ESAB | ESP-101 | Instruction manual | ESAB ESP-101 Navodila za uporabo

ESAB ESP-101 Navodila za uporabo
SI
ESP-101
Priročnik z navodili
0558 007 871 SI 20110809
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Potrebna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Pregled ob prevzemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Priporočene velikosti varovalk in minimalni prerezi kablov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Konfiguracija omrežnega kabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Priključitev dovoda zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Priključitev sekundarnih izhodov za samodejno rezanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Priključitev gorilnika PT-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Namestitev prostostoječe razdelilne omarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1
Predelava ESP-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2
Namestitev prostostoječe razdelilne omarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.3
Priklop na napajalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
9
9
10
11
11
12
12
13
14
16
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Regulator tlaka (1) (pribor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Izbirno stikalo delovanja MODE (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Procesno stikalo (PROCESS) (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Zaščita pred pregrevanjem (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Prikaz napake (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.7
Prikaz (6, 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rezanje z ESP-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
18
19
19
19
19
20
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1
Pregledovanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.1
Kode napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
28
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
-4bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
OPOZORILO!
Plazemski gorilnik PT-37 se uporablja skupaj s plazemskim napajalnikom za
samodejno rezanje. Ob uporabi neustreznega plazemskega gorilnika s plazemskim
napajalnikom obstaja nevarnost udarca električnega toka.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
-5bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
2
UVOD
Plazemski napajalnik ESP 101 in plazemski gorilnik PT-37 sestavljata zaključen in
varen sistem za plazemsko rezanje in zarezovanje.
2.1
Oprema
Skupaj z napajalnikom prejmete:
S
Navodila za uporabnika
S
Omrežni napajalni kabel dolžine 4,6 m
3
TEHNIČNI PODATKI
ESP101
Omrežna napetost
3 ~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Omrežno napajanje
Ssc min. 4 MVA
Zmax. 0,039 Ω
Primarni tok lmax
30 A pri 380 V, 29 A pri 400 V
Območje nastavitev
20 A/88 V–100 A/160 V
Dopustna obremenitev
Obratovalni cikel 100 %
100 A/160 V
Izkoristek pri maksimalnem toku
89 %
Faktor moči pri maksimalnem toku
92 %
Napetost odprtega tokokroga U0
266 V pri 380 V
280 V pri 400 V
Delovna temperatura
od –10 do 40 °C
Temperatura pri transportu
–20 do 55 °C
Dimenzije, d x š x v
667 x 394 x 493 mm
Masa
57 kg
Razred ohišja
IP21
-6bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja v skladu z IEC 61000-3-12.
Omrežni priključek, Zmax
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja v skladu z IEC 61000-3-11.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Aparat z
oznako IP21 je namenjen delom v zaprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN. Zaščitite se pred udarci
električnega toka. Prepričajte se, da naprava ni priključena na električno napetost
najprej izključite stikalo ob omrežni vtičnici in izvlecite napajalni kabel, šele nato
posegajte v električne priključke na plazemskem napajalniku.
–
OPOZORILO!
Uporaba naprav za filtriranje zraka ni dovoljena – namestitev ali priklop kakršnih
koli naprav za filtriranje zraka prepreči pretok hladnega zraka, kar lahko povzroči
pregrevanje. Uporaba kakršnega koli zračnega filtra izniči garancijo.
OPOZORILO!
Pred posegi v električne priključke plazemskega napajalnika poskrbite, da je vse
električno napajanje na primarni strani napajalnika izklopljeno, in izvlecite napajalni
kabel opreme iz omrežne vtičnice.
OPOZORILO!
Poskrbite, da je stikalo ob omrežni vtičnici izključeno in da omrežni priključek ni
pod napetostjo.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
4.1
Potrebna oprema
Pri rezanju je potreben kompresor, ki zagotavlja suh, čist komprimiran zrak brez olja
z dobavno količino vsaj 236 l/min pri 620 kPa. Tlak rezalnega zraka ne sme preseči
1030 kPa, kar je največji dovoljeni vhodni tlak za priloženi filtrirni regulator.
-7bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
4.2
Mesto
OPOZORILO!
Pritrdite opremo - zlasti na neravni ali nagnjeni
podlagi.
OPOZORILO!
Pomembno je, da je ohišje priključeno na ustrezen električni zaščitni ozemljitveni
vodnik, saj se tako preprečijo električni udari in nesreče zaradi poškodb z
električnim tokom. Prepričajte se, da zaščitni ozemljitveni vodnik ni pomotoma
priključen na kateri koli fazni vodnik.
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN Pred posegi na električnih
priključkih morate vedno izključiti in blokirati stroj v skladu z navodili. Če so vodniki
opremljeni s prekinjevali tokokroga omrežne napajalne napetosti, mora biti ustrezno
prekinjevalo izključeno in zaklenjeno s ključavnico obešanko, da ni mogoč nehoten
vklop. Če so vodniki napeljani iz omarice z varovalkami, morajo biti ustrezne
varovalke odstranjene, pokrov omarice z varovalkami pa mora biti zaklenjen s
ključavnico obešanko. Če ključavnice obešanke ni mogoče uporabiti, je treba na
prekinjevalo tokokroga omrežne napajalne napetosti oziroma omarico z varovalkami
namestiti opozorilni napis v rdeči barvi, da na tokokrogu potekajo dela.
POZOR!
Napajalnik namestite vsaj 3 m stran od mesta rezanja. Iskre, ki nastajajo pri rezanju,
bi lahko napajalnik poškodovale.
4.3
Navodila za dvigovanje
Napajalnik lahko dvigujete z dvigalom ali viličarjem. Pri dvigovanju z viličarjem
pazite, da napajalnik leži na vilicah po svoji celotni dolžini. Pri dvigovanju z dvižnimi
jermeni obvezno uporabljajte dva jermena, kot kaže slika.
OPOZORILO!
Izdelek morate dvigniti takole:
Za ustrezno hlajenje napajalnika je potrebno dobro prezračevanje. V zraku v okolici
opreme naj bo čim manj prahu in hlapov, zrak pa naj bo kolikor mogoče hladen. Med
napajalnikom in sosednjimi stenami ali drugimi ovirami zagotovite najmanj 30 cm
praznega prostora za nemoten pretok zraka skozi napajalnik.
-8bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
4.4
Pregled ob prevzemu
1. Odstranite embalažo in preglejte opremo glede poškodb, ki so ob dostavi morda
ostale prikrite.
Morebitne poškodbe nemudoma sporočite dostavnemu podjetju.
2. Pred oddajo embalaže v recikliranje preverite, da v njej ni ostal kak nepritrjen ali
priložen del opreme.
3. Preverite odprtine za hladilni zrak in iz njih odstranite morebitne ovire.
4.5
Omrežno napajanje
Napajalniku je priložen štirižilni omrežni napajalni kabel dolžine približno 4,6 m za
priključek na 3-fazno omrežno napetost.
4.5.1
Priporočene velikosti varovalk in minimalni prerezi kablov
ESP 101
50 Hz
Omrežna napetost
380 V
400 V
Prerez omrežnega kabla, mm2
4G6
4G6
Fazni tok I1 eff
30 A
29 A
Varovalka, zaščita pred
napetostnimi udari
40 A
40 A
OPOMBA! Navedeni preseki omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
Izvor uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
OPOZORILO!
Pred odstranjevanjem varovalke se prepričajte, da je napajalnik izklopljen.
-9bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
4.5.2
Konfiguracija omrežnega kabla.
- 10 bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
4.6
Priključitev dovoda zraka
Dovod komprimiranega zraka priključite na dovodno odprtino za zrak filtrirnega
regulatorja.
Predfiltriran SUH ZRAK (dodatna oprema)
620–1030 kPa (90–150 psi)
4.7
Priključitev sekundarnih izhodov za samodejno rezanje
Krmilni kabel CNC
(priključki na hrbtni
strani)
PT−37
- 11 bp05dv1
© ESAB AB 2010
SI
4.8
Priključitev gorilnika PT-37
1. Odprite okrov nad sponkami na bočni steni
napajalnika.
2. Vstavite kabel gorilnika skozi odprtino na sprednji
strani napajalnika.
3. Priključite konektor kabla gorilnika v vtičnico na plošči
(3b). Pri tem pazite, da je konektor pravilno obrnjen.
4. Priklopite cev zraka na hitro spojko.
5. Priključite konektor povratnega kabla v vtičnico za
povratni kabel.
6. Zaprite okrov nad sponkami.
4.9
Namestitev prostostoječe razdelilne omarice
Prostostoječa razdelilna omarica (dodatna oprema) omogoča priključitev
podaljševalnega kabla na PT-37. Prostostoječa razdelilna omarica je namenjena za
podaljševalni kabel dolžine 15, 23 ali 30 m in PT-37 s kablom standardne dolžine 1,4
do 15 m. Tako lahko dosežete skupno dolžino kabla gorilnika do 45 m.
Namestitev prostostoječe razdelilne omarice obsega nekaj manjših predelav na
napajalniku ESP-101, namestitev same razdelilne omarice in priključitev
podaljševalnega kabla. Omarico namestite po spodnji shemi in navodilih.
3 faze in zaščitna ozemljitev
Gorilnik PT-37
Prostostoječa
razdelilna
omarica
Podaljševalni
kabel
ESP-101
Predelave napajalnika obsegajo predelave električnega in zračnega sistema. S
predelavo električnega sistema, tj. s preklopom konektorjev, dosežete, da delovni
signal za gorilnik ne upravlja več elektromagneta v napajalniku, pač pa se posreduje
prek konektorja v kabel gorilnika. Delovni signal se nato posreduje v elektromagnet v
prostostoječi razdelilni omarici.
- 12 bp05dv2
© ESAB AB 2010
SI
S predelavo sistema zraka, tj. z obvodom elektromagnetnega ventila za zrak,
krmiljenje dovoda zraka prenesete v elektromagnetni ventil v prostostoječi omarici.
Tako gorilniku zagotovite dobavo zraka pod zadostnim tlakom brez zakasnitev v
ceveh.
4.9.1 Predelava ESP-101
Odstranite zgornji in stranske okrove napajalnika.
1. Preklop kablov za upravljanje elektromagnetov
a. Poiščite, odklopite in zamenjajte med seboj kontakta prožilnika in
elektromagneta, po sliki.
Kontakt prožilnika (zgornji)
H krmiljenju
prožilnika
iz vtičnice
na plošči
Od krmiljenja
elektromagn
eta
K
elektromag
netu
Kontakt elektromagneta (spodnji)
2. Obvod elektromagnetnega ventila za zrak v napajalniku
a. Poiščite in odklopite nameščeno cevno spojko.
- 13 bp05dv2
© ESAB AB 2010
SI
b. Odklopite zračni cevi z vhoda in izhoda elektromagnetnega ventila – pritisnite
na prstan spojke in snemite cev s potegom.
c. Premestite vhodno cev na izhodno stran.
d. Vhodno cev priklopite neposredno na izhodno cev s priloženo cevno spojko.
e. OPOMBA! Cevi za zrak morajo biti dobro pritrjene in morajo biti napeljane
najmanj 25 mm stran od upora za pilotni oblok.
f.
Pritrdite cevi, da ne morejo priti v stik z uporom za pilotni oblok.
g. Namestite zgornji in stranske okrove napajalnika.
4.9.2
Namestitev prostostoječe razdelilne omarice
1. Odstranite pokrov razdelilne omarice in pritrdite nosilno ploščo omarice na
primerno stabilno površino na rezalnem stroju oziroma robotu ali na drugem
primernem mestu. Pritrdite jo skozi vsaj dve montažni luknji. Omarico obrnite
tako, da boste podaljševalni kabel vstavili na strani, ki nima oznake priključka za
kabel gorilnika.
Uvoda za kabel za gorilnik in
podaljševalni kabel
- 14 bp05dv2
© ESAB AB 2010
SI
2. Vstavite podaljševalni kabel skozi uvodnico na stranici omarice ter priklopite
električno napajanje in plin po sliki.
3. Vstavite kabel gorilnika PT-37 skozi uvodnico na stranici omarice ter priklopite
električno napajanje in plin po sliki.
1 H gorilniku PT-37
2 Priključek zraka za gorilnik
4 Električni priključek
podaljševalnega kabla
5 Električni priključek kabla
gorilnika
6 Zračni priključek
podaljševalnega kabla
7 Podaljševalni kabel iz
ESP-101
3 OPOMBA! Podaljševalni
kabel iz napajalnika
ESP-101 je treba priklopiti
na tistem koncu razdelilne
omarice, kjer je ožičenje
elektromagneta (stran z
uvodom za priključek
gorilnika je na razdelilni
omarici označena).
4. Namestite nazaj vse okrove in druge dele.
- 15 bp05dv2
© ESAB AB 2010
SI
4.9.3
Priklop na napajalnik
Podaljševalni kabel priklopite na napajalnik na enak način kot kabel gorilnika.
1. Odprite okrov nad sponkami na levi bočni steni napajalnika.
2. Vstavite podaljševalni kabel in zračno cev skozi uvodnico na čelni steni
napajalnika.
3. Priključite konektor podaljševalnega kabla (kabla iz prostostoječe razdelilne
omarice) v vtičnico. Pri tem pazite, da je konektor pravilno obrnjen.
4. Priključite zračno cev iz prostostoječe razdelilne omarice na hitro spojko.
5. Zaprite okrov nad sponkami.
- 16 bp05dv2
© ESAB AB 2010
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN.
S NE delajte z napravo, če niso nameščeni vsi okrovi.
S Naprava med prenašanjem NE SME biti priključena na omrežno napetost.
S NE dotikajte se nobenega dela pred ročajem gorilnika (konice gorilnika, toplotnega
ščita, elektrode itd.), če omrežno stikalo ni izključeno.
OPOZORILO!
Pred vsakim delom na gorilniku se prepričajte, da je omrežno stikalo napajalnika
izključeno.
OPOZORILO!
Krmilni tokokrogi v napajalniku imajo vgrajeno blokado iz gorilnika PT-37, tako da
napajalnik v gorilnik ob nehotenem pritisku na prožilnik ne more poslati visoke
napetosti, če je toplotni ščit odstranjen. Če je treba gorilnik zamenjati, obvezno
uporabite ustrezen nadomestni gorilnik proizvajalca ESAB, drugače ta varnostna
funkcija ne bo več delovala.
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Regulator tlaka (pribor)
8
Rdeča signalna lučka – napaka
2
Priključek za enoto za daljinsko upravljanje
9
Oranžna signalna lučka – pregretje
3
Priključek omrežnega kabla
10 Voltmeter
4
Priključek za povratni kabel
11 Stikalo (MODE, način)
5
Priključek za plazemski gorilnik
12 Stikalo (PROCESS, proces)
6
Ampermeter
13 Komande za nastavitve toka
7
Omrežno stikalo I / 0
14 Varovalka 2 A, 600 V, zakasnjeno delovanje
- 17 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
5.1.1
Legenda simbolov
Plazemski gorilnik –
priključek (5)
Povratni kabel (4)
Omrežna napetost
vklopljena ali izklopljena
(7)
Pregrevanje (9)
Prikaz napake (8)
Preizkus plina (11)
Zarezovanje s plazmo
(12)
Tlak zraka (1)
5.1.2 Regulator tlaka (1) (pribor)
Regulator tlaka regulira tlak zraka za rezanje. Za zvišanje tlaka zraka ga zasukajte v
smeri urnih kazalcev, za znižanje tlaka pa v nasprotni smeri. Tlak je prikazan na
spodnjem prikazu. Merska enota tlaka je prikazana na zgornjem prikazu.
POZOR!
S prostostoječo razdelilno omarico ali brez nje: Če uporabljate gorilnik z dolžino
kabla od 1,4 do 5,2 m, je treba za optimalno delovanje gorilnika tlak plina znižati na
35–69 kPa (5–10 psi).
OPOMBA! Regulator tlaka je tovarniško nastavljen tako, da v gorilnik pošilja tlak 550
kPa (80 psi) pri tlaku na vhodu 650 KPa (95 psi). Če tlak na vhodu v regulator
presega 6,5 bar (0,65 MPa) (najvišji priporočeni tlak je 1030 kPa (150 psi)), z
zasukom gumba na regulatorju v nasprotni smeri urnega kazalca znižajte tlak v
gorilnik na 550 kPa (80 psi). Upoštevajte navodila za preizkus plina v točki D.2.
5.1.3
Izbirno stikalo delovanja MODE (11)
1. Preveri potrošne dele (CONSUMABLE CHECK) – Ko je stikalo v tem položaju,
sistem preveri pravilno namestitev in delovanje potrošnih delov, tako da skozi
gorilnik pošlje niz tlačnih impulzov.
Obvestilo PIP (deli pravilno nameščeni) na zgornjem prikazu pomeni, da so ti
deli pravilno nameščeni in delujejo.
Če sistem odkrije napako, na zgornjem prikazu prikaže obvestilo o napaki Err.
Na spodnjem prikazu je navedena koda napake. Glejte točko 7.1 Kode napak.
OPOMBA! Pred začetkom rezanja se prepričajte, da je stikalo v položaju
OPERATE (delovanje).
2. Preizkus plina (GAS TEST) – Na prikazu je naveden tlak zraka. Tlak je prikazan
na spodnjem prikazu. Merska enota tlaka je prikazana na zgornjem prikazu.
Pred začetkom rezanja je treba na regulatorju tlaka nastaviti priporočeni tlak.
Nekaj minut pustite teči zrak skozi cevi, da se izpiha morebitni kondenzat.
OPOMBA! Pred začetkom rezanja se prepričajte, da je stikalo v položaju
OPERATE (delovanje).
3. Delovanje (OPERATE) – Pred rezanjem ali zarezovanjem preklopite stikalo v ta
položaj.
- 18 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
5.1.4
Procesno stikalo (PROCESS) (12)
S procesnim izbirnim stikalom izberete izhodne karakteristike napajalnika glede na
predvideno vrsto rezanja.
1. Način zarezovanja (GOUGE). V tem načinu so karakteristike napajalnika
optimalne za zarezovanje. Zarezovanje zahteva višjo napetost obloka. V tem
načinu napajalnik omogoča delo z višjo napetostjo obloka in ima izhodni tok
omejen na 85 A.
2. Normalni način (NORMAL). Ta način uporabljate pri vseh normalnih vrstah
rezanja plošč. Ni samodejnega ponovnega proženja pilotnega obloka – potreben
je nov signal za zagon.
5.1.5
Zaščita pred pregrevanjem (9)
Opozorilna lučka, pregrevanje. Ta oranžna opozorilna lučka zasveti ob sproženju
katerega od stikal toplotne zaščite zaradi pregretja opreme. Pri tem se napajalnik
samodejno izklopi, da se oprema ne bi poškodovala, in operater ne more več
upravljati z njim.
Pustite omrežno stikalo vklopljeno, da lahko hladilni ventilator hladi napajalnik. To se
temperatura spusti v varno območje, se stikalo toplotne zaščite samodejno sklene in
operater lahko spet upravlja opremo.
5.1.6
Prikaz napake (8)
Signalna lučka napake. Ta lučka sveti, če je prišlo do napake in je potrebno
posredovanje operaterja.
OPOMBA! Večina signalov napak ostane aktivnih vsaj 10 sekund. Po prenehanju
oziroma odpravi napake se napajalnik samodejno ponastavi, razen po sproženju
nadtokovne zaščite.
Obvestilo o napaki. Če sistem ugotovi napako v delovanju, prikaže obvestilo o
napaki. Na zgornjem prikazu je prikazan napis Err (Napaka). Na spodnjem prikazu je
navedena koda napake. Glejte točko 7.1 Kode napak.
5.1.7
Prikaz (6, 10)
Voltmeter (zgornji prikaz) – Kaže izhodno enosmerno napetost.
Ampermeter (spodnji prikaz) – Kaže nastavljeno vrednost izhodnega toka.
Na prikazu se izmenično prikazujejo napetost in tok ter model, rezultat preizkusa in
različica programa oziroma kode napak (glejte točko 7.1 Kode napak).
Po vklopu napetosti se najprej prikažejo oznaka modela, obvestilo PIP (potrošni deli
nameščeni in delujejo) ter različica programa. Na spodnjem prikazu je naveden
nastavljeni izhodni tok.
OPOMBA! Če prikaz po opisanem zaporedju ob vklopu ne prikaže nastavljenega
toka, pač pa še naprej prikazuje oznako modela ESP-101, to pomeni, da je sistem
zaznal, da je prožilnik gorilnika pritisnjen. Sprostite prožilnik in ponovno zaženite
napravo. Sistem iz varnostnih razlogov prekine zaporedje ob vklopu, če zazna, da je
prožilnik gorilnika pritisnjen.
- 19 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
5.2
Rezanje z ESP-101
1. Vklopite napajalni kabel in vklopite stikalo ob omrežni vtičnici (ali podobno).
2. Preverite, ali je kompresor priklopljen na napajalnik.
3. Vklopite omrežno električno stikalo (preklopite ga v položaj I).
4. Preklopite izbirno stikalo v način preizkusa plina (GAS TEST). Nastavite
regulator tlaka na 550 kPa (80 psi).
5. Preklopite izbirno stikalo v način delovanja (OPERATE).
6. Preklopite procesno izbirno stikalo v normalni način (NORMAL) ali način
zarezovanja (GOUGE).
7. Podrobnejša navodila najdete v uporabniških navodilih za gorilnik.
8. Redno preverjajte glavo gorilnika in jo zamenjajte, če je obrabljena ali
poškodovana.
9. Redno preverjajte tudi kabel gorilnika. Če na kablu odkrijete zareze, ki segajo
skozi oklop ali izolacijo vodnikov, je treba kabel zamenjati.
6
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je omrežna napajalna napetost izključena zunaj in je napajanje
stroja onemogočeno. Pred pregledom napajalnika oziroma pred deli na njem
izključite stikalo ob stenski vtičnici.
OPOZORILO!
V ceveh za komprimiran zrak se lahko nabere voda ali olje. Prvi curek zraka vedno
usmerite proč od opreme in tako preprečite morebitno škodo.
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
Če oprema ne deluje pravilno, delo takoj prekinite in poiščite vzrok težave.
Vzdrževalna opravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe. Opravila na
električnih delih lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni električarji. Ne pustite, da
bi opremo preverjale, čistile ali popravljale osebe, ki niso ustrezno usposobljene.
Uporabljajte samo priporočene nadomestne dele.
- 20 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
6.1
Pregledovanje in čiščenje
Naslednje točke na napajalniku redno preverjajte in/ali čistite.
1. Preverite povratni kabel na obdelovanec.
2. Preverite, ali je ozemljitveni priključek obdelovanca trdno priklopljen na
ozemljitev ogrodja napajalnika.
3. Preverite toplotni ščitnik gorilnika. Poškodovan ščitnik zamenjajte.
4. Dnevno preverjajte obrabljenost elektrode in šobe. Odstranite žlindro, po potrebi
zamenjajte elektrodo in šobo.
5. Preverite, da kabli in cevi niso poškodovani ali prepognjeni.
6. Preverite trdnost vseh konektorjev in ozemljitvenih sponk. OPOMBA! V ceveh za
komprimiran zrak se lahko nabere voda. Prvi curek zraka vedno usmerite proč
od opreme in tako preprečite morebitno škodo.
7. Poskrbite, da so izklopljena vsa električna napajanja. S suhim, čistim
komprimiranim zrakom pod nizkim tlakom spihajte notranjost napajalnika; pri tem
uporabljajte zaščitna očala in obrazno masko.
8. Redno izpuščajte kakršno koli vodo iz filtra pod regulatorji zraka.
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN Prepričajte se, da je
omrežna napajalna napetost izključena zunaj. Pred pregledom napajalnika oziroma
pred deli na njem izključite stikalo ob stenski vtičnici.
OPOZORILO!
Pri delovanju opreme za rezanje s plazmo so prisotne zelo visoke napetosti, ki
lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Če so med delom pokrovi
sneti, bodite zelo previdni.
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
- 21 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
Vrsta napake
Ukrep
S
Ni obloka.
S
S
S
Tok se med rezanjem prekine.
S
Preverite, ali je omrežno stikalo napajalnika
vključeno.
Preverite, ali so dovodni in povratni kabli
pravilno priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali je sprožena zaščita pred
pregrevanjem (to označuje lučka na sprednji
strani napajalnika).
Preverite omrežne varovalke za napajalnik.
Zaščita pred pregrevanjem se sproža pogosto.
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za napajalnik (tj., da ga ne
preobremenjujete).
Slabo rezanje.
S
Preverite, ali so dovodni in povratni kabli
pravilno priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite omrežne varovalke za napajalnik.
S
S
S
Če napake ne morete ugotoviti, izklopite omrežno napajanje, odprite napravo ter
vizualno preverite vse dele in električne vodnike. Bodite pozorni na nabrekle ali
puščajoče kondenzatorje in na druge znake poškodb ali spremembe barve.
7.1
Kode napak
Koda Problem
Vzrok
Rešitev
1
Omrežna napetost, prazni
tek +/– 15 %.
Omrežna napajalna napetost
je previsoka ali prenizka
glede na nazivno napetost.
Preverite omrežno napetost.
2
Omrežna napetost, rezanje
+/– 20 %.
Omrežna napajalna napetost
je med rezanjem previsoka
ali prenizka glede na nazivno
napetost.
Preverite omrežno napetost.
3
Delovna prednapetost, +/–
15 V prednapetosti na
razdelilniku.
Transformator delovnega
Preverite transformator in
toka delovnim tokokrogom ne krmilno ploščo.
dovaja pravilne napetosti.
4
Stikala toplotne zaščite.
Stikala sprožena – oprema
pregreta.
Pustite, da se oprema ohladi.
Preverite, ali ima zadostno
prezračevanje.
5
Tlak.
Tlak zraka je zunaj
dovoljenega območja.
Preverite dovod
komprimiranega zraka in
nastavitev tlaka.
6
Oblok se ne vzpostavi.
Oblok se ni mogel
vzpostaviti.
Preverite ozemljitveni vodnik.
7
Presežen je čas za
Pilotni oblok se ni vzpostavil
vzpostavitev pilotnega obloka v predvidenem času, v 5
(pribl. 5 sekund).
sekundah.
Vzpostavitev v 5 sekundah.
8
Napaka na gorilniku.
Preverite/zamenjajte
potrošne dele.
Elektroda se dotika šobe (ni
je mogoče odmakniti)
- 22 bp05dv3
© ESAB AB 2010
SI
Koda Problem
Vzrok
Rešitev
10
Problem s priklopom.
Do tega problema pride
Preverite kabelsko povezavo
predvsem takrat, kadar ni
med kartico tipala toka in
priklopljeno Hallovo tipalo.
krmilno kartico.
Preverite morebitni kratek
stik med šobo in
obdelovancem.
Odstranite morebitne ostanke
materiala s sprednjega dela
gorilnika.
11
Nadtok na primarni strani.
Napaka pretvornika.
Pošljite napravo v popravilo
na pooblaščeni servis.
12
Izpad faze, izklop.
Izpadla je faza na primarni
strani (omrežno napajanje).
Preverite omrežne varovalke
za napajalnik.
13
Napaka napetosti v praznem
teku.
Med samodejnim preizkusom Pošljite napravo v popravilo
potrošnih delov sistem ni
na pooblaščeni servis.
zaznal niti napetosti niti toka.
14
Pregretje v okrovu naprave.
Temperatura je višja od
dovoljene temperature med
delovanjem.
Preverite prezračevanje okoli
naprave.
Preverite odprtine za hladilni
zrak in odstranite morebitne
ovire iz njih.
15
Napaka napajanja vodila.
Podnapetost na primarnem
vodilu.
Preverite napajalnik vodila.
20
Ni povratka med preizkusom
potrošnih delov (PIP).
Ob izpustu zraka se bat ne
vrne nazaj.
Preverite/očistite potrošne
dele.
Preverite dovod
komprimiranega zraka.
21
Ni neprekinjene poti toka
med preizkusom potrošnih
delov (PIP).
Bat se ob izklopu dovoda
zraka ni vrnil nazaj.
Preverite/očistite potrošne
dele.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
ESP 101 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Ob naročilu vedno navedite tudi serijsko številko naprave, za katero so namenjeni.
Serijska številka je vtisnjena na napisni ploščici naprave.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
- 23 bp05dv3
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 24 notes
Vezalna shema
- 25 dp05e
© ESAB AB 2010
- 26 dp05e
© ESAB AB 2010
- 27 dp05e
© ESAB AB 2010
ESP-101
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0558 005 215 Plasma cutting
ESP-101
0463 152 086 Instruction manual RU
ESP-101
Notes
380 V, 400 V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp05o
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising