ESAB | Mig 4000i | Instruction manual | ESAB Mig 4000i Handleiding

ESAB Mig 4000i Handleiding
NL
Aristo ®
Mig 4000i
Gebruiksaanwijzing
0458 814 301 NL 20110719
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx,
950-xxx-xxxx
-2-
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afsluitweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombron inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koeleenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
12
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Dagelijks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indien nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaarlijks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waar­
door de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-4ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
LET OP!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare
elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en
stralingsverstoringen.
-5ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
2
INLEIDING
De Mig 4000i is een MIG/MAG-lasstroombron, die ook gebruikt kan worden voor
MMA-lassen.
NB: Deze instructies beschrijven een Mig 4000i met koeleenheid.
De stroombron is bedoeld voor gebruik met draadaanvoereenheid Feed 3004 of
Feed 4804.
Zie pagina 21 voor details over ESAB-accessoires voor het product.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met een afsluitweerstand, 5m werkstukkabel
en een instructiehandleiding.
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 4000i
Netspanning
400 V, $10%, 3∼ 50 Hz
Netvoeding
Ssc min 2,0 MVA
Primaire stroom
Imax MIG/MAG
Imax MMA
25 A
27 A
Nullastvermogen minimale vereiste in energie­
besparende modus, 6,5 minuut na lassen
60 W
Spannings-/stroombereik
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
8 - 60 V / 20 - 400 A
8 - 42 V
16 - 400 A
Maximaal vermogen bij MIG/MAG
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 26,5 V
Maximaal vermogen bij MMA
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
400 A / 36 V
320 A / 32,8 V
250 A / 30 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,90
Rendement bij maximale stroom
86%
-6ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
Mig 4000i
Open spanning U0 max.
MIG/MAG zonder VRD-functie
MMA zonder VRD-functie 1)
VRD-functie gedeactiveerd 2)
VRD-functie geactiveerd 2)
1)
55 - 70 V
78 - 90 V
58 V
<35 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40° C
Transporttemperatuur
-20 tot +55° C
Afmetingen, lxbxh
met koeleenheid
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Geluidsdruk continu
<70 dB (A)
Gewicht
met koeleenheid
59,5 kg
79,5 kg
Isolatieklasse
H
Beschermingsgraad
IP 23
Toepassingsklasse
1) Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
2) Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje.De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructies voor het bedieningspaneel (als het paneel deze functie heeft).
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen of snijden met een bepaalde belasting. De inschakelduur geldt bij 40° C.
Veiligheidsnorm
De IP-code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwer­
pen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12
Koeleenheid
Koelvermogen
2,0 kW bij 40° C temperatuurverschil en water­
stroom van 1,0 l/min
Koelmiddel
50% water / 50% monoethyleenglycol
Hoeveelheid koelmiddel
5,5 l
Maximale waterstroom
2,0 l/min
Maximaal aantal watergekoelde lastoortsen dat
mag worden aangesloten
twee MIG-lastoortsen of
één TIG-toorts en één MIG-lastoorts
-7ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Opmerking!
Vereisten voor de netvoeding
Apparatuur met een hoog vermogen kan de vermogenskwaliteit van het openbare elektriciteitsnet
beïnvloeden door de primaire stroom die van het net wordt afgenomen. Voor sommige typen
apparatuur kunnen daarom aansluitbeperkingen of -vereisten gelden met betrekking tot de
maximaal toegestane netimpedantie of de vereiste minimale toevoercapaciteit bij het aansluitpunt
op het net (zie technische gegevens). In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de
installateur of gebruiker van de apparatuur om indien nodig in overleg met de netwerkbeheerder te
waarborgen dat de apparatuur kan worden aangesloten.
4.1
Hijsinstructies
Met stroombron
4.2
Met trolley en stroombron
Met trolley 2 en stroombron
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
-8ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
4.3
Netspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten
en dat deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende
sterkte. Zorg dat de eenheid volgens de regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en kabels
Mig 4000i
Netspanning
Diameter netkabel, mm2
Primaire stroom, I1eff
Zekering
Anti-piekstroom
Type C MCB
50 Hz
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
NB:
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Ze zijn misschien niet van toepassing in andere landen: zorg dat de kabeldiameters en
zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving.
4.4
Afsluitweerstand
Om interferentie te voorkomen, moeten de
CAN-bussen worden voorzien van afsluitweerstanden.
Een CAN-bus bevindt zich op het bedieningspaneel, die
een ingebouwde afsluitweerstand heeft. De andere
CAN-bus bevindt zich op de stroombron. Deze bus
moet worden voorzien van een afsluitweerstand, zoals
hier rechts wordt aangegeven.
4.5
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden
Met bedieningseenheid en draadaanvoereenheden zonder bedieningspaneel kunt u
4 draadaanvoereenheden uit één stroombron voeden.
U kunt de volgende aansluitmogelijkheden gebruiken:
S
S
S
S
1
2
1
4
TIG-toorts en 1 MIG-toorts (universele stroombron vereist)
MIG-toortsen
TIG-toorts en 3 MIG-toortsen (universele stroombron vereist)
MIG-toortsen
-9ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
Bij het lassen met de watergekoelde MIG-toortsen op alle draadaanvoereenheden
raden we u aan voor de 2 extra toortsen een afzonderlijke koeleenheid aan te
sluiten.
We raden u aan de toortsen parallel geschakeld aan te sluiten.
Twee draadaanvoereenheden
Bij twee draadaanvoereenheden is een aansluitset nodig. Zie daarvoor de
accessoires op pagina 21.
Vier draadaanvoereenheden
Bij vier draadaanvoereenheden zijn twee aansluitsets en een extra koeleenheid
nodig. Zie daarvoor de accessoires op pagina 21.
- 10 ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
5
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
5.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
1
Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
8
Wit indicatielampje - Stroombron AAN
2
Aansluiting voor koelwater.Op dit model
niet in gebruik.
9
Oranje indicatielampje - Oververhitting
3
Vulopening voor koelwater
10
Aansluiting voor regelkabel naar de draa­
daanvoereenheid of de afsluitweerstand
4
Aansluiting voor lasstroomkabel (+) (MMAlassen)
11
Aansluiting voor lasstroom naar de draad­
transporteenheid
5
Aansluiting voor afstandsbediening
12
Aansluiting voor koelwater naar de draa­
daanvoereenheid - BLAUW
6
Aansluiting voor werkstukkabel (-)
13
Aansluiting voor koelwater van de draada­
anvoereenheid - ROOD
7
Netschakelaar, 0 / 1 / START
14
Zekering voor de voeding van de draadtoevoer, 42 V
5.2
Stroombron inschakelen
Schakel de stroombronin door de schakelaar (7) in de ”START”-positie te draaien.
Laat de schakelaar los, deze zal dan in de positie ”1” komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld
wordt, blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
”START”-positie wordt gedraaid.
Schakel de stroombron uit door de schakelaar in de positie ” 0” te zetten.
Als de eenheid wordt uit geschakeld (door stroomonderbreking of als u de
stroombron op de normale wijze uitschakelt), worden de lasgegevens opgeslagen.
Bij het opnieuw inschakelen van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen
beschikbaar.
- 11 ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
5.3
Ventilator
De ventilatoren blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De stroombron wordt in
de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 144 A. Ze draaien op
volle snelheid bij een grotere stroomsterkte.
5.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting, die in werking treden
als de interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het
oranje indicatielampje aan de voorzijde van de stroombron gaat branden. Als de
temperatuur is gedaald, wordt de beveiliging weer uitgeschakeld.
5.5
Koeleenheid
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De
stroombron wordt ingeschakeld en deze schakelt de draadaanvoereenheid en de
koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. Het
lassen stopt, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen. Daarna wordt
de stroombron in de energiebesparende modus gezet.
Beveiliging waterstroom
De doorstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel
beschikbaar is. Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De
doorstroombeveiliging is een accessoire.
5.6
Afstandsbediening
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de
draadaanvoereenheid in de stand ”afstandsbediening”; de knoppen en draaiknoppen
zijn dan geblokkeerd. De functies kunnen alleen worden bediend via de
afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet deze van de stroombron /
draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de afstandbedieningsstand
actief.
Kijk in de handleiding onder het bedieningspaneel voor meer informatie over de
werking van de afstandsbediening.
- 12 ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Alleen werknemers met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegde elektriciens)
mogen de veiligheidsplaten verwijderen.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
6.1
Dagelijks
Voer het volgende onderhoud dagelijks uit.
S
S
Controleren of alle kabels en verbindingen correct zijn. Indien nodig vastdraaien
en defecte onderdelen vervangen.
Waterniveau en waterstroom controleren en indien nodig koelmiddel bijvullen.
6.2
S
S
S
Indien nodig
Regelmatig controleren of de stroombron niet vervuild is.
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
Stoffilter reinigen
S Verwijder de ventilatorafdekking met
het stoffilter (1).
S Klap het rooster (2) naar buiten.
S Verwijder het stoffilter (3).
S Blaas het filter schoon met perslucht
(lage druk).
S Plaats het filter met het fijnere gaas
tegen het rooster (2) (weg van de
stroombron).
S Breng de ventilatorafdekking met het
stoffilter weer aan.
Koelmiddel bijvullen
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB.
Zie accessoires op pagina 21.
S
Bijvullen met koelmiddel tot aan de helft van de
vulpijp.
LET OP!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
- 13 ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NL
6.3
Jaarlijks
Voer het volgende onderhoud minstens één keer per jaar uit.
S
Vuil en stof verwijderen. Blaas de stroombron schoon met droge perslucht (lage
druk).
S
Koelmiddel vervangen en slangen en waterreservoir met schoon water reinigen.
S
Afdichtingen, kabels en verbindingen controleren. Indien nodig vastdraaien en
defecte onderdelen vervangen.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
De beveiligingen voor overver­
hitting treden vaak in werking.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar is
ingeschakeld.
Controleer of de lasstroomkabel en de retourkabel
op de juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de beveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het oranje lampje op
de voorzijde).
Controleer de zekeringen van de netspanning.
De beveiligingen voor overver­
hitting treden vaak in werking.
S
S
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg dat u de aangegeven data voor de
stroombron niet overschrijdt (de eenheid raakt dan
overbelast).
Slechte lasprestaties
S
Controleer of de lasstroomkabel en de retourkabel
op de juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraden worden gebruikt.
Controleer de zekeringen van de netspanning.
S
S
S
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig 4000i is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale
en europese norm 60974-1/-2 en 60974-10. Na onderhoud- of reparatiewerkzaam­
heden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds
voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 14 ba34d1ha
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
Schema
Mig 4000i
- 16 ba34e11a
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
- 17 ba34e11a
© ESAB AB 2001
Cooling unit
- 18 ba34e11a
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Bestelnummer
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 880 Welding power source
0458 625 881 Welding power source
0458 625 890 Welding power source
Mig 4000i
Mig 4000i
Mig 4000i
0459 839 019 Spare parts list
Mig 4000i
Notes
with cooling unit
with cooling unit and flow guard
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 19 ba34o11a
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Reserveonderdelenlijst
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba34s
- 20 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Accessoires
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Insulating bushing for guide pin, included
in trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0278 300 401
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
ba34a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and
arc force.
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
For setting of voltage and current. Choice of
on of 10 programs.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 883
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
Connection set 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set, water 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ba34a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 970
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 971
10 m
15 m
25 m
35 m
...................................
...................................
...................................
...................................
0459 528 972
0459 528 973
0459 528 974
0459 528 975
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Water return flow guard
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0461 203 880
Flow guard, non return valve & solenoid valve
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
ba34a11a
- 23 -
© ESAB AB 2001
Mig 4000i
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba34a11a
- 24 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 25 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising