ESAB | ESP-101 | Instruction manual | ESAB ESP-101 Brugermanual

ESAB ESP-101 Brugermanual
DK
ESP-101
Brugsanvisning
0558 007 871 DK 20110809
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Påkrævet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Løftevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Kontrol af leverancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Netforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Netkabelkonfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Tilslutning af luftforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Tilslutning af sekundærudgange til automatiseret skæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Tilslutning af brænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Installation af fritstående forbindelsesdåse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1
Modificering af strømkilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2
Installation af fritstående forbindelsesdåse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.3
Tilslutning til strømkilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
10
11
11
12
12
13
15
17
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.1 Tilslutninger og styreenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Symbolforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Trykregulator (1) (tilbehør) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Funktionsvælger MODE (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Procesvælger PROCESS (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Overophedningsbeskyttelse (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Fejlindikering (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.7
Displayvindue (6, 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Skæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
20
21
21
21
21
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
23
Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
25
27
30
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsfor­
skrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type udstyr. Neden­
stående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udsty­
ret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid de foreskrevne personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, flam­
mesikkert tøj, beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
-4bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsig­
tighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreg­
lementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svej­
sepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
ADVARSEL!
Plasmaskærebrænder PT-37 skal benyttes sammen med plasmastrømkilde til
automatisk skæring. Brug af brændere, som ikke er beregnet til denne type
strømkilde, kan medføre risiko for elektrisk stød.
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til plasmaskæring.
-5bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
2
INDLEDNING
Plasmastrømkilde ESP 101 og plasmabrænder PT-37 er et komplet og sikkert
plasmasystem til skæring og mejsling.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
S
Brugsvejledning
S
4,6 m strømforsyningskabel
3
TEKNISKE DATA
ESP 101
Netspænding
3 ~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Netforsyning
Ssc min. 4 MVA
Zmax. 0,039 Ω
Primærstrøm Imax.
30 A ved 380V, 29 A ved 400 V
Indstillingsområde
20 A/88 V - 100 A/160 V
Tilladt belastning
Intermittensfaktor 100 %
100 A/160 V
Virkningsgrad ved maks. strøm
89 %
Effektfaktor ved maks. strøm
92 %
Tomgangsspænding U0
266 V ved 380 V
280 V ved 400 V
Arbejdstemperatur
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Dimensioner l x b x h
667 x 394 x 493 mm
Vægt
57 kg
Kapslingsklasse
IP21
-6bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
Netforsyning, Ssc min.
Mindste tilladte kortslutningseffekt på nettet ifølge IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmaks.
Største tilladte netimpedans ifølge IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse eller
skære ved en bestemt belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande og
vand. Udstyr, der er mærket IP 21, er beregnet til indendørs brug.
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Træf sikkerhedsforanstaltninger mod elektrisk
stød. Sørg for, at al strømforsyning er afbrudt – slå driftsafbryderen fra ved
stikkontakten, og træk udstyrets strømforsyningskabel ud af stikkontakten, før der
foretages nogen elektriske tilslutninger i strømkilden.
ADVARSEL!
Luftfilteranordninger må ikke benyttes – installation eller montering af nogen form
for luftfilteranordning hindrer køleluftstrømmen og medfører risiko for
overophedning. Garantien bortfalder, hvis der benyttes nogen form for luftfilter.
ADVARSEL!
Sørg for, at al strømforsyning til strømkildens primærside (indgangsside) er slået
fra, og at strømforsyningskablet er trukket ud af stikkontakten, før der foretages
nogen tilslutninger til strømkildens udgangsklemmer.
ADVARSEL!
Kontroller, at netforsyningsafbryderen på strømkilden er slået fra, og at
tilslutningen fra det forsynende el-net er gjort spændingsløs.
-7bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
OBS!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette
produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Påkrævet udstyr
Der kræves en kompressor, som giver ren, tør og oliefri trykluft og kan levere mindst
236 l/min ved 620 KPa (90 psi), til skæring. Skærelufttrykket må ikke overskride
1030 KPa (150 psi), som er det maksimale indgangstryk for den filterregulator, der
medfølger ved levering.
4.2
Placering
ADVARSEL!
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget
er ujævnt eller skråner.
ADVARSEL!
Det er meget vigtigt, at chassiset tilsluttes en godkendt elektrisk jordforbindelse for
at undgå elektrisk stød og el-ulykker. Sørg for, at beskyttelsesjordlederen ikke
tilsluttes en af faselederne ved et uheld.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Luk altid maskinen af, og lås den i henhold til
anvisningerne, før der foretages indgående el-tilslutninger. Hvis indgående ledere
er udstyret med ledningsadskiller, skal adskilleren stilles i frakoblet position og
låses med hængelås for at forhindre utilsigtet tilkobling. Hvis den indgående leder
kommer fra en sikringsboks, skal de pågældende sikringer fjernes og
sikringsboksens låg låses med hængelås. Hvis det ikke er muligt at benytte en
hængelås, skal ledningsadskilleren eller sikringsboksen udstyres med et rødt
opslag, der angiver, at kredsen er under arbejde.
OBS!
Placer strømkilden mindst 3 meter fra skærestedet. Gnister og varme slagger fra
skæringen kan beskadige strømkilden
-8bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
4.3
Løftevejledning
Strømkilden kan løftes med en kran eller gaffeltruck. Hvis der benyttes gaffeltruck,
skal det først kontrolleres, at gaflerne går hele vejen ind under strømkildens bund.
Hvis løftning skal ske med løfteremme, skal der benyttes to separate remme som
vist på figuren.
ADVARSEL!
Produktet skal løftes på følgende måde:
Der kræves god ventilation for at strømkilden kan opnå tilstrækkelig køling. Området
omkring udstyret skal desuden være så frit som muligt for støv og andre forureninger
og skal være så køligt som muligt. Der skal være mindst 30 cm frirum mellem
strømkilden og tilstødende vægge og andre blokeringer for at sikre fri
køleluftstrømning gennem strømkilden.
4.4
Kontrol af leverancen
1. Fjern emballagen, og efterse udstyret for beskadigelse, der ikke var umiddelbart
synlig ved modtagelse af leverancen.
Rapporter straks eventuelle skader til transportselskabet.
2. Kontroller, at der ikke er nogen løse dele i emballagen, før den bortskaffes til
genvinding.
3. Kontroller køleluftåbninger, og sørg for, at eventuelle blokeringer fjernes derfra.
4.5
Netforsyning
Strømkilden leveres med ca. 4,6 m 4-lederkabel til tilslutning til 3-faset net.
4.5.1
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
ESP 101
50 Hz
Netspænding
380 V
400 V
Strømforsyningskablets
tværsnit mm2
4G6
4G6
Fasestrøm I1eff
30 A
29 A
Sikring, træg smeltesikring
40 A
40 A
OBS! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strøm­
kilden iht. gældende, lokale forskrifter.
-9bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
ADVARSEL!
Kontroller, at strømkilden er slået fra, før du tager sikringen ud.
4.5.2
Netkabelkonfiguration.
- 10 bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
4.6
Tilslutning af luftforsyning
Tilslut den indgående trykluftsledning til luftindgangen på filtret/regulatoren.
Forfiltreret TØR LUFT (tilbehør) 620–1030 KPa
(90 - 150 psi)
4.7
Tilslutning af sekundærudgange til automatiseret skæring
CNC-styrekabel
(tilsluttes på bagsiden)
PT−37
- 11 bp05dd1
© ESAB AB 2010
DK
4.8
Tilslutning af brænder
1. Åbn lågen til klembrættet på siden af strømkilden.
2. Før brænderkablet ind gennem åbningen foran på
strømkilden.
3. Tilslut brænderkablets stik til udtaget på panelet (3b).
Kontroller, at stikkene vender rigtigt, før du tilslutter
dem.
4. Tilslut luftslangen til lynkoblingen.
5. Sæt returledernes stik i returlederudtaget.
6. Luk lågen til klembrættet.
4.9
Installation af fritstående forbindelsesdåse
Den fritstående forbindelsesdåse (tilbehør) gør det muligt at tilslutte en
forlængerledning til brænder PT-37. Den fritstående forbindelsesdåse benyttes
sammen med forlængerledning med 15, 23 eller 30 meters længde og PT-37 med
valgfri standardkabellængde mellem 1,4 og 15 m. Der kan på denne måde opnås op
til 45 m brænderkabellængde.
Installation af fritstående forbindelsesdåse kræver nogle mindre modifikationer af
strømkilde ESP-101, montering af selve forbindelsesdåsen samt tilslutning af
forlængerledning. Installer i henhold til blokdiagram og anvisningerne nedenfor.
3 faser samt jordforbindelse
Brænder PT-37
Fritstående
forbindelsesdåse
Forlænger­
ledning
ESP-101
Modifikationerne af strømkilden omfatter både el- og luftsystemet. Den elektriske
modifikation, omskiftning af stikkene, fører styresignalet fra magnetventilen i
strømkilden om til stiften i paneludtaget til brænderkablet. Styresignalet føres
derefter om til magnetventilen i den fritstående forbindelsesdåse.
- 12 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
Luftsystemsmodificeringen, forbikobling af luftmagnetventilen, fører luftforsyningen
om til magnetventilen i den fritstående forbindelsesdåse. Dette sikrer, at luft med det
tilstrækkelige tryk er tilgængeligt uden forsinkelse ved brænderen.
4.9.1
Modificering af strømkilden
Fjern strømkildens top- og sidepanel.
1. Omkobling af magnetventilens styrekabler
a. Find, kobl fra og byt aftrækker- og magnetventilkontakterne om i henhold til
figuren.
Aftrækkerkontakt (øvre)
Til aftrækker­
styring
fra panelud­
tag
Fra magnet­
ventilstyring
Til magnet­
ventil
Magnetventilkontakt (nedre)
2. Forbikobling af indbygget luftmagnetventil
a. Find og fjern den medfølgende slangesamling.
- 13 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
b. Kobl begge luftslanger af magnetventilens ind- og udgang ved at trykke den
pågældende slanges ring indad og trække i slangen.
c. Før indgangsslangen over til udgangssiden.
d. Kobl indgangsslangen direkte sammen med udgangsslangen ved hjælp af
den medfølgende slangesamling.
e. BEMÆRK! Luftslangerne skal monteres sikkert, og må ikke ligge tættere end
25 mm på pilotlysbueresistoren.
f.
Fastgør slangerne forsvarligt, så de ikke kan komme i kontakt med
pilotlysbueresistoren.
g. Sæt strømkildens toppanel og højre sidepanel tilbage.
- 14 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
4.9.2
Installation af fritstående forbindelsesdåse
1. Fjern skærmen, og monter dåsens bundplade på en passende, stabil overflade
på skæremaskinen eller skærerobotten eller på et andet passende sted. Mindst
to af monteringshullerne skal benyttes. Vend dåsen, således at forlængerlednin­
gen føres ind i den ende, der ikke er mærket til tilslutning af brænderen.
Gennemføringer til
henholdsvis brænderkabel og
forlængerledning
2. Før forlængerledningen ind gennem gennemføringen i dåsens ende, og foretag
strømforsynings- og gastilslutningerne i henhold til billedet.
3. Før PT-37-brænderkablet ind gennem gennemføringen i dåsens anden ende, og
foretag strømforsynings- og gastilslutningerne i henhold til billedet.
- 15 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
1 Til brænder PT-37
4 Forlængerledningens
el-tilslutning
6 Forlængerledningens
lufttilslutning
2 Brænderkablets lufttilslutning 3 BEMÆRK! Forlængerlednin­
gen fra ESP-101 skal
5 Brænderkablets el-tilslutning
tilsluttes den ende af
forbindelsesdåsen, hvor
magnetventilkablet findes
7 Forlængerledning fra
(brændertilslutningsenden er
ESP-101
mærket).
4. Sæt alle skærme og andre komponenter tilbage.
- 16 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
4.9.3
Tilslutning til strømkilden
Forlængerledningen tilsluttes strømkilden på samme måde som brænderens kabel.
1. Åbn lågen til klembrættet på venstre side af strømkilden.
2. Før forlængerledningen og luftslangen ind gennem kabelgennemføringen på
enhedens forside.
3. Tilslut forlængerledningens stik (fra den fritstående forbindelsesdåse) til udtaget.
Kontroller, at stikkene vender rigtigt, før du tilslutter dem.
4. Tilslut luftslangen fra den fritstående forbindelsesdåse til lynkoblingen.
5. Luk lågen til klembrættet.
- 17 bp05dd2
© ESAB AB 2010
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE!
S
Kør IKKE udstyret med skærmen fjernet.
S
Sæt IKKE udstyret under spænding, mens du holder eller bærer på det.
S
Berør IKKE nogen dele foran brænderhåndtaget (brænderspids, varmeskjold,
elektrode osv.), hvis ikke hovedstrømafbryderen er slået fra.
ADVARSEL!
Sørg for, at strømkildens strømafbryder er slået fra, inden du udfører noget arbejde
på brænderen.
ADVARSEL!
Styrekredsene i strømkilden er låst over brænderhovedet på PT-37, så brænderen
ikke sættes under højspænding, hvis aftrækkeren trykkes ind ved et uheld, når
skjoldene er fjernet. Hvis brænderen skal udskiftes, skal den rette type
erstatningsbrænder, der er fremstillet af ESAB, benyttes, da denne
sikkerhedsfunktion ellers mistes.
- 18 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
5.1
Tilslutninger og styreenheder
1
Trykregulator (tilbehør)
8
Rød indikatorlampe, fejl
2
Tilslutning til fjernbetjening, CNC-enhed
9
Orange indikatorlampe, overophedning
3
Tilslutning af strømforsyningskabel
10 Voltmeter
4
Tilslutning af returleder
11 Funktionsvælger (MODE)
5
Tilslutning til plasmabrænder
12 Procesvælger (PROCESS)
6
Amperemeter
13 Strømindstilling
7
Strømafbryder til netspænding I / O
14 Sikring 2A, 600V, træg
5.1.1
5.1.2
Symbolforklaringer
Returleder (4)
Plasmabrændertilslutning (5)
Netspænding til eller fra
(7)
Overophedning (9)
Fejlindikering (8)
Gastest (11)
Plasmafugning (12)
Lufttryk (1)
Trykregulator (1) (tilbehør)
Trykregulatoren styrer skæregastrykket. Drej med uret for at øge gastrykket og mod
uret for at mindske det. Trykmåleværdien vises i det nederste displayvindue.
Trykenheden vises i det øverste displayvindue.
- 19 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
OBS!
Med eller uden fritstående forbindelsesdåse: Når der benyttes en brænder med
kabellængde 1,4 eller 5,2 m, skal plasmagastrykket reduceres med 35–69 KPa (5-10 psi)
for at bevare den bedste ydeevne.
OBS! Enheden leveres fra fabrikken med regulatoren indstillet til at give 550 KPa (80 psi) til
brænderen, når det indkommende forsyningstryk er 650 KPa (95 psi). Hvis det indgående
forsyningstryk til enheden overskrider 650 KPa (95 psi) (højeste anbefalede tryk er 1030
KPa (150 psi), drejes regulatorens indstillingsdrejeknap mod uret for at sænke trykket til
brænderen til 550 KPa (80 psi). Følg anvisningerne for gastest, se D.2.
5.1.3
Funktionsvælger MODE (11)
1. Kontrol af sliddele (CONSUMABLE CHECK) – Når funktionsvælgeren står i
denne position, kontrolleres sliddele med henblik på korrekt installation og
funktion ved at der blæses en række gaspulse gennem brænderen.
I det øverste displayvindue vises indikeringen PIP (Parts In Place), hvis
installation og funktion er korrekt.
Hvis der konstateres en fejl, vises i stedet fejlmeddelelsen Err (Error) i det øvre
displayvindue.
I det nederste displayvindue vises koden for den pågældende fejl. Se afsnittet
7.1 Fejlkoder.
OBS! Kontroller, at funktionsvælgeren står i driftspositionen, OPERATE, før
skæring begynder.
2. Gastest (GAS TEST) – I displayvinduet vises den strømmende lufts tryk.
Trykmåleværdien vises i det nederste displayvindue. Trykenheden vises i det
øverste displayvindue.
Luftregulatoren skal indstilles på det anbefalede tryk, før skæring påbegyndes.
Lad luften strømme i et par minutter for at blæse eventuelt kondensvand ud af
systemet.
OBS! Kontroller, at funktionsvælgeren står i driftspositionen, OPERATE, før
skæring begynder.
3. Drift (OPERATE) – Stil funktionsvælgeren i denne position, når der skal ske
skæring og fugning.
5.1.4
Procesvælger PROCESS (12)
Med procesvælgeren vælges den ønskede udgangskarakteristik ved strømkilden, ud
fra hvilken type skæring der skal foretages.
1. Fugningsindstilling (GOUGE) I denne position optimeres strømkildens
karakteristik for fugning. Fugning kræver højere lysbuespænding. I denne
indstilling tillader strømkilden højere lysbuespænding og begrænser udgående
strøm til 85 A.
2. Normalindstilling (NORMAL). Denne indstilling benyttes til al normal
pladeskæring. Pilotlysbuen tændes ikke automatisk igen – nyt startsignal
kræves.
- 20 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
5.1.5
Overophedningsbeskyttelse (9)
Advarselslampe, overophedning. Denne orange advarselslampe tænder, når en af
termoafbryderne har slået fra på grund af overophedning i udstyret. Når dette sker,
slukker strømkilden automatisk for ikke at tage skade, og operatøren kan ikke
længere betjene den.
Lad strømafbryderen forblive tilsluttet, så køleventilatoren kan køle strømkilden. Når
temperaturen er faldet til et sikkert niveau, slutter termoafbryderen automatisk igen,
og operatøren kan igen styre udstyret.
5.1.6
Fejlindikering (8)
Fejlindikeringslampe. Denne røde lampe tænder, når der er sket en fejl, og der
kræves indgreb fra operatøren.
BEMÆRK! De fleste fejlsignaler vedbliver i mindst 10 sekunder. Strømkilden
nulstilles automatisk, når fejlen er forsvundet eller afhjulpet med undtagelse af udløst
overstrømsbeskyttelse.
Fejlmeddelelse. Der vises en fejlmeddelelse, hvis der konstateres funktionsfejl. Err
(Error) vises i det øverste displayvindue. I det nederste displayvindue vises koden for
den pågældende fejl. Se afsnit 7.1 Fejlkoder.
5.1.7
Displayvindue (6, 10)
Voltmeter (øvre) – Viser udgående jævnstrømsspænding.
Amperemeter (nedre) – Viser indstillet værdi for udgående strøm.
I displayvinduet skifter volt- og amperevisning med visning af model, test og
programversion sammen med fejlkoder (se afsnit 7.1 Fejlkoder).
Når strømkilden slås til, vises først modelbetegnelse, PIP (Parts In Place) samt
programversion et kort øjeblik. I det nederste displayvindue vises derefter den
indstillede udgangsstrøm.
BEMÆRK! Hvis displayvinduet efter denne aktiveringssekvens ikke skifter til visning
af indstillet strøm, men går tilbage til visning af modelbetegnelsen ESP-101, har
udstyret registreret, at brænderens aftrækker er trykket ind. Udløs aftrækkeren, og
start derefter udstyret om. Strømkilden afbryder af sikkerhedsmæssige årsager sin
startsekvens, hvis brænderens aftrækker er trykket ind.
5.2
Skæring
1. Stil driftsafbryderen (stikkontakt eller lignende) i tilkoblet position.
2. Kontroller, at kompressoren er tilsluttet strømkilden.
3. Stil strømafbryderen i positionen I (til).
4. Stil funktionsvælgeren i gastestposition (GAS TEST). Indstil trykregulatoren til
550 KPa (80 psi).
5. Stil funktionsvælgeren i driftstilstand (OPERATE).
6. Stil procesvælgeren i normalindstilling (NORMAL) eller fugningsindstilling
(GOUGE).
7. Der findes mere udførlige anvisninger i brugsanvisningen for brænderen.
- 21 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
8. Kontroller regelmæssigt brænderhovedet, og udskift det, hvis det er slidt eller
beskadiget.
9. Kontroller også brænderkablet regelmæssigt. Hvis kablet har gennemgående
skæreskader i beskyttelseshuset eller lederisoleringen, skal det udskiftes.
6
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
Sørg for, at al netspændingsforsyning til maskinen er adskilt eksternt. Slå
driftsafbryderen fra ved stikkontakten før inspektion af eller arbejde i strømkilden.
ADVARSEL!
Der kan samle sig vand eller olie i trykluftledninger. Ret derfor altid først luftstrålen
væk fra udstyret for at undgå skader.
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer med de rigtige el-kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks indstille arbejdet og undersøge
årsagen til problemet. Vedligeholdsarbejde må kun udføres af personer med de
fornødne kundskaber. El-arbejde må kun udføres af en faglært elektriker. Lad aldrig
personer uden de fornødne kundskaber kontrollere, rengøre eller reparere udstyret.
Benyt kun anbefalede reservedele.
6.1
Eftersyn og rengøring
Følgende steder på strømkilden bør kontrolleres og/eller rengøres regelmæssigt.
1. Kontroller returlederens tilslutning til arbejdsemnet.
2. Kontroller, at beskyttelsesjordlederen fra arbejdsemnet er tilsluttet forsvarligt til
strømkildens steljordforbindelse.
3. Kontroller brænderens varmeskjold. Udskift det, hvis det er beskadiget.
4. Kontroller elektroden og mundstykket hver dag med henblik på slitage. Fjern
eventuelle stænk, udskift elektroden og mundstykket efter behov.
5. Kontroller, at kabler eller slanger ikke er beskadigede eller bøjede.
6. Kontroller, at alle stik og tilslutninger samt jordforbindelse sidder godt fast.
BEMÆRK! Der kan samle sig vand i trykluftledninger. Ret derfor altid først
luftstrålen væk fra udstyret for at undgå skader.
- 22 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
7. Sørg for, at al indgående strømforsyning er slået fra. Benyt sikkerhedsbriller og
ansigtsskærm, og blæs strømkilden ren indvendigt med tør trykluft ved lavt tryk.
8. Tap regelmæssigt evt. vand ud af filteret under luftregulatorerne.
7
FEJLFINDING
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Sørg for, at al netspændingsforsyning til maskinen
er adskilt eksternt. Slå strømafbryderen fra ved stikkontakten før inspektion af eller
arbejde i strømkilden.
ADVARSEL!
Plasmaskæreudstyr benytter en spænding, der er så høj, at den kan forårsage
alvorlige kvæstelser eller til og med dødsfald. Vær særlig forsigtig ved arbejde med
fjernede skærme.
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Ingen lysbue.
Afhjælpning
S
S
S
Strømmen afbrydes under skæring.
S
S
Kontroller, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontroller, at forsynings- og returledere er korrekt
tilsluttet.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontroller, om termoafbryderne er udløst (indikatorlampe
på strømkildens forside).
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses tit.
S
Kontroller, om strømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af strømkilden).
Dårligt skæreresultat.
S
Kontroller, at forsynings- og returledere er korrekt
tilsluttet.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontroller, at der ikke anvendes en forkert elektrode.
Kontroller netsikringerne.
S
S
S
Hvis problemet ikke kan lokaliseres let, slukkes for indgående strømforsyning,
hvorefter enheden åbnes, og alle komponenter og ledere kontrolleres visuelt. Led
efter opsvulmede eller utætte kondensatorer og andre tegn på skade eller
misfarvning.
- 23 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
7.1
Fejlkoder
Kode Problem
Årsag
Løsning
1
Netspænding, tomgang Indgående netspænding kan
være faldet under eller steget
+/– 15 %.
over den indstillede nominelle
værdi.
Kontroller netspændingen.
2
Netspænding, skæring
+/– 20 %.
Indgående netspænding kan
være faldet under eller steget
over den indstillede nominelle
værdi under skæring.
Kontroller netspændingen.
3
Styreforspænding, +/–
15 V forspændingsde­
ling.
Styrekredstranformeren giver
ikke den rette spænding til
styrekredsene.
Kontroller transformer og
styrekort.
4
Termoafbryder.
Termoafbryder slået fra – udstyr Lad udstyret køle af. Kontroller,
at ventilationen er tilstrækkelig.
overophedet.
5
Tryk.
Lufttrykket ligger uden for tilladt
interval.
Kontroller det forsynende
trykluftsnet og trykindstilling.
6
Lysbuen tændes ikke.
Bueoverførsel kunne ikke ske.
Kontroller jordlederen.
7
Pilotlysbuens tidsgræn­ Pilotlysbuen har overskredet sin
se (ca. 5 sekunder)
tidsgrænse, 5 sekunder.
overskredet.
Start inden for 5 sekunder.
8
Brænderfejl.
Elektroden berører mundstykket
(kunne ikke separere)
Kontroller/skift forbrugsvarer.
10
Tilbagekoblingspro­
blem.
Problemet opstår først og
fremmest, hvis Hall-sensoren
ikke er tilsluttet.
Kontroller brænderen med
henblik på kortslutning mellem
mundstykket og arbejdsemnet.
Fjern eventuelle aflejringer fra
brænderens forreste del.
Kontroller kabeltilslutningen
mellem strømsensorkortet og
styrekortet.
11
Overstrøm på
primærsiden.
Omformerfejl.
Send enheden til autoriseret
serviceværksted mhp.
reparation.
12
Fasebortfald, slukning.
Fasebortfald på primærsiden
(forsynende elnet).
Kontroller netsikringerne.
13
Tomgangsspændings­
fejl.
Spænding eller strøm kunne
ikke detekteres ved automatisk
Parts In Place-kontrol af
forbrugsvarer.
Send enheden til autoriseret
serviceværksted mhp.
reparation.
14
Overtemperatur i
apparatkabinettet.
Temperaturen er højere end
tilladt driftsgrænse.
Kontroller ventilationen omkring
enheden.
Kontroller køleluftåbninger, og
sørg for, at eventuelle
blokeringer fjernes derfra.
15
Busladningsfejl
Underspænding på
primærbussen.
Kontroller busladeren.
- 24 bp05dd3
© ESAB AB 2010
DK
Kode Problem
Årsag
Løsning
20
Ingen tilbagegang ved
Stemplet blev ikke trukket ind,
PIP-kontrol (Parts In
da der blev sat luft på.
Place) af forbrugsvarer.
Kontroller/rengør forbrugsvarer.
Kontroller trykluftsforsyningen.
21
Ingen ubrudt strømba­
ne ved PIP-kontrol
(Parts In Place) af
forbrugsvarer.
Kontroller/rengør forbrugsvarer.
8
Stemplet gik ikke tilbage, da
lufttilførslen blev koblet fra.
RESERVEDELSBESTILLING
ESP 101 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk stan­
dard EN 60974-1 og EN 60974-10. Efter udført service eller reparation påhviler det
den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den
ovennævnte standard.
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
Opgiv altid serienummeret på den enhed, reservedelsbestillingen vedrører.
Serienummeret findes på enhedens mærkeplade.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
- 25 bp05dd3
© ESAB AB 2010
- 26 p
Skema
- 27 dp05e
© ESAB AB 2010
- 28 dp05e
© ESAB AB 2010
- 29 dp05e
© ESAB AB 2010
ESP-101
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 005 215 Plasma cutting
ESP-101
0463 152 086 Instruction manual RU
ESP-101
Notes
380 V, 400 V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 30 bp05o
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising