ESAB | Miggytrac 1001 | Instruction manual | ESAB Miggytrac 1001 User manual

ESAB Miggytrac 1001 User manual
GR
Miggytrac 1001
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0449 476 001 GR 2011--08--16
Valid for serial no. 0536
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôò óõãêïëëçôÞò Miggytrac 1001 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 0536 (2005 w.36) êáé Ýðåéôá,
óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 12100--2 êáé EN 60204--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (98/37/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 61000--6--2 êáé EN 61000--6--3 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (2004/108/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--05--23
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Õðüëïéðåò óõäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Åêêßíçóç / ÓôáìÜôçìá âáãïíéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Óõãêüëëçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 ÇëåêôñïìáãíÞôçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
5.2
5.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÊáèçìåñéíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ñåéáóôåß: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
6 ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÔÉÊÇÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 3 --
1
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé' áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
SafY
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
-- 4 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ
ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ
ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ
ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
SafY
-- 5 --
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ôï Miggytrac 1001 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ãéá çëåêôñïóõãêüëëçóç ôýðïõ
MIG/MAG ëáìáñßíùí êáé áñìþí.
Åßíáé Ýíá óõìðáãÝò ìç÷áíïêßíçôï âáãüíé, üðïõ ìå Ýíáí áðëü ÷åéñéóìü ìðïñåßôå
íá åãêáôáóôÞóåôå Ýíá óôÜíôáñ ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.
Ôï âáãüíé óõãêüëëçóçò êéíåßôáé áðü çëåêôñéêü êéíçôÞñá êáé åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå
12-ðïëéêü âýóìá ôýðïõ Burndy ãéá ôç óýíäåóç ôïõ óôï êÝíôñï ôñïöïäïóßáò
ôýðïõ (ìå 23-ðïëéêü âýóìá ôýðïõ Burndy).
Ç óýíäåóç ãßíåôáé ìÝóù äýï Ýôïéìùí êáëùäßùí åëÝã÷ïõ, ôá ïðïßá åßíáé
óõíäåìÝíá áðåõèåßáò ìå ôç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò ESAB.
Ôï ðëåïíÝêôçìá åßíáé üôé ðáßñíåôå ðáñï÷Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ãéá ôï âáãüíé,
áñ÷ßæåôå êáé óôáìáôÜôå ôéò ëåéôïõñãßåò ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäïóßáò êáèþò åðßóçò
ôç äõíáôüôçôá ôçëå÷åéñéóìïý ôïõ ñåýìáôïò êáé ôçò ôÜóçò ìå Ýíá êáé ôï áõôü
êáëþäéï. Äåí áðáéôåßôáé åîùôåñéêÞ éó÷ýò.
Ôï Miggytrac 1001 åßíáé Ýíá ìéêñü ìïíïêüììáôï ìç÷áíïêßíçôï âáãüíé, óôï ïðïßï
êáíåßò ìå áðëïýò ÷åéñéóìïýò ìðïñåß íá óôåñåþóåé Ýíá óôáíôáñô ESAB ðéóôüëé
óõãêüëëçóçò.
Ïé ôÝóóåñéò êéíçôÞñéïé ôñï÷ïß ìáæß ìå Ýíáí éó÷õñü ìáãíÞôç óôï óáóß ôïõ
âáãïíéïý åîáóöáëßæïõí ìéá ïìáëÞ êáé óôáèåñÞ ëåéôïõñãßá. Ï ìáãíÞôçò êñáôÜ ôï
âáãüíé óôç óùóôÞ èÝóç óå ó÷Ýóç ìå ôç âÜóç, áêüìá êé áí óõãêïëëÜôå óå
êõñôïýò äßóêïõò Þ ÷ñçóéìïðïéåßôå äÝóìåò ìáêñþí êáëùäßùí.
Ï ìáãíÞôçò ðñïóôáôåýåôáé ðßóù áðü ôï äßóêï áíïîåßäùôïõ ÷Üëõâá êáé ìðïñåß
íá áðïóõíäåèåß ÷åéñïêßíçôá ìå ôç ëáâÞ ðÜíù áðü ôï ðëáßóéï, üôáí ôï âáãüíé
ðñüêåéôáé íá ìåôáêéíçèåß Þ íá êáèáñéóôåß.
Ôï âáãüíé áêïëïõèåß ôïí áñìü óõãêüëëçóçò ìÝóù äýï ïäçãþí ôñï÷þí, ïé ïðïßïé
ñõèìßæïíôáé Ýôóé þóôå ç êßíçóç ôïõ âáãïíéïý íá ãßíåôáé äéáãþíéá ðñïò ôçí Üêñç
ôïõ äßóêïõ.
Ôï âáãüíé åßíáé åýêïëï óôï ÷åéñéóìü ìå Ýíá äéáêüðôç ãéá ôçí êáôåýèõíóç
êßíçóçò êáé ìéá ëáâÞ ãéá ôçí ôá÷ýôçôá. ÕðÜñ÷ïõí ÷ùñéóôÜ ðïôåíóéüìåôñá ãéá
ôïí ôçëå÷åéñéóìü.
fhc1d1ya
-- 6 --
1.
ïëéóèçôÞñáò
8.
Ñýèìéóç ýøïõò
2.
Óýíäåóç
9.
ÂÜóç ðéóôïëéïý
3.
ÌáãíÞôçò, åêêéíçóç / óôáìáôþ
10. Ñýèìéóç ãùíßáò
4.
Ôñï÷ïß ìåôÜäïóçò êßíçóçò
11.
5.
ÌáãíÞôçò
12. Ôçëå÷åéñéóôÞñéï, Âïëô/ÁìðÝñ.
6.
Põèìéæüìåíïò âñá÷ßïíáò
13. Êáôåýèõíóç, Ýíáñîçò/óôïð
7.
Ôñ÷ïß óôÞñéîçò
14. Ôá÷ýôçôá ìåôáêßíçóçó
2.2
Ñýèìéóç ãùíßáò ðéóôïëéïý
Ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá
Miggytrac 1001
ÔÜóç ôñïöïäüôç
36 -- 46 VAC
Éó÷ýò
20 W
Ôá÷ýôçôá óõãêüëëçóçò
150 -- 1200 mm/min
ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò ÷ ðëÜôïò ÷ ýøïò)
266x257x261 mm
Âáñïò
7 kg
Ñýèìéóç óýñôçò
+/-- 20 mm
Âýóìá ãéá ôï ôçëåêïíôñüë
Âïëô êáé áìðÝñ (ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò)
Áíþôáôåò ôéìÝò, ôçëåêïíôñüë
1 kohm, 0.1 W
Áíþôáôç ôéìÞ ñåýìáôïò, ñåëÝ åêêßíçóçò
2A
Óýíäåóç
Burndy, 12-ðïëéêüò
ÔÜîç óõóêåõáóßáò
IP 23
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
fhc1d1ya
-- 7 --
3
EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
Ôï Miggytrac 1001 ìðïñåß íá óõíäåèåß óôá ðåñéóóüôåñá ôñïöïäïôéêÜ ôçò ESAB.
Ãéá óýíäåóç óå ðáëáéüôåñá ìïíôÝëá ôñïöïäïôéêþí, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí
ðëçóéÝóôåñï Ýìðïñï ðñïúüíôùí ESAB.
Áí ðñüêåéôáé ãéá çëåêôñïóõãüëëçóç óå ìåãÜëç áðüóôáóç ìðïñåßôå íá
åãêáôáóôÞóåôå ìéá åíäéÜìåóç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò (ÌÅÊ 25).
Ôï Miggytrac 1001 ìðïñåß åðßóçò íá ëåéôïõñãÞóåé ìå Üëëåò ðçãÝò åíÝñãåéáò
óõãêüëëçóçò, ìÝóù Ýíüò áíåîÜñôçôïõ ìåôáóPçìáôéóôÞ, âë. óåë. 12.
Ãéá ôç óýíäåóç åíüò ôñïöïäïôéêïý óôï Miggytrac 1001 Pñçóéìïðïéåßôáé Ýíá
êáëþäéï Påéñéóìïý, âë. “ÁîåóïõÜñ” óôç óåë. 15.
fhc1i1ya
-- 8 --
3.2
Õðüëïéðåò óõäÝóåéò
MIGGYTRAC 1001 ! ESABFeed
Ôï Miggytrac 1001 óõíäÝåôáé áðåõèåßáò óôçí ðñßæá ôïõ ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ. Äåí
áðáéôïýíôáé åðåìâÜóåéò óôï ôñïöïäïôéêü.
ESABFeed 30-2 ìå ðßíáêá M11.
Ôï Miggytrac 1001 äåí ìðïñåß íá óõíäåèåß óå áõôü
ôï ôñïöïäïôéêü.
ESABFeed 30-4 êáé 48-4 ìå M12 ðßíáêá.
Ç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò äåí åßíáé äõíáôÞ áðü
ôï Miggytrac 1001.
ESABFeed 30-4 êáé 48-4 ìå M13 êáé M14 ðßíáêåò.
Ç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò åßíáé äõíáôÞ áðü ôï
Miggytrac 1001.
fhc1i1ya
-- 9 --
MIGGYTRAC 1001 ! AristoFeed ìå ôïðïèåôçìÝíï ðßíáêá ÷åéñéóìïý
S
ÎåìïíôÜñåôå ôï êáðÜêé êáé ìïíôÜñåôå ôï ðéíáêßäéï (1)
S
ÌïíôÜñåôå ôï äéáêüðôç ñåýìáôïò ìå ôçí êáëùäßùóç (2)
S
Áíïßîôå ôçí ðñßæá ôçò ðñßæáò ôçëå÷åéñéóìïý (3).
S
ÌïíôÜñåôå ôçí êáëùäßùóç (4).
S
ÌïíôÜñåôå ôçí ðñßæá ôçëå÷åéñéóìïý óôï ìÝôùðï (5).
S
ÓõíäÝóôå ôçí êáëùäßùóç ìå ôçí êÜñôá êõêëþìáôïò (6).
S
ÌïíôÜñåôå ôçí êÜñôá êõêëþìáôïò óôç âÜóç êáé ìïíôÜñåôå ôï êáðÜêé (7).
fhc1i1ya
-- 10 --
MIGGYTRAC 1001 ! AristoFeed ìå U8
S
ÎåìïíôÜñåôå ôï êáðÜêé (1)
S
Áíïßîôå ôçí ðñßæá ôçò ðñßæáò ôçëå÷åéñéóìïý (2)
S
ÌïíôÜñåôå ôçí êáëùäßùóç (3)
S
ÌïíôÜñåôå ôçí ðñßæá ôçëå÷åéñéóìïý óôï ìÝôùðï (4)
S
ÌïíôÜñåôå ôï äéáêüðôç ñåýìáôïò ìå ôçí êáëùäßùóç óôçí êÜñôá êõêëþìáôïò
(5)
S
ÓõíäÝóôå ôçí êáëùäßùóç ìå ôçí êÜñôá êõêëþìáôïò (6)
S
ÌïíôÜñåôå ôçí êÜñôá êõêëþìáôïò óôç âÜóç êáé ìïôÜñåôå ôï êáðÜêé (7)
fhc1i1ya
-- 11 --
Miggytrac 1001 ! Üëëåò êáôáóêåõÝò ôñïöïäïôéêïý
Óå óýíäåóç ôïõ Miggytrac 1001 óå Üëëåò êáôáóêåõÝò ôñïöïäïôéêïý
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìåôáóPçìáôéóôÞ êáé ôï êáëþäéï ÷åéñéóìïý ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôï êåöÜëáéï “ÁîåóïõÜñ” óôç óåë.15.
10 kohm
F-G
=
Åêêßíçóç / ÓôáìÜôçìá ëåéôïõñãßáò
J
=
ÁíáöïñÜ +
K
=
ÁíáöïñÜ ôÜóç óõãêüëëçóçò
L
=
ÁíáöïñÜ 0
M
=
ÁíáöïñÜ ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
A-B
=
Ôñïöïäüôçóç ôÜóçò
fhc1i1ya
-- 12 --
4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
4.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 4. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
S
S
S
ÔïðïèåôÞóôå ôï Miggytrac 1001 óôïí áñìü óõãêüëëçóçò.
Ñõèìßóôå ôïõò âñá÷ßïíåò Ýôóé þóôå ôï âáãüíé íá êéíåßôáé äéáãþíéá ðñïò ôçí
Üêñç ôïõ äßóêïõ.
¼ôáí åíåñãïðïéåßôáé ï ìáãíÞôçò, áõîÜíåôáé ç ôñéâÞ ìåôáîý ôùí ôñï÷þí
êßíçóçò êáé ôçò âÜóçò, ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷åôå óôáèåñüôåñï âáãüíé, ðáñÜ
ôï ìéêñü ôïõ âÜñïò. Ï ìáãíÞôçò ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ON/OFF áðü ôçí
ðåñéóôñåöüìåíç ëáâÞ óôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ ðëáéóßïõ.
4.2
Åêêßíçóç / ÓôáìÜôçìá âáãïíéïý
Êáôåýèõíóç ìåôáêßíçóçò, ÓôáìÜ Êáôåýèõíóç ìåôáêßíçóçò, äåîéÜ
áñéóôåñÜ ôçìá
4.3
Óõãêüëëçóç
ÅðéëïãÞ ôïõ áí ôï ôñïöïäïôéêü èá åêêéíÞóåé / óôáìáôÞóåé áðü ôï äéáêüðôç ôïõ
âáãïíéïý
Ïöö
4.4
Ïí
ÌáãíÞôçò
Ïöö
Ïí
Ðåñéóôñåöüìåíç ëáâÞ ON/OFF ôïõ åíóùìáôùìÝíïõ ìáãíÞôç (õøþíïíôáò Þ
÷áìçëþíïíôáò). ¼ôáí ôï âáãüíé äåí åßíáé óå ÷ñÞóç, ï ìáãíÞôçò ðñÝðåé íá
äéáêïðåß.
fhc1o1ya
-- 13 --
5
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
5.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
5.2
ÊáèçìåñéíÜ
S
ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá êáé ïé åðáöÝò äåí Ý÷ïõí ëÜèç.
S
Äéáêüøôå ôï ìáãíÞôç êáé êáèáñßóôå ôç âÜóç ôïõ âáãïíéïý.
S
Êáèáñßóôå ôïõò êáôåõèõíôÞñéïõò ôñï÷ïýò
5.3
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ñåéáóôåß:
S
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïõò äáêôýëéïõò ôýðïõ -Ï (8 êïììÜôéá) óôïõò êéíçôÞñéïõò
ôñï÷ïýò.
S
Ëéðáßíåôå ôïõò êáôåõèõíôÞñéïõò ôñï÷ïýò ìå ëÜäé
fhc1m1ya
-- 14 --
6
ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ
ESABFeed 30--4 M12
ESABFeed 30--4 M13
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M12
ESABFeed 48--4 M13
ESABFeed 48--4 M14
AristoFeed ìå
áíôÜðôïñá
x
x
x
Êáëþäéï
åëÝã÷ïõ
23-ðïëéêü
0457 360 880
MEK 4
MEK 4SP
MEK 4C
MEK 44C
MED 44A
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ
23--ðïëéêü
0457 360 880
x
x
x
x
x
Óåô êáëùäßùí, Ýîïäïò
ôçëåêïíôñüë, 23--ðïëéêü
0457 462 880
x
x
x
x
x
MEH 30
MEH 44
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ
4--ðïëéêü, 12--ðïëéêü
0457 360 883
x
x
Óåô êáëùäßùí
0443 341 880
x
x
MED44B
MEK 2
x
x
x
x
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ
4--ðïëéêü
0457 360 882
Universal
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ
0457 360 881
x
ÌïíÜäá
ìåôáó÷çìáôéóôÞ
0457 467 880
x
ÊÜëõììá óõãêüëëçóçò
0457 463 880
BÜóç õäñüøõêôçò ìïíÜäáò PSF
0457 357 251
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÔÉÊÇÍ
Tá Miggytrac 1001 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ
êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60204--1, ISO/EN 12100--2 êáé IEC/EN 60974--10 .
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 19. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá
áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fhc1a1ya
-- 15 --
Ó÷åäéÜãñáììá ìåãåèþí
fhc1dim
Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ
-- 16 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
SW1
SW2
fhc1diag
-- 17 --
sida
-- 18 --
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Edition 2011-- 08-- 16
spare
-- 19 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Miggytrac 1001
1
0457357090
O--ring
2
8
0457357080
Wheel
3
0457357051
Axes with sprocket
4
0457357201
Slide screw with knob
5
0457357021
Switch box
6a
0457468031
Knob
6b
0457468041
Potentiometer speed
6c
0457468021
Label, speed
7
0457468051
Switch, direction
8
0457468052
Switch, welding
9
0457468031
Potentiometer knob
10
0457357241
Vertical slide house
11
0398145808
Intermediate bracket
12
0417855009
Lever
13
0457357272
Knob, slides
14
0457357130
Magnetic lifting device
15
0457357003
Chassis 1001
16
0457357111
Bottom cover
17
0457357150
Nut
18
0457357304
El. motor with gear
19
0457357161
Guide arm
20
0457468003
PC board 1001
21
0457469881
Magnet unit complete
22
0457357063
Chain tightener
23
0457357064
Chain
24
0457357202
Arm
25
0457357181
Guide wheel
26
0457357251
Welding gun bracket
27
0457357101
Spatter screen
28
0457468061
Chassis plug
miggy1001
12--pol
-- 20 --
miggy1001
-- 21 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising