ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Brugermanual

ESAB Mig 5000i Brugermanual
NO
Aristo ®
Mig 5000i
400 V version
Bruksanvisning
0459 290 301 NO 20110816
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx,
950-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avslutningsmotstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling av flere mateenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Tilkoplinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av nettspenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viftestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøleaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernregulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
12
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Årlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
-4ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
-5ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
2
INNLEDNING
Mig 5000i er en sveisestrømkilde beregnet på MIG/MAG-sveising samt sveising
med dekkede elektroder (MMA-sveising).
Strømkilden fåes i to varianter:
S Mig 5000i uten kjøleaggregat
S Mig 5000i med kjøleaggregat
OBS! Denne bruksanvisningen beskriver en Mig 5000i med kjøleaggregat.
Strømkilden brukes sammen med mateskapet Feed 3004 eller Feed 4804.
Alle innstillinger skjer fra mateskapet eller innstillingsboksen U8.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 21.
2.1
Utstyr
Strømkilden leveres med avslutningsmotstand, 5 m returkabel og bruksanvisning.
3
TEKNISKE DATA
Mig 5000i
Nettspenning
400 V, $10 %, 3∼ 50/60 Hz
Nettforsyning
Ssc min 2,8 MVA
Zmax 0,21 Ω
Primærstrøm
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
36 A
37 A
Tomgangseffekt
i energisparemodus 6,5 min. etter sveising
50 W
Instillingsområde
MIG/MAG
MIG/MAG, innstillingspanel M2
MMA
8-60 V / 16-500 A
8-42 V
16 -500 A
Tillatt belastning ved MIG/MAG
60 % intermittens
100 % intermittens
500 A / 39 V
400 A / 34 V
Tillatt belastning ved MMA
60 % intermittens
100 % intermittens
500 A / 40 V
400 A / 36 V
Ytelsesfaktorved maks. strøm
0,91
-6ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
Mig 5000i
Virkningsgrad ved maks. strøm
87 %
Tomgangsspenning U0 maks.
MIG/MAG uten VRD-funksjon 1)
MMA uten VRD-funksjon 1)
MIG/MAG, MMA, VRD-funksjon deaktivert
VRD-funksjon aktivert 2)
72 -88 V
68 - 80 V
59 V
<35 V
2)
Driftstemperatur
-10 til +40 ° C
Transporttemperatur
-20 til +55 ° C
Kontinuerlig lydtrykk i tomgang
<70 db (A)
Mål l x b x h
med kjøleaggregat
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Vekt
med kjøleaggregat
68 kg
88 kg
Isolasjonsklasse transformator
H
Beskyttelsesklasse
IP 23
Anvendelsesklasse
1) Gjelder for strømkilder uten VRD-spesifikasjon på typeskiltet.
2) Gjelder for strømkilder med VRD-spesifikasjon på typeskiltet.VRD-funksjonen forklares i
innstillingspanelets bruksanvisning hvis panelet har denne funksjonen.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
Nettforsyning, Ssc min.
Minste tillatte kortslutningseffekt på nettet i henhold til IEC 61000-3-12.
Nettforsyning, Zmaks.
Største tillatte nettimpedans i henhold til IEC 61000-3-11.
Kjøleaggregat
Kjøleeffekt
2,0 kW ved 40 ° C temperaturforskjell og
væskestrømning 1,0 l/min
Kjølevæske
50 % vann / 50 % monoetylenglykol
Væskemengde
5,5 l
Maks. vannstrøm
2,0 l/min
Maks. antall vannkjølte sveisepistoler/brennere
som kan tilkoples
to MIG-sveisepistoler eller
en TIG-brenner og en MIG-sveisepistol
-7ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Merk!
Krav til el-nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el-nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el-nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
4.1
Løfteanvisning
Med strømkilde
4.2
Med vogn og strømkilde
Med vogn 2 og strømkilde
Plassering
Plasser strømkilden slik at kjøleluften har fritt inn- og utløp.
4.3
Strømtilkopling
Kontroller at strømkilden koples til riktig nettspenning samt at
det benyttes riktig størrelse på sikringene. Jording skal skje
ifølge gjeldende forskrifter.
Merkeplate med tilkoplingsdata.
-8ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
Anbefalt sikringsstørrelse og min. kabeltverrsnitt
Mig 5000i
Nettspenning
Tverrsnitt strømkabel mm2
Fasestrøm I1eff
Sikring
treg type
automatsikring type C
400 V 3 50 Hz
400 V
4G6
27 A
25 A
32 A
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er ifølge svenske forskrifter. Kople til strømkilden
ifølge gjeldende lokale forskrifter.
4.4
Avslutningsmotstand
For å unngå kommunikasjonsforstyrrelser må endene på
CAN-bussen være utstyrt med avslutningsmotstand.
Den ene enden av CAN-bussen finnes i
innstillingspanelet, og har en innebygget motstand.
Den andre enden finnes i strømkilden, og skal ha en
avslutningsmotstand plassert som vist i illustrasjonen til
høyre.
4.5
Tilkobling av flere mateenheter
Med innstillingsboksen U8 og mateenhet uten innstillingspanel kan man håndtere
opptil 4 mateenheter fra en strømkilde.
Det er mulig å velge mellom følgende koblinger:
S
1 TIG-brenner og 1 MIG-pistol (krever universalstrømkilde)
S
2 MIG-pistoler
S
1 TIG-brenner og 3 MIG-pistoler (krever universalstrømkilde)
S 4 MIG-pistoler
Ved sveising med vannkjølte MIG-pistoler på alle mateenhetene anbefales det å
koble inn et separat kjøleaggregat for de 2 ekstra pistolene.
Vi anbefaler å parallellkoble pistolene.
-9ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
To mateenheter
Ved tilkobling av to mateenheter trengs et tilkoblingssett, se tilbehør på siden 21.
Fire mateenheter
Ved tilkobling av fire mateenheter trenger man to tilkoblingssett og et ekstra
kjøleaggregat, se tilbehør på siden 21.
- 10 ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
5.1
Tilkoplinger og kontrollorgan
1
Tilkopling for kjølevæske, benyttes ikke på
denne modellen
8
Hvit indikasjonslampe, nettspenning PÅ
2
Tilkopling for kjølevæske, benyttes ikke på
denne modellen
9
Oransje indikasjonslampe, overoppheting
3
Påfylling av kjølevæske
10
Tilkopling for manøverkabel til mateskap
eller avslutningsmotstand
4
Tilkopling for sveisekabel (+)
(MMA-sveising)
11
Tilkopling for sveisestrøm til mateskap
5
Tilkopling for fjernregulator
12
Tilkopling for kjølevæske til mateskap BLÅ
6
Tilkopling for returkabel (-)
13
Tilkopling for kjølevæske fra mateskap
RØD
7
Strømbryter for nettspenning
0 / 1 / START
14
Sikring for matespenning til trådmateehet, 42 V
5.2
Tilkopling av nettspenning
Nettspenningen koples til ved å dreie strømbryteren (7) til stilling ”START”. Når du
slipper strømbryteren, fjærer den tilbake til stilling ”1”.
Hvis nettspenningen skulle falle bort for deretter å komme tilbake igjen, forblir
strømkilden avslått inntil strømbryteren igjen dreies til stilling ”START”.
Spenningen koples fra ved å dreie strømbryteren til stilling ”0”.
Både ved bortfall av nettspenning og ved normal frakopling av spenning vil
sveisedataene bli lagret, slik at de kan brukes igjen neste gang strømkilden startes.
- 11 ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
5.3
Viftestyring
Strømkilden er utstyrt med tidsstyring som slår av kjøleviftene 6,5 minutter etter at
sveisingen er avsluttet – strømkilden går over i energisparemodus. Kjøleviftene
starter igjen når sveisingen begynner.
Ved sveisestrøm opptil 180 A går kjøleviftene med redusert turtall, og over 180 A går
de på fullt turtall.
5.4
Overopphetingsvern
Strømkilden er utstyrt med tre termovakter som løser ut når temperaturen blir for
høy. Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og en oransje indikasjonslampe foran
på strømkilden lyser. Når temperaturen synker, tilbakestilles termovakten
automatisk.
5.5
Kjøleaggregat
For å oppnå problemfri drift må høydeavstanden fra kjøleaggregatet til
sveisepistolen være maks. 7m. Større høyder enn det kan medføre problemer som
lang igangsettelsestid, luftbobler, vakuum etc.
Hvis det er behov for en større høydeavstand enn 7m, anbefales et monteringssett
som består av en kontraventil og en magnetventil, se tilbehør på side 21. Når
ventilene er montert, må slangepakken ligge vannrett under første start, slik at alt blir
fylt med vann. Deretter løfter du opp mateenheten og slangepakken til den høye
høyden. Nå kan igangsetting skje med bevart sikker drift på høydeavstand opptil
12m.
Funksjon ved sveising
Når sveisingen starter, trykker sveiseren på pistolbryteren og strømkilden tilfører
tråden spenning samtidig som trådmatingen og vannpumpen starter.
Når sveisingen stanser, slipper sveiseren pistolbryteren og sveisingen opphører.
Pumpen stanser 6,5 minutter etter av sveisingen er avsluttet, energisparemodus.
Strømningsvakt
Strømningsvakten blokkerer strømkilden hvis kjølevæsken skulle forsvinne. Når
dette skjer, brytes sveisestrømmen og en feilindikasjon vises i innstillingspanelet.
Strømningsvakten er tilbehør.
5.6
Fjernregulator
Programversjonen i U8 skal være 1.20 eller høyere. Maskiner med innebygd
innstillingspanel skal ha programversjon 1.21 eller høyere for at fjernregulatoren skal
fungere tilfredsstillende.
Med tilkoplet fjernregulator er strømkilden og trådmateenheten i fjernregulatorstilling,
og knapper og ratt blir sperret. Funksjonene kan bare stilles inn via fjernregulatoren.
Hvis fjernregulatoren ikke skal brukes, må fjernregulatoren koples fra
strømkilden/trådmateenheten – ellers står den fortsatt i fjernregulatorstilling.
Du finner flere opplysninger om funksjon ved bruk av fjernregulator i bruksanvisnin­
gen til innstillingspanelet.
- 12 ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
6
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6.1
Daglig
Følgende vedlikehold bør gjøres hver dag.
S
S
Kontroller at alle kabler og tilkoplinger er feilfrie. Stram til om nødvendig og bytt
ut defekte deler.
Kontroller vannivået og vanntilførselen, fyll på kjølevæske ved behov.
6.2
S
S
S
Ved behov
Kontroller regelmessig at strømkilden ikke er tilsmusset.
Tett eller blokkert inn- og utløp av luft vil ellers føre til overoppheting.
Rengjør støvfilter
S Løsne gitteret foran viften med
støvfilteret (1).
S Trekk gitteret (2) ut til siden.
S Ta ut støvfilteret (3).
S Blås filteret rent med trykkluft
(redusert trykk).
S Pass på å plassere filteret med det
fineste mønsteret inn mot gitteret (2)
(ut fra strømkilden)
S Sett gitteret med støvfilteret tilbake på
plass.
Fyll på kjølevæske
Som kjølemiddel anbefales ESABs ferdigblandede
kjølevæske, se tilbehør på side 21.
S
Fyll på kjølevæske til den går halvveis opp i
innløpsrøret.
MERK! Dersom man kopler til en brenner, sveisepistol eller
tilkoplingsledninger som er 5 meter eller mer skal det etterfylles
kjølevæske. Ved justering av væskenivået gjennom etterfylling trenger
ikke kjøleslangen å løsnes.
OBS!
Kjølevæsken skal behandles som kjemisk avfall.
- 13 ba37d1na
© ESAB AB 2003
NO
6.3
Årlig
Følgende vedlikehold bør gjøres minst en gang i året.
S
Fjerne smuss og støv. Blås strømkilden ren med tørr trykkluft (redusert trykk).
S
Bytt ut kjølevæsken og rengjør slangene og vannbeholderen med rent vann.
S
Kontroller tetninger, kabler og tilkoplinger. Stram til om nødvendig og bytt ut
defekte deler.
7
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Tiltak
Strømkilden gir ingen lysbue.
S
S
S
Kontroller om strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Sveisestrømmen blir brutt mens
sveising pågår.
S
Kontroller om termovaktene har løst ut (oransje
indikasjonslampe foran på strømkilden).
Kontroller sikringene.
S
Termovakten løser ofte ut.
S
S
Kontroller om støvfilteret er tett.
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Dårlig sveiseresultat.
S
S
S
S
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes gal type tråd.
Kontroller sikringene.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Mig 5000i er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard
60974-1/-2 og 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende servi­
ceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 14 ba37d1na
© ESAB AB 2003
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
Skjema
- 16 ba37e11a
© ESAB AB 2003
- 17 ba37e11a
© ESAB AB 2003
Cooling unit
- 18 ba37e11a
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Bestillingsnummer
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 880 Welding power source
0459 230 881 Welding power source
0459 230 896 Welding power source
Mig 5000i
Mig 5000i
Mig 5000i
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i
Notes
with cooling unit
with cooling unit and flow guard
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 19 ba37o11a
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Reservedelsliste
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba37s
- 20 -
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0278 300 401
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
ba37a11a
- 21 -
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Handle (1 piece) with mounting screws
. . 0459 307 881
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
ba37a11a
- 22 -
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 883
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 883
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 880
0459 960 881
0459 960 882
0469 960 980
10 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 981
25 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 960 982
Connection set CAN 12-12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set water CAN 12-12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
Connection set water CAN 12-10 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 970
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 971
0459 528 972
0459 528 973
0459 528 974
0459 528 975
Return cable 5 m, 95 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 897
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
ba37a11a
- 23 -
© ESAB AB 2003
Mig 5000i
Water return flow guard Mech 7 m . . . . . . . . 0461 203 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
ba37a11a
- 24 -
© ESAB AB 2003
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 25 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising