ESAB | LAF 1601 / LAF 1601M | Instruction manual | ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Brugermanual

ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Brugermanual
DK
LAF 1601/
LAF 1601M
Brugsanvisning
0449 507 001 DK 20110713
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx,126-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4
6
6
7
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
10
6.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Svejsestrømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Kontaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILKOBLINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
16
18
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsfor­
skrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type udstyr. Neden­
stående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udsty­
ret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid de foreskrevne personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, flam­
mesikkert tøj, beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
-4bb06da
© ESAB AB 2011
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsig­
tighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreg­
lementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svej­
sepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
-5bb06da
© ESAB AB 2011
DK
2
INTRODUKTION
LAF 1601/ LAF 1601M er fjernstyrede trefase-strømkilder beregnet til højproduktiv
maskinel pulverbuesvejsning (UP).
Svejsestrømkilden er ventilatorkølet og beskyttes af en termoafbryder mod
overbelastning. Når termoafbryderen bryder, tændes den gule lampen på
frontpanelet automatisk. Tilbagestillingen sker automatisk, når temperaturen er faldet
til et tilladt niveau.
3
TEKNISKE DATA
LAF 1601
LAF 1601M
Nettilslutning:
400/415/500 V, 350 Hz
400/440/550 V, 360 Hz
220/230/400/415/500 V, 350 Hz
230/400/440/550 V, 360 Hz
Primærstrøm
Imax 136 A
Imax 235 A
1600 A/ 44 V
1600 A /44 V
Indstillingsområde
100-1600 A /24-44 V
100-1600 A /24-44 V
Tomgangsspænding
56 V
56 V
Tomgangseffekt
230 W
230 W
Virkningsgrad
89%
89%
Effektfaktor
0,86
0,86
Vægt
585 kg
585 kg
Dimensioner L x B x H
Isolationsklasse
(transformator):
774 x 598 x 1430
H
774 x 598 x 1430
H
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Tilladt belastning ved:
100 % intermittens
Anvendelsesklasse
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
-6bb06da
© ESAB AB 2011
DK
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
Bemærk!
Krav til elnettet
Udstyr med høj effekt kan, som følge af den høje strøm det trækker fra nettet, påvirke
netspændingen ugunstigt. For visse udstyrstyper kan der derfor være tale om tilslutnings­
begrænsninger eller krav om maks. tilladt netimpedans eller mindste nødvendige udtagelige effekt
ved tilslutningspunktet til det almindelige elnet (se tekniske data). I sådanne tilfælde påhviler det
brugeren af udstyret at kontrollere, om dette er relevant, ved at konsultere elnetoperatøren for at
finde ud af, om det pågældende udstyr kan tilsluttes.
4.1
Placering
ADVARSEL!
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget
er ujævnt eller skråner.
S
Placer svejsestrømkilden på et plant underlag.
S
Sørg for, at kølingen ikke forhindres.
Løfte-anvisning
-7bb06da
© ESAB AB 2011
DK
4.2
Tilslutninger
S
Ved levering er svejsestrømkilden indstillet til 400 V.
S
Ved anden netspænding:
Afmonter venstre sideplade.
Foretages omkoblingerne på hoved- og
styretransformatoren ifølge tilkoblingsanvisningerne
på side 16.
S
Vælg netkabel med korrekt tværsnitareal, og sørg for
at sikre kablet med korrekt sikring ifølge gældende
lokale forskrifter (se tabel på side 8).
S
Afmonter frontpladerne (2 stk.).
S
Tilslut jordlederen til skruen mærket
S
Spænd kabelaflastningen (1).
S
Tilslut netlederne til hovedklemrækkerne L1, L2 og L3 (5).
S
Tilslut styrekablet mellem svejsestrømkilden og styreboksen til det
28-polede stik (2) på indersiden af svejsestrømkilden.
S
Tilslut den 1-polede måleledning (4) til måling af lysbuens spænding til
returkablet/ svejsehovedet.
S
Tilslut passende svejse- og returkabler til stikkene (3) mærket + og - på fronten
af svejsestrømkilden.
S
Monter side-/frontpladerne.
.
Nettilslutning
LAF 1601
50 Hz
60 Hz
Spænding (V)
400 / 415
500
400 / 440
550
Fasestrøm I1eff (A)
136
108
136
108
Ledningsareal (mm2)
3 x 70+35
3 x 50+35
3x70+ 35
3x70+ 35
Sikring træg (A)
160
125
160
125
LAF 1601M
50 Hz
60 Hz
Spænding (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Fasestrøm I1eff (A)
235
136
108
235
136
108
Ledningsareal (mm2)
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
Sikring træg (A)
200
160
125
200
160
125
OBS!
De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter.
Tilslut strømkilden iht. gældende lokale forskrifter.
-8bb06da
© ESAB AB 2011
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
BEMÆRK! Svejsestrømkilden må aldrig bruges uden sideplader.
Bemærk! For at kunne benytte styreenhed PEI skal strømkilden være indstillet i
analog funktion.
5.1
Kontrollorgan
Frontpanelet indeholder:
1.
Hovedafbryder til at slå netspændingen og ventilatoren i
svejsestrømkilden til og fra.
S
Position "1" Slået til
S
Position "0" Slået fra
2.
S
Kontrollampen (hvid) lyser, når hovedafbryderen er tændt.
3.
Kontrollampe for overhedning (gul)
4.
S
Kontrollampen lyser, nårtermosikringen afbryder pga. for høj
temperatur i svejsestrømkilden.
S
Kontrollampen slukker, når temperaturen i svejsestrømkilden
er faldet til et tilladt niveau.
Trykknap til genindkobling af automatsikring FU2 til 42 V
fødespænding.
-9bb06da
© ESAB AB 2011
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
6.1
Rengøring
6.1.1
Svejsestrømkilde
ADVARSEL!
Tilstoppet eller blokeret luftudtag/indtag fører til overophedning.
S
Rengør svejsestrømkilden efter behov.
Rengøring foretages bedst med tør trykluft.
6.1.2
Kontaktor
ADVARSEL!
Brug aldrig trykluft til at rense kontaktoren uden først at have demonteret den
fuldstændig.
Bemærk:
Hold de magnetiske dele rene for at få en sikker funktion af kontaktoren.
Hvis kontaktoren skal renses, skal den demonteres og alle detaljer renses.
Alternativt udskiftes kontaktoren.
7
RESERVEDELSBESTILLING
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
LAF 1601/ LAF 1601M er konstruerede og testede i henhold til international og eu­
ropæisk standard EN 60974-1 og EN 60974-10. Efter udført service eller reparation
påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger
fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
- 10 bb06da
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
Skema
Valid for serial no 935-xxx-xxxx
- 12 bb06e
© ESAB AB 2011
- 13 bb06e
© ESAB AB 2011
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
- 14 bb06e
© ESAB AB 2011
- 15 bb06e
© ESAB AB 2011
Tilkoblingsvejledning
LAF 1601
- 16 bb06c
© ESAB AB 2011
LAF 1601M
- 17 bb06c
© ESAB AB 2011
LAF 1601/ LAF 1601M
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 515 880 Welding power source
LAF 1601
0460 515 881 Welding power source
LAF 1601M
0459 839 059 Spare parts list
LAF 1601/ LAF 1601M
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 18 bb06o
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising