ESAB | FAB | Instruction manual | ESAB FAB Lietotāja rokasgrāmata

ESAB FAB Lietotāja rokasgrāmata
LV
FAB
Lietošanas pamācība
0449 543 001 LV 20110829
Valid for serial no. 023-xxx-xxxx
-2-
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 PEK regulēšana izmantošanai kopā ar FAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Atsevišķas PEK ierīces pārveidošana par displeja ierīci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
No kontroles paneļa iegūto datu saglabāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Sistēmas shēma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
9
5 EKSPLUATĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
Savienojumi un kontroles ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
14
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
PIEZĪME. Šo iekārtu ir pārbaudījis ESAB vispārējās uzstādīšanas laikā. Atbildību par
iekārtas drošību un pareizu funkcionēšanu uzņemas persona, kas veic attiecīgo
uzstādīšanu.
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
-4be02l
© ESAB AB 2011
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
-5be02l
© ESAB AB 2011
LV
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
2
IEVADS
FAB ir personālā datora interfeiss. Programma Weldpoint PC ir datorizēts
administrācijas rīks, kuru izmanto dažādu metināšanas sistēmu darbību veikšanai un
kas ir savienots ar lokālo tīklu.
FAB tiek lietots kopā ar ESAB metināšanas automatizācijai paredzētiem
metināšanas barošanas avotiem, kuriem ir CAN kopne, un PEK vadības ierīci. Lai
iegūtu informāciju par rīcību ar barošanas avotu un stieples padeves ierīci, skatiet
atbilstošo lietošanas rokasgrāmatu.
2.1
Aprīkojums
FAB komplektācija:
S
USB atmiņa
S
WeldPoint programmatūra
S
lietošanas rokasgrāmata
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu skatiet 14 lpp.
3
TEHNISKIE DATI
FAB
Padeves spriegums (no barošanas avota)
12 V līdzstrāva
Svars
0,6 kg
Izmēri (garums x platums x augstums)
366 x 101 x 159 mm
-6be02l
© ESAB AB 2011
LV
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
4.1
Uzstādīšana
Uzstādīšana un pievienošana LAF/TAF barošanas avotiem
S
Pārliecinieties, vai barošanas avots nav pieslēgts strāvai.
S
Noņemiet priekšējo plāksni no metināšanas barošanas avota (1).
S
Noņemiet vāku no korpusa, lai piekļūtu barošanas avota vadības panelim (2).
S
Uzstādiet FAB metināšanas barošanas avotu vadības panelī, kā parādīts
shēmā.
S
Cieši pieskrūvējiet FAB tajās pašās skrūvju atverēs.
S
Pievienojiet CAN kabeli (3) pie CN5 barošanas avota vadības panelī.
S
Noņemiet spaiļu pretestības šuntu no barošanas avota vadības paneļa, AP1.
-7be02l
© ESAB AB 2011
LV
4.2
PEK regulēšana izmantošanai kopā ar FAB
PEK kontroles panelis jākonfigurē kā displeja ierīce.
Startēšanas laikā būs skaidrs, vai šī ierīce ir displeja ierīce.
4.2.1
Atsevišķas PEK ierīces pārveidošana par displeja ierīci
1. Pievienojiet datoram komplektācijā esošo USB atmiņu. Pārliecinieties, vai datorā
ir atlasīti iestatījumi rādīt failu paplašinājumus.
2. Mainiet šādu USB atmiņas failu nosaukumus.
No
Uz
update.txt_
update.txt
reset.txt_
reset.txt
3. Pievienojiet komplektācijā esošo USB atmiņu USB
portam.
4. Ieslēdziet barošanas avota slēdzi.
Skaņas signāls norāda, ka process ir sācies. Ja dzirdat
divus pīkstienus, process ir pabeigts.
5. Izslēdziet barošanas avota slēdzi.
6. Noņemiet pievienoto USB atmiņu.
4.2.2
No kontroles paneļa iegūto datu saglabāšana
1. Pievienojiet PEK kontroles paneli barošanas avotam.
2. Ieslēdziet barošanas avota slēdzi.
3. Eksportējiet metināšanas datu komplektus no PEK iekšējās atmiņas uz USB
atmiņu (lai iegūtu informāciju par PEK, lietošanas rokasgrāmatā skatiet sadaļu
"Eksportēšana/importēšana").
4. Izslēdziet barošanas avota slēdzi.
5. Noņemiet USB atmiņu.
-8be02l
© ESAB AB 2011
LV
4.3
Sistēmas shēma
Tālāk parādīta detalizēta ierīču savienošanas shēma.
-9be02l
© ESAB AB 2011
LV
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
5.1
Savienojumi un kontroles ierīces
Iekšējā CAN
Savienojumi sakariem ar barošanas avotu
LAN
Savienojumi ar tīklu, Ethernet
USB
Savienojums USB atmiņai (glabāšanas piederumi; skatīt14. lpp.)
Pārbaudiet, vai pēc transportēšanas USB atmiņa ir cieši pievienota tai
paredzētajā vietā.
- 10 be02l
© ESAB AB 2011
LV
6
APKOPE
Skatiet barošanas avota un kontroles paneļa rokasgrāmatas.
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas ar attiecīgām zināšanām par elektrību (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
7
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
FAB ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
60974-1 un 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontu, jānodrošina,
lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
- 11 be02l
© ESAB AB 2011
Shēma
- 12 be02e
© ESAB AB 2011
FAB
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
0449 535 880 FAB
Denomination
Type
Notes
Interface
- 13 be02o
© ESAB AB 2011
FAB
Piederumi
USB Memory 2 Gb
.
0462 062 001
- 14 be02va
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising