ESAB | ESP-101 | Instruction manual | ESAB ESP-101 Handleiding

ESAB ESP-101 Handleiding
NL
ESP-101
Gebruiksaanwijzing
0558 007 871 NL 20110809
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Benodigde uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Controle bij levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Netvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Configuratie voedingskabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Luchttoevoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Secundaire uitgangen voor automatisch snijden aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Toorts PT-37 aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Losstaande verdeelkast installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1
Aanpassing van ESP-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2
Losstaande verdeelkast installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.3
Aansluiting op de stroombron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
10
11
11
12
12
13
14
16
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Uitleg symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Drukregelaar (1) (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Functiekeuzeschakelaar MODE (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Processchakelaar (PROCESS) (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Oververhittingsbeveiliging (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Foutindicatie (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.7
Display (6, 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Snijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
19
20
20
20
20
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Inspectie en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
22
Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
24
25
28
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waar­
door de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-4bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
WAARSCHUWING!
Gebruik plasmatoorts PT-37 met een plasmastroombron voor automatisch snijden.
Bij het gebruik van een toorts die niet is bedoeld voor dit type stroombron bestaat
de kans op elektrische schokken.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare
elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en
stralingsverstoringen.
-5bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
LET OP!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
2
INLEIDING
Plasmastroombron ESP-101 en plasmatoorts PT-37 zijn een compleet en veilig
plasmasysteem voor snijden en gutsen.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
S
Instructiehandleiding
S
4,6 m voedingskabel
3
TECHNISCHE GEGEVENS
ESP-101
Netspanning
3 ~ 380 V, 400 V ±10%, 50 Hz
Netvoeding
Ssc min. 4 MVA
Zmax. 0,039 Ω
Primaire stroom lmax
30 A bij 380 V, 29 A bij 400 V
Instellingsbereik
20 A/88 V-100 A/160 V
Toegestane belasting
Periodiciteitsfactor 100%
100 A/160 V
Rendement bij maximale stroom
89 %
Arbeidsfactor bij maximale stroom
92 %
Open spanning U0
266 V bij 380 V
280 V bij 400 V
Bedrijfstemperatuur
–10 tot 40 °C
-6bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
ESP-101
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C
Afmetingen, l x b x h
667 x 394 x 493 mm
Gewicht
57 kg
Beschermingsklasse
IP21
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12
Netvoeding, Zmax
Maximaal toegestane invloed op de netwerkimpedantie in overeenstemming met IEC 61000-3-11.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen of snijden met een bepaalde belasting. De inschakelduur geldt bij 40° C.
Veiligheidsnorm
De IP-code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwer­
pen en watter. Apparatuur gemarkeerd met IP 21 is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK ZIJN Neem voorzorgsmaatregelen
tegen elektrische schokken. Controleer of alle stroombronnen zijn ontkoppeld –
schakel de schakelaar van het stopcontact uit en trek de voedingskabel van het
apparaat uit het stopcontact voordat u elektrische aansluitingen in de stroombron
tot stand brengt.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen luchtfilters – de installatie of montage van luchtfilters hindert de
koude luchtstroom en kan tot oververhitting leiden. Bij het gebruik van een
willekeurig luchtfilter komt de garantie te vervallen.
WAARSCHUWING!
Controleer of alle stroombronnen naar de primaire kant van de stroombron
(ingangskant) zijn ontkoppeld en trek de voedingskabel van de apparatuur uit het
stopcontact voordat u elektrische aansluitingen in de stroombron tot stand brengt.
-7bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
WAARSCHUWING!
Controleer of de voedingsschakelaar is uitgeschakeld en of de aansluiting van het
voedende netwerk stroomloos is.
LET OP!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product
radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Benodigde uitrusting
Voor snijden is een compressor nodig die schone, droge en olievrije perslucht levert
met min. 236 l/min. bij 620 KPa (90 psi). De luchtdruk voor het snijden mag niet
hoger zijn dan 1030 KPa (150 psi). Dit is de maximale inlaatdruk voor de
bijgeleverde filterregelaar.
4.2
Plaatsing
WAARSCHUWING!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de
ondergrond niet egaal is of schuin afloopt.
WAARSCHUWING!
Het is zeer belangrijk dat het frame wordt aangesloten op de goedgekeurde
elektrische aardverbinding om elektrische schokken en ongevallen te voorkomen.
Controleer of de aardverbinding niet per ongeluk op een fasegeleider is
aangesloten.
WAARSCHUWING!
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN. Schakel de machine altijd uit en
vergrendel deze volgens de instructies alvorens elektrische aansluitingen tot stand
te brengen. Indien de geleiders zijn voorzien van netstroomonderbrekers, moeten
de onderbrekers worden uitgeschakeld en vergrendeld met een hangslot om te
voorkomen dat deze onbedoeld worden ingeschakeld. Indien de bijgeleverde
geleiders uit een zekeringkast komen, moeten de zekeringen in kwestie worden
verwijderd en de zekeringkast worden vergrendeld met een hangslot. Indien er geen
hangslot kan worden gebruikt, moet de netstroomonderbreker of zekeringkast zijn
voorzien van een waarschuwing die aangeeft dat er aan het circuit wordt gewerkt.
LET OP!
Plaats de stroombron minimaal 3 m van de snijlocatie. Vonken en hete slakken van het
snijden kunnen de stroombron beschadigen
-8bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
4.3
Hijsinstructies
De stroombron kan worden gehesen met een kraan of vorkheftruck. Controleer bij
het gebruik van een vorkheftruck eerst of de vorken volledig onder de basis van de
stroombron uitkomen. Gebruik bij hijsen met banden twee aparte banden, zie
afbeelding.
WAARSCHUWING!
Het product moet als volgt worden getild:
Opdat de stroombron voldoende wordt gekoeld, is een goede ventilatie nodig. Houd
het gebied rond de apparatuur zoveel mogelijk vrij van stof en andere
verontreinigingen en zo koel mogelijk. Houd minimaal 30 cm vrije ruimte aan tussen
de stroombron en aangrenzende wanden of andere obstakels om een vrije
koelluchtstroom door de stroombron te garanderen.
4.4
Controle bij levering
1. Verwijder de verpakking en controleer de apparatuur op beschadigingen die niet
direct zichtbaar zijn bij ontvangst.
Meld eventuele schade gelijk aan het transportbedrijf.
2. Controleer of zich geen losse onderdelen in de verpakking bevinden, voordat
deze wordt gerecycled.
3. Controleer de koelluchtopeningen en verwijder eventuele obstakels.
4.5
Netvoeding
De stroombron is voorzien van een ca. 4,6 m lange 4-aderige kabel voor aansluiting
op 3-fasen netvoeding.
4.5.1
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
ESP-101
50 Hz
Netspanning
380 V
400 V
Opp. netvoedingskabel mm2
4G6
4G6
Fasestroom I1eff
30 A
29 A
Zekering, traag
40 A
40 A
NB! De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Gebruik de stroombron volgens de geldende nationale regelgeving.
-9bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
WAARSCHUWING!
Controleer voordat de zekering wordt verwijderd of de stroombron is
uitgeschakeld.
4.5.2
Configuratie voedingskabel.
- 10 bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
4.6
Luchttoevoer aansluiten
Sluit de inkomende persluchtleiding aan op de luchtinlaat van de filterregelaar.
Voorgefilterde DROGE LUCHT (accessoire)
620-1030 KPa (90-150 psi)
4.7
Secundaire uitgangen voor automatisch snijden aansluiten
CNC-bedieningskabel
(achterop aansluiten)
PT−37
- 11 bp05dh1
© ESAB AB 2010
NL
4.8
Toorts PT-37 aansluiten
1. Open het klemmenklepje in de zijkant van de
stroombron.
2. Steek de toortskabel door de opening voorin de
stroombron.
3. Druk de toortskabelsteker in het contact in het paneel
(3b). Controleer voor het vastdrukken of de connectors
correct zijn gericht.
4. Sluit de luchtslang aan op de snelkoppeling.
5. Druk de retourkabelsteker in het retourkabelcontact.
6. Sluit het klemmenklepje.
4.9
Losstaande verdeelkast installeren
Via de losstaande verdeelkast (accessoire) kan toorts PT-37 met een verlengkabel
worden verbonden. De losstaande verdeelkast wordt samen met een 15, 23 of 30 m
lange verlengkabel en de PT-37 met een standaardkabellengte van 1,4 tot 15 m
gebruikt. Op deze manier zijn toortskabellengtes tot 45 m mogelijk.
Voor de installatie van een losstaande verdeelkast moet de stroombron ESP-101 op
enkele kleine punten worden aangepast en moet de verdeelkast worden
geïnstalleerd en met de verlengkabel worden verbonden. Installeren volgens het
blokdiagram en de aanwijzingen hieronder.
3 fasen en aarde
Toorts PT-37
Losstaande
verdeelkast
ESP-101
Verlengkabel
Aanpassingen van de stroombron zijn van invloed op zowel het elektrische systeem
als het luchtsysteem. Bij de aanpassing van het elektrische systeem (omwisselen
van de stekkers) wordt het bedieningssignaal omgelegd van de solenoïde in de
stroombron naar de pen in het paneelcontact voor de toortskabel. Het
bedieningssignaal gaat vervolgens via de solenoïde in de losstaande verdeelkast.
- 12 bp05dh2
© ESAB AB 2010
NL
Bij de aanpassing van het luchtsysteem (omleiden luchtsolenoïde) wordt de
toevoerlucht naar de solenoïde in de losstaande verdeelkast geleid. Dit garandeert
dat bij de toorts direct lucht met voldoende druk beschikbaar is.
4.9.1
Aanpassing van ESP-101
Verwijder het bovenpaneel en de zijpanelen van de stroombron.
1. Bedieningskabels solenoïde opnieuw aansluiten
a. Zoek, ontkoppel en wissel de schakelaar- en solenoïdecontacten, zie
afbeelding.
Schakelaarcontact (bovenste)
naar
schakelaar­
regeling
van paneel­
contact
van solenoï­
deregeling
naar so­
lenoïde
Solenoïdecontact (onderste)
2. Geïntegreerde luchtsolenoïde omleiden
a. Zoek en verwijder de bijgeleverde slangverbinding.
- 13 bp05dh2
© ESAB AB 2010
NL
b. Ontkoppel beide luchtslangen van de in- en uitgang van de solenoïde door
de slangring in te drukken en de slang los te trekken.
c. Leid de inlaatslang naar de uitlaatkant.
d. Sluit de inlaatslang direct op de uitlaatslang aan met de bijgeleverde
slangconnector.
e. NB! De luchtslangen moeten goed worden vastgezet en minimaal 25 mm
van de hulpboogstroomweerstand zitten.
f.
Zet de slangen goed vast, zodat ze geen contact kunnen maken met de
hulpboogstroomweerstand.
g. Plaats het bovenpaneel en de rechter zijpanelen van de stroombron terug.
4.9.2
Losstaande verdeelkast installeren
1. Verwijder de afdekking en zet de onderplaat van de kast stevig vast op een
stabiele ondergrond op de snijmachine of snijrobot of een andere, geschikte
locatie. Gebruik minimaal twee montagegaten. Plaats de kast zo, dat de
verlengkabel in de kant wordt gestoken zonder markering voor het aansluiten
van de toorts.
Insteekopeningen voor toortsen verlengkabel
- 14 bp05dh2
© ESAB AB 2010
NL
2. Steek de verlengkabel door de insteekopening in de kant van de box en sluit de
voeding en het gas aan, zie afbeelding.
3. Steek de PT-37 toorts-kabel door de insteekopening in de kant van de box en
sluit de voeding en het gas aan, zie afbeelding.
1 Naar toorts PT-37
2 Luchtaansluiting toortskabel
4 Elektrische aansluiting van
de verlengkabel
5 Elektrische aansluiting van
de toortskabel
6 Luchtaansluiting van de
verlengkabel
7 Verlengkabel vanuit de
ESP-101
3 NB! De verlengkabel vanuit
de ESP-101 moet aan de
kant van de verdeelkast met
de solenoïdebedrading
worden verbonden (de
aansluitkant voor de toorts is
voorzien van een
markering).
4. Plaats alle afdekkingen en andere onderdelen terug.
- 15 bp05dh2
© ESAB AB 2010
NL
4.9.3
Aansluiting op de stroombron
De verlengkabel wordt op dezelfde manier op de stroombron aangesloten als de
toortskabel.
1. Open het klemmenklepje op de linker zijkant van de stroombron.
2. Steek de verlengkabel en de luchtslang door de kabelinsteekopening voorop de
eenheid.
3. Steek de verlengkabelsteker (vanuit de losstaande verdeelkast) in het contact.
Controleer voor het vastdrukken of de connectors correct zijn gericht.
4. Sluit de luchtslang vanuit de losstaande verdeelkast op de snelkoppeling aan.
5. Sluit het klemmenklepje.
- 16 bp05dh2
© ESAB AB 2010
NL
5
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN
S Bedien de apparatuur NIET als de afdekking is verwijderd.
S Sluit de apparatuur NIET op de voeding aan als deze wordt vastgehouden of
gedragen.
S Raak onderdelen voorop de toortshandgreep (toortstip, hitteschild, elektrode enz.)
NIET aan als de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
WAARSCHUWING!
Controleer voordat werkzaamheden aan de toorts worden verricht of de
hoofdschakelaar naar de stroombron is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING!
De bedrijfscircuits in de stroombron worden door de toortskop van de PT-37
begrenst om te voorkomen dat de toorts hoge spanning krijgt als de schakelaar per
ongeluk wordt ingedrukt als het hitteschild is verwijderd. Gebruik voor het
vervangen van de toorts alleen het juiste type vervangende ESAB-toortsen, omdat
deze veiligheidsfunctie anders verloren gaat.
- 17 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Drukregelaar (accessoire)
8
Rood indicatielampje, fout
2
Aansluiting voor afstandsbediening
9
Oranje indicatielampje, oververhitting
3
Aansluiting voor voedingskabel
10 Voltmeter
4
Aansluiting voor retourkabel
11 Schakelaar (MODE)
5
Aansluiting voor plasmatoorts
12 Schakelaar (PROCESS)
6
Ampèremeter
13 Instelknop stroominstellingen
7
Hoofdschakelaar I/0
14 Zekering 2 A, 600 V, traag
5.1.1
5.1.2
Uitleg symbolen
Retourkabel (4)
Aansluiting
plasmatoorts (5)
Voeding aan/uit (7)
Oververhitting (9)
Foutindicatie (8)
Gastest (11)
Plasmagutsen (12)
Luchtdruk (1)
Drukregelaar (1) (accessoire)
De drukregelaar regelt de snijgasdruk. Draai rechtsom om de gasdruk te verhogen
en linksom om de gasdruk te verlagen. De actuele druk kan in het onderste display
worden afgelezen. De drukeenheid kan in het bovenste display worden afgelezen.
- 18 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
LET OP!
Met of zonder losstaande verdeelkast: Als toortsen met een kabellengte van 1,4 of 5,2 m
worden gebruikt, moet de gasdruk tot 35-69 KPa (5-10 psi) worden verlaagd om de beste
prestaties te garanderen.
NB! De regelaar van de eenheid is af fabriek ingesteld op 550 KPa (80 psi) naar de toorts
bij een toevoerdruk van 650 KPa (95 psi). Bij een toevoerdruk naar de eenheid hoger dan
6,5 bar (0.65 MPa) (max. aangeraden druk is 1030 KPa (150 psi)) moet de instelregeling
linksom worden gedraaid om de druk naar de toorts te verlagen naar 550 KPa (80 psi).
Volg de gastestaanwijzingen, zie D.2.
5.1.3
Functiekeuzeschakelaar MODE (11)
1. Controle op versleten onderdelen (CONSUMABLE CHECK) - met de schakelaar
in deze stand worden verbruiksonderdelen op een correcte installatie en werking
gecontroleerd door een serie gaspulsen door de toorts te blazen.
De aanduiding PIP (Parts In Place) in het bovenste display toont of de installatie
en werking correct zijn.
Bij een fout wordt de foutcode Err (Error) in het bovenste display getoond.
In het onderste display wordt de code voor de actuele fout getoond. Zie
paragraaf 7.1 Foutcodes.
NB! Controleer voordat met snijden wordt begonnen of de schakelaar in de
stand OPERATE staat.
2. Gastest (GAS TEST) – de luchtstroomdruk wordt in het display getoond. De
actuele druk kan in het onderste display worden afgelezen. De drukeenheid kan
in het bovenste display worden afgelezen.
De luchtregelaar moet voordat met snijden wordt begonnen op de aanbevolen
druk worden ingesteld. Laat de lucht enkele minuten stromen om condens uit het
systeem te blazen.
NB! Controleer voordat met snijden wordt begonnen of de schakelaar in de
stand OPERATE staat.
3. Bediening (OPERATE) – zet de schakelaar in deze stand als met snijden of
gutsen wordt begonnen.
5.1.4
Processchakelaar (PROCESS) (12)
Met de processchakelaar wordt op basis van het type snijden het stroombronver­
mogen gekozen.
1. Gutsstand (GOUGE). In deze stand worden de gutseigenschappen in de
stroombron geoptimaliseerd. Voor gutsen is een hogere boogspanning nodig en
in deze stand staat de stroombron een hogere boogspanning toe en wordt de
uitgaande stroom beperkt tot 85 A.
2. Normale stand (NORMAL). Deze instelling wordt gebruikt voor het normaal
snijden van platen. De hulpboog ontsteekt niet automatisch opnieuw – er is een
nieuw startsignaal nodig.
- 19 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
5.1.5
Oververhittingsbeveiliging (9)
Waarschuwingslampje, oververhitting. Dit oranje waarschuwingslampje brandt als
een van de thermostaatschakelaars wordt uitgeschakeld door oververhitting in de
apparatuur. In dit geval schakelt de stroombron automatisch uit om schade te
voorkomen. De operator kan de stroombron niet langer bedienen.
Zorg dat de schakelaar van het stopcontact ingeschakeld blijft, zodat de
koelventilator de stroombron kan koelen. Als de temperatuur onder een veilig niveau
komt, sluit de thermostaatschakelaar automatisch en kan de operator de apparatuur
weer bedienen.
5.1.6
Foutindicatie (8)
Foutindicatielampje. Dit rode lampje brandt als een fout is opgetreden en de
operator actie moet ondernemen.
NB! De meeste foutsignalen blijven minimaal 10 seconden actief. De stroombron
wordt automatisch gereset als de fout is gestopt of verholpen met uitzondering van
een geactiveerde overstroombeveiliging.
Foutmelding. Als een fout in de werking wordt gevonden, wordt een foutmelding
gegeven. In het bovenste display wordt Err (Error) getoond. In het onderste display
wordt de code voor de actuele fout getoond. Zie paragraaf 7.1 Foutcodes.
5.1.7
Display (6, 10)
Voltmeter (bovenste) – toont de directe uitgangsspanning.
Ampèremeter (onderste) – toont de instelwaarde voor de uitgangsstroom.
Het display wisselt tussen volt en ampère en toont het model, de test en de
programmaversie samen met foutcodes (zie hoofdstuk 7.1 Foutcodes).
Als de voedingsspanning wordt ingeschakeld, worden eerst typenummer, PIP (Parts
In Place) en programmaversie getoond. Het onderste display toont de ingestelde
uitgangsstroom.
NB! Als het display na deze inschakelsequentie niet de ingestelde stroom, maar de
modelaanduiding ESP-101 toont, registreert de apparatuur dat de toortsschakelaar
is ingedrukt. Laat de schakelaar los en herstart de apparatuur. Om veiligheidsrede­
nen annuleert de stroombron de opstartsequentie als de toortsschakelaar wordt
ingedrukt.
5.2
Snijden
1. Schakel de schakelaar (stopcontact o.i.d.) in.
2. Controleer of de compressor op de stroombron is aangesloten.
3. Zet de hoofdschakelaar op I (On).
4. Zet de functiekeuzeschakelaar in de gastteststand (GAS TEST). Stel de
drukregelaar in op 550 KPa (80 psi).
5. Zet de functiekeuzeschakelaar in de bedieningsstand (OPERATE).
6. Zet de processchakelaar in de normale stand (NORMAL) of de gutsstand
(GOUGE).
7. Zie voor meer aanwijzingen de gebruikshandleiding van de toorts.
- 20 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
8. Controleer de toortskop regelmatig en vervang deze, indien versleten of
beschadigd.
9. Controleer ook de toortskabel regelmatig. Als de kabel barsten heeft die door de
mantel of geleiderisolator komen, moet de kabel worden vervangen.
6
ONDERHOUD
WAARSCHUWING!
Controleer of de netspanning naar de machine extern is afgesloten. Schakel de
schakelaar van het stopcontact uit voordat u de stroombron inspecteert of
repareert.
WAARSCHUWING!
Er kan zich water of olie in de persluchtleidingen verzamelen. Richt de eerste
luchtstroom altijd van de apparatuur af ter voorkoming van schade.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
Indien de apparatuur niet juist werkt, dient u onmiddellijk het werk te stoppen en de
oorzaak van het probleem te achterhalen. Onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door vakbekwame personen. Elektrisch onderhoud
mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektriciens. Laat de apparatuur
nooit controleren, reinigen of repareren door ongekwalificeerde personen. Gebruik
uitsluitend aanbevolen reserveonderdelen.
6.1
Inspectie en reiniging
De volgende punten dienen regelmatig te worden gecontroleerd en/of gereinigd met
betrekking tot de stroombron.
1. Sluit de retourkabelaansluiting aan op het werkstuk.
2. Controleer of de aardverbinding van het werkstuk goed is bevestigd aan de
aarde op het frame van de stroombron.
3. Controleer het hitteschild van de toorts. Vervang het schild bij beschadigingen.
4. Controleer de elektrode en het mondstuk iedere dag op slijtage. Verwijder
eventuele spatten en vervang de elektrode en het mondstuk, indien nodig.
5. Controleer of de kabels en slangen niet beschadigd of verbogen zijn.
- 21 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
6. Controleer of alle stekkers, aansluitingen en aardklemmen stevig vastzitten. NB!
Water kan zich in de persluchtleidingen verzamelen. Richt de eerste luchtstroom
altijd van de apparatuur af ter voorkoming van schade.
7. Controleer of alle ingaande voeding is afgesloten. Gebruik een veiligheidsbril en
gezichtsmasker en blaas de stroombron inwendig schoon met droge perslucht
bij een lage druk.
8. Laat regelmatig water uit het filter onder de luchtregelaars lopen.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN Controleer of de netspanning
naar de machine extern is ontkoppeld. Schakel de schakelaar van het stopcontact
uit voordat u de stroombron inspecteert of repareert.
WAARSCHUWING!
Plasmasnijders gebruiken bijzonder hoge spanningen die tot ernstig letsel en zelfs
de dood kunnen leiden. Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer de afdekkingen zijn
verwijderd.
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkend reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
De stroom wordt tijdens het snijden
onderbroken.
S
S
Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en retourkabels correct zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen zijn
geactiveerd (aangegeven door het lampje op de
voorzijde).
Controleer de zekeringen van de netvoeding.
De oververhittingsbeveiliging wordt
regelmatig geactiveerd.
S
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Slechte snijprestaties.
S
Controleer of de lasstroom- en retourkabels correct zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
Controleer of de juiste elektrode wordt gebruikt.
Controleer de zekeringen van de netvoeding.
S
S
S
Schakel als u de fout niet kunt vinden de ingaande voeding uit, open het apparaat en
voer een visuele controle uit van alle onderdelen en geleiders. Kijk naar gezwollen of
lekkende condensers en andere tekenen van schade of verkleuring.
- 22 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
7.1
Foutcodes
Code Probleem
Oorzaak
Oplossing
Controleer de netspanning.
1
Voedingsspanning, ruststand
± 15%.
De inkomende
voedingsspanning kan lager
of hoger zijn geweest dan de
ingestelde nominale waarde.
2
Voedingsspanning, snijden ±
20%.
De inkomende
Controleer de netspanning.
voedingsspanning kan tijdens
het snijden lager of hoger zijn
geweest dan de ingestelde
nominale waarde.
3
Voorspanning (bedrijf), ± 15
V voorspanningverdeling.
De bedrijfscircuittransforma­
tor voorziet de bedrijfscircuits
niet van de juiste spanning.
Controleer de transformator
en bedieningsbord.
4
Thermostaatschakelaars
Thermostaatschakelaars uit
– apparatuur oververhit.
Laat de apparatuur afkoelen.
Controleer of er voldoende
ventilatie is.
5
Druk.
De luchtdruk bevindt zich
buiten het toegestane
interval.
Controleer de aangevoerde
perslucht en drukinstelling.
6
De boog strijkt niet aan.
Er vindt geen boogoverdracht Controleer de aardedraad.
plaats.
7
Tijdslimiet hulpboog (ca. 5
seconden) overschreden.
De hulpboog heeft de
tijdslimiet (5 seconden)
overschreden.
Start binnen 5 seconden.
8
Toortsfout.
De elektrode raakt het
mondstuk aan (niet
gescheiden)
Controleer/vervang
verbruiksartikelen.
10
Problemen bij opnieuw
aansluiten.
Het probleem treedt vooral
op als de Hall-sensor niet is
aangesloten.
Controleer de toorts op
kortsluiting tussen het
mondstuk en het werkstuk.
Verwijder eventueel vuil van
de voorkant van de toorts.
Controleer de kabelverbin­
ding tussen het stroom­
sensorbord en het
bedieningsbord.
11
Overstroom aan de primaire
kant.
Fout omvormer.
Stuur de apparatuur voor
reparatie naar een erkende
servicewerkplaats.
12
Faseval, uitschakelen.
Faseval aan de primaire kant
(voeding).
Controleer de zekeringen van
de netvoeding.
13
Fout spanning ruststand.
Noch de spanning noch de
stroom kunnen worden
gevonden bij de automati­
sche verbruiksartikeltest
Parts In Place.
Stuur de apparatuur voor
reparatie naar een erkende
servicewerkplaats.
14
Te hoge temperatuur in de
mantel van het apparaat.
De temperatuur is hoger dan
de toegestane bedrijfslimiet.
Controleer de ventilatie rond
de apparatuur.
Controleer de koellucht­
openingen en verwijder
eventuele obstakels.
15
Fout laden bus.
Onderspanning op de
primaire bus.
Controleer de buslader.
- 23 bp05dh3
© ESAB AB 2010
NL
Code Probleem
Oorzaak
Oplossing
20
Geen reactie van de
verbruiksartikeltest PIP
(Parts In Place).
De zuiger was niet
ingetrokken toen werd
ontlucht.
Controleer/vervang
verbruiksartikelen.
Controleer de persluchttoe­
voer.
21
Geen ononderbroken
stroompad bij verbruiksarti­
keltest PIP (Parts In Place).
De zuiger zakte niet terug na
het wegnemen van de
luchttoevoer.
Controleer/vervang
verbruiksartikelen.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
ESP 101 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale
en europese norm EN 60974-1 en EN 60974-10. Na onderhoud- of reparatiewerkza­
amheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds
voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Vermeld altijd het serienummer van het apparaat waarvoor de onderdelen worden
gebruikt. Het serienummer is in het typeplaatje van het apparaat gestanst.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 24 bp05dh3
© ESAB AB 2010
Schema
- 25 dp05e
© ESAB AB 2010
- 26 dp05e
© ESAB AB 2010
- 27 dp05e
© ESAB AB 2010
ESP-101
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 005 215 Plasma cutting
ESP-101
0463 152 086 Instruction manual RU
ESP-101
Notes
380 V, 400 V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp05o
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising