ESAB | TXH 250w | Instruction manual | ESAB TXH 250w Handleiding

ESAB TXH 250w Handleiding
NL
TXH™
Tig-torches
Gebruiksaanwijzing
0460 031 101 NL 2011 08 16
-2-
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
4.1
4.2
4.3
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodekeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
Dagelijks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
10
13
15
18
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen
die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de installatie werkt. De veiligheidsmaatre­
gelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type asuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbeve­
lingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werk­
plaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking van de
lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond
kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
2.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S
S
S
4.
of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden, voor hij begint te werken.
of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
De werkplaats moet:
S
doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S
S
5.
S de plaats van de noodstop
S de geldende veiligheidsvoorschriften
De operateur moet controleren:
S
S
3.
de bediening
de werking
de lastechniek
Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veiligheidsbril, niet-ont­
vlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of
brandwonden kunnen veroorzaken.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S
S
S
Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk aangegeven plaats.
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
Max. voltage 15 kV
-4bg19h1
© ESAB AB 2006
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
2
INLEIDING
TIG-lastoorts TXH 120 – TXH 400w is bedoeld voor handmatig TIG-las­
sen en is verkrijgbaar in zowel een water- als een luchtgekoelde variant.
Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een flexibele kop voor onbe­
perkte bewegingsvrijheid in kleine ruimten.
U vindt de ESAB-accessoires voor het product op pagina 20.
2.1
Apparatuur
TIG-lastoorts TXH 120-TXH 400w wordt geleverd met een elektrode Ø 2,4 mm,
extra onderdelen en een instructiehandleiding.
3
TECHNISCHE GEGEVENS
OPMERKING! De technische gegevens over de TIG-lastoorts vindt u op pagina 10 .
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen of snijden met een bepaalde belasting. De inschakelduur geldt bij 40° C.
-5bg19h1
© ESAB AB 2006
NL
Beschermingsklasse
De beschermingsklasse van de lastoorts
zijkant machine (EN 60 529)
IP3X
De IP-code geeft de beschermingsklasse aan. Dit is de mate van bescherming tegen penetratie door
massieve voorwerpen van 2,5 mm Ø en groter.
4
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
Lees ook de handleiding voor lasonderdelen, b.v. de stroombron, en sluit het
apparaat aan volgens de aanwijzingen.
4.1
Aansluitingen
Draai de aansluitingen van de lastoorts voorzichtig vast om te voorkomen dat deze
oververhitten, niet goed aansluiten, mechanische schade oplopen of vloeistof of gas
lekken.
Bevestig voor de wateraansluitingen aan de lastoorts altijd de rode koppelingen aan
de rode en de blauwe aan de blauwe.
4.2
Elektrodekeuze
De elektronontlading is groter als het wolfraam van de elektrode wordt gelegeerd
met 1 à 2% lanthanium of cerium. Hierdoor ontsteekt de lasboog beter en is deze
stabieler. Gelegeerde wolfraamelektroden hebben een langere levensduur, zijn
bestand tegen hogere stroomwaarden en laten minder wolfraam achter in de las.
Pure wolfraamelektrode (AC) – Groen,
WP
wordt gebruikt voor het lassen van legeringen van
lichte metalen
Gelegeerde wolfraam-ceriumelektrode
(AC/DC) – Grijs, WC20
wordt gebruikt voor het lassen van lichte metalen zoals
aluminium en magnesium. Het uiteinde van de
elektrode moet bij het lassen worden afgerond
Gelegeerde wolfraam-lanthaniumelek­
trode (DC) – Goud, WL15
wordt meestal gebruikt voor het lassen van roestvrij
staal, staal, koper, titanium enz.
Gelegeerde wolfraam-lanthaniumelek­
trode
(AC/DC – Zwart, WL10
wordt gebruikt voor het lassen van legeringen van
lichte metalen, roestvrij staal, staal, koper, titanium enz.
Selectietabel
A / AC
A / DC
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
1,0
6,4/8,0
10-60
-
15-100
70-80
20-100
1,6
6,4/8,0/9,8
50-100
60-90
70-160
80-140
80-160
2,4
9,8/11,2/12,7
100-160
90-130
110-200
150-210
120-230
3,2
11,2/12,7
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
4,0
12,7
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
-6bg19h1
© ESAB AB 2006
NL
4.3
Schuren
Schuur wolfraamelektrodes volgens de onderstaande tabel:
LET OP: Wolfraamelektrodes moeten in de lengterichting worden geschuurd. Als de
elektrode niet goed is geschuurd, kan de lasboog instabiel zijn. Als de lasstroom
wordt opgevoerd, moet ook de hoek worden verhoogd.
Als wordt gelast met wisselstroom (AC), moet de elektrode licht worden afgerond.
De elektrode hoeft dan niet te worden geschuurd. Het is voldoende om het uiteinde
licht te doen aflopen. De elektrode vormt zichzelf als deze voorzichtig wordt
overladen Als het uiteinde bolvormig wordt bij het lassen met wisselstroom, is de
diameter van de elektrode niet groot genoeg voor de gebruikte stroomwaarde.
Lasstroom
Hoek elektrode
20 A
30°
20-100 A
30°-90°
100-200 A
90°-120°
meer dan 200 A
120°
5
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
BELANGRIJK!Schakel de voedingsbron volledig uit tijdens het schoonmaken van
de lastoorts.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
5.1
Dagelijks
S
Controleer of alle kabels en slangen onbeschadigd en niet geknikt zijn.
S
Controleer of het gasmondstuk onbeschadigd is en geschikt is voor het werk dat
u ermee wilt uitvoeren.
S
Controleer of het beschermgas gelijkmatig en onbelemmerd stroomt.
S
Controleer of de elektrode onbeschadigd is en in de juiste hoek is geschuurd.
S
Controleer de waterstroom in de retourlijn van de eenheid.
-7bg19h1
© ESAB AB 2006
NL
6
PROBLEMEN OPLOSSEN
Lees ook de handleiding voor lasonderdelen, b.v. de stroombron.
Als de hieronder beschreven suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan
contact op met uw leverancier of de fabrikant.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De lasboog kan niet
ontstoken worden
S
Er is een probleem met de kabel
of de aansluiting.
De elektrode van de lastoorts is
ernstig geoxideerd.
Er bevinden zich onzuiverheden
in het beschermgas (vocht,
lucht).
De gebruikte elektrode is te groot
of te stomp bij een lage stroom.
S
S
Vervang de elektrode door een
kleinere.
S
S
S
S
S
Controleer de kabel en de
aansluiting.
Schuur de elektrode opnieuw in
de lengterichting.
Spuit door met gas.
Schakelaar reageert
niet
S
De besturingskabel is
onderbroken / defect
S
Controleer / repareer de kabel.
De gasbescherming is
onvoldoende
S
Er bevinden zich onzuiverheden
in het beschermgas (vocht,
lucht).
Er bevinden zich onzuiverheden
in het basismateriaal (roest,
smeermiddel).
Het beschermgas is
onvoldoende of afwezig
Het tocht teveel op de werkplek.
S
Spuit door met gas.
S
Reinig het basismateriaal.
S
Er is spray op de gaslens of de
gaskap gekomen.
S
Controleer de inhoud van de
gastank / slangen en de
ingestelde druk.
Scherm de lasplek af met
schermen.
Maak de onderdelen schoon of
vervang ze.
S
S
S
S
7
S
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
U vindt de reserve-onderdelen voor het product van ESAB op www.esab.com.
TXH 120 - 400w is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de interna­
tionale en europese norm IEC 60974-7 en EN 60974-7 . Na onderhoud- of reparatie­
werkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog
steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
-8bg19h1
© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
-9notes
Technische gegens
Operating temperature range
Transportation temperature
max. kV
Up max. V
-10 to +40° C
-20 to +55° C
TXH
120
120r
TXH
120V
TXH
120F
120Fr
TXH
150
150r
TXH
150V
TXH
150F
150Fr
120/60
100/100
120/60
100/100
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-3.2
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
-
X
X
-
X
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
- 10 bg19t11a
© ESAB AB 2006
o
Max. C
max. kV
Up max. V
MPa
MPa
q l/min
TXH
200
200r
TXH
200V
TXH
200F
200Fr
TXH
250w
250wr
TXH
250wF
250wFr
TXH
400w
400wr
TXH
400w
HD
400wr
HD
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
70
70
70
70
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
250/60
200/100
250/60
200/100
400/35
350/60
300/100
430/35
400/100
1.0-4.0
1.0-4.0
1.0-4.0
1.0-3.2
1.0-3.2
1.0-4.8
1.0-4.8
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
-
X
X
X
X
X
15
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
113
-
-
-
0.5
0.5
0.5
0.5
-
-
-
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
1
1
1
1
- 11 bg19t11a
© ESAB AB 2006
Stroomkarakteristieken
Flow characterstic TXH250w, TXH250wF and TXH 400w at 50 Hz
Q(l/min)
2,5
TXH 250w
TXH 250wF
TXH 250w
TXH 400w
2
1,5
1
0,5
0
00,511,52
P(bar)
P = Pompdruk
Q = Debiet
- 12 bg19ft
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Bestelnummer
F= flexible body, V = valve, w=water cooled, HD= Heavy Duty
Ordering no.
Connection Connection Water
Torch head
Type
Switch
Valve
OKC 25
Flexible
head
X
4m
8m
OKC 50
4m
8m
X
ESAB std
4m
8m
Origo Tig
150i/200i
4m
8m
0460 010 840
TXHt 120
0460 010 841
TXHt 120V
0460 010 842
TXHt 120
X
0460 010 843
TXHt 120F
X
X
0460 010 844
TXHt 120F
X
X
0460 010 880
TXHt 120
X
0460 010 881
TXHt 120V
0460 010 882
TXHt 120
X
0460 010 883
TXHt 120F
X
X
0460 010 884
TXHt 120F
X
X
0460 010 940
TXHt 120
X
0460 010 941
TXHt 120F
X
0460 010 980
TXHt 120
X
0460 010 981
TXHt 120F
X
0460 011 840
TXHt 150
X
0460 011 841
TXHt 150V
0460 011 842
TXHt 150
0460 011 843
TXHt 150V
0460 011 844
TXHt 150F
X
X
0460 011 845
TXHt 150F
X
X
0460 011 880
TXHt 150
X
0460 011 881
TXHt 150V
0460 011 882
TXHt 150
0460 011 883
TXHt 150V
0460 011 884
TXHt 150F
X
X
0460 011 885
TXHt 150F
X
X
0460 011 940
TXHt 150
X
0460 011 941
TXHt 150F
X
0460 011 980
TXHt 150
X
0460 011 981
TXHt 150F
X
0460 012 840
TXHt 200
X
0460 012 841
TXHt 200V
0460 012 842
TXHt 200F
X
0460 012 880
TXHt 200
X
0460 012 881
TXHt 200V
0460 012 882
TXHt 200F
X
0460 013 840
TXHt 250w
X
0460 013 841
TXHt 250wF
X
0460 013 880
TXHt 250w
X
0460 013 881
TXHt 250wF
X
0460 014 840
TXHt 400w
X
X
X
X
0460 014 841
TXHt 400w HD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 13 bg19or
X
X
X
X
X
X
X
X
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
F= flexible body, w=water cooled, r= remote, HD= heavy duty
Ordering no.
Connection Connection Water
Torch body
Type
Switch
0462 010 842
TXHt 120r
X
0462 010 844
TXHt 120Fr
X
0462 010 882
TXHt 120r
X
0462 010 884
TXHt 120Fr
X
0462 011 842
TXHt 150r
X
0462 011 845
TXHt 150Fr
X
0462 011 882
TXHt 150r
X
0462 011 885
TXHt 150Fr
X
0462 012 840
TXHt 200r
X
0462 012 842
TXHt 200Fr
X
0462 012 880
TXHt 200r
X
0462 012 882
TXHt 200Fr
X
0462 013 840
TXHt 250wr
X
0462 013 841
TXHt 250wF
X
0462 013 880
TXHt 250wr
X
0462 013 881
TXHt 250wFr
X
0462 014 840
TXHt 400wr
X
0462 014 880
TXHt 400wr
X
0462 014 841
TXHt 400wr HD
X
0462 014 881
TXHt 400wr HD
X
0460 031 990
Spare parts list
Valve
OKC 25
Flexible
head
4m
8m
OKC 50
4m
8m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8m
X
X
X
4m
X
X
X
8m
X
X
X
4m
Origo Tig
150i/200i
X
X
X
ESAB std
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NB. CAN based adapter, is to be used for connection of above TIG torches with remote function, see
Accessories on page 18.
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of unit,
serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only by a trained electrician. Use only
recommended spare parts.
- 14 bg19or
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Slijtageonderdelen
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
0151 574 208
0151 574 008
0151 574 209
Diameter
Colour
Code
Current
Wolfram, pure
Ø 1.0
Green
WP
AC
0151 574 009
Wolfram, pure
Ø 1.6
Green
WP
AC
0151 574 245
-
Wolfram, pure
Ø 2.0
Green
WP
AC
0151 574 210
0151 574 010
Wolfram, pure
Ø 2.4
Green
WP
AC
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3.2
Green
WP
AC
0151 574 212
0151 574 012
Wolfram, pure
Ø 4.0
Green
WP
AC
0151 574 201
0151 574 001
Thorium 2%
Ø 1.0
Red
WT20
DC
0151 574 202
0151 574 002
Thorium 2%
Ø 1.6
Red
WT20
DC
0151 574 244
-
Thorium 2%
Ø 2.0
Red
WT20
DC
0151 574 203
0151 574 003
Thorium 2%
Ø 2.4
Red
WT20
DC
0151 574 204
0151 574 004
Thorium 2%
Ø 3.2
Red
WT20
DC
0151 574 205
0151 574 005
Thorium 2%
Ø 4.0
Red
WT20
DC
0151 574 236
0151 574 036
Cerium 2%
Ø 1.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 237
0151 574 037
Cerium 2%
Ø 1.6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242
-
Cerium 2%
Ø 2.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238
0151 574 038
Cerium 2%
Ø 2.4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239
0151 574 039
Cerium 2%
Ø 3.2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240
0151 574 040
Cerium 2%
Ø 4.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230
0151 574 050
Lantan 1.5%
Ø 1.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231
0151 574 051
Lantan 1.5%
Ø 1.6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232
-
Lantan 1.5%
Ø 2.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233
0151 574 052
Lantan 1.5%
Ø 2.4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234
0151 574 053
Lantan 1.5%
Ø 3.2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235
0151 574 054
Lantan 1.5%
Ø 4.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 055
Lantan 1.5%
Ø 4.8
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 211
-
Tungsten
electrodes
Eco
- 15 bg19wear
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Pos
Size
TXH
120/250w
120F/250F*
0365 310 051
TXH
150/200
150F/200F*
0157 123 029
TXH
400w/400w HD
Med.
0365 310 050
0588 000 591
0588 000 591
Short
0365 310 049*
0157 123 028*
0157 123 028
Long
1.
Ø 1.0
2.
Back cap
Collet standard and for gas lens
0365 310 028
0157 123 010
0157 123 010
0365 310 029
0157 123 011
0157 123 011
Ø 2.4
0365 310 030
0157 123 012
0157 123 077
Ø 3.2
0365 310 091
0157 123 013
0157 123 078
Ø 4.0
-
0157 123 014
0157 123 079
Ø 4.8
-
-
0157 123 074
0365 310 037
0157 123 015
0157 123 081
Ø 1.6
Collet body standard
0365 310 038
0157 123 016
0157 123 081
Ø 2.4
0365 310 039
0157 123 017
0157 123 081
Ø 3.2
0365 310 090
0157 123 018
0157 123 082
Ø 4.0-4.8
Ø 6.4
4.
-
0157 123 019
0157 123 082
Heat shield
0366 960 017
0366 960 016
0366 960 018
Gas nozzles standard
0365 310 044
0157 123 052
0157 123 057
Ø 8.0
0365 310 045
0157 123 053
0157 123 058
Ø 9.8
0365 310 046
0157 123 054
0157 123 059
Ø 11.2
0365 310 047
0157 123 055
0157 123 060
Ø 12.7
0365 310 048
0157 123 056
0157 123 061
Ø 15.9
0588 000 440
0588 000 442
-
Ø 19.0
5.
-
0588 000 441
-
Ø 1.0
Collet body
0157 121 016
0157 123 021
0157 123 091
Ø 1.6
with gas lens
0157 121 017
0157 123 022
0157 123 092
Ø 2.4
0157 121 018
0157 123 023
0157 123 093
Ø 3.2
0157 121 041
0157 123 024
0157 123 094
Ø 4.0
-
0157 123 025
0157 123 095
Ø 4.8
Ø 6.4
6.
7.
-
-
0157 123 075
Heat shield
0366 960 017
0366 960 020
0366 960 018
Gas nozzle for gas lens
0157 121 032
0157 123 057
0157 123 057
Ø 8.0
0157 121 033
0157 123 058
0157 123 058
Ø 9.8
0157 121 034
0157 123 059
0157 123 059
Ø 11.2
0157 121 039
0157 123 060
0157 123 060
Ø 12.7
0157 121 040
0157 123 061
0157 123 061
Ø 17.5
-
0588 000 439
0588 000 439
Ø 1.0
Collet body with extra large
-
0157 123 083
-
Ø 1.6
gas lens
-
0157 123 084
-
Ø 2.4
-
0157 123 085
-
Ø 3.2
-
0157 123 086
0157 123 103
Ø 4.0-4.8
8.
0157 123 029
Ø 1.6
Ø 1.0
3.
Denomination
Bold = standard delivery
-
0157 123 087
0157 123 105
Heat shield
-
0366 960 021
0366 960 018
Ø 9.8
Extra large gas nozzle
-
0157 123 088
0157 123 059
Ø 12.7
for extra large gas lens
-
0157 123 089
0157 123 061
Ø 15.9
-
0588 000 438
0588 000 438
Ø 19.0
-
0157 123 098
0157 123 098
Ø 24.0
-
0588 000 437
0588 000 437
- 16 bg19wear
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
TXH 120 - 400w
- 17 bg19wear
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
Accessoires
Ordering no.
Denomination
Notes
Protective Cable Cover
0366 960 049 Protective cable cover with zipper
3.6 m
0366 960 050 Protective cable cover with zipper
7.2 m
0366 960 066 Spot welding set for
TXH 150, 150r, 150F, 150Fr, 150V,
TXH 200, 200r, 200V, 200F, 200Fr
Ø 6.4, 8.0, 9.8, 11.2 and 12.7
Gas nozzle
0368 846 880 Accesory kit for
TXH 120V, 120r, 120F, 120Fr,
TXH 250w, 250wr, 250wF, 250wFr
Contains:
1 Back cap
1 Back cap
3 Collet
2 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet body
2 Collet body
3 Heat shield
1 Gas nozzle
3 Gas nozzle
4 Gas nozzle
1 Gas nozzle
1 Gas Nozzle
1 Gas lens
1 Gas lens nozzle
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 881 Accesory kit for
TXH 150, 150r, 150F, 150Fr, 150V,
TXH 200, 200r, 200V, 200F, 200Fr
Contains:
1 Back cap
2 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet Body
2 Collet body
2 Heat shield
1 Gas nozzle
3 Gas nozzle
3 Gas nozzle
2 Gas nozzle
1 Gas nozzle
1 Gas lens
1 Gas nozzle
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 882 Accesory kit for
TXH 400w, 400wr, 400w HD, 400wr HD
Contains:
1 Back cap
1 Collet
4 Collet
3 Collet
1 Collet
1 Collet
2 Collet body
2 Collet Body
3 Heat shield
1 Gas nozzle
1 Gas nozzle
2 Gas nozzle
3 Gas nozzle
3 Gas nozzle
1 Gas lens
1 Gas lens
1 Heat shield
2 O-ring
- 18 bg19s010
short
medium
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
1.6 mm
8.0 mm
VS-2
short
1.6 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
1.6 mm
8.0 mm
short
1.0 mm
1.6 mm
2.4 mm
2.4 mm
3.2 mm
0.5 mm
0.5-2.4 mm
6.4 mm
8.0 mm
9.8 mm
11.2 mm
12.7 mm
2.4 mm
3.2 mm
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
Ordering no.
Denomination
Notes
Extension cables with OKC connections
(not for TXHr)
0466 705 880 Extension cable, air cooled
8 m, max current 200 A
0466 705 882 Extension cable, air cooled
16 m, max current 200 A
0466 705 881 Extension cable, water cooled
8 m, max current 400 A
0466 705 883 Extension cable, water cooled
16 m, max current 400 A
TIG adaptors
0459 491 912 Remote adaptor kit RA T1 for TXHr, 12-pole
A (incl. holder and 0.25 m cable )
0459 491 913 Remote adaptor kit RA T1 for TXHFr, 10-pole
A (incl. holder and 0.25 m cable )
0466 807 880 Adaptor central / OKC connection
B
0155 716 880 Flow meter
C
0365 803 010 Water quick coupling
male
0365 803 002 Water quick coupling
female
A
C
- 19 bg19s010
S0460 031/E2011 08 16/P20
© ESAB AB 2006
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising