ESAB | LAF 1601 / LAF 1601M | Instruction manual | ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Brugermanual

ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Brugermanual
NO
LAF 1601/
LAF 1601M
Bruksanvisning
0449 507 001 NO 20110713
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx,126-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4
6
6
7
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
10
6.1 Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Sveisestrømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Kontaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
16
18
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
-4bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
-5bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
2
INNLEDNING
LAF 1601/ LAF 1601M er fjernstyrte trefas sveisestrømkilder beregnet på
høyproduktiv maskinell pulverbuesveising (UP).
Sveisestrømkilden avkjøles med vifte og en termovakt overvåker eventuell
overbelastning. Når termovakten bryter, tennes automatisk den gule lampen på
frontpanelet. Tilbakekobling foregår automatisk når temperaturen har sunket til et
tillatt nivå.
3
TEKNISKE DATA
LAF 1601
LAF 1601M
Nettilkobling:
400/415/500 V, 350 Hz
400/440/550 V, 360 Hz
220/230/400/415/500 V, 350 Hz
230/400/440/550 V, 360 Hz
Primærstrøm
Imax 136 A
Imax 235 A
1600 A/ 44 V
1600 A /44 V
Innstillingsområde:
100-1600 A /24-44 V
100-1600 A /24-44 V
Tomgangsspenning:
56 V
56 V
Tomgangseffekt:
230 W
230 W
Virkningsgrad:
89%
89%
Effektfaktor:
0,86
0,86
Vekt :
585 kg
585 kg
Dimensjoner L x B x H:
774 x 598 x 1430
774 x 598 x 1430
Isolasjonsklasse
(transformator):
H
H
Beskyttelsesklasse
IP 23
IP 23
Tillatt belastning ved
100 % intermittens
Brukerklasse
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
-6bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
4
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Merk!
Krav til el-nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el-nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el-nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
4.1
Plassering
ADVARSEL!
Forankring av utstyret er viktig, spesielt hvis
underlaget er ujevnt eller skjevt.
S
Plasser sveisestrømkilden på et plant underlag.
S
Påse at avkjølingen ikke blir hindret.
Løfteanvisning
-7bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
4.2
Tilkoblinger
S
Ved leveransen er sveisetrømkilden koblet for 400V.
S
Ved annen matespenning:
Fjern venstre sideplate.
Utfør omkoblingene på hoved- og
manøvreringstransformatoren i henhold til
tilkoblingsanvisning på side 16.
S
Velg nettkabel med korrekt ledningstverrsnitt og sikre
kabelen med korrekt sikring i henhold til gjeldende,
lokale forskrifter (se tabell på side 8).
S
Fjern frontplater (2 stk.)
S
Koble til jordlederen til skruen som er merket
S
Trekk til kabelavlastningen (1).
S
Koble til nettlederne til hovedsplintene L1, L2 og L3 (5).
S
Koble til manøvreringskabelen mellom sveisestrømkilden og
manøvreringsboksen til 28-pols-kontakten (2) på innsiden av sveisestrømkilden.
S
Koble til en 1-pols måleledning (4) for måling av buespenning til
arbeidstakere/ sveiseledere.
S
Koble til passende sveise- og tilbakeføringskabel i kontaktene (3) som er merket
+ og -, på sveisestrømkildens front.
S
Monter side-/frontplater
.
Nett-tilkobling
LAF 1601
50 Hz
60 Hz
Spenning (V)
400 / 415
500
400 / 440
550
Fasestrøm I1eff (A)
136
108
136
108
Ledningstverrsnitt (mm2)
3 x 70+35
3 x 50+35
3x70+ 35
3x70+ 35
Sikring, treg (A)
160
125
160
125
LAF 1601M
50 Hz
60 Hz
Spenning (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Fasestrøm I1eff (A)
235
136
108
235
136
108
Ledningstverrsnitt (mm2)
3x120+70 3x70+35
3x50+35
3x120+70 3x70+ 35
3x70+ 35
Sikring, treg (A)
200
125
200
125
160
160
MERK:
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er ifølge svenske forskrifter. Kople til strømkilden
ifølge gjeldende lokale forskrifter.
-8bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
MERK! Sveisestrømkilden må aldri brukes uten sideplater.
Merk! For å kunne bruke styreenhet PEI må strømkilden være innstilt på analog
funksjon.
5.1
Kontrollorgan
Frontpanelet inneholder:
1.
Hovedstrømbryter for å skru på og av nettspenningen og viften i
sveisestrømkilden.
S
Stilling "1" På
S
Stilling "0" Av
2.
S
Indikatorlampe (vit) lyser når hovedbryteren skrus på.
3.
Indikatorlampe mot overoppheting (gul)
4.
S
Indikatorlampe lyser når termovakten bryter pga.
overtemperatur i sveisestrømkilden
S
Indikatorlampe slukker når temperaturen i sveisestrømkilden
har sunket til en tillatt verdi.
Trykknapp for tilbakestilling av autmatsikring FU2 for 42 V
matespenning.
-9bb06dn
© ESAB AB 2011
NO
6
VEDLIKEHOLD
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6.1
Rengjøring
6.1.1
Sveisestrømkilde
ADVARSEL!
Lukket eller blokkert luftuttak/-inntak fører til overoppvarming.
S
Rengjør sveisestrømkilden ved behov.
Rengjøringen kan gjerne foretas ved hjelp av tørr trykkluft.
6.1.2
Kontaktor
ADVARSEL!
Bruk aldri trykkluft til rengjøring av en kontaktor uten at den er tatt helt fra
hverandre.
Merk:
Hold magnetdelene rene for at kontaktoren skal fungere på en sikker måte.
Hvis kontaktoren må renses, skal den tas fra hverandre og alle delene rengjøres.
Skift eventuelt kontaktoren.
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
LAF 1601/ LAF 1601M er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk
standard EN 60974-1 og EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevn­
te standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 10 bb06dn
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
Skjema
Valid for serial no 935-xxx-xxxx
- 12 bb06e
© ESAB AB 2011
- 13 bb06e
© ESAB AB 2011
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
- 14 bb06e
© ESAB AB 2011
- 15 bb06e
© ESAB AB 2011
Innkoblingsanvisning
LAF 1601
- 16 bb06c
© ESAB AB 2011
LAF 1601M
- 17 bb06c
© ESAB AB 2011
LAF 1601/ LAF 1601M
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 515 880 Welding power source
LAF 1601
0460 515 881 Welding power source
LAF 1601M
0459 839 059 Spare parts list
LAF 1601/ LAF 1601M
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 18 bb06o
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising