ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Vartotojo vadovas

ESAB TAF 1251 Vartotojo vadovas
LT
TAF 1251
Naudojimo instrukcija
0449 510 001 LT 20110715
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx,126-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4
6
6
7
Vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
Valdymo rankenėlės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 TECHNINE PRIEŽIURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1 Valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Suvirinimo maitinimo šaltinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Kontaktorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
7 ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NURODYMAI DËL PRIJUNGIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
16
17
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reikalavimus, taiko­
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui elektros lanku.
-4bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su sau­
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
-5bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
2
ĮŽANGA
TAF 1251 yra nuotoliniu būdu valdomas dvifazis kintamosios srovės suvirinimo maitini­
mo šaltinis, skirtas didelio našumo mechanizuotam lankiniam suvirinimui po fliusu
(SAW).
Suvirinimo maitinimo šaltinis per tiristoriaus tilto lygintuvą konvertuoja antrinės įtampos
sinusoidę į kvadratinę bangą, užtikrinant puikų lanko degimą ir suvirinimo charkter­
istikas.
Suvirinimo maitinimo šaltinis aušinamas ventiliatoriumi, jį nuo perkrovos saugo šilu­
minio nutraukimo įtaisas. Atstatymas įvyksta automatiškai, kai tik teperatūra sumažėja
iki leistino lygio.
3
TECHNINIAI DUOMENYS
TAF 1251
Įtampa:
346/400/415/500 V, 150 Hz
400/440/550 V, 160 Hz
Pirminė srovė
Imax 210 A
Leidžiama apkrova esant:
100% darbo ciklui
1250 A /44 V
Intervalo nustatymas
400-1250 A /28-44 V
Įtampa be apkrovos
70 V
Galia be apkrovos
Našumas
210 W
89%
Galios veiksnys
0,75
Svoris
Matmenys L x B x H
608 kg
774 x 598 x 1228
Izoliacijos klasė (transformatorius):
H
Tøída krytí:
IP 23
Izoliacijos klasė
IP kodas nurodo izoliacijos klasę, t. y. apsaugos nuo kietų objektų ar vandens įsiskverbimo laipsnį.
Įranga, pažymėta IP23, skirta naudoti patalpoje ir lauke.
-6bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
4
MONTAVIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
Pastaba!
Reikalavimai elektros tinklui
Aukštos įtampos įranga, iš elektros tinklo imdama pirminę srovę, gali įtakoti elektros sistemos
srovės kokybę. Todėl kai kurioms įrangos rűšims (žr. techninius duomenis) gali bűti taikomi
apribojimai arba reikalavimai prijungimui dėl didžiausios leidžiamos elektros tiekimo tinklo
tariamosios varžos arba reikalaujamos mažiausios tiekimo galios sandűros su viešąja sistema
taške. Tokiu atveju instaliuotojas arba įrangos naudotojas privalo užtikrinti, jei reikia, kreipdamasis į
skirstomųjų tinklų operatorių, galimybę prijungti įrangą.
4.1
Vieta
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrenginį - ypač jei pagrindas
nelygus arba nuolaidus.
S
Padėti suvirinimo maitinimo bloką ant plokščio ir lygaus pagrindo, būtina
užfiksuoti ratus.
S
Patikrinti, ar niekas neblokuoja ventiliatoriaus.
Nurodymai įrenginio pakėlimui
-7bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
4.2
Jungtys
S
Prie pristatomo suvirinimo maitinimo šaltinio yra
prijungta 400 V įtampa. Norint pakeisti įtampą,
reikia perjungti pageidaujamą įtampą ant
pagrindinio keitiklio ir valdymo keitiklio laikantis
sujungimo instrukcijų 16 puslapyje.
S
Patikrinti, ar naudojamas tinkamo skersinio pjūvio
maitinimo kabelis, ir atsižvelgiant į taikomus teisės
aktus, būtina naudoti atitinkamą saugiklį (žiūrėti 8
puslapį).
S
Prie
S
Maitinimo kabelį prijungti prie L1 ir L3 pagrindinio
paskirstymo skydo.
S
Prisukti kabelio laikiklį (1).
S
Valdymo kabeliu sujungti suvirinimo maitinimo
šaltinį ir valdymo bloką prie 28 poliaus jungties (2),
esančios suvirinimo maitinimo šaltinio viduje.
S
Prijungti vieno kontakto matavimo laid (4), matuojantį lanko įtamp, prie
grįžtamojo laido arba suvirinimo galvutės.
S
Atitinkamą suvirinimo ir grįžtamąjį kabelį prijungti prie
(3), esančių priekinėje maitinimo šaltinio dalyje.
pažymėto sraigto prijungti įžeminimo laidą.
pažymėtų jungčių
Maitinimo prijungimas
TAF 1251
50 Hz
Įtampa (V)
Fazės srovė I1eff (A)
Kabelio sritis
(mm2)
Saugiklis, lėtasis (A)
60 Hz
346
400 / 415
500
400 / 440
550
249
212
170
212
170
2x(2x70+35)
2x(2x70+35)
2x95+50
2x(2x70+35)
2x95+50
250
200
200
200
200
Pastaba!
Aukščiau nurodyti elektros tinklo kabelio skerspjūvio ir saugiklio dydžiai atitinka Švedijoje galiojančias
normas. Naudokite suvirinimo maitinimo šaltinius laikydamiesi atitinkamų jūsų šalyje galiojančių
normų.
-8bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
ĮSIDĖMĖKITE! Niekada nenaudokite maitinimo šaltinio be šoninių plokštelių.
Pastaba! Srovės šaltinyje turi būti nustatytas analoginis režimas, kad būtų galima
naudoti PEI valdymo įrenginį.
5.1
Valdymo rankenėlės
Priekiniame skyde yra:
1.
Pagrindinis grandinės nutraukiklis, skirtas įjungti bei išjungti
suvirinimo maitinimo šaltinio įtampą ir ventiliatorių.
S
Padėtis „1“ Įj.
S
Padėtis „0“ Išj.
2.
S
Įjungus maitinimo jungiklį, užsidega kontrolinė lemputė (balta).
3.
Kontrolinė lemputė, įspėjanti apie erkaitim (geltona)
4.
S
Kontrolinė lemputė užsidega, jei suveikė šiluminis saugiklis dėl
padidėjusios temperatūros suvirinimo maitinimo šaltinyje.
S
Kontrolinė lemputė užgesta, jei temperatūra suvirinimo
maitinimo šaltinyje nukrenta iki leidžiamo lygio.
Mygtukas, atstatantis automatinį saugiklį FU2 42 V maitinimo
įtampai.
-9bb08dq
© ESAB AB 2011
LT
6
TECHNINE PRIEŽIURA
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
6.1
Valymas
6.1.1
Suvirinimo maitinimo šaltinis
ĮSPĖJIMAS!
Dėl užblokuotų ortakių įrenginys gali perkaisti.
S
Kai būtina, reikia išvalyti suvirinimo maitinimo šaltinį.
Šiam tikslui reikia naudoti sausą suspaustą orą.
6.1.2
Kontaktorius
ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite suspausto oro nenuimtam kontaktoriui valyti.
Pastaba:
Kad kontaktorius tinkamai veiktų, magnetas turi būti švarus.
Jei reikia nuvalyti kontaktorių, jį reikia nuimti ir išvalyti visas detales. Arba pakeiskite
kontaktoriø nauju.
7
ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
TAF 1251 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus EN
60974-1 ir EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo skyrius
privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
- 10 bb08dq
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
Diagrama
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
- 12 bb08e
© ESAB AB 2011
- 13 bb08e
© ESAB AB 2011
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
- 14 bb08e
© ESAB AB 2011
- 15 bb08e
© ESAB AB 2011
Nurodymai dël prijungimo
- 16 bb08c
© ESAB AB 2011
TAF 1251
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 17 bb08o
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising