ESAB | MEI 10 | Instruction manual | ESAB MEI 10 User manual

ESAB MEI 10 User manual
HU
MEI 10
Kezelési utasítások
0444 215 101 HU 20110803
Valid for serial no. 022-xxx-xxxx
-2-
1 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Orsótartó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 BEÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
A szerszámkód megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hegesztőhuzal cseréje/behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Tisztítás és csere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 TARTALÉK ALKATRÉSZ RENDELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÉRETRAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
8
10
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-3-
HU
1
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
hegesztőkészülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos
előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztőkészülék
működését. A hegesztőkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a
készüléket üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
S a hegesztőkészülék működésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védőeszközök
S Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
tűzálló védőruhát és a védőkesztyűket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
dqa9d1ua
-4© ESAB AB 2006
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésveszélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hegesztéskor
és vágáskor. Tartsa be a biztonsági előírásokat melyek a gyártó figyelmeztető szövegeire
épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a berendezést.
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves
védőberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a füsttől.
S
Szellőztessen és szivassa el a füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztő pajzsot és viseljen védőöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatvétel előtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el és ismerje meg a
használati útmutatót a hálózatra kapcsolás és a
használatbavétel előtt.
VIGYÁZAT!
“Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol
a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
potenciális nehézséget okozhat “Class A" osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével
újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy tájékoztatást szerezzen a
jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB forgalmazóhoz.
dqa9d1ua
-5© ESAB AB 2006
HU
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
2
BEVEZETÉS
Szerelje föl a MEI 10 huzaladagoló egységet az ESAB PRB illetve PRC
csőhegesztőjére.
A huzalelőtoló-egység többféle változatban áll rendelkezésre, lásd az 13 oldalt.
2.1
Orsótartó
A szerszámon elhelyezkedő orsótartó úgy van kialakítva, hogy a cső középpontja
felé hajoljon, és ezáltal csökkentse a szerszám külső méretét a hegesztés során.
Az orsótartó két állásba pattintható.
A 33-90 és 60-170 méretek alkalmazása esetén van egy terület a körülbelüli
beállítás számára. Ennél a beállításnál a csavar (1) meglazítása szükséges.
1
3
MŰSZAKI ADATOK
MEI 10
Tartozékhuzal j:
Acél
Alumínium
0,8 mm
0,8 - 1,0 mm
Huzaladagolási sebesség
0,1 - 1,0 m/perc
Üzemi hőmérséklet
-10-től +40° C-ig
Súly (huzaldob és kábel nélkül)
0,5 kg
Motor
Névleges feszültség
Váltás
Váltótényező
24 V DC
159:1
300 Nmm
Kódoló
16 impulzus/r
Folyamatosan szintezett hangnyomás
52 dB
dqa9d1ua
-6© ESAB AB 2006
HU
4
BEÁLLÍTÁS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
FIGYELEM!
Forgó alkatrészek becsípési veszélyt jelentenek, legyen óvatos
4.1
A szerszámkód megadása
Megjegyzés! Az 5.1 fejezet csak az LTP és LTS áramforrással együtt a PRB/PRC-re
telepített MEI 10-re vonatkozik.
A PRB/PRC szerszámkód kiválasztása esetén a MEI 10 adagolóegység 2,9-szer
lassabban dolgozik.
Hogy ezt elkerülje, válassza a PRD/beállítás pontot a Csatlakoztatott szerszám
kiválasztása menüben.Az almenüben választható:
Előre beállított
PRB, PRC
√
Forgáshossz
PRB/PRC 17-49
36900
PRB/PRC 33-90
55350
PRB/PRC 60-170
93726
Skálaegység, huzaladagolás
79295
A további utasításokat lásd a programozási kézikönyvben.
4.2
A hegesztőhuzal cseréje/behelyezése
Huzalcsere esetén kövesse az alábbi utasításokat.
S
S
S
S
S
S
S
Lazítsa meg a csavart (1),
Egyenesítse ki a huzalvezetőt (2).
A leállítócsavart (3) befelé csavarva lazítsa meg a nyomóhengert (4).
Reszelje le a beosztást és egyenesítse ki a hegesztőhuzal végét.
Vezesse be kézzel a hegesztőhuzalt.
Csatlakoztassa újra a huzalvezetőt és húzza meg a csavart (1).
Engedje vissza a nyomóhengert a leállítócsavarral (3).
dqa9d1ua
-7© ESAB AB 2006
HU
5
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági előírások a 4.
oldaltól olvashatók. Mielőtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
A PRB és PRC 17-170 csőhegesztők üzemeltetését lásd az alábbi kézikönyvekben,
ásd a vonatkozó használati útmutatókat.
6
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható működéshez.
FIGYELEM!
Semmiféle garancia nem érvényes, ha a garanciaidő alatt a vevő maga próbálkozik
esetleges hiba elhárítával.
6.1
Tisztítás és csere
A megbízható és biztonságos üzemeltetés érdekében kövesse az alábbi
utasításokat.
Az adagolóorsó (1) körül lévő terület megtisztításához illetve az orsó esetleges
cseréjéhez.
S
S
S
A leállítócsavart (3) befelé csavarva lazítsa meg a nyomóhengert (2), és
távolítsa el a csavarokat (4). FIGYELEM! Ügyeljen a távközalátétekre (5).
Huzalvezető, fej illetve huzalbefogófej cseréjénél csavarozza szét a részeket.
A huzalvezetőt kés (ne fogó) segítségével vágja megfelelő hosszúságúra.
2
3
1
5
4
7
TARTALÉK ALKATRÉSZ RENDELÉS
A MEI 10 kialakítása és tesztelése az EN 12100-2 és az EN 60974-10 nemzetközi és
európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végző szerviz feladata annak
ellenőrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerelő
végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
dqa9d1ua
-8© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
-9-
Méretrajz
PRB 17-49/ PRC 17-49
PRB 33-90/ PRC 33-90
R = D/2+65
if D > 80
R = 104
if D < 80
dqa9m11a
- 10 © ESAB AB 2006
PRB 60-170/ PRC 60-170
PRB 17-49/ PRB 33-90/ PRB 60-170/ PRC 17-49/ PRC 33-90/ PRC 60-170
dqa9m11a
- 11 © ESAB AB 2006
Kapcsolási rajz
dqa9e11a
- 12 © ESAB AB 2006
MEI 10
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0444 211 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 17-49, PRC 17-49 with AVC*
0444 212 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 33-90, PRC 33-90 with AVC*
PRC 33-90 with AVC* and weaving
0444 213 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 60-170, PRC 60-170 with AVC*
PRC 60-170 with AVC* and weaving
0444 215 990
Spare parts list
AVC*
Automatic arc length regulation with the aid of arc voltage.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dqa9o11a
- 13 -
Edition
20110803
© ESAB
AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 14 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising