ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i Kasutusjuhend

ESAB Tig 4000i Kasutusjuhend
FI
Aristo
Tig 4000i
Käyttöohjeet
0458 640 301 FI 20110720
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx.
950-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko-ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
6 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarvittaessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuosittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-4bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
-5bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
2
JOHDANTO
Tig 4000i –hitsausvirtalähde soveltuu TIG-hitsaukseen ja päällystetyillä elektrodeilla
suoritettavaan hitsaukseen (puikkohitsaus).
Huomautus!Tässä käyttöohjeessa on selostettu jäähdytyslaitteella varustettu Tig
4000i –virtalähde.
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 21.
2.1
Varusteet
Tig 4000i–virtalähteen mukana toimitetaan, 5 m maadoituskaapelin, käyttöohje
virtalähdettä ja ohjauspaneelia varten.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta www.esab.com.
2.2
Ohjauspaneeli
Hitsausvirtalähteen mukana toimitetaan joku seuraavista ohjauspaneeleista:
S
TA4-ohjauspaneeli
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään painikkeilla ja
näytön symbolien avulla.
S
TA6-ohjauspaneeli
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään painikkeilla ja
näytön tekstiviestien avulla.
Ohjauspaneelit on kuvattu tarkemmin erillisessä käyttöohjeessa.
-6bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
3
TEKNISET TIEDOT
Tig 4000i
Verkkojännite
400 V, $10 %, 3∼ 50 Hz
Verkkosyöttö
Ssc min 2,0 MVA
Ensiövirta
Imaks. TIG
Imaks. puikkohitsaus
20 A
27 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 mi­
nuuttia hitsauksen jälkeen
Säätöalue
(TIG)
(puikkohitsaus)
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
Sallittu kuormitus puikkohitsauksessa
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
60 W
8-60 V / 4-400 A
16 - 400 A
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,90
Hyötysuhdemaksimivirralla
86 %
Tyhjäkäyntijännite U0 maks.
ilman VRD-toimintoa 1)
U0L “Live TIG”, VRD-toiminto deaktivoitu 2)
MMA, VRD-toiminto deaktivoitu 2)
VRD-toiminto aktivoitu 2)
78 - 90 V
60 V
58 V
< 35 V
Käyttölämpötila
-10 – + 40 ° C
Kuljetuslämpötila
-20 – +55 ° C
Mitat, pxlxk
jäähdytyslaitteen kanssa
625 x 394 x 496
625 x 394 x 776
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynti
<70 db (A)
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
61,5 kg
81,5 kg
Eristysluokka
H
Kotelointiluokka
Käyttöluokka
IP 23
1) Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä ei ole VRD-erittelyä.
2) Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä on VRD-erittely. VRD-toiminto selostetaan ohjauspaneel­
in käyttöohjeessa, jos paneelissa on tämä toiminto.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
-7bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Verkkosyöttö, Ssc min.
Pienin sallittu oikosulkuteho verkossa IEC 61000-3-12 mukaisesti.
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2,0 kW 40 ° C asteen lämpötilaerolla ja 1,0 l/min
virtaamalla.
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 %monoetyleeniglykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
Liitettävien vesijäähdytteisten
hitsauspistoolien/polttimien enimmäismäärä
kaksi MIG-hitsauspistoolia tai
yksi TIG-poltin ja yksi MIG-hitsauspistooli
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huom!
Sähköverkolle asetettavat vaatimukset
Suuritehoinen laite voi verkosta ottamansa suuren virran johdosta vaikuttaa verkkojännitteeseen
epäsuotuisasti. Joillakin laitetyypeillä saattaa lisäksi olla liitäntärajoituksia tai vaatimuksia koskien
suurinta sallittua verkkoimpedanssia tai pienintä vaadittua ottotehoa yleisen sähköverkon
liitäntäpisteessä (ks. tekniset tiedot). Sellaisissa tapauksissa laitteen käyttäjän velvollisuus on
tarkistaa (tarvittaessa sähköntoimittajalta), voiko kyseisen laitteen liittää verkkoon.
4.1
Nostaminen
Virtalähteen kanssa
Vaunun ja virtalähteen kans­
sa
Vaunun 2 ja virtalähteen
kanssa
-8bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
4.2
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo- ja poistoaukkojen
edessä.
4.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
Tig 4000i
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta-ala mm2
Vaihevirta I1eff
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
50 Hz
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
Huomautus!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät
on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
-9bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
5.1
Liitännät ja valvontalaitteet
1
3
4
TIG-pistoolista tulevan jäähdytysnesteen
liitäntä, PUNAINEN
Hitsauspistooliin menevän jäähdytysneste­
en liitäntä, varustettu sulkuventtiilillä, SINI­
NEN
Jäähdytysnesteen täyttöaukko
Maadoituskaapelin (+) liitäntä
5
6
Kauko-ohjaus liitäntä
Hitsauskaapelin (–) liitäntä
13
14
7
Hitsauspistoolista tulevan käynnistyssig­
naalin liitäntä
TIG-pistooliin menevän kaasun liitäntä
15
2
8
5.2
9
Virtakytkin 0 / 1 / START
10
Valkoinen virran merkkivalo
11
12
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
Ohjauspaneeli
(katso kyseinen käyttöohje)
Kaasuletkun liitäntä
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä täs­
sä mallissa
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä täs­
sä mallissa
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (9) asentoon “START”.
Virtakytkin palautuu asentoon “1”, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon “START”.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon “0”.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
- 10 bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
5.3
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alla 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
5.4
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat
automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
5.5
Jäähdytyslaite
Jäähdytysnesteen sulkuventtiili
Jäähdytyslaite on varustettu sulkuventtiilillä, joka tunnistaa sen, onko vesiletkut
liitetty.
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-pistooli, virtakytkimen on
oltava asennossa “0” (kiinni).
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-pistooli, vesipumppu
käynnistyy automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon
“START” ja hitsaus aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5
minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Kun käyttäjä käynnistää hitsauksen painamalla pistoolin kosketinta, virtalähde
syöttää jännitteen elektrodiin ja vesipumppu käynnistyy.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
merkkivalo syttyy. Virtausvartija on lisävaruste.
5.6
Kauko-ohjaus
Aristo-koneissa yhdennetyllä säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai
suurempi, jotta kaukosäädin toimisi oikein.
Kun kauko-ohjain on kytkettynä, virtalähde ja langansyöttöyksikkö ovat
kauko-ohjaustilassa eivätkä painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja
voidaan ohjata vain kauko-ohjaimella.
Kun kauko-ohjainta ei käytetä, pitää kauko-ohjain kytkeä irti virtalähteestä/langan­
syöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa ne jäävät kauko-ohjaustilaan.
TIG-pulssihitsauksessa kauko-ohjauksella säädetään pulssivirtaa.
Lisätietoja kauko-ohjauksen käytöstä on säätöpaneelin käyttöohjeessa.
- 11 bt23d1xa
© ESAB AB 2001
AH 0935
FI
- 12 bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
6
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Suojalevyt saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.1
Päivittäin
Seuraavat kunnossapitotoimet pitää suorittaa päivittäin.
S
Tarkasta, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnossa. Kiristä tarvittaessa ja
vaihda vialliset osat.
S
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja virtaus. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
6.2
S
Tarvittaessa
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Jäähdytysilman tulo- tai poistoaukon tukkeutuminen saattaa aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen
S
S
Puhdista pölysuodatin
S
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin
(1).
S
Käännä ritilä (2) ulos.
S
Irrota pölysuodatin (3).
S
Puhalla puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
S
Aseta pölynsuodattimen
pienireikäinen puoli ritilää (2) vasten
(poispäin virtalähteestä).
S
Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin paikalleen.
Täytä jäähdytysneste
Jäähdytysnesteeksi suositellaan ESABin valmista
jäähdytysnesteseosta, katso lisävarusteet sivulla 21.
S
Täytä jäähdytysnestettä, kunnes pinta on
täyttöputken puolivälissä.
- 13 bt23d1xa
© ESAB AB 2001
FI
HUOMAA!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
6.3
Vuosittain
Seuraavat kunnossapitotoimet pitää suorittaa vähintään kerran vuodessa.
S
S
S
Puhdistaminen liasta ja pölystä. Puhalla virtalähde puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
Vaihda jäähdytysneste. Huuhtele letkut ja säiliö puhtaalla vedellä.
Tarkasta tiivisteet, kaapelit ja liitännät. Kiristä tarvittaessa ja vaihda vialliset osat.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit ovat oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Tig 4000i on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
60974-1, /-2, /-3 ja 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on
ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mai­
nitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 14 bt23d1xa
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
Johdotuskaavio
- 16 bt23e11a
© ESAB AB 2001
- 17 bt23e11a
© ESAB AB 2001
Cooling unit
- 18 bt23e11a
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Tilausnumerot
1.
Ordering no.
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 884
0458 630 885
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Type
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA6
AristoRTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristoRTig
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
AristoR
AristoR
Notes
with cooling unit
with cooling unit
4000i
TA4
TA6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bt23o11a
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Varaosaluettelo
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba37s
- 20 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Lisävarusteet
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
For CAN based TIG equipment
bt23a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
bt23a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 23 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising