ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Kasutusjuhend

ESAB MA23 Kasutusjuhend
EE
Origo™
MA23
MA24
Kasutusjuhend
0460 454 189 EE 20111020
Valid from program version 1.12
1 SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Juhtpaneel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juhtpaneel MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG keevitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sümboli ja funktsiooni selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjatud MIG/MAG funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA KEEVITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sümboli ja funktsiooni selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peidetud MMA funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 KEEVITAMISE ANDMEMÄLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VEAKOODID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Veakoodide loetelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veakoodide kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 VARUOSADE TELLIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELLIMISNUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
15
Jätame endale ōiguse taha muudatusi ilma ette teatamata.
TOCm
-2-
EE
1
SISSEJUHATUS
Käesolev kasutusjuhend kirjeldab MA23 ja MA24 juhtpaneelide kasutamist.
Üldise informatsiooni saamiseks töötamise kohta, vaadake energiaallika
kasutusjuhendit traadi etteandemehhanismi kohta.
Kui võrgutoide on ühendatud, teeb moodul läbi valgusdioodide ja
ekraani enesetestimise, programmi versioon kuvatakse ekraanile
ning antud näites on programmi versioon 0,17 A
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida koduleheküljelt www.esab.com.
1.1
Juhtpaneel MA23
Pinge seadistamine
Traadi etteande kiiruse, voolu
(amper, m/min või protsent)
seadistamine
Ekraan
Võimalus valida keevitusmeetod
MIG/MAG
või MMA
Võimalus valida 2-taktiline
Paneelilt seadistamine
või 4-taktiline
, programm muutub tõrviku käivituslülitist
või
kaugjuhtimispuldi ühendamisel
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge) on aktiivne või
mitteaktiivne.
NB! VRD funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
Gaasijuga
Traadi nihutamine
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile. Volt, amprid, m/min või protsent.
Induktiivsuse seadistamine
Keevituse andmemälu nupud. Vt lk 12
-3bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
1.2
Juhtpaneel MA24
Pinge seadistamine / QSet
Traadi etteande kiiruse, voolu
(amper, m/min, protsent või
sekundid) seadistamine
Ekraan
Võimalus valida keevitusmeetod
MIG/MAG
või MMA
Võimalus valida QSet
Aeglase käivitamise
, käsitsi seadistus
või pragude täitmise
Võimalus valida 2-taktiline
Paneelilt seadistamine
või sünergia
valikunupp
või 4-taktiline
, programm muutub tõrviku käivituslülitist
või
kaugjuhtimispuldi ühendamisel
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge) on aktiivne või
mitteaktiivne.
NB! VRD funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
Gaasijuga
Traadi nihutamine
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile. Voldid, sünergia, QSet, amprid,
m/min, sekundid või protsent.
Induktiivsuse
või pragude täitmise aja
seadistamine
sünergia valikunupp
Keevituse andmemälu nupud. Vt lk 12
-4bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
2
MIG/MAG keevitamine
2.1
Seadistused
Funktsioonid
Seadistusvahemik
Pinge
8 - 60 V
x
x
Traadi etteande kiirus
0,8 - 25 m/min
x
x
Sünergia
OFF või ON
-
x
Sünergilised liinid
24 tk
-
x
QSet
OFF või ON
-
x
Käsitsi seadistamine
OFF või ON
-
x
Aeglane käivitamine
OFF või ON
-
x
Aeglane käivitamine1)
0=OFF või 1=ON
x
-
Pragude täitmine
OFF või ON
-
x
Pragude täitmise aeg
0-5 s
-
x
2-taktiline või 4-taktiline
x
x
Aktiivpaneel
OFF või ON
x
x
Käivitusandmete muutmine
OFF või ON
x
x
Kaugjuhtimispult
OFF või ON
x
x
Gaasijuga2)
-
x
x
Traadi nihutamine
-
x
x
Induktiivsus
0 - 100
x
x
Keevitamise andmemälu
1, 2, 3
x
x
Gaasi eelvoolu aeg1)
0,1-9,9 s
x
x
Mõõtühik1)
0 = toll, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1-9,9 s
x
x
2/4-taktiline
2)
Tagasipõlemisaeg1)
Gaasi järelvoolu
1)
2)
aeg1)
MA23
MA24
Need funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt kirjelduse punkti 2.3.
Neid funktsioone ei saa muuta, kui keevitusprotsess on pooleli
2.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused
MIG/MAG-keevitamine
MIG/MAG-keevitusel sulatatakse pidevalt etteantavat täidistraati, samas kui
keevisvanni kaitseb kaitsegaas.
Traadi etteande kiirus
Sellega määratakse täidistraadi soovitud etteande kiirus m/min.
-5bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
Sünergia
Iga traaditüübi, läbimõõdu ja gaasisegu kombinatsiooni jaoks on vajalik ainuomane
suhe traadi etteande kiiruse ja pinge (keevituskaare pikkus) vahel, et saada
stabiilselt funktsioneeriv keevituskaar. Pinge (keevituskaare pikkus) vastab
automaatselt eelnevalt valitud sünergilisele liinile, tänu millele on palju kergem õigeid
keevitusparameetreid leida. Traadi etteande kiiruse ja muude parameetrite vahelist
ühendust nimetatakse sünergiliseks liiniks. Erinevaid sünergilisi liine vt lk 14.
Võimalik on tellida ka muid sünergilisi liine, kuid need tuleb paigaldada ESAB'i
volitatud teenindustehnikul.
Sünergia
aktiveerimisel valige seadistusnuppu kasutades ka sünergia valik
.
QSett
QSet funktsiooni kasutatakse keevituse parameetrite määramise
lihtsustamiseks.
S
Pöörates nuppu päripäeva, suureneb (+) keevituskaare pikkus.
S Pöörates nuppu vastupäeva, väheneb (-) keevituskaare pikkus.
LÜHIKE KEEVITUSKAAR
Keevitamise alustamisel esmakordselt teatud tüüpi traadiga/gaasiga, määrab
QSetautomaatselt kõik vajalikud keevituse parameetrid. Pärast seda salvestab
QSet kõik andmed, mis on vajalikud hea keevituse saamiseks. Pinge kohandub
seejärel automaatselt vastavalt traadi etteande kiiruse muudatustele.
PIHUSTUSKAAR
Pihustuskaarele lähenedes tuleb QSet väärtust suurendada. Puhta
pihustuskaare keevitamisel lülitage QSet funktsioon välja. Kõik seadistused
pärinevad QSet funktsioonilt, erandiks on pinge, mis tuleb eraldi määrata.
Soovitus: Kõigi õigete andmete saamiseks tehke esmakordne keevitus (6
sekundit) QSet funktsiooniga kasutades katsekeha.
Käsitsi seadistamine
Käsitsi seadistamine. Kasutaja peab määrama traadi etteande ja pinge sobivad
väärtused.
Aeglane käivitamine
Aeglase käivituse korral kasutatakse traadi etteandmisel 50% määratud kiirusest,
kuni elektrilise kontakti saavutamiseni töödetailiga.
-6bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
Pragude täitmine
Pragude täitmise aeg
Pragude täitmise funktsioon aitab keevituse peatumisel vältida pooride ja pragude
ning termilise pragunemise teket.
Kraatrite täitmise
täitmise aeg
aktiveerimisel valige seadistusnuppu kasutades ka kraatrite
.
Seda funktsiooni ei saa kasutada koos QSet.
2-astmeline režiim
2-astmelise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool (kasutuse korral) keevituspüstoli
käivituslüliti vajutamisel. Seejärel käivitub keevitusprotsess. Käivituslüliti
vabastamisel lakkab keevitamine ja käivitub gaasi järelvool (valiku korral).
4-astmeline režiim
4-astmelise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspüstoli käivituslüliti
vajutamisel ja traadi etteanne käivitub selle vabastamisel. Keevitusprotsess jätkub
nii kaua, kuni lüliti uuesti sisse vajutatakse, mille järel traadi etteanne peatub. Lüliti
vabastamisel käivitub gaasi järelvool (valiku korral).
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Keevitusandmete muutmine
See funktsioon lubab vahelduvalt kasutada erinevaid keevitusandmete mälusid
vajutusega keevituspüstoli päästikul.
Vahetamaks ilma kestva keevituseta vajutage kiiresti. Kui päästikut liiga kaua all
hoitakse tõlgendab programm seda keevituse käivitamisena.
Keevitusandmete muutmine keevitades 2-taktilises režiimis
Käimasoleva keevituse ajal on keevituspüstoli päästik alla surutud; keevitusandmete
mälu muutmiseks vabastage päästik ja vajutage see kiiresti alla.
Keevitusandmete muutmine keevitades 4-taktilises režiimis
Käimasoleva keevituse ajal 4-taktilises režiimis on keevituspüstoli päästik
vabastatud; keevitusandmete mälu muutmiseks vajutage päästik alla ja vabastage
see kiiresti.
Keevitusandmete aktiveerimisel
valige keevitusandmete mälu
või
-7bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud masina
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
Kaugjuhtimisseadme funktsiooni aktiveerimine lubab vahelduvalt kasutada erinevate
keevituste andmemälusid, kasutades programmi selektoriga keevituspüstolit (RS3).
VRD (Pinge vähendamise seade)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa tühijooksupinge
35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse see
veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
Gaasijuga
Gaasijuga kasutatakse gaasivoolu mõõtmisel või gaasivoolikust õhu või niiskuse
eemaldamiseks enne keevituse alustamist. Gaasijuga kestab nii kaua, kuni nuppu
all hoitakse ja sellega ei kaasne pinge ega traadi etteande käivitumine.
Traadi nihutamine
Traadi nihutamist kasutatakse siis, kui traati on vaja ette anda ilma keevituspinget
rakendamata. Traadi etteanne kestab nii kaua, kuni nuppu all hoitakse.
Induktiivsus
Kõrgema induktiivsuse tulemuseks on laiem keevisvann ja vähem pritsmeid.
Madalama induktiivsuse tulemusel tekib karedam heli, kuid püsiv ja
kontsentreeritud keevituskaar.
2.3
Varjatud MIG/MAG funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Varjatud funktsioonidele juurdepääsemiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Ekraan näitab tähte ja väärtust. Traadi etteandenuppu kasutatakse valitud
funktsioonide väärtuste muutmiseks.
-8bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
MA23
Funktsiooni täht
Funktsioon
A
Gaasi eelvool
C
Mõõtühik
I
Tagasipõlemisaeg
L
Gaasi järelvool
J
Aeglane käivitamine
MA24
Funktsiooni täht
Funktsioon
A
Gaasi eelvool
C
Mõõtühik
I
Tagasipõlemisaeg
L
Gaasi järelvool
Funktsioonist lahkumiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Gaasi eelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas enne keevituskaare tekkimist voolab.
Mõõtühik
0 = toll/min, 1 = mm/min, Seadistused = 1
Tagasipõlemisaeg
Tagasipõlemisaeg on viivitus aja vahel, mil traat hakkab murduma kuni ajani, mil
toiteallikas lülitab keevituspinge välja. Liiga lühikese tagasipõlemisaja tulemuseks
on pikalt väljaulatuv traat pärast keevituse lõpetamist ja tekib traadi kinnijäämisoht
tahkestavasse keevisvanni. Liiga pika tagasipõlemisaja tulemuseks on lühemalt
väljaulatuv traat ja suureneb keevituskaare tagasilöögioht kontaktotsani.
Gaasi järelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas voolab pärast keevituskaare lõppemist.
Aeglane käivitamine
Aeglase käivituse korral kasutatakse traadi etteandmisel 50% määratud kiirusest,
kuni elektrilise kontakti saavutamiseni töödetailiga.
-9bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
3
MMA KEEVITUS
3.1
Seadistused
Funktsioonid
Seadistusvahemik
Vool
16- max A 2)
x
x
Aktiivpaneel
OFF või ON
x
x
Kaugjuhtimispult
OFF või ON
x
x
0 - 99
x
x
0=OFF või 1=ON
x
x
0 - 99
x
x
1=ArcPlus II eller 0=ArcPlus
x
x
0 - 99%
x
x
Keevituskaare surve 1)
Keevituse langus
Kuumsüüde
1)
1)
Keevituse stabilisaator
1)
Min vool - kaugjuhtimispult
1)
2)
1)
MA23
MA24
Need funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt kirjelduse punkti 3.3.
Seadistusvahemik sõltub kasutatavast toiteallikast.
3.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused
MMA keevitus
MMA keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodide keevituseks. Keevituskaare
tekkiminie sulatab elektroodid ja selle kate moodustab kaitseräbu.
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud masina
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
VRD (Pinge vähendamise seade)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa tühijooksupinge
35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse see
veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
- 10 bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
3.3
Peidetud MMA funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Varjatud funktsioonidele juurdepääsemiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Ekraan näitab tähte ja väärtust. Pingenuppu kasutatakse valitud funktsioonide
väärtuste muutmiseks.
MA23 ja MA24
Funktsiooni täht
Funktsioon
C
Keevituskaare surve
d
Keevituse langus
H
Kuumkäivitus
F
Stabilisaatori tüüp
I
min vool
Funktsioonist lahkumiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Keevituskaare surve
Keevituskaare surve on oluline, et kindaks teha, kuidas muutub vool keevituskaare
pikkuse muutumisel. Väiksem väärtus annab vaiksema keevituskaare koos
vähemate pritsmetega.
Keevituse langus
Keevituse langust saab kasutada kui keevitada roostevabade elektroodidega.
Funktsioon hõlmab vaheldumisi keevituskaare tekitamist ja kustutamist,
saavutamaks paremat kontrolli kuumuse üle. Elektroode on vaja ainult veidi tõsta,
et keevituskaart kustutada.
Kuumkäivitus
Kuumkäivitus suurendab keevitusvoolu reguleeritaval ajal keevituse algul, nõnda
kahaneb kehva sulatamise risk ühenduse alguses.
Keevituse stabilisaator
Keevituse stabilisaator on kontrollitüüp, mis tekitab intensiivsemaid, rohkem
koondatud ja vaiksemaid keevituskaari. See taastub pärast silmapilkset lühist
kiiremini, mis vähendab elektroodide kinnijäämise riski.
ArcPlus (0) soovitatakse kasutada aluseliste elektroodidega
ArcPlus II (1) soovitatakse kasutada rutiil- ja tsellulooskattega elektroodidega
- 11 bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
Min vool
Kasutatakse T1 Foot CAN kaugjuhtimispuldi minimaalse voolu seadistamiseks.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 50 A, seadistage varjatud
funktsiooni minimaalne vool 50%-le.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 90 A, seadistage
minimaalne vool 90%-le.
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
Kolme erinevat keevitamise andmeprogrammi võib salvestada juhtpaneeli mälus.
Hoidke nuppu
,
või
5 sekundit all, et salvestada keevituse
andmed mälus. Keevituse andmed on salvestatud, kui roheline signaallamp hakkab
vilkuma.
Vahetamaks ühte keevituse andmemälu teise vastu vajutage nuppu
või
,
.
Keevituse andmemälul on varuaku, seega jäävad seadistused alles isegi kui masin
on välja lülitatud.
5
VEAKOODID
Veakoodidega näidatakse, et seadmetesse on tekkinud viga. See
kuvatakse ekraani alumisse ossa koos E-tähega, millele järgneb
veakoodi number.
Seadme number kuvatakse selleks, et näidata, millises
seadmeosas on viga tekkinud.
Veakoodi numbrit ja seadmeosa numbrit näidatakse vaheldumisi.
Veateade näitab, et juhtpaneel (U 0) on kaotanud sideme
toiteallikaga.
Kui on kindlaks tehtud mitu viga korraga, kuvatakse ainult viimati
tekkinud vea kood. Veateate eemaldamiseks ekraanilt vajutage või
keerake mis tahes funktsiooni nuppu.
NB! Juhul kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, inaktiveerige see, vajutades veateate
eemaldamiseks
5.1
nuppu.
Veakoodide loetelu
U 0 = keevituse andmemälu seade U 2 = toiteallikas
U 1 = jahutusosa
U 5 multivoltage,
ver 1.25
U 4 = kaugjuhtimispult
- 12 bi21d1ma
© ESAB AB 2008
EE
5.2
Veakoodide kirjeldus
Veakoodid, mida kasutaja ise saab parandada, on näidatud allpool. Muu koodi
ilmnemisel võtke ühendust teenindustehnikuga.
Veako
od
E6
E 12
E 16
Kirjeldus
Kõrge temperatuur
Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
Keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada kuni temperatuur on
langenud.
Tegevus: kontrollige, et jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
tõkestatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei ole üle
koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
Teabeedastuse häire (hoiatus)
Süsteemi CAN elektrivõrgu sõlme koormus on ajutiselt liiga kõrge.
Toiteallikas/ traadi etteandemehhanism on kaotanud sideme juhtpaneeliga.
Tegevus: Kontrollige seadmeid ja tehke kindlaks, et paigaldatud on ainult üks traadi
etteandemehhanism või kaugjuhtimisseade. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Kõrge tühijooksupinge
Tühijooksupinge on olnud liiga kõrge.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage see vooluvõrgust välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 17
Ühenduse kaotamine
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse traadi etteandemehhanismiga.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige juhtmeid. Vea püsimisel kutsuge hooldustehnik.
E 18
Ühenduse kaotamine
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse toiteaallikaga.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige juhtmeid. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 27
Traat on otsa lõppenud
Traadi etteandemehhanism ei anna enam traati ette. Keevitusprotsess peatatakse ja
keevituse alustamine on takistatud.
Tegevus: Laadige uus traat.
E 29
Jahutusvesi ei voola
Voolu kuvarilüliti on välja lülitatud.
Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: kontrollige jahutusvedeliku ringlust ja pumpa.
E 32
Gaasivool puudub
Gaasivool on väiksem kui 6 l/min. Käivitamine on takistatud.
Tegevus: Kontrollige gaasiklappi, voolikuid ja ühendusi.
Mitteühilduvad seadmed
Ühendatud on vale traadi etteandemehhanism. Käivitamine on takistatud.
Tegevus: Ühendage õige traadi etteandemehhanism.
Ühendus jahutusseadmega kadunud
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse jahutusseadmega. Lülitage toiteallikas välja!
Tegevus: kontrollige juhtmestikku. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 40
E 41
6
VARUOSADE TELLIMINE
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest. Tutvuge käesoleva
trükise viimase leheküljega.
- 13 bi21d1ma
© ESAB AB 2008
Syn
no.
Material
ESAB designation
Wire
diam.
(mm)
Wire
diam.
(inch)
Shielding gas
1
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.040"
82%Ar+18%CO2
2
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
3
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.9
.035"
82-90% Ar 10-18% CO2
4
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
98% Ar 2%CO2
5
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.0
.040"
98%Ar+2%CO2
6
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.2
.045"
98%Ar+2%CO2
7
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
8
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
1.2
.045"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
9
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
.045"
100%Ar
10
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
1/16"
100%Ar
11
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
.045"
100%Ar
12
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
1/16"
100%Ar
13
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
14
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
15
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.6
1/16"
82%Ar+18%CO2
16
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.2
.045"
92%Ar+8%CO2
17
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.6
1/16"
92%Ar+8%CO2
18
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
19
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
20
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.6
1/16".
82%Ar+18%CO2
21
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.2
045"
75%Ar+25%CO2
22
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.4
.052"
75%Ar+25%CO2
23
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.6
1/16"
75%Ar+25%CO2
24
Fe BCW E71T-5
OK Tubrod 15.00
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
- 14 bi21syn
© ESAB AB 2008
MA23, MA24
Tellimisnumber
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origo MA23
0459 773 886 Origo MA24
0460 454 170
0460 454 171
0460 454 172
0460 454 173
0460 454 174
0460 454 175
0460 454 176
0460 454 177
0460 454 178
0460 454 179
0460 454 180
0460 454 181
0460 454 182
0460 454 183
0460 454 184
0460 454 185
0460 454 186
0460 454 187
0460 454 189
0460 454 190
0460 454 191
0460 454 192
0460 454 193
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
© ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising