ESAB | Aristo 300 | Instruction manual | ESAB Aristo 300 Používateľská príručka

ESAB Aristo 300 Používateľská príručka
CZ
Aristo 300
Aristo 400
Aristo 500
Návod k používání
0462 152 001 CZ 20110708
Valid for serial no. 033-xxx-xxxx, 044-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel A44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Síťové napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení svařovacího a zpětného kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání/vypínání napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání ventilátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařování MIG/MAG a FCAW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařování MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařování TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
13
13
13
13
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Prohlídka a čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
15
15
16
18
19
20
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
ba43dj
-4© ESAB AB 2010
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
ba43dj
-5© ESAB AB 2010
CZ
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
2
ÚVOD
Aristo série 300/400/500 je napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG a rovněž pro
svařování s drátem plněným práškem (FCAW-S), živé svařování TIG (napájecí zdroj
s panelem A44) a svařování s obalenými elektrodami (MMA).
Tento napájecí zdroj je určen ke použití s následujícími podavači drátu:
Aristo F 300
MobileFeed 300
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 20.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s:
5m zpětným kabelem se zemnicí svorkou;
5 m síťovým kabelem s 32A konektorem
návodem k obsluze napájecího zdroje pro svařování;
návodem k použití ovládacího panelu (podle potřeby).
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z webových stránek
www.esab.com.
2.2
Ovládací panel A44
Viz samostatný návod k použití, kde
najdete podrobný popis panelů.
ba43dj
-6© ESAB AB 2010
CZ
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Aristo 300
Síťové napětí
Síťové napájení Sscmin
od čísla série 033-xxx-xxxx
od čísla série 044-xxx-xxxx
Síťové napájení Zmax
od čísla série 044-xxx-xxxx
Primární proud
síťové napětí 380 V
síťové napětí 400 V
síťové napětí 440 V
Aristo 400
Aristo 500
380 - 440 V, +/- 10 %, 3∼ 50/60 Hz
3,0 MVA
3,8 MVA
4,0 MVA
6,0 MVA
5,0 MVA
8,4 MVA
-
-
0,22 Ω
18 A
17 A
16 A
26 A
25 A
23 A
35 A
34 A
31 A
Příkon bez zátěže
40 W
Rozsah nastavení (ss)
MIG/MAG
MMA
TIG
8 - 48 V
16 - 300 A
4 - 300 A
8 - 48 V
16 - 400 A
4 - 400 A
8 - 48 V
16 - 500 A
4 - 500 A
Přípustná zátěž při MIG/MAG
60% pracovní cyklus
80% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
300 A / 29.0 V
400 A / 34.0 V
300 A / 29.0 V
500 A / 39.0 V
400 A / 34.0 V
300 A / 29.0 V
Přípustná zátěž při MMA
60% pracovní cyklus
80% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
300 A / 32.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
500 A / 40.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
Přípustná zátěž při TIG
60% pracovní cyklus
80% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
300 A /22.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
500 A / 30.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
Účiník při maximálním proudu
0,91
0,92
0,93
Účinnost při maximálním proudu
87 %
88 %
89 %
Napětí naprázdno
Funkce VRD neaktivní1)
Funkce VRD aktivní1)
55 V
<35 V
Provozní teplota
-10 až +40 ° C
Přepravní teplota
-20 až +55 ° C
Konstantní akustický tlak při chodu
naprázdno
<70 dB (A)
Rozměry D x Š x V
610 x 250 x 445 mm
Hmotnost
40 kg
Třída izolace
H
Třída krytí
IP 23
Třída použití
1) Funkce
VRD je vysvětlena v návodu k použití ovládacího panelu.
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Síťové napájení, Zmax
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
ba43dj
-7© ESAB AB 2010
CZ
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
VÝSTRAHA!
Napájecí zdroj by se mĕl zvedat jen za
zvedací oka.
Držadlo je určeno jen pro tažení po zemi.
4.1
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a
výstupním otvorům pro chladicí vzduch.
ba43dj
-8© ESAB AB 2010
CZ
4.2
ba43dj
Pokyny pro zvedání
-9© ESAB AB 2010
CZ
4.3
Síťové napájení
Pozor!
Požadavky na síťové napájení
Výkonová zařízení mohou v důsledku odebírání primárního proudu ze síťového rozvodu ovlivňovat
kvalitu rozvodné sítĕ. Proto se mohou na nĕkteré typy zařízení (viz technické údaje) vztahovat
omezení ohlednĕ zapojení nebo požadavků, týkající se maximální přípustné síťové impedance
nebo minimálního napájecího výkonu v místĕ rozhraní s veřejnou rozvodnou sítí. V takovém
případĕ je instalační technik nebo uživatel odpovĕdný za to, aby se na základĕ konzultace s
provozovatelem rozvodné sítĕ v případĕ potřeby ujistil, zda lze zařízení připojit.
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému síťovému napětí a zda je
chráněna správně dimenzovanou pojistkou. Připojení k ochrannému zemnícímu
vodiči musí být provedeno v souladu s předpisy.
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů
Aristo 300
Síťové napětí
Aristo 400
Aristo 500
380 - 440 V, +/- 10 %, 3∼ 50/60 Hz
Průřez síťového
vodiče
4G4 mm2
4G4 mm2
4G6 mm2
Fázový proud Ieff
Uin 380 V
18 A
24 A
28 A
Pojistka proti
rázovému přepětí
Pojistka proti rázům
CMCB
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Fázový proud
Uin 400 V
17 A
23 A
27 A
Pojistka proti
rázovému přepětí
Pojistka proti rázům
CMCB
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Fázový proud Ieff
Uin 440 V
16 A
21 A
24 A
Pojistka proti
rázovému přepětí
Pojistka proti rázům
CMCB
20 A
20 A
25 A
25 A
25 A
32 A
eff
Poznámka: Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. V jiných zemích nemusí vyhovovat: přesvědčte se, zda průřez kabelu a zatížitelnost
pojistek odpovídají příslušným státním předpisům.
ba43dj
- 10 © ESAB AB 2010
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
VÝSTRAHA!
AH 0935
Připevnĕte zařízení - zejména když stojí na
nerovném nebo svažitém povrchu.
ba43dj
- 11 © ESAB AB 2010
CZ
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Síťový vypínač
4
Přípojka kabelu pro přívod svařovacího
proudu (+)
2
Kontrolka, napájení zapnuto
5
Konektor řídicího kabelu (z/do podavače
drátu) nebo dálkového ovládání
3
Kontrolka, přehřátí
6
Přípojka kabelu pro přívod svařovacího
proudu (-)
5.2
Připojení svařovacího a zpětného kabelu
Na napájecím zdroji jsou dva výstupy: kladná svorka (+) a záporná svorka (-) pro
připojení svařovacího a zpětného kabelu. Zvolená metoda svařování a typ použité
elektrody určují, ke kterým svorkám se má připojit svařovací a zpětný kabel. Před
svařováním se ujistěte, že kabely jsou pevně připojené k napájecímu zdroji a že
svorka zpětného kabelu je správně připevněna k obrobku.
5.3
Zapínání/vypínání napájecího zdroje
Zapněte zařízení otočením vypínače (1) do polohy ”1”. Vypněte zařízení otočením
vypínače (1) do polohy ”0”. Údaje o svařování budou uloženy bez ohledu na to, zda
dojde k nenormálnímu přerušení síťového napájení, nebo je zařízení normálně
vypnuto, takže jsou k dispozici při dalším zapnutí jednotky.
5.4
Ovládání ventilátorů
Napájecí zdroj má časový obvod, který udržuje ventilátory v chodu 6,5 min po
zastavení svařování; potom se jednotka přepne do úsporného režimu. Při zahájení
svařování se ventilátory znovu spustí. Při svařovacích proudech do 200 A běží
ventilátory nižší rychlostí a při vyšších proudech plnou rychlostí.
ba43dj
- 12 © ESAB AB 2010
CZ
5.5
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj pro svařování má obvod na ochranu proti přehřátí, který se aktivuje v
případě, že se příliš zvýší vnitřní teplota. Když k tomu dojde, svařování se přeruší a
na ovládacím panelu se zobrazí chybový kód. Až teplota klesne, ochrana proti
přehřátí se automaticky nastaví do výchozího stavu.
5.6
Dálkový ovladač
Více informací o dálkovém ovladači najdete v návodu k použití ovládacího panelu.
5.7
Svařování MIG/MAG a FCAW-S
Oblouk nepřetržitě taví podávaný drát. Svarová lázeň je chráněna ochranným
plynem. Napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG a FCAW-S je doplněn o:
podavač drátu;
svařovací hořák;
propojovací kabel mezi napájecím zdrojem a podavačem drátu;
láhev s ochranným plynem.
5.8
Svařování MMA
Napájecí zdroj pro svařování s obalenými elektrodami je doplněn o:
svařovací kabel se svorkou na elektrodu.
5.9
Svařování TIG
Při svařování TIG se taví obrobek působením oblouku zapáleného wolframovou
elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou chráněné
ochranným plynem. Napájecí zdroj pro svařování TIG je doplněn o:
hořák TIG s wolframovou elektrodou a plynovým ventilem;
láhev s argonem;
regulátor argonu.
"Živý start TIG"
Při "živém startu TIG" se wolframová elektroda musí dotknout obrobku. Když se
potom elektroda oddálí od obrobku, zapálí se oblouk s omezenou hodnotou proudu
(12 - 15 A).
ba43dj
- 13 © ESAB AB 2010
CZ
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnĕný personál)
mohou odstraňovat bezpečnostní štítky.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Prohlídka a čištění
Pravidelně kontrolujte, zda napájecí zdroj není znečištěn.
Napájecí zdroj se musí pravidelně profukovat stlačeným vzduchem při sníženém
tlaku. Ve znečištěném prostředí je nutné častější profukování.
Jinak by se mohl ucpat vstup či výstup vzduchu, což by vedlo k přehřátí. Aby se
tomu předešlo, musí se pravidelně čistit vzduchový filtr.
Výměna a čištění prachového filtru
Uvolněte prachový filtr podle obrázku.
Profoukněte filtr stlačeným vzduchem (se sníženým tlakem).
Nasaďte filtr jemnější síťkou proti mřížce.
Nainstalujte filtr zpět.
ba43dj
- 14 © ESAB AB 2010
CZ
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Žádný oblouk.
Zákrok
S
S
S
Během svařování došlo k
přerušení svářecího proudu.
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neaktivovala ochrana proti tepelnému
přetížení (signalizováno oranžovou kontrolkou na přední
straně).
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Časté spínání ochrany proti
tepelnému přetížení
S
S
Zkontrolujte, zda se neucpaly vzduchové filtry.
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení předepsaných hodnot
napájecího zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
S
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné svařovací dráty.
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
S
S
S
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500 je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a
evropskými normami EN 60974-1 a EN 60974-10. Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
ba43dj
- 15 © ESAB AB 2010
Schema
ba43e
- 16 © ESAB AB 2010
ba43e
- 17 © ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0462 153 880 Welding power source Aristo®300
Without control panel
0462 183 882 Welding power source Aristo®300 A44
With control panel
0462 154 880 Welding power source Aristo®400
without control panel
0462 154 882 Welding power source Aristo®400 A44
With control panel
0462 155 880 Welding power source Aristo®500
With control panel
0462 155 882 Welding power source Aristo®500 A44
Without control panel
0459 839 049 Spare parts list
Aristo®300, Aristo®400, Aristo®500
0462 305 001 Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0463 009 074 Instruction manual
Control panel A44
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
ba43o
- 18 © ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Seznam náhradních dílů
Item
1
ba43s
Ordering no.
Denomination
0462 197 001 Dust filter
- 19 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Spotřební díly
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 151 880
Spare parts list for trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 839 039
Trolley bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0463 125 880
option when no cooling unit is assembled
Aristo F 300 MA43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA43, with water . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44, with water . . . . . . . . . . . .
0462 250 883
0462 250 893
0462 250 884
0462 250 894
MobileFeed 300 AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 005 728
Cooling unit COOL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 300 880
ba43a
- 20 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Connection set, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 780
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 781
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 782
0462 150 783
0462 150 784
0462 150 785
Connection set water, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 790
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 791
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 792
0462 150 793
0462 150 794
0462 150 795
Connection set, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 980
Connection set water, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 990
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of current
ba43a
- 21 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Remote control cable 12 pole (8+4) - 4 pole
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 880
5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 881
10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 882
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 883
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
ba43a
- 22 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising