ESAB | MEI 10 | Instruction manual | ESAB MEI 10 Instrukcja obsługi

ESAB MEI 10 Instrukcja obsługi
PL
MEI 10
Instrukcja obsługi
0444 215 101 PL 20110803
Valid for serial no. 022-xxx-xxxx
-2-
1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Uchwyt szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
Wprowadzanie kodów narzędziowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana/zakładanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 Eksploatacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
6.1
Czyszczenie i wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 Zamawianie częŚci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYSUNEK WYMIAROWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S odpowiednich środków ostrożności
S spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
dqa9d1oa
-4-
© ESAB AB 2006
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne
środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązująymi na twoism stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTROŻNIE!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
dqa9d1oa
-5-
© ESAB AB 2006
PL
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym.
ESAB może dostarczać wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i akcesoriów.
2
WSTĘP
Podajnik drutu MEI 10 montowany jest na produkowanych przez ESAB urzšdzeniach
PRB lub PRC, służšcych do spawania rur.
Podajnik drutu występuje w wielu wariantach - patrz strona 13.
2.1
Uchwyt szpuli
Uchwyt szpuli w urzšdzeniu jest tak skonstruowany, aby był on nachylony w kierunku
Środka rury, co zmniejsza wymiar zewnętrzny narzędzia podczas spawania.
Uchwyt szpuli ma dwa położenia zaporowe.
W razie stosowania wymiarów 33-90 i 60-170 istnieje obszar regulacji wstępnej. Przy
regulacji należy odkręcić Śrubę (1).
1
3
DANE TECHNICZNE
MEI 10
Drut j:
Stal
Aluminium
0,8 mm
0,8 - 1,0 mm
PrędkoŚć podawania drutu
0,1 - 1,0 m/min
Temperatura pracy
-10 do +40° C
Masa (bez szpuli drutu i kabla)
0,5 kg
Silnik
Napięcie nominalne
Przełożenie
Moment przełożenia
24 V pr du sta ego
159:1
300 Nmm
Urzšdzenie kodujšce
16 impulsów/obr
Permanentnie równoważone ciŚnienie akus­
tyczne
52 dB
dqa9d1oa
-6-
© ESAB AB 2006
PL
4
INSTALACJA
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
OSTRZEŻENIE!
Elementy obrotowe - niebezpieczeństwo wypadku! Zachowaj jak
największą ostrożność!
4.1
Wprowadzanie kodów narzędziowych
Uwaga! Rozdziaľ 5.1 dotyczy tylko podajnika drutu MEI 10 zainstalowanego na gľowicy
spawalniczej PRB/PRC wraz ze źródľami prądu LTP i LTS.
Podajnik MEI 10 pracuje o 2,9 razy za wolno w przypadku wybrania kodu
narzędziowego dla PRB/PRC.
W celu uniknięcia powyższego, wybierz PRD/dopasuj w menu “Wybór
podłšczonego narzędzia“.
W podmenu można wybrać:
PRB, PRC
√
PRB/PRC 17-49
36900
PRB/PRC 33-90
55350
PRB/PRC 60-170
93726
Czynnik skalowania, podawanie drutu
79295
OdnoŚnie dalszych wskazówek patrz “Podręcznik programowania“.
Nastawa fabryczna
DługoŚć obrotów
4.2
Wymiana/zakładanie drutu
Przy wymianie drutu należy stosować się do poniższej instrukcji.
S
S
S
S
S
S
S
Odkręcić Śrubę (1).
Wyprostować prowadnik drutu (2).
Poluzować kółko naciskowe (4) wkręcajšc Śrubę oporowš (3).
Opiłować i wyprostować końcówkę drutu.
Włożyć ręcznie drut.
Podłšczyć z powrotem prowadnik drutu i dokręcić Śrubę (1).
Uwolnić z powrotem kółko naciskowe za pomocš Śruby oporowej (3).
dqa9d1oa
-7-
© ESAB AB 2006
PL
5
EKSPLOATACJA
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
OdnoŚnie eksploatacji urzšdzeń do spawania rur, PRB i PRC 17-170, patrz niżej
wymienione podręczniki, patrz odpowiednie instrukcje.
6
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest ważna celem zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
6.1
Czyszczenie i wymiana
W celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji należy stosować się do
poniższych instrukcji.
W celu oczyszczenia powierzchni wokół kółka podajnika (1) lub ewentualnej jego
wymiany:
S
Poluzować kółko naciskowe (2) wkręcajšc Śrubę oporowš (3), a następnie wyjšć
Śruby (4). Uwaga! Nie zgubić podkładek odległoŚciowych (5).
S
Przy wymianie prowadnika drutu, złšczek lub nasadki drutu należy rozkręcić
poszczególne częŚci.
S
Przycišć prowadnik drutu do odpowiedniej długoŚci za pomocš noża (nie
obcęgów).
2
3
1 5
4
dqa9d1oa
-8-
© ESAB AB 2006
PL
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
MEI 10 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i europejską
normą EN 12100-2 i EN 60974-10. Obowiązkiem jednostki serwisowej dokonującej
serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w dalszym ciągu odpowiada
wymienionym normom.
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
dqa9d1oa
-9-
© ESAB AB 2006
Rysunek wymiarowany
PRB 17-49/ PRC 17-49
PRB 33-90/ PRC 33-90
R = D/2+65
if D > 80
R = 104
if D < 80
dqa9m11a
- 10 -
© ESAB AB 2006
PRB 60-170/ PRC 60-170
PRB 17-49/ PRB 33-90/ PRB 60-170/ PRC 17-49/ PRC 33-90/ PRC 60-170
dqa9m11a
- 11 -
© ESAB AB 2006
Schemat
dqa9e11a
- 12 -
© ESAB AB 2006
MEI 10
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0444 211 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 17-49, PRC 17-49 with AVC*
0444 212 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 33-90, PRC 33-90 with AVC*
PRC 33-90 with AVC* and weaving
0444 213 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 60-170, PRC 60-170 with AVC*
PRC 60-170 with AVC* and weaving
0444 215 990
Spare parts list
AVC*
Automatic arc length regulation with the aid of arc voltage.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dqa9o11a
- 13 -
Edition
20110803
© ESAB
AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 14 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising