ESAB | PowerCut™ 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut™ 900 Användarmanual

ESAB PowerCut™ 900 Användarmanual
SE
ä
Powercut 900
Bruksanvisning
0449 549 001 SE 20120322
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Leveranskontroll och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av luftförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av återledarkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av brännare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Manöverorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Symbolförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Skärning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
-4bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för plasmaskärning.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
-5bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk
och / eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en
återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information
om godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga skydd för skärning samt övriga tillbehör.
2
INLEDNING
Plasmaströmkällan Powercut 900 och plasmaskärbrännaren PT-38 utgör ett
komplett och säkert plasmaskärsystem för manuell skärning och luftbågmejsling.
Den ger tillräcklig skäreffekt för materialtjocklekar upp till 32 mm.
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 25.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras med:
S
nätkabel, 3 m
S
bruksanvisning
S
återledarkabel med klämma
S
plasmaskärbrännare, 7,5 m, enligt orderinformation på sidan 24.
3
TEKNISKA DATA
Powercut 900
Nätspänning
3-fas 230V, 400 V $10 % 50/60 Hz
Nätmatning
Ssc min. 4,0 MVA
Zmax. 0,04 Inställningsområde
20–60 A
Tillåten belastning
60 % intermittens
100 % intermittens
60 A/120 V
50 A/120 V
Verkningsgrad vid max.ström
87 %
Tomgångsspänning U0
290 V
Arbetstemperatur
–10 till 40 °C
Transporttemperatur
–20 till 55 °C
Ljudtryck vid tomgång
< 70 dB(A)
Dimension l x b x h
630 x 322 x 379 mm
Vikt
35 kg
Isolationsklass, transformator
H
Kapslingsklass
IP 23
-6bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
Nätmatning, Ssc min.
Minsta tillåtna kortslutningseffekt på nätet i enlighet med IEC 61000-3-12.
Nätmatning, Zmax.
Största tillåtna nätimpedans i enlighet med IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40_C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
Korrekt installation är en viktig förutsättning för fullgod, problemfri drift och gott
resultat. Läs och följ dessa anvisningar.
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Vidtag försiktighetsåtgärder mot elektrisk stöt. Säkerställ att all strömförsörjning är
frånkopplad – slå från strömbrytaren vid elnätuttaget och dra ut apparatens
nätkabel ur nätuttaget före elarbete på strömkällan.
VARNING!
Apparatens chassi måste ovillkorligen anslutas till godkänd skyddsjord, för att
skydda mot elektrisk stöt och elolycksfall. Säkerställ att skyddsjordanslutningen
inte av misstag anslutits till någon fasplint.
VARNING!
Dåliga anslutningar eller underlåtenhet att ansluta återledarkabeln till arbetsstycket
kan leda till dödlig elektrisk stöt.
VARNING!
Luftfilteranordningar får inte användas – sådana anordningar blockerar kylluftflödet
och medför risk för överhettning. Garantin blir ogiltig om någon form av luftfilter
används.
-7bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
VARNING!
Starta INTE utrustningen med kåpan avtagen.
Anslut INTE utrustningen när den är under spänning eller när den är upplyft eller
bärs.
Rör INTE vid någon del av brännaren när strömförsörjningen är tillslagen.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna
produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
OBSERVERA!
Placera strömkällan minst 3 meter från skärområdet, annars kan gnistor och slaggstänk
skada strömkällan.
4.1
Leveranskontroll och placering
1. Ta bort emballaget. Inspektera utrustningen med avseende på eventuella skador
som inte upptäckts vid mottagandet. Rapportera omedelbart eventuella skador
till transportföretaget.
2. Kontrollera att inga lösa delar ligger kvar i emballaget. Kontrollera att
ventilationsöppningarna i höljets bakpanel inte är blockerade av emballagemate­
rial som förhindrar luftflödet genom strömkällan.
Strömkällan har en lyftögla som gör att den enkelt kan lyftas. Använd endast
lyftutrustning som klarar strömkällans vikt. Vikten anges i tabellen TEKNISKA
DATA, se kapitel 3.
VARNING!
Produkten ska lyftas enligt bilden.
3. Placera strömkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria. Minsta tillåtna avstånd
till vägg eller annat hinder är 30 cm.
4. En luftkälla som ger ren och torr luft, minst 236 l/m vid 6,2 bar, krävs för
skärning. Lufttrycket för skärning får inte överskrida 10,3 bar, vilket motsvarar
högsta inloppstryck för den medföljande filterregulatorn.
-8bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
4.2
Nätmatning
Kontrollera att strömkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek
används. Uttaget ska vara anslutet till skyddsjord.
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Powercut 900
50 Hz
Nätspänning
Nätkabelarea
230 V/ 400 V
mm2
4G6
Fasström I1eff.
23 A/ 14 A
Säkring trög
32 A/ 20 A
OBSERVERA! Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med
svenska föreskrifter. Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
VARNING!
Kontrollera att strömkällan är frånslagen innan du tar ut säkringen.
4.3
Anslutning av luftförsörjning
Anslut inkommande tryckluftsledning till luftingången på filtret.
-9bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
4.4
Anslutning av återledarkabel
Anslut återledarens klämma till arbetsstycket. Se till att arbetsstycket är anslutet,
med korrekt dimensionerad jordkabel, till godkänd skyddsjord.
- 10 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
4.5
Anslutning av brännare
Öppna locket på frontpanelen.
Anslut brännarkabelns kontakt till uttaget på
panelen. Kontrollera att kontaktdonen är rätt
orienterade innan du ansluter dem.
Anslut luftslangen till snabbkopplingen. Placera
dragavlastningen i det fyrkantiga hålet i fronten.
Anslut nätkabeln till anslutningen på fronten och
vrid medurs för att säkra den. Sätt tillbaka locket.
- 11 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
5.1
Anslutningar
1
Nätkabel
4
Brännare
2
Säkring (2 A)
5
Återledarkabel med klämma
3
Förfiltrerad torr luft
- 12 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
5.2
Manöverorgan
1
Huvudströmbrytare ON/OFF
4
Omkopplare brännare/gasprovning
2
Reglage för ströminställning
5
Tryckregulator
3
Display
Huvudströmbrytare - (1)
Vrid vredet medurs till läge ON för normal drift. Vrid vredet moturs till läge OFF för
att stänga av.
Reglage för ströminställning - (2)
Utgående ström kan ställas in mellan 20 och 60 A. Lämpliga grundinställningsvärden
anges i brännarens bruksanvisning.
Display - (3)
Visar aktuella inställningar under normal drift. När enheten startas visas
programversionen kortvarigt.
När enheten är i gasprovningsläge visas inställt lufttryck i bar i displayfönstret.
Inställningen kan ändras till psi av kvalificerad personal.
Vid eventuellt fel under normal drift visas en felkod i displayfönstret, se kapitel 7.1.
- 13 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
Omkopplare brännare/gasprovning - (4)
Driftlägen:
Normal drift (mittläge) - Inställning för de flesta skärnings- och mejslingsarbeten.
Brännarens avtryckare hålls intryckt under hela skäroperationen och släppes vid
slutet av skäroperationen. Rekommenderas för normal skärning och skärning av
sträckmetall/galler samt mejsling.
Avtryckarspärr (läge nedåt) - Gör att användaren kan släppa avtryckaren efter att
den har tryckts in och bågen har tänts. För att släcka bågen vid skäroperationens
slut, tryck in och släpp brännaravtryckaren igen eller för brännaren bort från
arbetsstycket. Rekommenderas inte för skärning av sträckmetall/galler.
Provningsläge:
Gasprovning (läge uppåt) – I displayfönstret visas lufttrycket. Luftregulatorn ska
ställas in på rekommenderat tryck innan skärning påbörjas. Låt luften flöda några
minuter för att blåsa ut eventuellt kondensvatten ur systemet. Kontrollera att
omkopplaren står i läget för normal drift eller i läget för avtryckarspärr innan skärning
påbörjas.
Tryckregulator - (5)
Reglerar brännarlufttrycket. Vrid medurs för att öka och moturs för att minska trycket.
5.2.1
Symbolförklaring
Nätspänning (1)
Gasprovning (4)
Normal avtryckare (4)
Avtryckarspärr (4)
Lufttryck (5)
Återledare
OBSERVERA! Enheten levereras från fabrik med regulatorn inställd för att ge 5,5 bar till brännaren
när inkommande matningstryck är 6,5 bar. Om inkommande matningstryck till apparaten är högre än
6,5 bar, upp till högsta rekommenderade tryck, 10,3 bar, vrid tryckregulatorn moturs för att minska
inkommande matningstryck till brännaren till 5,5 bar. Följ anvisningarna ovan för gasprovning.
- 14 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
5.3
Skärning
1.
2.
3.
4.
Slå till strömbrytaren vid elnätuttaget.
Kontrollera att kompressorn är ordentligt ansluten till strömkällan.
Slå till huvudströmbrytaren (läge I).
Lägg omkopplaren i läge uppåt för gasprovningsläge. Ställ in tryckregulatorn till
5,5 bar.
5. Lägg omkopplaren i läge för normal drift (mittläget) eller läget för avtryckarspärr
(läge nedåt).
6. När skärningen inletts ska brännaren hållas med 5–15 vinkel framåt. Denna
vinkel är särskilt lämplig för kapning. Om inte brännarstöd används ska
brännarmunstycket hållas cirka 3,2–6,4 mm från arbetsstycket.
7. Tryck in brännarens avtryckare. Luft ska strömma ut genom brännarmunstycket.
8. Pilotbågen ska tändas 2 sekunder efter att brännaravtryckaren tryckts in.
Plasmabågen ska tändas omedelbart efter pilotbågen, så att skärningen kan
påbörjas. Om avtryckarspärr används behöver brännarens avtryckare inte hållas
intryckt efter att plasmabågen tänts.
9. Luta brännaren vid skäroperationens början så att inte smält material stänker
bakåt mot brännaren och skadar den. Räta upp brännaren när plasmabågen går
genom arbetsstycket och fortsätt skära.
10. Släpp avtryckaren vid slutet av skäroperationen (tryck in och släpp avtryckaren
om avtryckarspärr används). Lyft omedelbart brännaren från arbetsstycket vid
slutet av skäroperationen. Därmed undviks att pilotbågen tänds igen när
plasmabågen släckts och skadar munstycket (dubbelbågbildning).
11. Vid skärning med snabb återtändning, som skärning av galler, ska avtryckaren
inte släppas. I gasefterströmningsläge kan bågen tändas igen genom att
avtryckaren trycks in. Därmed undviks den 2 sekunder långa förflödesdelen av
skärcykeln.
- 15 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
VARNING!
Slå ifrån strömbrytaren vid elnätuttaget och dra ut apparatens nätkabel ur
nätuttaget före elarbete på strömkällan.
VARNING!
Vatten eller olja kan samlas i tryckluftsledningar. Rikta alltid den första
luftströmmen bort från enheten, för att förebygga skada.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Om utrustningen inte fungerar korrekt ska du omedelbart avbryta arbetet och
undersöka orsaken till problemet. Underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad
personal. Elarbete får endast utföras av behörig elektriker. Kontroll, rengöring och
reparation får endast utföras av kvalificerad personal. Använd endast
rekommenderade reservdelar.
6.1
Kontroll och rengöring
Nedanstående punkter på strömkällan ska kontrolleras och/eller rengöras
regelbundet.
1. Kontrollera att återledarkabeln är ansluten till arbetsstycket.
2. Kontrollera att skyddsjordledaren från arbetsstycket är säkert ansluten till
strömkällans chassijord.
3. Kontrollera brännarens värmesköld. Byt ut den om den är skadad.
4. Kontrollera dagligen elektroden och munstycket med avseende på slitage.
Avlägsna eventuella stänk och byt ut elektroden och munstycket vid behov. Om
det i elektrodcentrum bildats en grop med större djup än 1,5 mm, måste
elektroden bytas ut. Om elektroden används under längre tid än den ovan
rekommenderade bytesgränsen, kan både brännaren och strömkällan ta skada.
Munstyckets livslängd minskar dessutom kraftigt.
5. Kontrollera att inte kablar och slangar är skadade eller vikta.
6. Kontrollera att alla stickkontakter, anslutningar och jordanslutningar sitter stadigt.
7. Kontrollera att all inkommande strömförsörjning är bortkopplad. Använd
skyddsglasögon och ansiktsmask och blås ren strömkällan invändigt med torr
tryckluft med lågt tryck.
8. Tappa regelbundet av vatten från filtret nedanför luftregulatorerna.
- 16 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
7
FELSÖKNING
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA! Kontrollera att nätspänningen till enheten är
bortkopplad. Slå från strömbrytaren vid elnätuttaget och dra ut apparatens
nätkabel ur nätuttaget före elarbete på strömkällan.
VARNING!
Plasmaskärutrustning arbetar med mycket hög spänning, som kan orsaka allvarlig
personskada eller dödsfall. Var mycket försiktig vid arbete med avtagna kåpor.
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Problem
Ingen ljusbåge.
Åtgärd
S
S
Kontrollera att elkopplaren för nätspänning
är tillslagen.
Kontrollera att ström- och återledarkablarna
är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Strömmen bryts under pågående skärning.
S
S
Kontrollera om termovakten har löst ut.
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
Kontrollera om strömkällans märkdata
överskrids (överbelastning av
svetsströmkällan).
Dåligt skärresultat.
S
Kontrollera att ström- och återledarkablarna
är korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att inte felaktiga elektroder
används.
Kontrollera nätsäkringarna.
S
S
S
S
Om du inte kan identifiera problemet, stäng av inkommande spänningsmatning,
öppna apparaten och kontrollera alla komponenter och ledare visuellt. Titta efter
svällda eller läckande kondensatorer, missfärgning och andra tecken på skada.
- 17 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
7.1
Felkoder
Vid eventuellt fel under normal drift visar displayfönstret en felkod. Felsignaler ligger
kvar i minst 10 sekunder. Om felet upphör sker återställning automatiskt, utom för
överströmsfel. Överströmsfel återställs genom att spänningsmatningen till apparaten
stängs av under 5 sekunder och sedan slås till igen.
Kod
Problem
Orsak
Lösning
1
Nätspänning, tomgång +/–
15 %
Inkommande nätspänning
kan ha under- eller
överskridit inställt nominellt
värde.
Kontrollera nätspänningen.
2
Nätspänning, skärning +/– 20 Inkommande nätspänning
kan ha under- eller
%
överskridit inställt nominellt
värde under pågående
skärning.
Kontrollera nätspänningen.
3
Driftförspänning, +/– 15 V
förspänningsdistribution
Driftkretstransformatorn
lämnar inte rätt spänning till
driftkretsarna.
Kontrollera transformator och
styrkort.
4
Termobrytare
Termobrytare löser ut –
utrustningen är överhettad.
Låt utrustningen svalna.
Kontrollera ventilationen.
5
Tryck
Lufttryck utanför tillåtet
område, min. 5,1 bar, max.
6,5 bar.
Kontrollera matande
tryckluftsnät och tryckinställ­
ning.
6
Plasmabågen tänds inte
Plasmabågen slår inte över.
Kontrollera jordledaren.
7
Pilotbågens tidsgräns (cirka 5 Skärprocessen påbörjades
sekunder) överskriden
inte inom tidsgränsen (5
sekunder).
Starta inom 5 sekunder.
8
Brännarfel
Elektroden är i kontakt med
munstycket (kan inte
separeras).
Kontrollera/byt slitdelar.
10
Problem med återtändning
Detta problem förekommer
främst om hallsensorn inte är
ansluten.
Kontrollera kabelanslutningen
mellan strömsensorkortet och
styrkortet.
Kontrollera brännaren med
avseende på kortslutning
mellan munstycke och
arbetsstycke.
Avlägsna eventuellt skrot från
brännarens främre del.
11
Överström på primärsida
Omformarfel.
Lämna apparaten till
auktoriserad serviceverkstad
för reparation
12
Fasbortfall, avstängning, på
primärsidan (nätspännings­
matning)
Nominell intermittens för
fasbortfall överskriden
Kontrollera nätsäkringarna.
13
Tomgångsspänningsfel
Varken spänning eller ström
detekterades vid automatisk
PIP-kontroll (Parts In Place)
av förbrukningsartiklar.
Lämna apparaten till
auktoriserad serviceverkstad
för reparation
- 18 bp17sa
© ESAB AB 2010
SE
Kod
Problem
Orsak
Lösning
14
Övertemperatur i styr- och
reglerskåp.
Tillåten drifttemperatur
överskriden.
Kontrollera ventilationen runt
apparaten.
Kontrollera kylluftöppningar­
na och avlägsna eventuella
blockeringar.
15
Bussladdningsfel
Underspänning på
primärbuss.
Kontrollera bussladdaren.
19
Brännaravtryckare trycks in
för tidigt
Brännaravtryckare intryckt
vid tillslagning.
Kontrollera avtryckaren.
20
Ingen återledare vid
PIP-kontroll (Parts In Place)
av slitdelar
Kolv inte tillbakadragen när
luftströmmen aktiverades.
Kontrollera/rengör slitdelar.
Kontrollera tryckluftsförsörj­
ningen.
21
Strömbana bruten vid
PIP-kontroll (Parts In Place)
av slitdelar
Kolv återgick inte när
luftströmmen upphörde.
Kontrollera/rengör slitdelar.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Powercut 900 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard 60974-1 och 60974-10. Efter utförd service eller reparation
åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker
från den ovan nämnda standarden.
Uppge alltid tillverkningsnumret på den enhet reservdelsbeställningen avser.
Serienumret är instansat på apparatens typskylt.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 19 bp17sa
© ESAB AB 2010
Schema
Powercut™ 900, 230 V
- 20 bp17e
© ESAB AB 2010
- 21 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut™ 900, 400 V
- 22 bp17e
© ESAB AB 2010
- 23 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
0459 839 072 Spare parts list
Powercut
900
- 24 bp17o
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Tillbehör
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising