ESAB | LAF 1601 / LAF 1601M | Instruction manual | ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Lietotāja rokasgrāmata

ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Lietotāja rokasgrāmata
LAF 1601 /
LAF 1601M
Lietošanas pamâcîba
0449 507 001 2009-08-24
Valid for serial no. 0935-xxx-xxxx
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiek paturįtas tiesîbas bez iepriekšįja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
-- 2 --
4
3
LATVIEŠU
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Atrašanās vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 EKSPLUATĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2 Vadības ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 TEHNISKĀ APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2 Tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6 REZERVES DAĻU PASŪTīŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SHĮMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOMPONENTU SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
PIESLĒGUMA INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
REZERVES DAĻU SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
TOCl
-- 4 --
LV
1
DROŠĪBA
ESAB metināšanas iekārtu lietotāji ir pilnībā atbildīgi par to, lai ikviens, kas strādā
iekārtas tuvumā, ievērotu visus ar to saistītos drošības noteikumus. Drošības
noteikumiem jāatbilst visām prasībām, kas attiecas uz šī tipa metināšanas
iekārtām. Papildu standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi
turpmāk uzskaitītie ieteikumi.
Visi darbi jāveic apmācītam personālam, kas iepazīstināts ar metināšanas iekārtas
ekspluatāciju. Nepareiza iekārtas ekspluatācija var izraisīt bīstamas situācijas,
radot risku gūt ievainojumus operatoram un iekārtas bojājumus.
1. Ikvienam, kurš izmanto metināšanas iekārtu, labi jāzina:
S tās darbība
S avārijas aptuēšanas slēdžu izvietojums
S to funkcijas
S drošības noteikumi
S metināšana
2. Operatoram jāievēro, ka:
S neviena nepiederoša persona nedrīkst atrasties iekārtas palaišanas laikā
darba zonā.
S neviens nav aizsargāts no elektriskā loka iedarbības
3. Darba vietai jābūt:
S prasībām atbilstošai
S bez caurvēja
4. Individuālie aizsarglīdzekĮi
S Vienmēr lietojiet individuālos aizsarglīdzekĮus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apġērbu, aizsargcimdus.
Ievērojiet! Nelietojiet drošîbas cimdus, kad maināt stiepli
S Nenēsājiet vaĮīgu apģērbu, piemēram, kaklautus, rokassprādzes, gredzenus
utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Vispārīgi norādījumi
S Raugieties, lai atpakaĮvads būtu droši nostiprināts.
S Darbus ar augsta sprieguma iekārtām drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērota ugunsdzēsības aprīkojuma atrašanās vietai jābūt skaidri apzīmētai un viegli pieejamai.
S EĮĮošanas un apkopes darbus nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā.
SafeArcW LV
-5-
LV
BRīDINĀJUMS
ELEKTRISKĀ LOKA METINĀŠANA UN GRIEŠANA VAR IZRAISĪT
IEVAINOJUMUS JUMS UN CITIEM. METINOT VEICIET PIESARDZĪBAS
PASĀKUMUS. PALŪDZIET DARBA DEVĒJIEM DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, KURU
PAMATĀ JĀBŪT RAŽOTĀJU DATIEM PAR BĪSTAMĪBU.
STRĀVAS TRIECIENS - var nogalināt
S Uzstādiet un iezemējiet metināšanas ierīci atbilstoši piemērojamajiem
standartiem.
S Neskariet daĮas, kas atrodas zem sprieguma, vai elektrodus ar kailu ādu,
mitriem cimdiem vai mitru apģērbu.
S Izolējiet sevi no zemējuma un apstrādājamās detaĮas.
S Raugieties, lai jūsu darba pozīcija būtu droša.
DŪMI UN GĀZES - var būt bīstami veselībai
S Turiet galvu ārpus dūmiem.
S Izmantojiet ventilāciju, loka metināšanas ventilatoru, vai abus, lai aizvadītu
gāzes prom no jūsu elpošanas zonas un kopējās platības.
ELEKTRISKĀ LOKA STARI - var ievainot acis un apdedzināt ādu.
S Aizsargājiet acis un ķermeni. Izmantojiet atbilstošu metināšanas ekrānu, gaismas filtrus un aizsargapģĕrbu.
S Aizsargājiet tuvumā esošos cilvēkus, izmantojot piemērotus ekrānus un aizsegus.
UGUNSGRĒKA RISKS
S Dzirksteles (šIakatas) var izraisīt ugunsgrēku. TādēĮ pārliecinieties, ka
tuvumā neatrodas ugunsnedroši materiāli.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
S Aizsargājiet ausis. Izmantojiet aizsargaustiŋas vai citus dzirdes aizsarglīdzekĮus.
S Brīdiniet tuvumā esošās personas par risku.
KĻŪME
S KIūmes gadījumā zvaniet profesionālajam palīdzības dīenestam.
PIRMS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS VAI EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IZPROTIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
AIZSARGĀJIET SEVI UN CITUS!
SafeArcW LV
-6-
LV
UZMANĪBU!
A klases iekārta nav piemērota izmantošanai apdzīvotās vietās, kur
elektroenerģijas padevi nodrošina vietējās zemsprieguma līnijas. Šādās
vietās var būt iespējamas grūtības A klases iekārtas elektromagnētiskās
saderības prasību nodrošināšanā gan magnētisko, gan starojuma
traucējumu dēļ.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas uzstādīšanas vai ekspluatācijas
izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu.
Nelikvidējiet elektriskās iekārtas kopā ar parastajiem atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasības par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem un to izpildīšanu, kā arī saskaŋā ar vietējo likumdošanu,
elektriskās iekārtas, tām sasniedzot kalpošanas laika beigas, ir jāsavāc atsevišķi un
jānodod vides prasībām atbilstošai pārstrādei. Kā iekārtas īpašniekam, jums jāiegūst
informācija par apstiprinātu savākšanas sistēmu no mūsu vietējā pārstāvja.
Piemērojot šo Eiropas direktīvu, jūs uzlabosiet vidi un cilvēku veselību!
UZMANĪBU!
Metināšanas barošanas avotu nevar izmantot kopā ar vadības bloku PEH.
SafeArcW LV
-7-
LV
2
IEVADS
2.1
Vispārīgi
LAF 1601 / LAF 1601M ir 3 fāzu metināšanas barošanas avots ar tālvadību, kas
konstruēts augstas efektivitātes kušŋu elektriskā loka metināšanai (SAW).
Metināšanas barošanas avoti tiek dzesēti ar ventilatoriem un kontrolēti pret pārslodzi
ar termisko atslēdzēju. Kad termiskais atslēdzējs ir nostrādājis, priekšējā panelī
automātiski iedegas dzeltenā lampiņa. Atiestatīšana tiek veikta automātiski, kad
temperatūra ir pazeminājusies līdz atļautam līmenim.
2.2
TEHNISKIE DATI
Spriegums
LAF 1601
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
LAF 1601M
220/230/400/415/500 V, 3µ50 Hz
230/400/440/550 V, 3µ60 Hz
Primārā strāva
Imax 136 A
Imax 235 A
PieĮaujamā slodze:
100 % darba režīmā
1600 A/ 44 V
1600 A /44 V
Iestatījuma diapazons
100-1600 A /24-44 V
100-1600 A /24-44 V
Bezslodzes spriegums
56 V
56 V
Jauda bezslodzes režīmā
230 W
230 W
Efektivitāte
89%
89%
Jaudas koeficents
0,86
0,86
Svars
585 kg
585 kg
Izmēri G x P x A
774 x 598 x 1430
774 x 598 x 1430
Izolācijas klase
(transformators):
H
H
Aizsardzības klase
IP 23
IP 23
Pielietojuma klase
Aizsardzības klase
Kods IP norāda aizsardzības klasi, t.i., aizsardzības pakāpi nodrošinājumam pret daĮiŋu vai ūdens
iekĮuvi. Iekārta, kas marķēta ar IP 23, ir paredzēta izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām.
Pielietojuma klase
Simbols
bīstamību.
hja2d1la
norāda, ka barošanas avots ir konstruēts lietošanai zonās ar paaugstinātu strāvas
-8-
LV
3
UZSTĀDĪŠANA
3.1
Vispārīgi
Instalēšana jāveic profesionāĮiem.
3.2
Atrašanās vieta
BRĪDINĀJUMS - APGĀŠANAS RISKS!
Nostipriniet iekārtu - it īpaši, ja virsma ir nelīdzena vai slīpa.
S
Novietojiet metināšanas barošanas avotu uz līdzena pamata.
S
Ņemiet vērā, ka nekas nedrīkst traucēt dzesēšanu.
Celšanas instrukcijas
hja2i1la
-9-
LV
3.3
S
S
Pieslēgums
Piegādājot ierīci, metināšanas barošanas avots ir
paredzēts 400V pieslēgumam .
Citam padeves spriegumam:
S
Noņemiet kreisās puses plāksni.
Pieslēgšanu barošanas tīklam un vadības
transformatoram veiciet saskaņā ar pieslēgšanas
instrukciju 15. lpp.
Izvēlieties strāvas kabeli ar pareizu kabeļa
šķērsgriezumu un drošinātāju saskaņā ar vietējiem
noteikumiem (skatīt tabulu 10. lpp.).
Noņemiet priekšējās plāksnes (x 2).
S
Pievienojiet zemējuma kabeli pie atzīmētās
S
skrūves
.
S
S
Pievelciet kabeļa skavu (1).
Pievienojiet elektrotīkla kabeļus strāvas tīkla savienojuma
spailēm L1, L2 un L3 (5).
S
Pievienojiet vadības kabeli starp metināšanas barošanas avotu un vadības bloku
28 tapu savienotājam (2), kas atrodas metināšanas barošanas avota iekšpusē.
Pievienojiet 1 tapas mērīšanas kabeli (4), lai izmērītu loka spriegumu uz
atpakaļvadu/metināšanas galvu.
Pievienojiet piemērotu metināšanas kabeli un atpakaļvadu pie savienotājiem (3),
kas atzīmēti ar + un - metināšanas barošanas avota priekšpusē.
S
S
S
Uzstādiet sānu/priekšējās plāksnes.
Elektrotîkla pieslēgums
LAF 1601
50 Hz
60 Hz
Spriegums (V)
400 / 415
500
400 / 440
550
Fāzes strāva I1eff (A)
136
108
136
108
KabeĮa šķērsgriezums (mm2)
3x70+35
3x50+35
3x70+35
3x70+35
Drošinātājs, kūstošais inerces (A)
160
125
160
125
LAF 1601M
50 Hz
60 Hz
Spriegums (V)
230
400 / 415 500
230
400 / 440 550
Fāzes strāva I1eff (A)
235
136
108
235
136
KabeĮa šķērsgriezums
(mm2)
3x120+70 3x70+35
3x50+35
3x120+70 3x70+35
3x70+35
Drošinātājs, kūstošais
inerces (A)
200
125
200
125
hja2i1la
160
- 10 -
160
108
LV
4
EKSPLUATĀCIJA
4.1
Vispārīgi
Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar iekārtu atrodami 5. lpp. Izlasiet
pirms iekārtas izmantošanas!
Piezīme! Nekad nelietojiet metināšanas barošanas avotu bez sānu plāksnēm.
4.2
Vadības ierīces
Priekšējā panelī atrodas:
1.
Galvenais slēdzis tīkla sprieguma un ventilatora ieslēgšanai un
izslēgšanai metināšanas barošanas avotā.
S
Pozīcija "1" Iesl.
S
Pozīcija "0" Izsl.
2.
S
Indikatora lampiņa (balta) iedegas, kad ir ieslēgts galvenais
slēdzis.
3.
Indikatora lampiņa pārkaršanai (dzeltena)
4.
hja2o1la
S
Indikatora lampiņa iedegas, kad termiskais atslēdzējs ir
nostrādājis pārāk augstas temperatūras dēļ metināšanas
barošanas avotā.
S
Indikatora lampiņa nodziest, kad temperatūra metināšanas
barošanas avotā ir pazeminājusies līdz atļautam līmenim.
Spiežampoga 42V strāvas padeves automātiskā drošinātāja FU2
atiestatīšanai.
- 11 -
LV
5
TEHNISKĀ APKOPE
5.1
Vispārīgi
Piezīme!
Visas piegādātāja sniegtās garantijas zaudēs spēku, ja klients mēģinās izlabot
jebkādus metināšanas barošanas avota defektus garantijas perioda laikā.
5.2
Tīrīšana
5.2.1
Metināšanas enerģijas avots
BRĪDINĀJUMS!
Aizsprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres izraisīs pārkaršanu.
S
Ja nepieciešams, notīriet metināšanas barošanas avotu.
Šim nolūkam ieteicams izmantot sausu saspiesto gaisu.
5.2.2
Kontaktors
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neizmantojiet saspiestu gaisu kontaktora tīrīšanai, pirms tas nav pilnībā
noŋemts.
Piezīme:
Lai nodrošinātu drošu kontaktora darbību, magnētiskajām daļām jābūt tīrām.
Ja tiek tīrīts kontaktors, tad jānoŋem nost, un jānotīra visas daĮas.
Pretējā gadījumā var būt jānomaina kontaktoru.
6
REZERVES DAĻU PASŪTīŠANA
LAF 1601/ LAF 1601M ir izgatavots un testēts saskaņā ar
starptautiskajiem un Eiropas standartiem IEC/EN 60974-1 un EN 60974-10.
Apkopes vai remonta darbu veicēja instances pienākums ir nodrošināt, ka produkts joprojām atbilst norādītajiem standartiem.
Rezerves daĮas tiek piegādātas no jūsu tuvākās ESAB pārstāvniecības, skatiet
aizmugurējo vāku. Pasūtot rezerves daĮas, lūdzu, norādiet mašīnas tipu un numuru,
kā arī apzīmējumu un rezerves daĮas numuru, kas parādītī rezerves daĮu sarakstā
17 lpp.
Tas vienkāršos piegādi un nodrošinās pareizo daĮu saŋemšanu.
hja2m1la
- 12 -
SHĮMA
hja2schema
-- 13 --
KOMPONENTU SARAKSTS
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
AP1
Circuit board
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
C1, C2, C3,
C4
Capacitor
FU1
Automatic fuse
16 A
FU2
Automatic fuse
20 A
FU3
Fuse
1,25 AT
FU4
Fuse
1,25 AT
FU5
Fuse
3,15 AT
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
KM1
Contactor
KM2
Contactor
L1
Inductor
M1
Fan
QF
Main switch (black)
R1, R2, R4
Resistor
RS1
Shunt
ST1
Thermal guard
TC1
Control transformer
TC2
Transformer
TM1
Transformer
THY1, THY2,
THY3
Thyristor
V2
Silicon diode
V4
Diode bridge
Remarks
42 V, 50 Hz
42 V, 900VA
XT2,XT3,XT4 Connection block
RC1 - RC5
Contact protection
XS1
Socket
1 pole
XS2
Socket
1 pole
XS3
Socket
1 pole
XS4
Sleeve socket
28 pole
hja2kompforteck
-- 14 --
PIESLĒGUMA INSTRUKCIJA
LAF 1601
hja1inkoppling
-- 15 --
LAF 1601M
hja1inkoppling
-- 16 --
REZERVES DAĻU SARAKSTS
Edition 2009-08-24
Ordering no.
Denomination
Notes
0460515880
Welding power source
LAF 1601
0460515881
Welding power source
LAF 1601M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
hja2reserv
-- 17 --
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Remarks
0460515880
Welding power source
LAF 1601
C
1
1
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
2
1
0191085104
Capacitor
400 V
C4
3
3
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0321452880
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
3
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
THY1- THY3
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
19
1
0487399886
Circuit board
19
1
0487399880
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
1
0487399886
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1601
version.
AP1
20
1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
M1
RC
20 A
FU2
AP1
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460515s
V2
ST1
-- 18 --
h460515s
-- 19 --
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Remarks
0460515881
Welding power source
LAF 1601M
C
1
1
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
2
1
0191085104
Capacitor
400 V
C4
3
3
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0321452880
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
1
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
0487399880
1
20
RC
20 A
FU2
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
0487399886
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1601
version.
AP1
1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849881
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460515s
V2
ST1
-- 20 --
h460515s
-- 21 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising