilnīga un droša plazmas griešanas sistēma manuālai griešanai un grebšanai. Tā
nodrošina griešanas jaudu stingriem materiāliem ar biezumu līdz 32 mm.
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu skatiet 25 lpp.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst:
S
tīkla kabelis, 3 m
S
lietošanas rokasgrāmata
S
atgriezeniskais kabelis ar spaili
S
plazmas griešanas deglis PT 38, 7,5 m, atbilstošs nominālam, kas norādīts 24.
lpp.
3
TEHNISKIE DATI
Powercut 900
Tīkla spriegums
3 x 230 V, 400 V $10 % 50/60 Hz
Elektrotīkls
Ssc min. 4,0 MVA
Zmaks. 0.04 Iestatījumu diapazons
20 – 60 A
Atļautā slodze
60 % darba ciklā
100 % darba ciklā
60 A / 120 V
50 A / 120 V
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
87 %
Atvērtas ķēdes spriegums U0
290 V
Darba temperatūra
–10 līdz 40 °C
Transportēšanas temperatūra
–20 līdz 55 °C
Skaņas spiediens bezslodzes režīmā
< 70 dB (A)
Izmēri (garums x platums x augstums)
630x 322 x 379 mm
Svars
35 kg
-6bp17la
© ESAB AB 2010
LV
Powercut 900
Transformatora izolācijas kategorija
H
Drošības klase
IP 23
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var metināt vai
griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrai.
Izturības klase
Ar kodu IP apzīmē izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iedarbību. Iekārta, kas marķēta ar IP23, paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām.
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
Pareiza uzstādīšana ir ļoti svarīga bezatteices ekspluatācijai un labiem griešanas
rezultātiem. Uzmanīgi izlasiet un izpildiet visas darbības šajā nodaļā.
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS IR BĪSTAMS DZĪVĪBAI! Veiciet piesardzības
pasākumus, lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu. Pirms elektrisko
savienojumu izveides barošanas avotā vienmēr atvienojiet strāvas padevi –
izslēdziet sienas kontaktligzdas slēdzi un izvelciet aprīkojuma elektrības kabeli no
kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Ļoti svarīgi ir pievienot rāmi pie apstiprināta elektriskā aizsargzemējuma vada, lai
nepieļautu elektriskās strāvas triecienu un negadījumus. Pārbaudiet, vai
aizsargzemējuma vads nav nejauši pievienots fāzes vadam.
BRĪDINĀJUMS!
Izveidojot neatbilstošu savienojumu vai nepievienojot atgriezenisko kabeli
sagatavei, var izraisīt nāvējošu elektriskās strāvas triecienu.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet gaisa filtrus – jebkāda gaisa filtra uzstādīšana kavē aukstā gaisa
plūsmu un rada pārkaršanas risku. Izmantojot jebkāda tipa gaisa filtru, garantija
kļūst nederīga.
-7bp17la
© ESAB AB 2010
LV
BRĪDINĀJUMS!
NEIEDARBINIET aprīkojumu, ja ir noņemts vāks.
NEPIEVIENOJIET aprīkojumu, kad tajā ir spriegums vai kad aprīkojums tiek turēts
vai pārvietots.
NEAIZTIECIET nevienu no degļa daļām, kad ir ieslēgta strāvas padeve.
UZMANĪBU!
Šo ražojumu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis ražojums var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic pienācīgi drošības pasākumi.
UZMANĪBU!
Novietojiet barošanas avotu vismaz 3 metrus no griešanas zonas, jo dzirksteles un sārņu
šļakatas var bojāt barošanas avotu.
4.1
Piegādes pārbaude un atrašanās vieta
1. Noņemiet iepakojumu. Pārbaudiet, vai aprīkojumam nav bojājumu, kas nebija
redzami uzreiz piegādes saņemšanas laikā. Nekavējoties ziņojiet par visiem
bojājumiem piegādes uzņēmumam.
2. Pārbaudiet, vai iepakojumā nav izkritušu detaļu. Pārbaudiet, vai ventilācijas
kanālus, kas atrodas vāka aizmugures panelī, neaizsprosto iepakojuma
materiāls, kas neļauj plūst gaisa plūsmai cauri barošanas avotam.
Barošanas avotam ir celšanas cilpa, aiz kuras to var viegli pacelt. Pārbaudiet, vai
izmantotais paceļamais aprīkojums var izturēt barošanas avota svaru. Svars ir
norādīts tabulā TEHNISKIE DATI; skatiet 3. nodaļu.
BRĪDINĀJUMS!
Šī ierīce jāceļ šādi:
3. Novietojiet barošanas avotu tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un izplūdes
atveres netiktu nosegtas. Minimālais atļautais attālums līdz sienai vai citiem
šķēršļiem ir 30 cm.
4. Griešanai nepieciešams gaisa padeves avots, kas nodrošina tīru un sausu
gaisu, vismaz 236 l/m pie 6,2 bāriem (90 psig). Griešanas gaisa spiediens
nedrīkst pārsniegt 10,3 bārus (150 psig), kas ir maksimālais ieplūdes spiediens
piegādē iekļautajam filtra regulatoram.
-8bp17la
© ESAB AB 2010
LV
4.2
Tīkla strāvas padeve
Pārbaudiet, vai barošanas avots ir pieslēgts atbilstošam elektrotīkla spriegumam un
vai tas ir aizsargāts ar atbilstoša nomināla drošinātāju. Kontaktligzdai jābūt
aizsardzības zemējumam.
Parametru plāksne ar padeves
savienojumu datiem
Ieteicamie drošinātāju izmēri un minimālais kabeļa šķērsgriezums
Powercut 900
50 Hz
Tīkla spriegums
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukums
230 V / 400 V
mm2
4G6
Fāzes strāva I1eff
23 A / 14 A
Drošinātājs, pretviļņu
32 A / 20 A
PIEZĪME! Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi iepriekš norādīti saskaņā ar
Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu atbilstoši svarīgākajiem vietējiem noteikumiem.
BRĪDINĀJUMS
Pirms drošinātāja izņemšanas pārbaudiet, vai barošanas avots ir izslēgts.
4.3
Ieplūdes gaisa savienojums
Pievienojiet gaisa padevi pie filtra ieplūdes uzmavas.
-9bp17la
© ESAB AB 2010
LV
4.4
Savienojums atgriezeniskajam kabelim
Piestipriniet atgriezenisko kabeli pie sagataves. Pārbaudiet, vai sagatave ir
piestiprināta pie apstiprināta zemējuma ar pareiza izmēra zemējuma vadu.
- 10 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
4.5
Degļa pievienošana
Atveriet priekšējā paneļa vāku.
Pievienojiet degļa kabeļa spraudligzdu pie paneļa
spraudligzdas. Pārbaudiet kontaktligzdu
novietojumu, lai nodrošinātu pareizu sēžu.
Pievienojiet gaisa šļūteni pie ātrā savienojuma.
Novietojiet atspriegotāju priekšpusē kvadrātveida
kontūrā.
Pievienojiet tīkla kabeli pie priekšpusē esošās
kontaktdakšas un pagrieziet pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz kabelis ir nostiprināts.
Uzlieciet atpakaļ vāku.
- 11 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
5.1
Savienojumi
1
Tīkla kabelis
4
Deglis
2
Drošinātājs (2A)
5
Atgriezeniskais kabelis ar spaili
3
Filtrēta sausa gaisa padeve
- 12 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
5.2
Vadības ierīces
1
Strāvas slēdzis ON/OFF (Iesl./Izsl.)
4
Degļa palaidējs/gāzes pārbaudes palaidējs
2
Izvades strāvas vadība
5
Spiediena regulators
3
Displejs
Strāvas slēdzis - (1)
Lai veiktu parastu ekspluatāciju, pagrieziet grozāmslēdzi pulksteņrādītāju kustības
virzienā pozīcijā “ON”. Lai ierīci izslēgtu, pagrieziet grozāmslēdzi pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam pozīcijā “OFF”.
Izvades strāvas vadība - (2)
Iespējams noregulēt no 20 līdz 60 A. Lai veiktu iestatījumus, skatiet griešanas datu
shēmas degļa rokasgrāmatā.
Displejs - (3)
Redzami strāvas iestatījumi parastas ekspluatācijas laikā. Pēc ierīces sākotnējās
ieslēgšanas īsu brīdi būs redzama programmatūras versija.
Kad ierīce ir režīmā GAS TEST (Gāzes pārbaude), displejā būs redzams gaisa
spiediena iestatījums bāros. Apkopes tehniķis var pārslēgt iestatījumu mērvienību uz
psi.
Ja parastas ekspluatācijas laikā rodas kļūme, displejā būs redzams koda numurs;
skatiet 7.1. nodaļu.
- 13 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
Degļa palaidējs/gāzes pārbaudes slēdzis - (4)
Darbības režīmi:
Parasta palaišana (pozīcija CENTRĀ) - iestatījumu izmanto vairumam griešanas un
grebšanas darbību. Operatoram jātur degļa slēdzis visas griešanas darbības laikā,
un griešanas beigās tas jāatlaiž. Ieteicams parastai griešanai, sietu/režģu griešanai
un grebšanai.
Palaides bloķēšana (pozīcija UZ LEJU) - iespējams atlaist degļa slēdzi pēc
palaišanas un pēc griešanas loka aizdegšanas. Lai nodzēstu loku griešanas beigās,
vēlreiz nospiediet un atlaidiet degļa slēdzi vai noņemiet degli no sagataves. Nav
ieteicams sietu/režģu griešanai.
Pārbaudes režīms:
gāzes pārbaudes slēdzis (pozīcija UZ AUGŠU) - displejā būs redzams gaisa
plūsmas spiediens. Pirms griešanas darbībām gaisa regulators jānoregulē uz
ieteicamo spiedienu. Ļaujiet gaisam dažas minūtes plūst. Tas izvadīs kondensātu,
kas var būt uzkrājies, kamēr ierīce ir izslēgta. Pirms griešanas darbības sākšanas
iestatiet slēdzi parastas palaišanas vai palaides bloķēšanas pozīcijā.
Spiediena regulators - (5)
Regulē degļa gaisa spiedienu. Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai samazinātu.
5.2.1
Simbolu skaidrojums
Jauda (1)
Gāzes pārbaude (4)
Parasta palaišana (4)
Palaides bloķēšana (4)
Gaisa spiediens (5)
Atgriezeniskais kabelis
PIEZĪME! Ierīci piegādā no rūpnīcas ar regulatoru, kas iestatīts, lai deglim nodrošinātu 5,5 bāru (80
psig) spiedienu ar 6,5 bāru (95 psig) padevi. Ja padeves spiediens pārsniedz 6,5 bārus (95 psig),
nesasniedzot maksimālos ieteicamos 10,3 bārus (150 psig), pagrieziet spiediena regulatoru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai samazinātu spiedienu deglim līdz 5,5 bāriem (80 psig).
Ievērojiet gāzes pārbaudes norādījumus, kas sniegti iepriekð.
- 14 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
5.3
Griešana
1.
2.
3.
4.
Ieslēdziet slēdzi (sienas kontaktligzdas vai citu).
Pārliecinieties, vai kompresors ir pievienots pie barošanas avota.
Iestatiet tīkla sprieguma slēdzi uz I (ieslēgts).
Iestatiet slēdzi uz augšu gāzes pārbaudes režīmā (GAS TEST). Iestatiet
spiediena regulatoru uz 5,5 bāriem (80 psi).
5. Iestatiet slēdzi parastā režīmā (CENTRĀ) vai palaides bloķēšanas režīmā (UZ
LEJU).
6. Pēc griešanas uzsākšanas deglis jātur 5-15 leņķī. Šis leņķis ir īpaši noderīgs,
veidojot “krituma” griezumu. Kad netiek izmantots atstatuma virzītājs, sprausla
jātur apmēram 3,2 mm – 6,4 mm no sagataves.
7. Nospiediet degļa slēdzi. No degļa sprauslas jāplūst gaisam.
8. Divas sekundes pēc degļa slēdža nospiešanas, jāaizdegas palīglokam. Uzreiz
pēc tam jāaizdegas galvenajam lokam, ļaujot sākt griešanu. (Ja izmantojat
PALAIDES BLOĶĒŠANAS funkciju, pēc griešanas loka aizdegšanas degļa slēdzi
var atlaist.)
9. Sākot griešanu, sašķiebiet degli, lai neļautu izkusušajam materiālam plūst
atpakaļ un sabojāt degli. Kad loks izkļuvis cauri sagatavei, novietojiet degli taisni
un turpiniet griezt.
10. Pabeidzot griešanu, deglis ir jāatlaiž (jānospiež un jāatlaiž, ja izmanto PALAIDES
BLOĶĒŠANAS funkciju), un deglis uzreiz pēc griešanas pabeigšanas jāpaceļ no
sagataves. Tādējādi netiek pieļauta palīgloka atkārtota aizdegšanās pēc
griešanas loka nodzēšanas un sprauslas bojāšana (dubults loks).
11. Lai nekavējoties veiktu atkārtotu griešanu, piemēram, grieztu režģi vai biezu
sietu, neatlaidiet degļa slēdzi. Pēcplūsmas režīmā loku var atkārtoti aizdedzināt
uzreiz, nospiežot degļa slēdzi. Tādējādi var izlaist griešanas cikla 2 sekunžu
priekšplūsmas posmu.
- 15 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
6
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas ar attiecīgām zināšanām par elektrību (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
BRĪDINĀJUMS!
Nodrošiniet, lai tīkla sprieguma padeve mašīnai ir atvienota ārēji. Pirms barošanas
avota pārbaudes vai izmaiņu veikšanas tajā izslēdziet sienas
kontaktligzdas slēdzi.
BRĪDINĀJUMS!
Saspiestā gaisa cauruļvados var sakrāties ūdens vai eļļa. Lai nepieļautu bojājumus,
pirmo gaisa plūsmu vienmēr virziet prom no aprīkojuma.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
Ja aprīkojums nedarbojas pareizi, nekavējoties pārtrauciet darbu un nosakiet
problēmas cēloni. Apkopes darbu var veikt tikai personas ar atbilstošām zināšanām.
Elektrotehnisko darbu drīkst veikt tikai pilnvaroti elektriķi. Aprīkojuma pārbaudi,
tīrīšanu vai remontu neļaujiet veikt citām personām, kam nav atbilstošas zināšanas.
Izmantojiet tikai ieteicamās rezerves daļas.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avotam regulāri jāpārbauda un/vai jātīra šeit norādītās vietas.
1. Pārbaudiet atgriezeniskā kabeļa savienojumu pie sagataves.
2. Pārbaudiet, vai aizsargzemējuma vads no sagataves ir cieši pievienots pie
barošanas avota rāmja zemējuma.
3. Pārbaudiet degļa karstuma aizsargu. Nomainiet, ja tas ir bojāts.
4. Pārbaudiet elektroda un sprauslas nodilumu katru dienu. Notīriet šļakatas,
nomainiet elektrodu un sprauslu pēc vajadzības. Ja elektroda centrā ir
iedobums, kas ir dziļāks par 1,5 mm, elektrods jānomaina. Ja elektrodu izmanto
ilgāk par šo ieteicamo nodiluma pakāpi, var izraisīt degļa un barošanas avota
bojājumus. Arī sprauslas kalpošanas laiks tiek būtiski samazināts, ja elektrodu
izmanto ilgāk par ieteicamo nodilumu.
5. Pārbaudiet, vai kabeļi un šļūtenes nav bojātas vai saliektas.
6. Pārbaudiet, vai visas kontaktdakšas un savienojumi, kā arī zemējuma spailes ir
cieši pievienotas.
7. Pārbaudiet, vai visas ienākošās strāvas līnijas ir atvienotas. Valkājot
aizsargbrilles un sejas masku, ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir zems spiediens,
iztīriet barošanas avotu no iekšpuses.
8. Regulāri izvadiet ūdeni no filtra, kas atrodas zem gaisa regulatoriem.
- 16 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS IR BĪSTAMS DZĪVĪBAI! Nodrošiniet, lai tīkla
sprieguma padeve ierīcei būtu ārēji atvienota. Pirms barošanas avota pārbaudes
vai izmaiņu veikšanas tajā izslēdziet tīkla kontaktligzdas slēdzi.
BRĪDINĀJUMS!
Plazmas griešanas aprīkojumā tiek izmantots ārkārtīgi augsts spriegums, kas var
izraisīt smagus ievainojumus vai pat nāvi. Strādājot ar aprīkojumu, kam noņemti
vāki, esiet ārkārtīgi uzmanīgs.
Pirms vēršaties pie pilnvarota mehāniķa, izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Kļūmes novēršana
S
Nav loka.
S
S
S
Strāvas padeve tiek pārtraukta griešanas laikā.
S
Pārbaudiet, vai tīkla strāvas padeves slēdzis
ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai strāvas padeves un
atgriezeniskie kabeļi ir pareizi pievienoti.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas
stiprums.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši termiskās
pārslodzes drošinātāji.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Bieži nostrādā termiskās pārslodzes drošinātājs.
S
Pārbaudiet, vai nav pārsniegti barošanas
avota nominālie dati (piem., vai ierīce nav
pārslogota).
Slikta griešanas kvalitāte.
S
Pārbaudiet, vai strāvas padeves un
atgriezeniskie kabeļi ir pareizi pievienoti.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas
stiprums.
Pārbaudiet, vai tiek izmantots atbilstošs
elektrods.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
S
S
S
Ja nevarat atrast problēmas cēloni, izslēdziet ienākošās strāvas padevi, atveriet
ierīci un apskatiet visas sastāvdaļas un vadus. Pārbaudiet, vai kondensatoriem nav
piebriedušas vietas un noplūdes, kā arī bojājumu pazīmes vai krāsas maiņa.
- 17 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
7.1
Kļūmju kodi
Ja parastas ekspluatācijas laikā rodas kļūme, displejā būs redzams koda numurs.
Visi kļūmju signāli būs redzami vismaz 10 sekundes. Ja kļūme tiek dzēsta, visas
kļūmes, izņemot maksimālstrāvu, tiek automātiski atiestatītas. Lai dzēstu
maksimālstrāvu, uz 5 sekundēm jāizslēdz jauda un pēc tam vēlreiz jāieslēdz.
Kods Problēma
Cēlonis
Risinājums
1
Tīkla spriegums, +/– 15 %
tukšgaitā
Ienākošā tīkla strāva,
iespējams, ir pazeminājusies
zem iestatītās
nominālvērtības vai to
pārsniegusi.
Pārbaudiet tīkla spriegumu.
2
Tīkla spriegums, +/– 20 %
griešanas režīmā
Ienākošā tīkla strāva
griešanas laikā, iespējams, ir
pazeminājusies zem
iestatītās nominālvērtības vai
to pārsniegusi.
Pārbaudiet tīkla spriegumu.
3
Ekspluatācijas iepriekšējais
spriegojums, +/– 15 V
iepriekšējā spriegojuma
sadalē
Ekspluatācijas ķēdes
transformators nepiegādā
pareizu spriegumu
ekspluatācijas ķēdēm.
Pārbaudiet transformatoru un
vadības paneli.
4
Termoslēdži
Termoslēdži izslēgti –
aprīkojums pārkarsis.
Ļaujiet aprīkojumam atdzist.
Pārbaudiet, vai ir pietiekama
ventilācija.
5
Spiediens
Gaisa spiediens pārsniedz
atļauto diapazonu (min. 5,1
bārs un maks. 6,5 bāri).
Pārbaudiet saspiestā gaisa
padevi un spiediena
iestatījumu.
6
Loks neaizdegas.
Nevar veikt loka
pārvietošanu.
Pārbaudiet zemēšanas
izvadu.
7
Pārsniegts palīgloka laika
ierobežojums (apm. 5
sekundes).
Griešanas process nesākās
5 sekunžu laikā.
Sākt 5 sekunžu laikā.
8
Degļa kļūme
Elektrods pieskaras sprauslai Pārbaudiet/nomainiet
(nevar atdalīt).
dilstošās sastāvdaļas.
10
Atvienošanas problēma.
Problēma parasti rodas, ja
Pārbaudiet kabeļa
nav pievienots Holla sensors. savienojumu starp strāvas
sensora paneli un vadības
paneli.
Pārbaudiet, vai deglim starp
sprauslu un sagatavi nav
īsslēgums.
No degļa priekšējās daļas
noņemiet darba atlikumus.
11
Maksimālstrāva primārajā
pusē.
Pārveidotāja kļūme.
Nosūtiet ierīci uz pilnvarotu
servisa darbnīcu labošanai.
12
Fāzes kritums, izslēgšanās
primārajā pusē (tīkla strāvas
padeve)
Pārsniegts vienas fāzes
darba cikla parametrs
Pārbaudiet tīkla strāvas
padeves drošinātājus.
13
Atvērtas ķēdes sprieguma
kļūme.
Automātiskajā dilstošo
Nosūtiet ierīci uz pilnvarotu
sastāvdaļu pārbaudē Parts In servisa darbnīcu labošanai.
Place – PIP (Daļas kārtībā)
nevar noteikt spriegumu vai
strāvu.
- 18 bp17la
© ESAB AB 2010
LV
Kods Problēma
Cēlonis
Risinājums
14
Pārāk augsta temperatūra
ierīces apvalkā.
Temperatūra ir augstāka
nekā atļautais darba
diapazons.
Pārbaudiet ventilāciju ap
ierīci.
Pārbaudiet dzesēšanas gaisa
atveres un nodrošiniet, lai
tajās neatrastos nekādi
šķēršļi.
15
Kopnes uzlādes kļūme
Pazemināts spriegums
primārajā kopnē.
Pārbaudiet kopnes uzlādi.
19
Degļa palaidēja pāragra
iedarbināšana
Iedarbināšanas laikā
nospiests degļa palaidējs.
Pārbaudiet palaidēju.
20
Nav atgriezes no PIP (Parts
In Place — daļas kārtībā)
pārbaudes.
Samazinot gaisa spiedienu,
netika izvilkts virzulis.
Pārbaudiet/notīriet dilstošos
komponentus.
Pārbaudiet saspiestā gaisa
padevi.
21
Nav nepārtraukta strāvas
ceļa PIP (Parts In Place —
daļas kārtībā) pārbaudē.
Virzulis neatkrita atpakaļ, kad Pārbaudiet/notīriet dilstošos
tika pārtraukta gaisa padeve. komponentus.
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Powercut 900 ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas
standartiem 60974-1 un 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontu,
jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Vienmēr norādiet tās ierīces sērijas numuru, kurai tiks izmantotas rezerves daļas.
Sērijas numurs ir iespiests ierīces parametru plāksnītē.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 19 bp17la
© ESAB AB 2010
Shēma
Powercut™ 900, 230 V
- 20 bp17e
© ESAB AB 2010
- 21 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut™ 900, 400 V
- 22 bp17e
© ESAB AB 2010
- 23 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
0459 839 072 Spare parts list
Powercut
900
- 24 bp17o
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Piederumi
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising