ESAB | PowerCut™ 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut™ 900 Používateľská príručka

ESAB PowerCut™ 900 Používateľská príručka
SK
ä
Powercut 900
Navod na pouitie
0449 549 001 SK 20120322
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kontrola dodávky a umiestnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sieťové napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prívodná vzduchová prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prípojka pre spätný kábel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prípojka horáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Legenda symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Rezanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Chybové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-4bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
-5bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné ochranné prostriedky na
rezanie a príslušenstvo.
2
ÚVOD
Plazmový napájací zdroj Powercut 900 a plazmový rezací horák PT-38 tvoria
kompletný a bezpečný plazmový rezací systém na ručné rezanie a vydlabávanie.
Dodáva rezný výkon na oddeľovanie materiálov do hrúbky 32 mm.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 25.
2.1
Zariadenie
Napájací zdroj sa dodáva s:
S
S
S
S
sieťový kábel, 3 m
návod na obsluhu
spätný kábel so svorkou
plazmový rezací horák PT 38, 7,5 m, dodávaný podľa označení na strane 24.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Powercut 900
Sieťové napätie
3 x 230 V, 400 V $10 % 50/60 Hz
Sieťové napájacie napätie
Ssc min. 4,0 MVA
Zmax. 0.04 W
Rozsah nastavenia
20 – 60 A
Dovolené zaťaženie
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
60 A / 120 V
50 A / 120 V
Účinnosť pri maximálnom prúde
87 %
Napätie na svorkách U0
290 V
Prevádzková teplota
–10 až 40 °C
Prepravná teplota
–20 až 55 ℃
Akustický tlak naprázdno
< 70 dB (A)
Rozmery, d x š x v
630x 322 x 379 mm
Hmotnosť
35 kg
Trieda izolácie transformátora
H
Stupeň krytia
IP 23
-6bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
Napájací zdroj, Ssc min.
Minimálny skratový výkon siete v súlade s normou IEC 61000-3-12
Napájací zdroj, Zmax
Maximálny dovolený priebeh impedancie siete v súlade s normou IEC 61000-3-11.
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
Správna inštalácia je veľmi dôležitá pre bezproblémovú prevádzku a dobré rezacie
výsledky. Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte každý krok v tejto kapitole.
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ Rešpektujte bezpečnostné
opatrenia proti úderom elektrického prúdu. Uistite sa, že všetky napájacie napätia
sú odpojené – vypnite spínač na sieťovej zásuvke a vytiahnite napájací kábel zo
zásuvky pred uskutočňovaním akýchkoľvek elektrických pripojení v zváracom
zdroji.
VAROVANIE!
Je veľmi dôležité, aby bolo šasi pripojené na schválené elektrické ochranné
uzemnenie, aby sa tak predišlo úderom elektrického prúdu a úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Dbajte, aby ochranné uzemnenie nebolo omylom pripojené k
fázovým vodičom.
VAROVANIE!
Nevyhovujúce pripojenie alebo nepripojenie spätného kábla k zvarencu môžu
spôsobiť smrteľný úder elektrickým prúdom.
-7bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
VAROVANIE!
Zariadenia na filtráciu vzduchu sa nesmú používať – inštalácia alebo montáž
akéhokoľvek druhu zariadení na filtráciu bráni prúdeniu chladného vzduchu a
spôsobuje riziko prehriatia. Záruka stráca platnosť, ak sa použije vzduchový filter
akéhokoľvek typu.
VAROVANIE!
Zvárací zdroj NESPÚŠŤAJTE s demontovaným krytom.
NEPRIPÁJAJTE zariadenie pod napätím alebo ak ho držíte alebo prenášate.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych dielov horáka, keď je napájacie napätie zapnuté.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
POZOR
Zvárací zdroj umiestňujte najmenej 3 metre od miesta rezania, pretože iskry a odstreky
trosky môžu poškodiť zvárací zdroj
4.1
Kontrola dodávky a umiestnenie
1. Odstráňte obal. Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené, čo nemuselo byť
viditeľné hneď pri prevzatí dodávky. Akékoľvek poškodenia nahláste okamžite
prepravnej spoločnosti.
2. Skontrolujte, či v balení nie sú voľne uložené diely. Skontrolujte, či vzduchové
kanáliky na zadnom paneli krytu nie sú upchané obalovým materiálom, ktorý by
mohol zabrániť prúdeniu vzduchu cez zvárací zdroj.
Napájací zdroj má zdvíhacie oko a dá sa jednoducho zdvihnúť. Skontrolujte, či
použité zdvíhacie zariadenie dokáže uniesť hmotnosť zváracieho zdroja.
Hmotnosť sa uvádza v tabuľke v TECHNICKÝCH ÚDAJOCH, pozri kapitolu 3.
VAROVANIE
Výrobok sa musí zdvíhať nasledovne:
3. Napájací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci
vzduch neboli upchané. Minimálna dovolená vzdialenosť od steny alebo od inej
prekážky je 30 cm.
-8bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
4. Na rezanie je potrebný zdroj vzduchu produkujúci čistý a suchý vzduch s
prietokom najmenej 236 l / m s tlakom 6,2 bary (90 psig). Tlak rezacieho
vzduchu nesmie prekročiť 10,3 baru (150 psig), čo zodpovedá maximálnemu
tlaku na prívode pre filter-regulátor, ktorý je súčasťou dodávky.
4.2
Sieťové napájanie
Presvedčite sa, že napájací zdroj je pripojený k správnemu napájaciemu napätiu a je
chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Zásuvka musí mať prípojku
ochranného uzemnenia.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Powercut 900
50 Hz
Sieťové napätie
Prierez sieťového kábla
230 V / 400 V
mm2
4G6
Prúd fázy I1eff
23 A / 14 A
Poistka, proti prepäťovým špičkám
32 A / 20 A
Poznámka! Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Napájací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
VAROVANIE!
Pred vybratím poistky skontrolujte, či je napájací zdroj vypnutý.
4.3
Prívodná vzduchová prípojka
Prívod vzduchu pripojte k prívodnej prípojke filtra.
-9bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
4.4
Prípojka pre spätný kábel
Spätný kábel pripojte k zvarencu. Skontrolujte, či je obrobok pripojený k
schválenému uzemneniu vhodne dimenzovaným uzemňovacím káblom.
- 10 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
4.5
Prípojka horáka
Otvorte kryt na prednom paneli.
Zásuvku kábla horáka pripojte k zásuvke na paneli.
Skontrolujte orientáciu zásuviek, aby boli správne
spojené.
Pripojte vzduchovú hadicu k rýchlospojke. Vložte
poistku proti vytrhnutiu do štvorcového výrezu v
prednej časti.
Pripojte napájací kábel k vidlici na prednej strane a
otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby sa
zaistil. Kryt nasaďte späť.
- 11 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
5.1
Prípojky
1
Sieťový kábel
4
Horák
2
Poistka (2 A)
5
Spätný kábel so svorkou
3
Prívod filtrovaného suchého vzduchu
- 12 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
5.2
Ovládacie prvky
1
Vypínač ZAP / VYP
4
Spúšť horáka / Spúšť plynového testu
2
Ovládač výstupného prúdu
5
Tlakový regulátor
3
Displej
Sieťový vypínač - (1)
Otočte gombík v smere hodinových ručičiek do polohy na „ZAP“ pre normálnu
prevádzku. Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek na „VYPNUTIE“.
Ovládač výstupného prúdu - (2)
Nastaviteľný od 20 do 60 A. Nastavovacie parametre – pozri diagramy rezných
údajov v návode horáka.
Displej - (3)
Počas normálnej prevádzky zobrazuje aktuálne nastavenie. Pri prvom zapnutí
jednotky sa nakrátko zobrazí verzia softvéru.
Keď je agregát v režime „TEST PLYNU“, na displeji sa objaví nastavený tlak
vzduchu v baroch. Nastavenie môže na psi prepnúť servisný technik.
Ak by v bežnej prevádzke došlo k poruchovému stavu, na displeji sa zobrazí číslo
kódu, pozri kapitolu 7.1.
- 13 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
Spúšť horáka / spínač plynového testu - (4)
Prevádzkové režimy:
Normálna spúšť (STREDNÁ poloha) - nastavenie sa používa pre väčšinu rezacích a
dlabacích operácií. Obsluha musí držať spínač horáka stlačený dnu počas celej
rezacej operácie a na konci rezu ho uvoľniť. Odporúča sa na normálne rezanie,
náročnejšie rezanie kovu, roštov a dlabanie.
Zámok spúšte (poloha DOLU) - umožňuje uvoľniť spínač horáka po spustení a
zapálení rezacieho oblúka. Oblúk na konci rezu zhasnete stlačením a opätovným
uvoľnením spínača horáka alebo odtiahnutím horáka od zvarenca. Neodporúča sa
na náročnejšie rezanie kovu a roštov.
Režim Test:
Spínač Test plynu (HORNÁ poloha) - na displeji sa zobrazí tlak prúdiaceho vzduchu.
Regulátor vzduchu sa pred rezacími operáciami musí nastaviť na odporúčaný tlak.
Niekoľko minút nechajte prúdiť vzduch. Tým by sa mal odstrániť kondenzát, ktorý sa
mohol nahromadiť počas odstávky. Presvedčite sa, že prepínač je prestavený do in
polohy normálnej spúšte alebo zámku spúšte pred začiatkom akejkoľvek rezacej
operácie.
Tlakový regulátor - (5)
Reguluje tlak vzduchu horáka. Otočením v smere hodinových ručičiek sa tlak
zvyšuje a otočením proti smeru sa tlak zníži.
5.2.1
Legenda symbolov
Napájanie (1)
Plynový test (4)
Normálna spúšť (4)
Zámok spúšte (4)
Tlak vzduchu (5)
Spätný kábel
POZNÁMKA! Agregát sa z výroby dodáva s regulátorom nastaveným tak, aby sa na horák
privádzal tlak 5,5 bar (80 psig) zo zdroja s tlakom 6,5 bar (95 psig). Ak tlak na prívode do jednotky
prekročí 6,5 bar (95 psig) a až do najvyššieho odporúčaného tlaku 10,3 bar (150 psig), otočte
regulátor tlaku proti smeru hodinových ručičiek a znížte tlak na horáku na 5,5 bar (80 psig). Postupujte
podľa pokynov na plynový test uvedených hore.
- 14 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
5.3
Rezanie
1.
2.
3.
4.
Prepnite vypínač (na zásuvke a pod.) na ZAP.
Skontrolujte, či je k zváraciemu zdroju pripojený kompresor.
Vypínač sieťového napájacieho napätia prestavte na I (Zap).
Prepínač prestavte nahor na režim plynového testu (GAS TEST). Tlakový
regulátor nastavte na 5,5 bar (80 psi).
5. Prepínač prestavte do normálneho režimu (UPROSTRED) alebo do režimu
zámku spúšte (DOLU).
6. Po spustení rezania sa horák musí držať pod uhlom 5 až 15° dopredu. Tento
uhol je veľmi užitočný pri vytvorení „kvapkového“ rezu. Keď nepoužívate
stojanové vedenie, dýzu musíte držať približne 3,2 mm - 6,4 mm od zvarenca.
7. Stlačte spínač horáka. Z horáka dýzy by mal prúdiť vzduch.
8. Dve sekundy po stlačení spúšte horáka by sa mal zapáliť pilotný oblúk.
Okamžite musí nasledovať hlavný oblúk, čo umožní začať rezanie. (Ak
používate funkciu ZÁMKU SPÚŠTE, spínač horáka sa po zapálení rezacieho
horáka uvoľní.)
9. Na začatie rezu horák nakloňte, aby sa roztavený materiál nemohol vracať a
poškodiť tak horák. Keď preskočí oblúk na zvarenec, horák dajte do zvislej
polohy a pokračujte na rezanie.
10. Pri ukončení rezu musí byť spínač horáka uvoľnený (stlačte a uvoľnite, ak
používate funkciu ZÁMKA SPÚŠTE) a horák ihneď zdvihnutý od zvarenca
okamžite po ukončení rezu. Predíde sa tak opätovnému zapáleniu pilotného
oblúka po zhasnutí rezného oblúka, čo by spôsobilo poškodenie dýzy (dvojitý
elektrický oblúk).
11. Pri rýchlom opätovnom spúšťaní, napríklad pri rezaní roštov alebo náročných
otvorov vypínač horáka neuvoľňujte. V režime dofuku môže byť stlačením spúšte
horáka znova zapálený oblúk. Takto sa vyhnete 2-sekundovej predfukovej časti
rezacieho cyklu.
- 15 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
VAROVANIE!
Dbajte, aby bol prívod sieťového napätia do stroja vypnutý externe. Pred kontrolou
alebo prácou na napájacom zdroji vypnite spínač na sieťovej zásuvke.
VAROVANIE!
Vo vedeniach stlačeného vzduchu sa môže nazbierať voda alebo olej. Prvý prúd
vzduchu vždy smerujte od zariadenia, aby ste predišli jeho poškodeniu.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
Ak zariadenie nepracuje správne, okamžite zastavte prácu a určite príčinu problému.
Práce na údržbe môžu vykonávať iba osoby s potrebnými vedomosťami. Elektrické
práce môžu vykonávať iba elektrikári s osvedčením. Nikdy nedovoľte, aby zariadenie
kontrolovali, čistili alebo opravovali iné osoby ako osoby s potrebnými vedomosťami.
Používajte len originálne náhradné diely.
6.1
Kontrola a čistenie
Nasledujúce body na napájacom zdroji sa musia pravidelne kontrolovať alebo čistiť.
1. Skontrolujte pripojenie spätného kábla a pripojte k zvarencu.
2. Skontrolujte, či je ochranné uzemnenie na zvarenci spoľahlivo pripojené k
uzemneniu na šasi napájacieho zdroja.
3. Skontrolujte tepelný štít horáka. V prípade poškodenia ho vymeňte.
4. Každý deň skontrolujte opotrebenie elektródy a dýzy. Podľa potreby odstráňte
všetky odstreky, vymeňte elektródu a dýzu. Ak je v strede elektródy jamka hlbšia
ako 1,5 mm musí sa vymeniť. Ak sa elektróda používa aj po dosiahnutí tohto
odporúčaného limitu opotrebenia, môže dôjsť k poškodeniu horáka a
napájacieho zdroja. Životnosť dýzy sa výrazne znižuje aj pri použití elektródy
pod odporúčaným limitom.
5. Skontrolujte, či káble alebo hadice nie sú poškodené alebo zohnuté.
6. Skontrolujte, či je pevné pripojenie všetkých zásuviek, prípojok a uzemňovacích
svoriek.
- 16 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
7. Dbajte, aby boli odpojené všetky prívodné prípojky energií. Používajte ochranné
okuliare a tvárovú masku a vyčistite vnútro napájacieho zdroja vyfúkaním
suchým stlačeným vzduchom s nízkym tlakom.
8. Pravidelne vypúšťajte vodu z filtra pod regulátormi vzduchu.
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ Dbajte, aby bol prívod
sieťového napätia do stroja vypnutý externe. Vypnite spínač na sieťovej zásuvke
pred kontrolou alebo prácou na napájacom zdroji.
VAROVANIE
Plazmové rezacie zariadenia používajú extrémne vysoké napätia, ktoré môžu
spôsobiť závažný úraz a dokonca aj smrť. Pri práci s demontovanými krytmi je
potrebná extrémna opatrnosť.
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať
nasledujúce odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nápravné opatrenie
S
S
Nehorí oblúk.
S
S
Počas rezania sa prúd prerušuje.
S
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti
tepelnému preťaženiu.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
Ochrana proti tepelnému preťaženiu sa aktivuje
príliš často.
S
Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre zvárací zdroj (t.j. či
jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý rezný výkon.
S
Skontrolujte, či sa privádza prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používa správna
elektróda.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
S
S
S
Ak neviete lokalizovať problém, vypnite prívod napájacieho napätia, otvorte jednotku
a vizuálne skontrolujte všetky komponenty a vodiče. Hľadajte poškodené alebo
vytečené kondenzátory a iné príznaky poškodenia alebo zmenu sfarbenia.
- 17 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
7.1
Chybové kódy
Ak by došlo k poruchovému stavu v bežnej prevádzke, na displeji sa zobrazí číslo
kódu. Všetky kontrolky poruchy zostávajú zapnuté najmenej 10 sekúnd. Ak sa
porucha odstráni, automaticky sa všetky vynulujú okrem kontrolky nadprúdu. Ak
chcete vynulovať nadprúdový istič, napájanie musíte na 5 sekúnd vypnúť a potom
znova zapnúť.
Kód
Problém
Príčina
Riešenie
1
Napätie siete, naprázdno +/–
15 %
Privádzané sieťové napätie
mohlo klesnúť alebo stúpnuť
nad nastavenú menovitú
hodnotu.
Skontrolujte sieťové napätie.
2
Napätie siete, rezanie +/– 20
%
Privádzané sieťové napätie
mohlo klesnúť alebo stúpnuť
nad nastavenú menovitú
hodnotu počas rezania.
Skontrolujte sieťové napätie.
3
Ovládacie predpätie, +/– 15
V rozvod predpätia
Transformátor ovládacích
obvodov neprivádza správne
napätie na ovládacie obvody.
Skontrolujte transformátor a
riadiacu dosku.
4
Tepelné ističe
Tepelný istič vypína zariadenie je prehriate.
Zariadenia nechajte
vychladnúť. Skontrolujte, či je
dostatočné vetranie.
5
Tlak
Tlak vzduchu je mimo
Skontrolujte nastavený tlak
dovolený rozsah, min. 5,1 bar stlačeného vzduchu.
a max. 6,5 bar.
6
Oblúk sa nezapaľuje.
Nebolo dosiahnuté
preskočenie oblúka.
Skontrolujte uzemňovací
vodič.
7
Prekročený časový limit
pilotného oblúka (pribl. 5 s).
Proces rezania nezačal do 5
sekundového limitu.
Spustenie do 5 sekúnd:
8
Porucha horáka
Elektróda sa dotýka dýzy,
nedá sa oddeliť).
Skontrolujte a podľa potreby
vymeňte spotrebný materiál.
10
Problém pri opätovnom
pripojení.
Problém sa vyskytuje hlavne
ak nie je pripojený Hallov
snímač.
Skontrolujte káblové
prepojenie medzi doskou
prúdového snímača a
riadiacou doskou.
Skontrolujte, či na horáku nie
je skrat medzi dýzou a
obrobkom.
Odstráňte z prednej časti
horáka prípadné znečistenia.
11
Nadprúd na primárnej strane. Porucha konvertora.
Jednotku odošlite do
autorizovanej servisnej dielne
na opravu.
12
Výpadok fázy, vypnutie na
primárnej strane (sieťové
napájanie)
Prekročenie menovitého
zaťažovacieho cyklu v jednej
fáze
Skontrolujte poistky obvodu
sieťového napájania.
13
Porucha napätia na svorkách
Pri automatickej kontrole
spotrebného materiálu PIP
(Použité diely) sa nedá
detegovať napätie ani prúd.
Jednotku odošlite do
autorizovanej servisnej dielne
na opravu.
- 18 bp17ka
© ESAB AB 2010
SK
Kód
14
Problém
Príčina
Riešenie
Prekročenie teploty v
opláštení prístroja.
Teplota je vyššia ako
dovolená medzná pracovná
teplota.
Skontrolujte vetranie okolo
jednotky.
Skontrolujte otvory na
chladiaci vzduch a
presvedčite sa, že z nich boli
odstránené všetky prekážky.
15
Porucha nabíjania zbernice
Podpätie primárnej zbernice.
Skontrolujte nabíjačku
zbernice.
19
Predčasné stlačenie spúšte
horáka
Spúšť horáka stlačená pri
zapnutí napájania.
Skontrolujte spúšť.
20
Bez spätného spojenia pri
kontrole spotrebného
materiálu PIP (Použité diely).
Piest sa nevtiahol po
uvoľnení plynu.
Skontrolujte a vyčistite
spotrebný materiál.
Bez neprerušeného
prúdového obvodu pri
kontrole spotrebného
materiálu PIP (Použité diely).
Piest neodpadol, keď sa
odpojil prívod vzduchu.
21
8
Skontrolujte prívod
stlačeného vzduchu.
Skontrolujte a vyčistite
spotrebný materiál.
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Powercut 900 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych nori­
em 60974-1 a normy 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala ser­
visné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie
uvedenej norme.
Vždy uvádzajte výrobné číslo jednotky, na ktorej sa diely budú používať. Výrobné
číslo je vyrazené na meracej doske jednotky.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 19 bp17ka
© ESAB AB 2010
Diagram
Powercut™ 900, 230 V
- 20 bp17e
© ESAB AB 2010
- 21 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut™ 900, 400 V
- 22 bp17e
© ESAB AB 2010
- 23 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercutä 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercutä 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercutä 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercutä 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
0459 839 072 Spare parts list
Powercutä
900
- 24 bp17o
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Príslušenstvo
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising