ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i Instrukcja obsługi

ESAB Tig 4000i Instrukcja obsługi
PL
Aristo
Tig 4000i
Instrukcja obsługi
0458 640 301 PL 20110720
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx.
950-xxx-xxxx
-2-
1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
5 DZIAŁANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Połączenia i sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie źródła zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie wentylatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłodnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urządzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
12
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Codziennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W razie potrzeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 WYSZUKIWANIE USZKODZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S odpowiednich środków ostrożności
S spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
bt23d1oa
-4-
© ESAB AB 2001
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne
środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązująymi na twoism stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
OSTROŻNIE!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym.
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
bt23d1oa
-5-
© ESAB AB 2001
PL
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
ESAB może dostarczać wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i akcesoriów.
2
WSTĘP
Tig 4000i to źródło zasilania dla spawania TIG, które można także stosować do
spawania MMA. esabozas
NB: Niniejsza instrukcja opisuje Tig 4000i z chłodnicą.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie 21.
2.1
Wyposażenie
Tig 4000i jest wyposażone w 5 m kabla powrotnego, instrukcje źródła zasilania i
panelu sterowania.
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej
www.esab.com.
2.2
Panel sterowania
Źródło zasilania wyposażone jest w jeden z następujących paneli sterowania:
S
Panel TA4
Z pokrętłem do regulacji prądu. Inne parametry sterowane są przyciskami z
symbolami na wyświetlaczu.
S
Panel TA6
Z pokrętłem do regulacji prądu. Inne parametry sterowane są przyciskami z
tekstem na wyświetlaczu.
Szczegółowe opisy paneli sterowania znajdują się w oddzielnych instrukcjach.
bt23d1oa
-6-
© ESAB AB 2001
PL
3
DANE TECHNICZNE
Tig 4000i
Napięcie sieciowe
400 V, $10%, 3∼ 50 Hz
Zasilanie sieciowe
Ssc min 2,0 MVA
Prąd pierwotny Imaks TIG
Prąd pierwotny Imaks MMA
20 A
27 A
Prąd jałowy w trybie oszczędzania energii, 6,5
min. po spawaniu
60 W
Napięcie/zakres prądowy TIG
Napięcie/zakres prądowy MMA
8-60 V / 4-400 A
16 - 400 A
Obciążenie dopuszczalne przy TIG
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Obciążenie dopuszczalne przy MMA
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Współczynnik mocy przy prądzie
maksymalnym
0,90
Wydajność przy prądzie maksymalnym
86 %
Napięcie obwodu otwartego U0 maks.
bez funkcji VRD 1)
U0L “Live TIG”, Funkcja VRD wyłączona 2)
MMA, Funkcja VRD wyłączona 2)
Funkcja VRD włączona 2)
78 - 90 V
60 V
58 V
<35 V
Zakres temperatury pracy
-10 do + 40° C
Temperatura transportu
-20 do +55° C
Wymiary, Dł.x Szer. x Wys.
z chłodnicą
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776
Ciągłe ciśnienie akustyczne, obwodu
otwartego
<70 db (A)
Masa
z chłodnicą
61,5 kg
81,5 kg
Klasa izolacji
H
Klasa obudowy
Klasa zastosowania
IP 23
1) Dotyczy źródełprądu bez specyfikacji VRD na tabliczce znamionowej.
2) Dotyczy źródełprądu ze specyfikacją VRD na tabliczce znamionowej.Funkcja VRD została
wyjaśniona w instrukcji obsługi panelu sterowania, jeśli panel posiada tę funkcję.
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub
ciąć przy określonym obciążeniu nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla 40°C.
Stopień ochrony
IP określa w jakim stopniu urządzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewnątrz
zanieczyszczeń stałych i wodnych. IP23 oznacza, że urządzenie jest przystosowane do pracy w
pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz.
bt23d1oa
-7-
© ESAB AB 2001
PL
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, że urządzenie jest przystosowane do użycia w miejscach,
gdzie występuje zwiększone niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Zasilanie sieciowe, Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
Chłodnica
Zdolność chłodzenia
2,0 kW przy 40° C różnicy temperatur i
przepływie 1,0 l/min
Chłodziwo
50 % woda / 50% glikol monoetylenowy
Ilość cieczy
5,5 l
Maksymalny przepływ wody
2,0 l/min
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia
chłodzonych wodą uchwytów
spawalniczych/uchwytów elektrod
dwa uchwyty spawalnicze MIG lub
jeden uchwyt elektrody TIG i jeden uchwyt
spawalniczy MIG
4
INSTALACJA
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
Uwaga!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
Z powodu poboru prądu pierwotnego z zasilania sieciowego, urządzenia o dużej mocy wpływają na
jakość zasilania sieci energetycznej. Dlatego niektóre typy urządzeń (patrz dane techniczne) mogą
podlegać ograniczeniom lub warunkom przyłącza w zakresie dopuszczalnej impedancji sieci
zasilającej lub wymaganej minimalnej wydajności zasilania w punkcie podłączenia do sieci
publicznej. W takich przypadkach, monter lub użytkownik urządzenia powinien sprawdzić, czy
można je podłączyć, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
4.1
Instrukcja podnoszenia
Ze źródłem zasilania
bt23d1oa
Z wózkiem i źródłem zasilania
-8-
Z wózkiem 2 i źródłem zasilania
© ESAB AB 2001
PL
4.2
Montaż
Źródło zasilania dla spawarek należy umieścić w taki sposób, żeby wloty i wyloty
chłodzącego powietrza nie były zablokowane.
4.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do zasilania
sieciowego o odpowiednim napięciu oraz czy jest
zabezpieczone przez bezpiecznik odpowiedniej wielkości.
Zgodnie z przepisami, należy wykonać ochronne połączenie
uziemiające.
Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłącznia zasilania.
Zalecane wielkości bezpieczników i minimalne obszary okablowania
50 Hz
Tig 4000i
Napięcie sieciowe
Obszar okablowania sieciowego,
mm2
Prąd fazowy, I1eff
Bezpiecznik
Przeciwudarowy
Typ C miniaturowy bezpiecznik
automatyczny (MCB)
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
NB:
Obszary okablowania sieciowego i wielkości bezpieczników pokazane powyżej są
zgodne z przepisami szwedzkimi. Możliwe, że nie będą one odpowiednie w innych
krajach: upewnić się, że obszar okablowania i wielkości bezpieczników są zgodne z
odpowiednimi przepisami lokalnymi.
bt23d1oa
-9-
© ESAB AB 2001
PL
5
DZIAŁANIE
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
5.1
1
Połączenia i sterowanie
3
Połączenie wody chłodzącej z uchwytu
elektrody TIG - CZERWONE
Połączenie z blokadą wodną dla wody
chłodzącej do uchwytu elektrody TIG NIEBIESKI
Wlew wody chłodzącej
4
Połączenie kabla powrotnego (+)
12
5
6
Połączenie dla zdalnego sterowania
Połączenie kabla spawania (-)
13
14
7
Połączenie dla sygnału startowego z
uchwytu elektrody
Połączenie gazu do uchwytu elektrody TIG
15
2
8
5.2
9
10
11
Przełącznik zasilania sieciowego, 0 / 1 /
START
Biała lampka sygnalizacyjna - zasilanie
włączone (ON)
Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna przegrzanie.
Panel sterowania
(patrz odpowiednia instrukcja)
Połączenie węża do gazu
Połączenie wody chłodzącej. Nie
występuje w tym modelu.
Połączenie wody chłodzącej. Nie
występuje w tym modelu.
Włączanie źródła zasilania
Włączyć zasilanie sieciowe, ustawiając przełącznik (9) w pozycji “START". Po
zwolnieniu przełącznika powróci on do pozycji “1".
Jeśli podczas spawania nastąpi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym
zostanie ono przywrócone, źródło zasilania pozostanie wyłączone spod napięcia aż
do ponownego uruchomienia poprzez ręczne ustawienie przełącznika w pozycji
“START".
Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w pozyji “0"
bt23d1oa
- 10 -
© ESAB AB 2001
PL
Czy to w wyniku przerwy w dostawie zasilania czy też z powodu normalnego
wyłączenia zasilania, dane dotyczące spawania zostaną przechowane tak, że będą
dostępne przy następnym uruchomieniu urządzenia.
5.3
Sterowanie wentylatorem
Wentylatory źródła zasilania pracują dodatkowe 6,5 minuty po zatrzymaniu
spawania, a urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii. Zostają one
uruchomione przy ponownym rozpoczęciu spawania.
Wentylatory pracują z prędkością ograniczoną w przypadku prądów spawania o
natężeniu nie przekraczającym 144 A oraz z pełną prędkością w przypadku prądów
o natężeniu wyższym.
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Źródło zasilania wyposażone jest w dwa termiczne, samoczynne wyłączniki
przeciążeniowe, które zadziałają, jeśli temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka,
przerywając prąd spawania i zapalając pomarańczową lampkę wskazującą z przodu
urządzenia. Kiedy temperatura opadnie, nastąpi automatyczny reset wyłączników.
5.5
Chłodnica
Blokada wodna
Chłodnica wyposażone jest w blokadę wodną, która wykrywa, czy węże wody
chłodzącej są podłączone.
Wyłącznik źródła zasilania musi znajdować się w pozycji “0" (wyłączony = Off)
podczas podłączania uchwytu elektrody TIG chłodzonego wodą.
Jeśli uchwyt elektrody TIG chłodzony wodą zostanie podłączony, pompa wodna
włączy się automatycznie po przekręceniu wyłącznika głównego w pozycję “START"
i/lub w chwili rozpoczęcia spawania. Po zakończeniu spawania pompa będzie
pracować przez dodatkowe 6,5 minuty, po czym przełączy się w tryb oszczędzania
energii.
Działanie podczas spawania
W celu rozpoczęcia spawania, spawacz powinien nacisnąć spust uchwytu elektrody.
Źródło zasilania uruchomi uchwyt elektrody, podawanie drutu i pompę wody
chłodzącej.
W celu zatrzymania spawania, spawacz powinien zwolnić spust uchwytu elektrody.
Prąd spawania zostanie przerwany, lecz pompa wody chłodzącej będzie nadal
pracować przez 6,5 minuty, po czym urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania
energii.
Zabezpieczenie przepływu wody
Zabezpieczenie przepływu wody przerywa prąd spawania w przypadku braku
chłodziwa i wyświetla informację o błędzie na panelu sterowania. Zabezpieczenie
przepływu wody jest wyposażeniem dodatkowym.
bt23d1oa
- 11 -
© ESAB AB 2001
PL
5.6
Urządzenie zdalnego sterowania
Urządzenia Aristo ze zintegrowanymi panelami sterowania powinny posiadać
program w wersji 1.21 lub nowszej, aby urządzenie zdalnego sterowania mogło
działać prawidłowo.
Kiedy urządzenie zdalnego sterowania jest podłączone, źródło prądu i podajnik drutu
przechodzą w tryb zdalnego sterowania; przyciski i pokrętła zostają zablokowane.
Wszystkie funkcje można regulować wyłącznie za pomocą zdalnego sterowania.
Jeśli zdalne sterowanie nie będzie używane, urządzenie należy odłączyć od źródła
prądu / podajnika drutu, ponieważ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie
zdalnego sterowania.
W trakcie spawania TIG, wartość prądu impulsowego można zmieniać przy pomocy
zdalnego sterowania.
AH 0935
Dodatkowe informacje dotyczące działania urządzenia zdalnego sterowania znajdują
się w instrukcji obsługi panelu sterowania.
bt23d1oa
- 12 -
© ESAB AB 2001
PL
6
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
Tylko personel posiadający odpowiednią wiedzę elektryczną (autoryzowani
elektrycy) może zdejmować osłony bezpieczeństwa.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
6.1
Codziennie
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać codziennie.
S
Sprawdzać, czy wszystkie kable i przyłącza są sprawne. W razie potrzeby
dokręcać lub wymieniać wadliwe części.
S
Sprawdzać poziom i przepływ wody. W razie potrzeby uzupełniać chłodziwem.
6.2
S
W razie potrzeby
Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu nie są
zablokowane zanieczyszczeniami.
Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowodują przegrzanie.
S
S
Czyszczenie filtra przeciwpyłowego
S
Zdjąć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym (1).
S
Odchylić kratkę (2).
S
Zwolnić filtr przeciwpyłowy (3).
S
Przedmuchać go do czysta
sprężonym powietrzem (przy
zmniejszonym ciśnieniu).
S
Przyłożyć filtr drobniejszą siatką z
boku do kratki (2) (ze źródła prądu).
S
Założyć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym.
Uzupełnianie chłodziwa
Zalecamy stosowanie gotowej mieszaniny chłodzącej
ESAB. Patrz akcesoria na stronie21.
S
bt23d1oa
Uzupełniać chłodziwo, aż sięgnie połowy rury wlotowej.
- 13 -
© ESAB AB 2001
PL
OSTROŻNIE!
Chľodziwo należy traktować jak odpady chemiczne.
6.3
Co rok
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać co najmniej raz w roku.
S
S
S
Usuwać wszelki brud i pył. Przedmuchać źródło prądu do czysta suchym
sprężonym powietrzem (przy zmniejszonym ciśnieniu).
Wymieniać chłodziwo i myć węże i zbiornik wody czystą wodą.
Sprawdzać uszczelki, kable i przyłącza. W razie potrzeby dokręcać lub
wymieniać wadliwe części.
7
WYSZUKIWANIE USZKODZEŃ
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego technika serwisu należy
przeprowadzić następujące sprawdzenia i kontrole.
Typ uszkodzenia
Brak łuku
Działanie
S
S
S
W trakcie spawania wystąpiła
przerwa w dostawie prądu
spawania.
S
S
Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe zostało włączone.
Sprawdzić, czy prąd spawania i kable powrotne zostały
odpowiednio podłączone.
Sprawdzić, czy została ustawiona odpowiednia wartość
prądu.
Sprawdzić, czy zadziałały termiczne, samoczynne wyłączniki
przeciążeniowe (co jest sygnalizowane pomarańczową
lampką na przednim panelu).
Sprawdzić bezpieczniki zasilania sieciowego.
Często zdarza się, że włączają
się termiczne, samoczynne
wyłączniki przeciążeniowe.
S
S
Sprawdzić, czy filtry powietrza nie są zatkane.
Upewnić się, że nie zostały przekroczone dane znamionowe
źródła zasilania (tj. że urządzenie nie jest przeciążone).
Słaba wydajność spawania.
S
Sprawdzić, czy prąd spawania i kable powrotne zostały
odpowiednio podłączone.
Sprawdzić, czy została ustawiona odpowiednia wartość
prądu.
Sprawdzić, czy używane są odpowiednie elektrody.
Sprawdzić bezpieczniki zasilania sieciowego.
S
S
S
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
Tig 4000i są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i
europejską normą 60974-1, /-2, /-3 i 60974-10. Obowiązkiem jednostki serwisowej
dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w dalszym ciągu
odpowiada wymienionym normom.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bt23d1oa
- 14 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
Schemat
bt23e11a
- 16 -
© ESAB AB 2001
bt23e11a
- 17 -
© ESAB AB 2001
Cooling unit
bt23e11a
- 18 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Numer zamówieniowy
1.
Ordering no.
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 884
0458 630 885
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Type
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA6
AristoRTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristoRTig
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
AristoR
AristoR
Notes
with cooling unit
with cooling unit
4000i
TA4
TA6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt23o11a
- 19 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Spis części zapasowych
Item
Ordering no.
SPiSCZĘŚCI ZAPASOWYCH
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba37s
- 20 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Wyposażenie
WYPOSAŻENIE
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
For CAN based TIG equipment
bt23a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
bt23a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising