ESAB | MEI 10 | Instruction manual | ESAB MEI 10 Användarmanual

ESAB MEI 10 Användarmanual
SE
MEI 10
Bruksanvisning
0444 215 101 SE 20110803
Valid for serial no. 022-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Bobinhållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
4.2
Angivande av verktygskod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte/införande av tillsatstråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
6.1
Rengöring och byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
-4dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
-5dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
SE
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk
och / eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en
återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information
om godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INTRODUKTION
Trådmatarenheten MEI 10 monteras på ESAB:s rörsvetsverktyg PRB eller PRC.
Trådmatarenheten finns i flera varianter, se sidan 13.
2.1
Bobinhållare
Bobinhållaren på verktyget är konstruerad så att den vinklas in mot centrum på röret,
detta för att minska verktygets yttermått vid svetsning.
Bobinhållaren har två snäpplägen.
Vid användning av storlekarna 33-90 och 60-170 finns det ett område för
grovinställning. Vid denna inställning måste man lossa på skruven (1).
1
-6dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
SE
3
TEKNISKA DATA
MEI 10
Tillsatstråd Ø:
Stål
Aluminium
0,8 mm
0,8 - 1,0 mm
Trådmatningshastighet
0,1 - 1,0 m/min
Arbetstemperatur
-10 till +40° C
Vikt (utan trådtrumma och kabel)
0,5 kg
Motor
Nominell spänning
Utväxling
Växel moment
24 V DC
159:1
300 Nmm
Encoder
16 pulser/r
Kontinuerligt avvägt ljudtryck
52 dB
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
4.1
Angivande av verktygskod
Notera! Kapitel 5.1 gäller endast för MEI 10 monterade på PRB/PRC ihop med
strömkällorna LTP och LTS.
MEI 10 går 2,9 gånger för långsamt om man väljer verktygskod för PRB/PRC.
För att undvika detta, välj PRD/anpassa i menyn VÄLJ ANSLUTET VERKTYG.
I undermenyn väljer man:
Förinställt
Rotationslängd
√ PRB, PRC
PRB/PRC 17-49
PRB/PRC 33-90
PRB/PRC 60-170
Skalfaktor, trådmatning
36900
55350
93726
79295
För vidare anvisningar se programmeringsmanualen.
-7dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
SE
4.2
Byte/införande av tillsatstråd
Följ nedanstående instruktioner vid trådbyte.
S
Lossa på skruven (1).
S
Räta ut trådledaren (2).
S
Lätta på tryckrullen (4) genom att skruva in stoppskruven (3).
S
Fila bort grader och räta ut änden på tillsatstråden.
S
Mata för hand in tillsatstråden.
S
Återanslut trådledaren och drag åt skruven (1).
S
Släpp tillbaka tryckrullen med stoppskruven (3).
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
För drift av rörsvetsverktyg PRB och PRC 17-170, se respektive manualer.
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
-8dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
SE
6.1
Rengöring och byte
Följ nedanstående instruktioner för tillförlitlig och säker drift.
För att göra rent i utrymmet runt matarrullen (1) eller eventuellt byta ut den.
S
Lätta på tryckrullen (2) genom att skruva in stoppskruven (3) och ta bort
skruvarna (4). OBS! Håll uppsikt över distansbrickorna (5).
S
Skruva isär delarna vid byte av trådledare, nipplar eller trådmunstycke.
S
Kapa trådledaren till lämplig längd med en kniv (ej tång).
2
3
1
5
4
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
MEI 10 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard EN 12100-2 och EN 60974-10. Efter utförd service eller reparation åligger
det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från den
ovan nämnda standarden.
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
-9dqa9d1sa
© ESAB AB 2006
Måttskiss
PRB 17-49/ PRC 17-49
PRB 33-90/ PRC 33-90
R = D/2+65
if D > 80
R = 104
if D < 80
- 10 dqa9m11a
© ESAB AB 2006
PRB 60-170/ PRC 60-170
PRB 17-49/ PRB 33-90/ PRB 60-170/ PRC 17-49/ PRC 33-90/ PRC 60-170
- 11 dqa9m11a
© ESAB AB 2006
Schema
- 12 dqa9e11a
© ESAB AB 2006
MEI 10
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0444 211 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 17-49, PRC 17-49 with AVC*
0444 212 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 33-90, PRC 33-90 with AVC*
PRC 33-90 with AVC* and weaving
0444 213 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 60-170, PRC 60-170 with AVC*
PRC 60-170 with AVC* and weaving
0444 215 990
Spare parts list
AVC*
Automatic arc length regulation with the aid of arc voltage.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 13 dqa9o11a
Edition
20110803
© ESAB
AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 14 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising