ESAB | LAF 1601 / LAF 1601M | Instruction manual | ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Používateľská príručka

ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Používateľská príručka
LAF 1601 /
LAF 1601M
Návod k používání
0449 507 001 2009-08-24
Valid for serial no. 0935-xxx-xxxx
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
-- 2 --
4
3
ČESKY
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
8
2.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
4 ČINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Všeobecné předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
NÁVOD K ZAPOJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
TOCj
-- 4 --
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé svářecího zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištění, že
každý, kdo pracuje na tomto zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí splňovat požadavky,
které se týkají tohoto druhu svářecího zařízení. Vedle standardních bezpečnostních
opatření, která se vztahují na toto pracoviště, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádět zaškolený personál, který je s provozem tohoto svářecího zařízení důkladně seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může
vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S
s jeho obsluhou,
S
s umístěním nouzových vypínačů,
S
s jeho funkcí,
S
s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S
se svářením.
2. Obsluha musí zajistit, aby:
S
se při spuštění tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela
žádná neoprávněná
autorizovaná osoba,
S
při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3. Pracoviště musí být:
S
vhodné pro daný účel,
S
bez průvanu.
4. Pomůcky osobní ochrany:
S
vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle,
nehořlavý oděv a ochranné rukavice. Pozor! Přĭ výměně drátu
nepoužívejte ochranné rukavice.
S
nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste
se mohli zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5. Všeobecná bezpečnostní opatření:
S
ujistěte se, že zpětný vodič je bezpečně připojen,
S
práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář,
S
po ruce musí být jasně označené vhodné hasicí zařízení.
S
Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu zařízení.
SafeArcW CZ
-5-
CZ
SVÁŘENÍ A ŘEZÁNÍ OBLOUKEM MŮŽE BÝT VAŠEMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ
JINÝCH OSOB NEBEZPEČNÉ. PŘI SVÁŘENÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO
ZAMĚSTNAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z UPOZORNĚNÍ VÝROBCE
NA NEBEZPEČÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S Nainstalujte a uzemněte svářecí jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S Nedotýkejte se elektrického obvodu ani elektrod pod proudem nechráněnou
pokožkou, vlhkými rukavicemi ani vlhkým oděvem.
S Izolujte se od uzemnění a od svářeného předmětu.
S Ujistěte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváření.
S Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny
sváření nedostaly do oblasti vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranění očí a
popálení pokožky
S Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a
noste ochranný oděv.
S Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závěsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby v blízkosti
nebyly žádné hořlavé materiály.
HLUK - nadměrný hluk může poškodit sluch
S Chraňte si uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE
S v případě vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K
OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE MU ROZUMÍTE.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
SafeArcW CZ
-6-
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A” není určeno k používání v obytných oblastech,
v nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapěťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A”.
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si návody k obsluze součástí, z nichž
se skládá zařízení!
Nevyhazujte elektrická zařízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařĺzenĺch a její provádĕni v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické zařĺzenĺ, které dosáhlo konce své životnosti, shromaždovat samostatně a
vracet do zařízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení byste měli získat
informace o schválených sběrných systémech od vašeho místního zástupce.
Dodržováním této evropské smernice zlepšíte životní prostředí a lidské zdraví!
POZOR!
Zdroj svařovacího proudu a řídicí jednotku PEH nemůžete používat současně.
SafeArcW CZ
-7-
CZ
2
ÚVOD
2.1
Všeobecné informace
LAF 1601 / LAF 1601M jsou zdroje třífázového svařovacího proudu
s dálkovým ovládáním, které jsou určeny pro vysoce účinné mechanické obloukové
svařování pod tavidlem (SAW).
Zdroje svařovacího proudu jsou chlazené ventilátorem a monitorovány tepelnou
pojistkou proti přetížení. Když se aktivuje tepelná pojistka, rozsvítí se automaticky
žlutá kontrolka na předním panelu. Reset se provádí automaticky, když teplota
klesne na povolenou úroveň.
Technické údaje
2.2
LAF 1601
LAF 1601M
Napĕtí
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
220/230/400/415/500 V, 3µ50 Hz
230/400/440/550 V, 3µ60 Hz
Primární proud
Imax 136 A
Imax 235 A
1600 A/ 44 V
1600 A /44 V
Rozsah nastavení:
100-1600 A /24-44 V
100-1600 A /24-44 V
Napětí naprázdno:
56 V
56 V
Výkon naprázdno:
230 W
230 W
Účinnost:
89%
89%
Účiník:
0,86
0,86
Hmotnost:
585 kg
585 kg
Rozměry: D x Š x V
774 x 598 x 1430
774 x 598 x 1430
Izolační třída (transformátor):
H
H
Třída krytí:
IP 23
IP 23
Přípustné zatížení při:
100 % výkonnostní cyklus
Třída použitĺ:
Třída krytí
Kód IP představuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před vstupem pevných předmětů či vody. Zařízení
označené IP 23 je určené pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným elektrickým nebezpečím.
hja2d1ja
-8-
CZ
3
INSTALACE
3.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provést odborník.
3.2
Umístění
POZOR - RIZIKO PŘEKLOPENÍ!
Upevněte zařízení - zejména pokud je podlaha nerovná nebo nakloněná.
S
Umístěte zdroj svařovacího proudu na rovný základ.
S
Ujistěte se, že nic nebrání chlazení.
Pokyny k zvedání
hja2i1ja
-9-
CZ
3.3
Připojení
S
Při dodávce je zdroj svařovacího proudu napojen na
400 V.
S
Pro jiný zdroj napětí:
Odmontujte levou bočni desku.
Zapněte napájení ze sítě a řídicí transformátor v
souladu s pokyny k připojení na straně 15.
S
Vyberte síťový kabel se správnou kabelovou oblastí a
zajistěte ho správnou pojistkou v souladu s místními
předpisy (viz tabulka na straně 10).
S
Odmontujte přední desky (x 2).
S
Připojte zemnicí kabel k šroubu označenému.
S
Utáhněte svorku kabelu (1).
S
Připojte síťové kabely k hlavním připojovacím
svorkám L1, L2 a L3 (5).
S
Připojte kabel řízení mezi zdrojem svařovacího proudu a řídicí skříní
k 28-kolíkovému konektoru (2) na vnitřní straně zdroje svařovacího proudu.
S
Připojte 1-kolíkový měřicí kabel (4) pro změření obloukového napětí pro vratný
kabel/ svařovací hlavu.
S
Připojte vhodný svařovací a zpětný kabel ke konektorům (3) označeným + a - na
přední straně zdroje svařovacího proudu.
S
Připevněte boční/přední plechy.
.
Připojení k síti
LAF 1601
50 Hz
60 Hz
Napětí (V)
400 / 415
500
400 / 440
550
Fázový proud I1ef (A)
136
108
136
108
Plocha kabelu (mm2)
3 x 70+35
3 x 50+35
3x70+ 35
3x70+ 35
Pojistka, pomalá (A)
160
125
160
125
LAF 1601M
50 Hz
60 Hz
Napětí (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Fázový proud I1ef (A)
235
136
108
235
136
108
Plocha kabelu (mm2)
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
Pojistka, pomalá (A)
200
160
125
200
160
125
hja2i1ja
- 10 -
CZ
4
ČINNOST
4.1
Všeobecné informace
Obecné bezpečnostní předpisy platné pro manipulaci se zařízením najdete na
str. 5. Před používáním zařízení si je důkladně přečtěte!
POZNÁMKA! Nikdy nepoužívejte zdroj svařovacĺho proudu bez bočních desek.
4.2
Ovládání
Přední panel obsahuje:
1.
Hlavní jistič pro zapnutí a vypnutí síťového napětí a ventilátoru ve
zdroji svařovacího proudu.
S
Pozice "1" Zapnuto
S
Pozice "0" Vypnuto
2.
S
Kontrolka (bílá) svítí, když je zapnutý hlavní spínač.
3.
Kontrolka pro přehřátí (žlutá)
4.
hja2o1ja
S
Kontrolka svítí, když se tepelná pojistka aktivuje z důvodu příliš
vysoké teploty ve zdroji svařovacího proudu.
S
Kontrolka zhasne, když teplota zdroje svařovacího proudu
klesne na povolenou úroveň.
Tlačítko pro resetování automatické pojistky FU2 pro napětí 42 V.
- 11 -
CZ
5
ÚDRŽBA
5.1
Všeobecné předpisy
Poznámka!
Všechny záruční závazky dodavatele přestávají platit, pokud se zákazník pokusí o
nápravu jakékoli závady na zdroji svařovacího proudu během záručního období.
5.2
Čištění
5.2.1
Zdroj svařovacího proudu
UPOZORNĚNİ!
Zablokované vstupy a výstupy vzduchu povedou k přehřátí.
S
V případě potřeby zdroj svařovacího proudu vyčistěte.
Pro tento účel je doporučen suchý stlačený vzduch.
5.2.2
Stykač
UPOZORNĚNÍ!
Nikdy nepoužívejte pro čištění stykače stlačený vzduch, aniž stykač nejprve zcela
rozmontujete.
Poznámka:
Aby byl zajištěn bezpečný provoz stykače, udržujte magnetické části čisté.
Pokud je zapotřebí stykač vyčistit, musí být rozmontován a všechny součásti musí
být vyčištěny. Popřípadě je možné ho vyměnit.
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
LAF 1601/ LAF 1601M je navržena a otestována v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974-1 a EN 60974-10.
Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost
zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly se objednávají prostřednictvím nejbližšího zastoupení ESAB, viz
poslední stranu této publikace. Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ a číslo
stroje, označení a číslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních
dílů na straně 17.
Tím se zjednoduší vyřízení a zajistí se dodání správného dílu.
hja2m1ja
- 12 -
SCHÉMA
hja2schema
-- 13 --
SEZNAM DÍLŮ
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
AP1
Circuit board
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
C1, C2, C3,
C4
Capacitor
FU1
Automatic fuse
16 A
FU2
Automatic fuse
20 A
FU3
Fuse
1,25 AT
FU4
Fuse
1,25 AT
FU5
Fuse
3,15 AT
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
KM1
Contactor
KM2
Contactor
L1
Inductor
M1
Fan
QF
Main switch (black)
R1, R2, R4
Resistor
RS1
Shunt
ST1
Thermal guard
TC1
Control transformer
TC2
Transformer
TM1
Transformer
THY1, THY2,
THY3
Thyristor
V2
Silicon diode
V4
Diode bridge
Remarks
42 V, 50 Hz
42 V, 900VA
XT2,XT3,XT4 Connection block
RC1 - RC5
Contact protection
XS1
Socket
1 pole
XS2
Socket
1 pole
XS3
Socket
1 pole
XS4
Sleeve socket
28 pole
hja2kompforteck
-- 14 --
NÁVOD K ZAPOJENÍ
LAF 1601
hja1inkoppling
-- 15 --
LAF 1601M
hja1inkoppling
-- 16 --
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Edition 2009-08-24
Ordering no.
Denomination
Notes
0460515880
Welding power source
LAF 1601
0460515881
Welding power source
LAF 1601M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
hja2reserv
-- 17 --
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Remarks
0460515880
Welding power source
LAF 1601
C
1
1
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
2
1
0191085104
Capacitor
400 V
C4
3
3
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0321452880
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
3
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
THY1- THY3
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
19
1
0487399886
Circuit board
19
1
0487399880
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
1
0487399886
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1601
version.
AP1
20
1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
M1
RC
20 A
FU2
AP1
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460515s
V2
ST1
-- 18 --
h460515s
-- 19 --
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Remarks
0460515881
Welding power source
LAF 1601M
C
1
1
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
2
1
0191085104
Capacitor
400 V
C4
3
3
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0321452880
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
1
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
0487399880
1
20
RC
20 A
FU2
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
0487399886
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1601
version.
AP1
1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849881
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460515s
V2
ST1
-- 20 --
h460515s
-- 21 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising