ESAB | Mig 4000i | Instruction manual | ESAB Mig 4000i Používateľská príručka

ESAB Mig 4000i Používateľská príručka
CZ
Aristo ®
Mig 4000i
Návod k používání
0458 814 301 CZ 20110719
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx,
950-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Pokyny ke zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakončovací odpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení nĕkolika zařízení k podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
5 PROVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Připojení a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání ventilátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chladicí jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednotka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
12
12
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Každý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je-li třeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednou za rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
ba34d1ja
-4© ESAB AB 2001
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
ba34d1ja
-5© ESAB AB 2001
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
2
ÚVOD
Mig 4000i je napájecí jednotka pro svařování MIG/MAG, kterou lze použít také pro
svařování MMA.
Poznámka: Tento návod popisuje Mig 4000i s chladicí jednotkou.
Tento napájecí zdroj je určen pro použití s jednotkami podávání drátu Feed 3004
nebo Feed 4804.
Podrobnosti o příslušenství ESAB k tomuto napájecímu zdroji naleznete na
stranĕ 21.
2.1
Zařízení
Napájecí zdroj se dodává kompletní se zakončovacím odporem, 5m zpĕtného
kabelu a návodem k obsluze.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 4000i
Síové napĕtí
400 V, $10 %, 3∼ 50 Hz
Siťové napáení
Ssc min 2,0 MVA
Primární proud
Imax. MIG/MAG
Imax. MMA
25 A
27 A
Příkon bez zatížení v úsporném režimu, 6,5
min. po svařování
60 W
Rozsah napĕtí/proudu
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
8-60 V / 20-400 A
8- 42 A
16- 400 A
Přípustné zatížení pro MIG/MAG
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 26,5 V
ba34d1ja
-6© ESAB AB 2001
CZ
Mig 4000i
Přípustné zatížení pro MMA
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
400 A / 36 V
320 A / 32,8 V
250 A / 30 V
Účiník při maximálním proudu
0.90
Účinnost při maximálním proudu
86 %
Napĕtí naprázdno U0 max.
MIG/MAG bez funkce VRD 1)
MMA bez funkce VRD 1)
Funkce VRD deaktivována 2)
Funkce VRD aktivována 2)
55 - 70 V
78 - 90 V
58 V
<35 V
Provozní teplota
-10 až +40° C
Přepravní teplota
-20 až +55 ° C
Rozmĕry, dxšxv
s chladicí jednotkou
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Stálý proudovĕ vážený akustický tlak
naprázdno
<70 db (A)
Hmotnost
s chladicí jednotkou
57 kg
77 kg
Třída izolace
H
Třída krytí
IP 23
Třída použití
1) Platí pro napájecí zdroje bez specifikace VRD na typovém štítku.
2) Platí pro napájecí zdroje se specifikací VRD na typovém štítku. Funkce VRD je vysvětlena v ná­
vodu k ovládacímu panelu, pokud je panel touto funkcí vybaven.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Chladicí jednotka
Chladicí výkon
2,0 kW při 40° C teplotního rozdílu a průtoku 1,0
l/min.
Chladivo
50 % voda / 50 % monoetylenglykol
Množství chladiva
5,5 l
Maximální průtočné množství vody
2,0 l/min.
Maximální počet vodou chlazených svařovacích
pistolí/hořáků, které lze připojit
dvĕ svařovací pistole MIG nebo jeden hořák TIG
a jedna svařovací pistole MIG
ba34d1ja
-7© ESAB AB 2001
CZ
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
Pozor!
Požadavky na síťové napájení
Výkonová zařízení mohou v důsledku odebírání primárního proudu ze síťového rozvodu ovlivňovat
kvalitu rozvodné sítĕ. Proto se mohou na nĕkteré typy zařízení (viz technické údaje) vztahovat
omezení ohlednĕ zapojení nebo požadavků, týkající se maximální přípustné síťové impedance
nebo minimálního napájecího výkonu v místĕ rozhraní s veřejnou rozvodnou sítí. V takovém
případĕ je instalační technik nebo uživatel odpovĕdný za to, aby se na základĕ konzultace s
provozovatelem rozvodné sítĕ v případĕ potřeby ujistil, zda lze zařízení připojit.
4.1
Pokyny ke zvedání
S napájecím zdrojem
4.2
S vozíkem a napájecím
zdrojem
S vozíkem 2 a napájecím
zdrojem
Umístĕní
Umístĕte svařovací napájecí zdroj tak, aby jeho vstupním a výstupním otvorům
chladicího vzduchu nic nepřekáželo.
ba34d1ja
-8© ESAB AB 2001
CZ
4.3
Napájení ze sítĕ
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena na správné síové napĕtí,
a zda je jištĕna správnĕ dimenzovaným jištĕním. Připojení na
ochranný vodič musí být provedeno v souladu s příslušnými
předpisy.
Typový štítek s údaji o připojovaném napájení.
Doporučená velikost pojistek a minimální průřezy vodičů
Mig 4000i
Síové napĕtí
Průřezy vodičů napájecího
kabelu, mm2
Fázový proud, I1eff
Pojistka
Pomalá
Typ C MCB
50 Hz
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
Poznámka:
Průřezy vodičů napájecího kabelu a velikosti pojistek, uvedené výše, odpovídají
švédským předpisům. V jiných zemích nemusí být nutnĕ vyhovující: ujistĕte se, že
průřezy vodičů a velikosti pojistek odpovídají příslušným národním předpisům.
4.4
Zakončovací odpor
Aby nedošlo k rušení komunikací, konce sbĕrnice CAN
musí být opatřeny zakončovacími odpory.
Jeden konec sbĕrnice CAN je v ovládacím panelu, který
obsahuje integrovaný zakončovací odpor. Druhý
konec, který je v napájecím zdroji, se musí opatřit
zakončovacím odporem, jak je vpravo znázornĕno.
4.5
Připojení nĕkolika zařízení k podávání drátu
S ovladačem a podavači drátu bez ovládacího panelu lze napájet až čtyři podavače
drátu z jednoho napájecího zdroje.
Lze volit mezi následujícími způsoby zapojení:
S
Jeden hořák TIG a jedna pistole MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
S
Dvĕ pistole MIG
S
Jeden hořák TIG a tři pistole MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
S
Čtyři pistole MIG
ba34d1ja
-9© ESAB AB 2001
CZ
Při svařování vodou chlazenými pistolemi MIG na všech čtyřech podávačích drátu se
doporučuje připojit samostatnou chladicí jednotku pro dvĕ další pistole.
Doporučujeme připojit pistole paralelnĕ.
Dva podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu je nutná připojovací sada, viz příslušenství na
str. 21.
Čtyři podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu jsou nutné dva připojovací sady a další chladicí
jednotka, viz příslušenství na str. 21.
ba34d1ja
- 10 © ESAB AB 2001
CZ
5
PROVOZ
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1
Připojení a ovládací prvky
1
Připojení chladicí vody. U tohoto modelu
není použito.
8
Bílá kontrolka - Napájení ZAP
2
Připojení chladicí vody. U tohoto modelu
není použito.
9
Oranžová kontrolka - Přehřátí
3
Plnicí otvor chladicí vody
10
Připojení ovládacího kabelu do jednotky
podávání drátu nebo zakončovacího
odporu
4
Připojení svářecího kabelu (+) (svařování
MMA)
11
Připojení svářecího proudu do jednotky
podávání drátu
5
Připojení dálkového ovládání
12
Připojení chladicí vody do jednotky
podávání drátu - MODRÉ
6
Připojení zpĕtného kabelu (-)
13
Připojení chladicí vody z jednotky
podávání drátu - ČERVENÉ
7
Hlavní síový vypínač, 0 / 1 / START
14
Pojistka pro napájeci napĕtí podavače
drátu, 42 V
ba34d1ja
- 11 © ESAB AB 2001
CZ
5.2
Zapínání napájecího zdroje
Zapnĕte síové napájení otočením vypínače (7) do polohy "START". Uvolnĕte
vypínač a ten se vrátí do polohy "1".
Když se síové napájení bĕhem svařování vypne a pak zase obnoví, napájecí zdroj
zůstane bez napĕtí, dokud se vypínač znovu ručnĕ nenatočí do polohy "START".
Jednotku vypnĕte natočením vypínače do polohy "0".
Když dojde k výpadku napájení nebo se napájecí zdroj vypne normálním způsobem,
data svařování zůstanou uložena, takže budou při příštím spuštĕní jednotky k
dispozici.
5.3
Ovládání ventilátoru
Ventilátory napájecího zdroje pokračují v chodu 6,5 minuty po ukončení svařování, a
pak se jednotka přepne do úsporného režimu. Ventilátory se opĕt zapnou, jakmile
znovu začne svařování.
Při svářecích proudech do 144 A ventilátory bĕží ve snížených otáčkách a při
vyšších proudech v plných otáčkách.
5.4
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj má dvĕ tepelné ochrany proti přetížení, které přeruší svářecí proud a
rozsvítí oranžovou kontrolku na přední stranĕ jednotky, jakmile vnitřní teplota příliš
stoupne. Jakmile teplota klesne, automaticky se nastaví do výchozího stavu.
5.5
Chladicí jednotka
Funkce při svařování
Když chce svářeč svářet, stiskne spouštĕcí spínač svařovací pistole. Napájecí zdroj
se zapne a zapne podávání drátu a čerpadlo chladicí vody.
Když chce svářeč svařování vypnout, uvolní spouštĕcí spínač svařovací pistole.
Svařování se přeruší, ale čerpadlo chladicí vody pokračuje ještĕ 6,5 minuty v chodu,
a pak se jednotka přepne do úsporného režimu.
Ochrana průtoku vody
Ochrana průtoku vody v případĕ ztráty chladiva přeruší svářecí proud a zobrazí na
ovládacím panelu chybové hlášení. Ochrana průtoku vody je příslušenství.
5.6
Jednotka dálkového ovládání
Když je připojen dálkový ovladač, napájecí zdroj a podavač drátu jsou v režimu
dálkového ovládání, tlačítka a otočné regulátory jsou zablokované. Funkce lze
nastavovat pouze prostřednictvím dálkového ovladače.
Pokud se nemá používat dálkový ovladač, musí se odpojit od napájecího
zdroje/podavače drátu, jinak zůstane v režimu dálkového ovládání.
Více informací o obsluze jednotky dálkového ovládání naleznete v návodu k obsluze
ovládacího panelu.
ba34d1ja
- 12 © ESAB AB 2001
CZ
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smĕjí snímat pouze elektrikáři s příslušným oprávnĕním.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Každý den
Dennĕ provádĕjte následující údržbu.
S Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a spoje zcela nepoškozené. Je-li třeba,
spoje utáhnĕte a vymĕňte poškozené díly.
S Zkontrolujte hladinu a průtok chladicí kapaliny. Je-li třeba, chladicí kapalinu
doplňte.
6.2
S
S
S
Je-li třeba
Pravidelnĕ kontrolujte, zda není napájecí zdroj ucpán nečistotami.
Ucpané vstupy a výstupy vzduchu způsobí přehřátí.
Vyčistĕte prachový filtr
S Odstraňte mřížku vĕtráku s
prachovým filtrem (1).
S Odklopte mřížku (2).
S Uvolnĕte prachový filtr (3).
S Profouknĕte filtr stlačeným vzduchem
(se sníženým tlakem).
S Nasaďte filtr s jemnĕjší sí"kou proti
mřížce (2) (vnĕ napájecího zdroje).
S Vra"te mřížku vĕtráku s prachovým
filtrem.
Doplňte chladicí kapalinu
Doporučuje se používat již namíchanou chladicí kapalinu
ESAB. Viz příslušenství na str. 21.
S
Chladicí kapalinu doplňte až do poloviny plnicí trubice.
UPOZORNĔNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
ba34d1ja
- 13 © ESAB AB 2001
CZ
6.3
Jednou za rok
Nejménĕ jednou za rok proveďte následující údržbu.
S
Odstraňte veškeré nečistoty a prach. Profouknĕte napájecí zdroj stlačeným
vzduchem (se sníženým tlakem).
S
S
Vymĕňte chladicí kapalinu a hadice i nádržku vyčistĕte čistou vodou.
Zkontrolujte tĕsnĕní, kabely a spoje. Je-li třeba, spoje utáhnĕte a vymĕňte
poškozené díly.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Dříve, než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučované kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
Tepelná ochrana spouští často.
S
S
Tepelná ochrana spouští často.
patný svářecí výkon.
Zkontrolujte, zda nezapůsobila tepelná ochrana
proti přetížení (indikovaná oranžovou kontrolkou
na předním panelu).
Zkontrolujte pojistky v přívodu ze sítĕ.
S
S
Zkontrolujte, zda není ucpán vzduchový filtr.
Přesvĕdčte se, že nejsou překročeny jmenovité
hodnoty napájecího zdroje (tj. že jednotka není
přetížena).
S
Zkontrolujte, zda je svářecí a zpĕtný kabel správnĕ
připojen.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody.
Zkontrolujte pojistky v přívodu ze sítĕ.
S
S
S
8
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínač síového
napájení.
Zkontrolujte, zda je svářecí a zpĕtný kabel správnĕ
připojen.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Mig 4000i je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
60974-1/-2 a 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu,
má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
ba34d1ja
- 14 © ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
Schema
Mig 4000i
ba34e11a
- 16 © ESAB AB 2001
Mig 4000i
ba34e11a
- 17 © ESAB AB 2001
Cooling unit
ba34e11a
- 18 © ESAB AB 2001
Mig 4000i
Objednací číslo
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 880 Welding power source
0458 625 881 Welding power source
0458 625 890 Welding power source
Mig 4000i
Mig 4000i
Mig 4000i
0459 839 019 Spare parts list
Mig 4000i
Notes
with cooling unit
with cooling unit and flow guard
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
ba34o11a
- 19 © ESAB AB 2001
Mig 4000i
Seznam náhradních dílů
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba34s
- 20 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Spotřební díly
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Insulating bushing for guide pin, included
in trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0278 300 401
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
ba34a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and
arc force.
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
For setting of voltage and current. Choice of
on of 10 programs.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 883
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
Connection set 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set, water 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ba34a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 970
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 971
10 m
15 m
25 m
35 m
...................................
...................................
...................................
...................................
0459 528 972
0459 528 973
0459 528 974
0459 528 975
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Water return flow guard
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0461 203 880
Flow guard, non return valve & solenoid valve
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
ba34a11a
- 23 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba34a11a
- 24 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 25 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 26 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 27 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising