ESAB | MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP | Instruction manual | ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Používateľská príručka

ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Používateľská príručka
CZ
MXH™ 300PP
MXH™ 400w PP
Návod k používání
0459 693 101 CZ 20110816
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 DODÁVKA A BALENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
5.1
Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 Montáž a/nebo výmĕna bowdenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Teflonový bowden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Spirální vložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Výmĕna adaptéru špičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Výmĕna kontaktní špičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Výmĕna podávací kladky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Výmĕna vyrovnávací trubky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
10
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
Denní nebo podle potřeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZMĔROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
14
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
18
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
bg17j
-4© ESAB AB 2005
CZ
2
ÚVOD
Svařovací pistole MXH 300 PP / MXH 400w PP je vybavena rovnou vyrovnávací
trubkou a určena k ručnímu svařování MIG/MAG. Svařovací pistole má podávací
mechanismus pohánĕný elektrickým motorem a potenciometr na nastavování
rychlosti podávání drátu.
Kontaktní špička je nasazena na výmĕnném adaptéru špičky. Společnĕ s
podavačem drátu a/nebo napájecím zdrojem tvoří protitaktní systém.
Podavač drátu zajišťuje tlačnou sílu a podávací mechanismus svařovací pistole
zajišťuje tažnou sílu.
Svařovací pistole může být vybavena 45° vyrovnávací trubkou (příslušenství), kterou
lze otáčet o 360°. Vyrovnávací trubka poskytuje lepší přístupnost při svařování v
omezených prostorech.
Svařovací pistole je k dispozici v délkách 6 a 10 metrů se samostatnými trubkami
pro drát, proud motoru, svařovací proud a samostatnými hadicemi pro ochranný plyn
a vodu.
Každý typ svařovacího drátu má odpovídající bowden (viz příslušenství).
Protitaktní systém se používá k dosažení nejlepších výsledků podávání např.
hliníkového drátu nebo v dlouhých hadicích o délce až 10 m.
Motor pistole získává napĕtí z podavače nebo napájecího zdroje.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 16.
2.1
Vybavení
Svařovací pistole MXH 300 PP / MXH 400w PP se dodává s návodem k obsluze,
bowdenem (10 m PA-liner) a nasazenou podávací kladklou pro 1,2 mm drát.
3
DODÁVKA A BALENÍ
Součásti jsou pečlivĕ zkontrolované a zabalené, ale může se stát, že se bĕhem
přepravy poškodí.
Postup kontroly po převzetí zboží
• Prohlédnĕte dodací list a zkontrolujte, že se jedná o správnou dodávku.
V případĕ poškození
• Zkontrolujte balení a součásti, zda nejsou poškozené (vizuální prohlídka).
V případĕ reklamace
Jestliže bĕhem přepravy došlo k poškození obalu a/nebo součástí:
S Ihned kontaktujte posledního dopravce.
S Ponechte si obal (pro případnou kontrolu ze strany přepravce nebo dodavatele,
případnĕ pro vrácení zboží).
Skladování v uzavřeném prostoru
Okolní teplota
- pro přepravu a skladování: -25 °C až + 55 °C
Relativní vlhkost vzduchu: až 90 % při teplotĕ 20 °C
bg17j
-5© ESAB AB 2005
CZ
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svařovací pistole
Typ chlazení
Max. tlak
Min. tlak
MXH 300 PP
MXH 400w PP
-
50 % voda/50 % glykol
3,5 bar
2,0 bar
-
50 °C
1,0 l/min
Oxid uhličitý CO2
290 A
420 A
Smĕsný plyn Ar/CO2
260 A
380 A
Oxid uhličitý CO2
-
400 A
Smĕsný plyn Ar/CO2
-
350 A
Typ napĕtí
Stejnosmĕrné napĕtí
Stejnosmĕrné napĕtí
Doporučený průtok plynu
10 - 20 l/min
10 - 20 l/min
Průmĕr drátu
0,8 - 1,2 mm
0,8 - 1,6 mm
Ochranný plyn
Všechny typy jsou
určeny pro svařování
MIG/MAG
5 bar
Všechny typy jsou
určeny pro svařování
MIG/MAG
5 bar
Souprava s 6,0m hadicí
6,6 kg
5,6 kg
Souprava s 10,0m hadicí
9,2 kg
7,8 kg
6,0 m/10,0 m
6,0 m/10,0 m
23pólový Burndy
23pólový Burndy
Připojení pistole
EURO
EURO
Třída ochrany
Třída ochrany zapojení
strana zařízení (EN 60 529)
IP3X
IP3X
Max. teplota
Min. průtok
Přípustné zatížení při 60%
zatĕžovacího cycklu*)
Přípustné zatížení při 100%
zatĕžovacího cycklu*)
Max. tlak
Hmotnost
Kabelová sestava
Délka
Řídicí kabel
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
*) Při impulsním svařování lze maximální zatížení snížit až o 30 %.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmĕtů o Ø 2,5 mm a vĕtším.
bg17j
-6© ESAB AB 2005
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
5.1
Přípojky
S
Připojte svařovací pistoli k přípojce EURO podavače.
S
Připojte červenou vodní hadici k červenĕ označené rychloupínací spojce a
modrou vodní hadici k modře označené rychloupínací spojce na podavači/napá­
jecím zdroji.
Namažte tĕsnicí kroužek na plynové vsuvce v centrálním konektoru tak, aby byl
správnĕ umístĕn a zabraňoval jakémukoliv úniku plynu.
S
Připojte řídicí kontakt svařovací pistole k 23pólové zásuvce Burndy na
podavači/napájecím zdroji.
Určité podavače/napájecí zdroje (např. AristoFeed nebo ESABMig C420) vyžadují,
aby do nich byla nainstalována připojovací sada (viz příslušný návod k obsluze a
příslušenství na str. 16).
Svařovací proud je zcela závislý na rychlosti podávání drátu, podle níž je regulován.
Potenciometr pro rychlost podávání drátu je namontovaný na držadle svařovací
pistole. Chcete-li regulovat rychlost podávání drátu, otočte potenciometr doprava,
čímž se zvýší rychlost.
K dispozici jsou tři varianty zavádĕcího válečku pro následující průmĕry drátu: 0,8,
1,0 a 1,2 mm.
Při výbĕru kontaktní špičky viz samostatná tabulka na str. 16.
6
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
Vypnĕte napájení!
bg17j
-7© ESAB AB 2005
CZ
6.1
Montáž a/nebo výmĕna bowdenu
6.1.1
Teflonový bowden
1.
a. Před použitím 6 m svařovací pistole nejprve uříznĕte čtyři metry bowdenu
(1).
Při použití 10 m svařovací pistole použijte celý bowden.
b. Zahroťte bowden v úhlu přibližnĕ 40° kvůli mĕkkému přechodu.
c. Odšroubujte pojistnou matici (2) pro bowden.
d. Zkontrolujte, zda je vytažena svařovací hadice.
e. Při výmĕnĕ vytáhnĕte bowden ze vstupního konce
f.
Protlačte bowden hadicí, jak nejdále to půjde.
Zkontrolujte, zda je bowden vidĕt v kontrolním otvoru.
g. Nožem odříznĕte bowden (1).
h. Nainstalujte tĕsnicí kroužek (3) na upínací
pouzdro (4) a našroubujte pouzdro na bowden.
i.
6.1.2
Opatrnĕ zatlačte vložku dovnitř a utáhnĕte pojistnou
matici francouzským klíčem.
Spirální vložka
1.
a.
Postupujte podle pokynů z 7.1.1 a - e.
b. Abyste usnadnili instalaci bowdenu do svařovací pistole,
obruste konec spirály do úhlu přibl. 40°.
Odstraňte jakékoliv otřepy na vnitřní a vnĕjší stranĕ bowdenu.
c. Potom protlačte bowden do hadice, jak nejdále to půjde.
d. Pevnĕ našroubujte pojistnou matici (2) na konec pistole se svařovací hadicí.
bg17j
-8© ESAB AB 2005
CZ
6.2
Výmĕna adaptéru špičky
1.
a. Pomocí vhodného nástroje odšroubujte adaptér špičky.
Kombinačkami zabraňte vyrovnávací trubici v otáčení.
b. Sestavte v opačném pořadí.
6.3
Výmĕna kontaktní špičky
1.
a. Francouzským klíčem zabraňte adaptéru
špičky v otáčení.
b. Pomocí vhodného nástroje
odšroubujte kontaktní špičku.
c. Sestavte v opačném pořadí.
6.4
Výmĕna podávací kladky
Vyberte správnou podávací kladku dle průmĕru
drátu. Upozorňujeme, že každý podávací kladka je
určena pro konkrétní průmĕr drátu a při dodání je
nasazena kladka pro1,2 mm drát.
1.
a. Odstraňte kryt (1) svařovací pistole
tak, že ho vytáhnete
nahoru. Pomocí ocelové osy
(malého šroubováku nebo
šestihranného klíče) zabraňte
zavádĕcímu kladce (2) v otáčení.
b. Šroubovákem držte podávací
kladku a zároveň odšroubujte
šroub (3).
c. Vytáhnĕte podávací kladku rovnĕ nahoru a vložte novou. Ujistĕte se, že
drážky v podávací kladce jsou ve správné poloze, a sestavte hořák v
opačném pořadí.
Tlak na podávací kladky lze seřizovat podle potřeby pomocí dvou šroubů na obou
stranách pistole.
bg17j
-9© ESAB AB 2005
CZ
6.5
Výmĕna vyrovnávací trubky
DŮLEŽITÉ! Při výmĕnĕ vyrovnávací trubky nebo zmĕnĕ 45°polohy vyrovnávací
trubky vypnĕte chladicí jednotku.
Otočte vyrovnávací trubku pistole dolů, abyste zabránili vnikání vody zpĕt do pistole.
1.
a. Odšroubujte pojistnou matici na svařovací pistoli a vytáhnĕte vyrovnávací
trubku rovnĕ ven.
b. Nasaďte novou vyrovnávací trubku a utáhnĕte pojistnou matici.
Po výmĕnĕ vyrovnávací trubky nechte svařovací pistolí nĕkolik minut procházet plyn,
aby se vysušila jakákoliv voda, která se mohla nahromadit v plynovém vedení.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
7.1
Denní nebo podle potřeby
Špičky/hubice
S
Odstraňte plynovou hubici.
S
Vyčistĕte veškerý rozstříkaný kov z
plynové hubice, mezilehlé špičky a
kontaktní špičky, aby mohl volnĕ proudit
ochranný plyn, zabráníte tak riziku
zkratu.
S
Zkontrolujte, zda není plynová hubice vadná. Poškozené nebo opotřebované
špičky/hubice se musí nahradit novými.
S
Vyberte kontaktní špičku tak, aby odpovídala rozmĕru drátu.
S
Namontujte montážní prvky.
S
Plynová hubice a přední součásti pistole se musí udržovat v čistotĕ bez
rozstříkaného kovu. Do plynové hubice nastříkejte šikmo ve dvou smĕrech
prostředek proti usazování rozstříkaného kovu. Použijte prostředek ESAB na
ochranu před usazováním rozstříkaného kovu.
Pozor! Nikdy nestříkejte přímo do hubice. Příliš mnoho prostředku může
přitahovat nečistoty.
Když je otvor opotřebován na více než dvojnásobek průmĕru drátu, kontaktní špička
se musí vymĕnit. Ujistĕte se, že nová špička je našroubována do základny.
bg17j
- 10 © ESAB AB 2005
CZ
Čištĕní bowdenu, vyrovnávací trubky a podávacích kladek
DŮLEŽITÉ! Při čištĕní vypnĕte chladicí jednotku.
S
Odpojte kabelovou sestavu od podavače, položte ji a vyrovnejte.
S
Odšroubujte matici a vytáhnĕte bowden. Vyjmĕte a vyčistĕte ostatní části
vyrovnávací trubky.
S
Stlačeným vzduchem profouknĕte vložku drátu z obou konců, abyste odstranili
kovové piliny z drátu.
S
Vložte bowden zpĕt do kabelové sestavy a znovu našroubujte matici.
Otočte vyrovnávací trubku pistole dolů, abyste zabránili vnikání vody zpĕt do pistole.
V konektoru/vyrovnávací trubce je obrusná trubice. Musí se pravidelnĕ čistit nebo
vymĕnit, jakmile drát obrousí drážky.
Podávací mechanismus čistĕte podle potřeby. Práce se stlačeným vzduchem
vyžaduje maximální pozornost, aby se nepoškodily žádné součásti.
Odstraňte podávací kladku (viz bod 6.4) a vyčistĕte drážky v kladce drátĕným
kartáčem.
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Přečtĕte asi také návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje a
podavače.
Nebudou-li níže popsaná opatření úspĕšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Problém
Svařovací pistole se
příliš ohřívá
Příčina
S
S
Řešení
Nedostatečnĕ utažená
kontaktní špička
Elektrické přípojky na pistoli a
pracovišti jsou povolené.
S
Zkontrolujte a utáhnĕte.
S
Zkontrolujte a utáhnĕte.
Spoušť nefunguje
S
Zkontrolujte, zda není
přerušený/vadný kabel.
S
Zkontrolujte/opravte.
Drát se na zarážce
připálil ke kontaktní
špičce
S
Špatnĕ nastavený čas
dohořívání.
Opotřebená kontaktní špička.
S
S
Zkraťte čas dohořívání.
Vymĕňte.
Nepravidelné podávání
drátu
S
S
Zablokovaná vložka.
Průmĕry kontaktní špičky a
drátu si neodpovídají.
Špatnĕ nastavený tah na
podavači.
S
S
Profouknĕte v obou smĕrech.
Vymĕňte kontaktní špičku.
S
Opravte podle pokynů výrobce.
Přemostĕní z rozstříkaného
kovu mez kontaktní špičkou a
plynovou hubicí.
S
Vyčistĕte a nastříkejte vnitřek
plynové hubice.
S
S
Zkratový oblouk mezi
plynovou hubicí a
obrobkem.
bg17j
S
- 11 © ESAB AB 2005
CZ
Problém
Příčina
Nepravidelný oblouk
S
S
S
Porézní svary
S
S
S
9
Řešení
Kontaktní špička je
opotřebovaná nebo neodpovídá
průmĕru drátu.
Nesprávnĕ nastavené
svařovací parametry.
Opotřebený bowden.
S
S
Zkontrolujte/vymĕňte kontaktní
špičku
Opravte svařovací parametry.
S
Vymĕnit bowden.
Velké množství rozstříkaného
kovu v plynové hubici.
Nedostatečný nebo žádný
ochranný plyn.
S
Vyčistĕte plynovou hubici.
S
Průvan narušuje ochranný plyn.
S
Zkontrolujte obsah láhve/hadic
se stlačeným plynem a
nastavení tlaku.
Zakryjte svařované místo
ochrannými zástĕnami.
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Systém svařovacího hořáku je vyroben zejména z oceli, plastů a neželezitého kovu a
musí se likvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
Likvidace chladiva podléhá místním požadavkům.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
MXH™ 300PP/400wPP je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami IEC/EN 60974-7 a EN 60974-7. Servisní jednotka, která provedla servisní
zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným
normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bg17j
- 12 © ESAB AB 2005
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 13 -
Rozmĕrový výkres
bg17d
- 14 © ESAB AB 2005
MXH 300 PP/400w PP
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 200 015 Welding gun
MXHt 400w PP
Length 6 m
0700 200 016 Welding gun
MXHt 400w PP
Length 10 m
0700 200 017 Welding gun
MXHt 300 PP
Length 6 m
0700 200 018 Welding gun
MXHt 300 PP
Length 10 m
0700 200 020 Welding gun
MXHt 300 PP 45°
Length 10 m
0700 200 019 Welding gun
MXHt 400w PP 45°
Length 10 m
0459 694 990 Spare part list
MXHt 400w PP
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bg17or
- 15 © ESAB AB 2005
MXH 300 PP/400w PP
Opotřebované díly
Pos
1
Denomination
Ordering number
Steel liner
Ø 0.8 mm
0700 200 176
Steel liner
Ø 1.0/1.2 mm
0700 200 177
Steel liner
Ø 1.2 mm
0700 200 178
PTFE liner
Ø 0.8 mm
0700 200 179
PA liner
Ø 1.0 - 1.6 mm
0700 200 181
PA liner
Ø 1.6 mm
0700 200 208
55 m coil
0700 200 209
fits PA liner 0700 200 181
and 0700 200 208
Nipple for PA liner
2
3
4
5
6
Notes
10 m CW = cored wire
Feed roll
Ø 0.8 mm - Ss, Al, Ms
0700 200 184
Feed roll
Ø 1.0 mm - Ss, Al, Ms
0700 200 185
Feed roll
Ø 1.2 mm - Ss, Al, Ms
0700 200 186
Feed roll
Ø 1.6 mm - Al
0700 200 205
Wear insert
Ø 0.8 - 1,6 mm Cu tube
0700 200 182
For straight swan neck
Wear insert
Ø 0.8 - 1,6 mm Brass spiral
0700 200 183
For 45° swan neck
Tip adaptor
M8 short
0460 819 001
S Replacing ordering no
0366 394 002
Tip adaptor
M8 long
0458 224 001
S
Contact tip CuCrZr
W0.8 M8 x 37
0468 502 003
Contact tip CuCrZr
W0.9 M8 x 37
0468 502 004
Contact tip CuCrZr
W1.0 M8 x 37
0468 502 005
Contact tip CuCrZr
W1.2 M8 x 37
0468 502 007
S
Contact tip CuCrZr
W1.6 M8 x 37
0468 502 010
S
S
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0458 464 882
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
0458 465 882
Gas nozzle
straight Ø 16 mm
0458 470 882
7
Spatter protection
0458 471 003
8
Gas nozzle “slip on”
0469 753 880
9
Spatter protection “slip on”
0469 539 001
10
Cooling sleeve “slip on”
0469 757 880
S = Standard delivery
bg17we
- 16 © ESAB AB 2005
MXH 300 PP/400w PP
bg17we
- 17 © ESAB AB 2005
MXH 300 PP/400w PP
Spotřební díly
bg17a
Connection kit for wire feed unit and power source
Feed 3004/L3004/4804 and Mig C3000i . . . . . . . . . .
0459 020 883
Connection and wire feed control kit for wire feed
unit Feed 3004/L3004/4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 681 881
Connection and wire feed control kit for power
source Mig C3000i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 681 891
Connection kit for power source Mig C420 PRO . . .
0349 308 337
Connection kit for power source Mig C340 PRO . . .
0349 308 980
Swan neck 45° , liquid-cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 200 251
Swan neck 45° , air-cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 200 253
- 18 © ESAB AB 2005
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising