ESAB | TXH 250w | Instruction manual | ESAB TXH 250w Používateľská príručka

ESAB TXH 250w Používateľská príručka
CZ
TXH™
Tig-torches
Návod k používání
0460 031 101 CZ 2011 08 16
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
4.1
4.2
4.3
Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
Denní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
42
13
15
18
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé svářecího zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto zařízení nebo v
jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí splňovat požadavky, které se
týkají tohoto druhu svářecího zařízení. Vedle standardních bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ,
dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto svářecího zařízení důkladnĕ seznámen.
Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek zranĕní obsluhy a
poškození zařízení.
1.
2.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli zachytit nebo si jimi způsobit
popáleniny.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
5.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
Max. napĕtí 15 kV
bg19j1
-4© ESAB AB 2006
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
2
ÚVOD
Hořák TIG TXH 120 -TXH 400w je určen k ručnímu svařování TIG a do­
dává se v provedení s vodním nebo vzduchovým chlazením. Nĕkteré
modely jsou k dispozici s ohebnými hlavami pro neomezený pohyb v
omezených prostorech.
Přídavná zařízení ESAB k tomuto výrobku najdete na stranĕ 18.
2.1
Vybavení
Hořák TIG TXH 120-TXH 400w se dodává s elektrodou Ř 2,4 mm, náhradními díly a
návodem k použití.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
POZOR! Platné technické údaje pro hořák TIG jsou uvedeny na stranĕ 10.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
bg19j1
-5© ESAB AB 2006
CZ
Třída ochrany
Třída ochrany hořáků
strana zařízení (EN 60 529)
IP3X
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmĕtů o průmĕru 2,5 mm a
vĕtším.
4
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
Přečtĕte si také návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje, a
podle toho zapojte zařízení.
4.1
Přípojky
Pečlivĕ utáhnĕte přípojky hořáku, abyste zabránili jejich přehřívání, interferencím ve
spojení, mechanickému poškození nebo unikání kapaliny nebo plynu.
Vodní přípojky připojte k hořáku tak, aby byla červená svorka vždy připojena k
odpovídající červené svorce a modré svorky k odpovídajícím modrým svorkám.
4.2
Volba elektrody
Díky legování wolframové elektrody jedním až dvĕma procenty lanthanu nebo ceru
se zvýšil elektronový výboj, což umožňuje lepší prvotní a opakované zapalování a
tím se zvyšuje stabilita oblouku. Legované wolframové elektrody mají delší životnost,
vydrží vyšší proudy a je ménĕ pravdĕpodobné, že zanechají ve svaru zbytky
wolframu.
Čistá wolframová elektroda (stř.) zelená, WP
Používá se při svařování slitin z lehkých kovů.
Wolframová elektroda legovaná cerem
(stř./ss.) - šedá, WC20
Používá se při svařování lehkých kovů, například
hliníku a hořčíku. Hrot elektrody musí být při svařování
zaoblený.
Wolframová elektroda legovaná
lanthanem (stř.) - zlatá, WL15
Obvykle se používá při svařování nerezové oceli, oceli,
mĕdi, titanu atd.
Wolframová elektroda legovaná
lanthanem
(stř./ss.) - černá, WL10
Používá se při svařování slitin z lehkých kovů,
nerezové oceli, oceli, mĕdi, titanu atd.
Tabulka pro výbĕr
A/stø.
bg19j1
A/ss.
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
1,0
6,4/8,0
10-60
-
15-100
70-80
20-100
1,6
6,4/8,0/9,8
50-100
60-90
70-160
80- 140
80-160
2,4
9,8/11,2/12,7
100-160
90-130
110-200
150-210
120-230
3,2
11,2/12,7
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
4,0
12,7
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
-6© ESAB AB 2006
CZ
4.3
Broušení
Wolframové elektrody bruste podle následující tabulky:
UPOZORŇUJEME, že wolframové elektrody se musí brousit podélnĕ. Pokud se
brousí nesprávnĕ, oblouk může být nestabilní. Při zvýšení svařovacího proudu se
musí zvĕtšit také úhel.
Při svařování střídavým proudem musí být konec elektrody jemnĕ zaoblen. Pak není
nutné brousit elektrodu. Postačí ji mírnĕ zdrsnit. Je-li elektroda pečlivĕ přetĕžována,
sama si udržuje tvar. Pokud při svařování střídavým proudem získá hrot kulový tvar,
znamená to, že proud je příliš vysoký pro průmĕr použité elektrody.
Svařovací proud
Úhel elektrody
20 A
30°
20 - 100 A
30°-90°
100 - 200 A
90°-120°
nad 200 A
120°
5
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
DŮLEŽITÉ! Při čištĕní hořáku vypnĕte zapalování na napájecím zdroji.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
5.1
Denní
S
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a hadice nepoškozené a nejsou
zauzlované.
S
Zkontrolujte, zda není poškozená plynová tryska a zda je vhodná pro danou
práci.
S
Zkontrolujte, zda ochranný plyn proudí rovnomĕrnĕ a bez omezení.
S
Zkontrolujte, zda je elektroda nepoškozená a zda byla uzemnĕna ve správném
úhlu.
S
Zkontrolujte průtok vody ve zpĕtném vedení zařízení.
bg19j1
-7© ESAB AB 2006
CZ
6
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Přečtĕte si také návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje.
Nebudou-li níže popsaná opatření úspĕšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Problém
Příčina
Řešení
Nezapálí se oblouk
S
S
Špatný kabel nebo kontakt.
Elektroda hořáku je špatnĕ
zoxidovaná.
V ochranném plynu jsou
nečistoty (vlhkost, vzduch).
Použitá elektroda je příliš velká
nebo krátká a silná pro nízký
proud.
S
S
S
Nahraďte elektrodu menším
typem
S
S
S
Zkontrolujte kabel a kontakt.
Znovu podélnĕ obruste
elektrodu.
Propláchnĕte vedení plynem.
Spoušť nefunguje
S
Zkontrolujte, zda není
přerušený/vadný kabel.
S
Zkontrolujte/opravte.
Nedostatečná plynová
ochrana
S
V ochranném plynu jsou
nečistoty (vlhkost, vzduch).
V základním materiálu jsou
nečistoty (rez, mazivo).
Nedostatečný nebo žádný
ochranný plyn.
V místĕ svařování je příliš velký
průvan.
S
Propláchnĕte vedení plynem.
S
Vyčistĕte základní materiál.
S
Zkontrolujte obsah láhve se
stlačeným plynem/hadic a
nastavení tlaku.
Zakryjte svařované místo
ochrannými zástĕnami.
Vyčistĕte nebo vymĕňte.
S
S
S
S
7
Na svářečském štítu nebo kukle
se usadil rozstříkaný kov.
S
S
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
Náhradní díly ESAB pro tento výrobek najdete na Internetových stránkách
www.esab.com.
TXH 120 - 400w je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami IEC 60974-7 a EN 60974-7 . Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok
nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným
normám.
bg19j1
-8© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
-9-
Technické údaje
Operating temperature range
Transportation temperature
max. kV
Up max. V
bg19t11a
-10 to +40° C
-20 to +55° C
TXH
120
120r
TXH
120V
TXH
120F
120Fr
TXH
150
150r
TXH
150V
TXH
150F
150Fr
120/60
100/100
120/60
100/100
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
-
X
X
-
X
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
- 10 © ESAB AB 2006
o
Max. C
max. kV
Up max. V
MPa
MPa
q l/min
bg19t11a
TXH
200
200r
TXH
200V
TXH
200F
200Fr
TXH
250w
250wr
TXH
250wF
250wFr
TXH
400w
400wr
TXH
400w
HD
400wr
HD
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
70
70
70
70
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
250/60
200/100
250/60
200/100
400/35
350/60
300/100
430/35
400/100
1.0-4.0
1.0-4.0
1.0-4.0
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-4.8
1.0-4.8
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
-
X
X
X
X
X
15
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
113
-
-
-
0.5
0.5
0.5
0.5
-
-
-
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
1
1
1
1
- 11 © ESAB AB 2006
Charakteristika průtoku
Flow characterstic TXH250w, TXH250wF and TXH 400w at 50 Hz
Q(l/min)
2,5
TXH 250w
TXH 250wF
TXH 250w
TXH 400w
2
1,5
1
0,5
0
0
0,5
1
P(bar)
1,5
2
P = Tlak čerpadla
Q = Průtok
bg19ft
- 12 © ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Objednací číslo
F= flexible body, V = valve, w=water cooled, HD= Heavy Duty
Ordering no.
Connection Connection Water
Torch head
Type
Switch
Valve
OKC 25
Flexible
head
8m
4m
8m
X
ESAB std
4m
8m
Origo Tig
150i/200i
4m
8m
0460 010 840
TXHt 120
0460 010 841
TXHt 120V
0460 010 842
TXHt 120
X
0460 010 843
TXHt 120F
X
X
0460 010 844
TXHt 120F
X
X
0460 010 880
TXHt 120
X
0460 010 881
TXHt 120V
0460 010 882
TXHt 120
X
0460 010 883
TXHt 120F
X
X
0460 010 884
TXHt 120F
X
X
0460 010 940
TXHt 120
X
0460 010 941
TXHt 120F
X
0460 010 980
TXHt 120
X
0460 010 981
TXHt 120F
X
0460 011 840
TXHt 150
X
0460 011 841
TXHt 150V
0460 011 842
TXHt 150
0460 011 843
TXHt 150V
0460 011 844
TXHt 150F
X
X
0460 011 845
TXHt 150F
X
X
0460 011 880
TXHt 150
X
0460 011 881
TXHt 150V
0460 011 882
TXHt 150
0460 011 883
TXHt 150V
0460 011 884
TXHt 150F
X
X
0460 011 885
TXHt 150F
X
X
0460 011 940
TXHt 150
X
0460 011 941
TXHt 150F
X
0460 011 980
TXHt 150
X
0460 011 981
TXHt 150F
X
0460 012 840
TXHt 200
X
0460 012 841
TXHt 200V
0460 012 842
TXHt 200F
X
0460 012 880
TXHt 200
X
0460 012 881
TXHt 200V
0460 012 882
TXHt 200F
X
0460 013 840
TXHt 250w
X
0460 013 841
TXHt 250wF
X
0460 013 880
TXHt 250w
X
0460 013 881
TXHt 250wF
X
0460 014 840
TXHt 400w
X
X
X
X
0460 014 841
TXHt 400w HD
X
X
X
X
bg19or
X
4m
OKC 50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 13 -
X
X
X
X
X
X
X
X
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
F= flexible body, w=water cooled, r= remote, HD= heavy duty
Ordering no.
Connection Connection Water
Torch body
Type
Switch
0462 010 842
TXHt 120r
X
0462 010 844
TXHt 120Fr
X
0462 010 882
TXHt 120r
X
0462 010 884
TXHt 120Fr
X
0462 011 842
TXHt 150r
X
0462 011 845
TXHt 150Fr
X
0462 011 882
TXHt 150r
X
0462 011 885
TXHt 150Fr
X
0462 012 840
TXHt 200r
X
0462 012 842
TXHt 200Fr
X
0462 012 880
TXHt 200r
X
0462 012 882
TXHt 200Fr
X
0462 013 840
TXHt 250wr
X
0462 013 841
TXHt 250wF
X
0462 013 880
TXHt 250wr
X
0462 013 881
TXHt 250wFr
X
0462 014 840
TXHt 400wr
X
0462 014 880
TXHt 400wr
X
0462 014 841
TXHt 400wr HD
X
0462 014 881
TXHt 400wr HD
X
0460 031 990
Spare parts list
Valve
OKC 25
Flexible
head
4m
8m
OKC 50
4m
8m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8m
X
X
X
4m
X
X
X
8m
X
X
X
4m
Origo Tig
150i/200i
X
X
X
ESAB std
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NB. CAN based adapter, is to be used for connection of above TIG torches with remote function, see
Accessories on page 18.
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of unit,
serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only by a trained electrician. Use only
recommended spare parts.
bg19or
- 14 -
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Opotřebované díly
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
0151 574 208
0151 574 008
0151 574 209
Diameter
Colour
Code
Current
Wolfram, pure
Ø 1.0
Green
WP
AC
0151 574 009
Wolfram, pure
Ø 1.6
Green
WP
AC
0151 574 245
-
Wolfram, pure
Ø 2.0
Green
WP
AC
0151 574 210
0151 574 010
Wolfram, pure
Ø 2.4
Green
WP
AC
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3.2
Green
WP
AC
0151 574 212
0151 574 012
Wolfram, pure
Ø 4.0
Green
WP
AC
0151 574 201
0151 574 001
Thorium 2%
Ø 1.0
Red
WT20
DC
0151 574 202
0151 574 002
Thorium 2%
Ø 1.6
Red
WT20
DC
0151 574 244
-
Thorium 2%
Ø 2.0
Red
WT20
DC
0151 574 203
0151 574 003
Thorium 2%
Ø 2.4
Red
WT20
DC
0151 574 204
0151 574 004
Thorium 2%
Ø 3.2
Red
WT20
DC
0151 574 205
0151 574 005
Thorium 2%
Ø 4.0
Red
WT20
DC
0151 574 236
0151 574 036
Cerium 2%
Ø 1.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 237
0151 574 037
Cerium 2%
Ø 1.6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242
-
Cerium 2%
Ø 2.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238
0151 574 038
Cerium 2%
Ø 2.4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239
0151 574 039
Cerium 2%
Ø 3.2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240
0151 574 040
Cerium 2%
Ø 4.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230
0151 574 050
Lantan 1.5%
Ø 1.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231
0151 574 051
Lantan 1.5%
Ø 1.6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232
-
Lantan 1.5%
Ø 2.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233
0151 574 052
Lantan 1.5%
Ø 2.4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234
0151 574 053
Lantan 1.5%
Ø 3.2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235
0151 574 054
Lantan 1.5%
Ø 4.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 055
Lantan 1.5%
Ø 4.8
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 211
-
bg19wear
Tungsten
electrodes
Eco
- 15 -
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Pos
Size
TXH
120/250w
120F/250F*
0365 310 051
TXH
150/200
150F/200F*
0157 123 029
TXH
400w/400w HD
Med.
0365 310 050
0588 000 591
0588 000 591
Short
0365 310 049*
0157 123 028*
0157 123 028
Long
1.
Ø 1.0
2.
Back cap
Collet standard and for gas lens
0365 310 028
0157 123 010
0157 123 010
0365 310 029
0157 123 011
0157 123 011
Ø 2.4
0365 310 030
0157 123 012
0157 123 077
Ø 3.2
0365 310 091
0157 123 013
0157 123 078
Ø 4.0
-
0157 123 014
0157 123 079
Ø 4.8
-
-
0157 123 074
0365 310 037
0157 123 015
0157 123 081
Ø 1.6
Collet body standard
0365 310 038
0157 123 016
0157 123 081
Ø 2.4
0365 310 039
0157 123 017
0157 123 081
Ø 3.2
0365 310 090
0157 123 018
0157 123 082
Ø 4.0-4.8
Ø 6.4
4.
-
0157 123 019
0157 123 082
Heat shield
0366 960 017
0366 960 016
0366 960 018
Gas nozzles standard
0365 310 044
0157 123 052
0157 123 057
Ø 8.0
0365 310 045
0157 123 053
0157 123 058
Ø 9.8
0365 310 046
0157 123 054
0157 123 059
Ø 11.2
0365 310 047
0157 123 055
0157 123 060
Ø 12.7
0365 310 048
0157 123 056
0157 123 061
Ø 15.9
0588 000 440
0588 000 442
-
Ø 19.0
5.
-
0588 000 441
-
Ø 1.0
Collet body
0157 121 016
0157 123 021
0157 123 091
Ø 1.6
with gas lens
0157 121 017
0157 123 022
0157 123 092
Ø 2.4
0157 121 018
0157 123 023
0157 123 093
Ø 3.2
0157 121 041
0157 123 024
0157 123 094
Ø 4.0
-
0157 123 025
0157 123 095
Ø 4.8
Ø 6.4
6.
7.
-
-
0157 123 075
Heat shield
0366 960 017
0366 960 020
0366 960 018
Gas nozzle for gas lens
0157 121 032
0157 123 057
0157 123 057
Ø 8.0
0157 121 033
0157 123 058
0157 123 058
Ø 9.8
0157 121 034
0157 123 059
0157 123 059
Ø 11.2
0157 121 039
0157 123 060
0157 123 060
Ø 12.7
0157 121 040
0157 123 061
0157 123 061
Ø 17.5
-
0588 000 439
0588 000 439
Ø 1.0
Collet body with extra large
-
0157 123 083
-
Ø 1.6
gas lens
-
0157 123 084
-
Ø 2.4
-
0157 123 085
-
Ø 3.2
-
0157 123 086
0157 123 103
Ø 4.0-4.8
8.
bg19wear
0157 123 029
Ø 1.6
Ø 1.0
3.
Denomination
Bold = standard delivery
-
0157 123 087
0157 123 105
Heat shield
-
0366 960 021
0366 960 018
Ø 9.8
Extra large gas nozzle
-
0157 123 088
0157 123 059
Ø 12.7
for extra large gas lens
-
0157 123 089
0157 123 061
Ø 15.9
-
0588 000 438
0588 000 438
Ø 19.0
-
0157 123 098
0157 123 098
Ø 24.0
-
0588 000 437
0588 000 437
- 16 -
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
bg19wear
- 17 -
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
Spotřební díly
Ordering no.
Denomination
Notes
Protective Cable Cover
0366 960 049 Protective cable cover with zipper
3.6 m
0366 960 050 Protective cable cover with zipper
7.2 m
0366 960 066 Spot welding set for
TXH 150, 150r, 150F, 150Fr, 150V,
TXH 200, 200r, 200V, 200F, 200Fr
Ø 6.4, 8.0, 9.8, 11.2 and 12.7
Gas nozzle
0368 846 880 Accesory kit for
TXH 120V, 120r, 120F, 120Fr,
TXH 250w, 250wr, 250wF, 250wFr
Contains:
1 Back cap
1 Back cap
3 Collet
2 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet body
2 Collet body
3 Heat shield
1 Gas nozzle
3 Gas nozzle
4 Gas nozzle
1 Gas nozzle
1 Gas Nozzle
1 Gas lens
1 Gas lens nozzle
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 881 Accesory kit for
TXH 150, 150r, 150F, 150Fr, 150V,
TXH 200, 200r, 200V, 200F, 200Fr
Contains:
1 Back cap
2 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet Body
2 Collet body
2 Heat shield
1 Gas nozzle
3 Gas nozzle
3 Gas nozzle
2 Gas nozzle
1 Gas nozzle
1 Gas lens
1 Gas nozzle
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 882 Accesory kit for
TXH 400w, 400wr, 400w HD, 400wr HD
bg19s010
Contains:
1 Back cap
1 Collet
4 Collet
3 Collet
1 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet Body
3 Heat shield
1 Gas nozzle
1 Gas nozzle
2 Gas nozzle
3 Gas nozzle
3 Gas nozzle
1 Gas lens
1 Gas lens
1 Heat shield
2 O-ring
- 18 -
short
medium
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
1.6 mm
8.0 mm
VS-2
short
1.6 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
1.6 mm
8.0 mm
short
1.0 mm
1.6 mm
2.4 mm
2.4 mm
3.2 mm
0.5 mm
0.5-2.4 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
2.4 mm
3.2 mm
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
Ordering no.
Denomination
Notes
Extension cables with OKC connections
(not for TXHr)
0466 705 880 Extension cable, air cooled
8 m, max current 200 A
0466 705 882 Extension cable, air cooled
16 m, max current 200 A
0466 705 881 Extension cable, water cooled
8 m, max current 400 A
0466 705 883 Extension cable, water cooled
16 m, max current 400 A
TIG adaptors
0459 491 912 Remote adaptor kit RA T1 for TXHr, 12-pole
A (incl. holder and 0.25 m cable )
0459 491 913 Remote adaptor kit RA T1 for TXHFr, 10-pole
A (incl. holder and 0.25 m cable )
0466 807 880 Adaptor central / OKC connection
B
0155 716 880 Flow meter
C
0365 803 010 Water quick coupling
male
0365 803 002 Water quick coupling
female
A
C
bg19s010
- 19 -
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising