ESAB | Aristo 300 | Instruction manual | ESAB Aristo 300 Kasutusjuhend

ESAB Aristo 300 Kasutusjuhend
FI
Aristo 300
Aristo 400
Aristo 500
Käyttöohjeet
0462 152 001 FI 20110708
Valid for serial no. 033-xxx-xxxx, 044-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nosto-ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkkosyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virta- ja maadoituskaapelien kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtalähteen päälle-/poiskytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuojaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG ja FCAW-S-hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA-hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG-hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
13
13
13
13
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
15
15
16
18
19
20
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
-4ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
-5ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
2
JOHDANTO
Aristo 300/400/500 -sarjojen hitsausvirtalähteet on tarkoitettu MIG/MAG-hitsauk­
seen, täytelankahitsaukseen (FCAW-S), TIG-hitsaukseen (yhdessä A44-paneelin
kanssa) sekä puikkohitsaukseen (MMA).
Virtalähteitä käytetään yhdessä seuraavien langansyöttöyksiköiden kanssa:
S
Aristo F 300
S
MobileFeed 300
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 20.
2.1
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan:
S
5 m maadoituskaapeli, jossa maadoituspihdit
S
5 m virtajohto, jossa 32 A pistoke
S
virtalähteen käyttöohje
S ohjauspaneelin käyttöohje (jos on)
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta
www.esab.com.
2.2
Ohjauspaneeli A34
Paneelien tarkemmat kuvaukset
löytyvät ohjauspaneelien käyttöohjeista.
-6ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
3
TEKNISET TIEDOT
Aristo 300
Verkkojännite
Verkon oikosulkuteho Sscmin
alkaen sarjanumerosta 033-xxx-xxxx
alkaen sarjanumerosta 044-xxx-xxxx
Verkon oikosulkuteho Zmax
alkaen sarjanumerosta 044-xxx-xxxx
Vaihevirta
verkkojännite 380 V
verkkojännite 400 V
verkkojännite 440 V
Aristo 400
380-440V, +/- 10%, 3∼ 50/60 Hz
3,0 MVA
3,8 MVA
4,0 MVA
6,0 MVA
5,0 MVA
8,4 MVA
-
-
0,22 Ω
18 A
17 A
16 A
26 A
25 A
23 A
35 A
34 A
31 A
Tyhjäkäyntiteho
Säätöalue (DC)
MIG/MAG
MMA
TIG
Aristo 500
40 W
8-48 V
16-300 A
4-300 A
8-48 V
16-400 A
4-400 A
8-48 V
16-500 A
4-500 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG-hit­
sauksessa
60 % katkonaisuustekijä
80 % katkonaisuustekijä
100% katkonaisuustekijä
300 A / 29.0 V
400 A / 34.0 V
300A / 29.0 V
500 A / 39.0 V
400 A / 34.0 V
300 A / 29.0 V
Sallittu kuormitus MMA-hitsauk­
sessa
60 % katkonaisuustekijä
80 % katkonaisuustekijä
100% katkonaisuustekijä
300 A / 32.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
500 A / 40.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa
60 % katkonaisuustekijä
80 % katkonaisuustekijä
100% katkonaisuustekijä
300 A / 22.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
500 A / 30.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,91
0,92
0,93
Hyötysuhde maksimivirralla
87 %
88 %
89 %
Tyhjäkäyntijännite
VRD-toiminto ei-aktiivinen1)
VRD-toiminto aktiivinen1)
55V
<35V
Käyttölämpötila
-10 ... +40° C
Kuljetuslämpötila
-20 ... +55° C
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynnillä
<70 db (A)
Mitat pxlxk
610 x 250 x 445 mm
Paino
40 kg
Eristysluokka
H
Kotelointiluokka
IP 23
Sovellusluokka
1) VRD-toiminto
on selostettu ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
Verkkosyöttö, Ssc min.
Pienin sallittu oikosulkuteho verkossa IEC 61000-3-12 mukaisesti.
Verkkosyöttö, Zmaks.
Suurin sallittu verkkoimpedanssi IEC 61000-3-11 mukaisesti.
-7ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
VAROITUS!
Virtalähdettä on nostettava
nostokorvakkeesta. Kahva on tarkoitettu
ainoastaan virtalähteen vetämiseen.
4.1
Sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
4.2
Nosto-ohjeet
-8ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
4.3
Verkkosyöttö
Huom!
Sähköverkolle asetettavat vaatimukset
Suuritehoinen laite voi verkosta ottamansa suuren virran johdosta vaikuttaa verkkojännitteeseen
epäsuotuisasti. Joillakin laitetyypeillä saattaa lisäksi olla liitäntärajoituksia tai vaatimuksia koskien
suurinta sallittua verkkoimpedanssia tai pienintä vaadittua ottotehoa yleisen sähköverkon
liitäntäpisteessä (ks. tekniset tiedot). Sellaisissa tapauksissa laitteen käyttäjän velvollisuus on
tarkistaa (tarvittaessa sähköntoimittajalta), voiko kyseisen laitteen liittää verkkoon.
-9ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että virtapiiri on suojattu
oikean kokoisella varokkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
Aristo 300
Verkkojännite
Aristo 400
Aristo 500
380-440V, +/- 10%, 3∼ 50/60 Hz
4G4 mm2
4G4 mm2
4G6 mm2
Vaihevirta Ieff
Uin 380V
18 A
24 A
28 A
Varoke, syöksyjän­
nitesuojaus
Varoke, CMCB-syöksy
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Vaihevirta Ieff
Uin 400V
17 A
23 A
27 A
Varoke, syöksyjän­
nitesuojaus
Varoke, CMCB-syöksy
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Vaihevirta Ieff
Uin 440V
16 A
21 A
24 A
Varoke, syöksyjän­
nitesuojaus
Varoke, CMCB-syöksy
20 A
20 A
25 A
25 A
25 A
32 A
Virtajohdon johdinala
HUOM: Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Ne eivät ehkä päde
muissa maissa: varmista, että johdinala ja varokekoot täyttävät asianmukaiset kansalliset määräykset.
- 10 ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
AH 0935
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun
alusta on epätasainen tai viettävä.
- 11 ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Virtakytkin
4
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
2
Merkkivalo, virransyöttö päällä
5
Ohjauskaapelin liitäntä (langansyöttöyk­
sikölle) tai kauko-ohjaimelle
3
Merkkivalo, ylikuumeneminen
6
Maadoituskaapelin (-) liitäntä
5.2
Virta- ja maadoituskaapelien kytkentä
Virtalähteessä on kaksi liitäntää, positiivinen (+) ja negatiivinen (-) virta- ja
maadoituskaapelien liittämistä varten. Valittu hitsausmenetelmä ja käytetyn
elektrodin tyyppi määrittävät kumpaan liitäntään virta- ja maadoituskaapeli kytketään.
Varmista ennen hitsauksen aloitusta, että kaapelit on kunnolla kytketty
virtalähteeseen ja että maadoituskaapelin pihdit ovat kunnolla kiinni työkappaleessa.
5.3
Virtalähteen päälle-/poiskytkeminen
Kytke kone päälle kääntämällä virtakytkin (1) asentoon "1". Kytke kone pois päältä
kääntämällä virtakytkin (1) asentoon "0". Sekä sähkökatkoksen että koneen
normaalin poiskytkennän yhteydessä hitsaustiedot säilyvät muistissa, jossa ne ovat
käytettävissä kun kone seuraavan kerran kytketään päälle.
5.4
Puhaltimen ohjaus
Virtalähteessä on kytkentäkello, joka pitää puhaltimen päällä 6,5 minuutin ajan
hitsauksen lopetuksen jälkeen, jonka jälkeen laite kytkeytyy energiansäästötilaan.
Puhallin käynnistyy kun hitsaus aloitetaan. Puhallin pyörii alennetulla nopeudella
hitsattaessa alle 200 A virralla ja täydellä nopeudella suuremmilla hitsausvirroilla.
- 12 ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
5.5
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähteessä on suojauspiiri, joka aktivoituu sisäisen lämpötilan noustessa
liian korkeaksi. Kun piiri aktivoituu, hitsaus keskeytetään ja näytössä näkyy
vikakoodi. Ylikuumenemissuoja palautuu automaattisesti lämpötilan laskettua.
5.6
Kauko-ohjain
Lisätietoa kauko-ohjaimen käytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
5.7
MIG/MAG ja FCAW-S-hitsaus
Kaari sulattaa jatkuvasti syötettyä lankaa. Hitsisula suojataan suojakaasulla.
MIG/MAG ja FCAW-S-hitsausta varten virtalähde varustetaan:
S
S
S
S
langansyöttöyksiköllä
hitsauspolttimella
virtalähteen ja langansyöttöyksikön välisellä kaapelilla
suojakaasupullolla
5.8
MMA-hitsaus
Puikkohitsausta varten virtalähde varustetaan:
S
virtakaapelilla, jossa on puikkopihdit
5.9
TIG-hitsaus
TIG-hitsaus sulattaa työkappaletta volframielektrodilla synnytetyllä kaarella, elektrodi
itse ei sula. Hitsisula ja elektrodi suojataan suojakaasulla. TIG-hitsausta varten
virtalähde varustetaan:
S
S
S
TIG-polttimella, jossa on volframielektrodi ja kaasuventtiili
argonkaasupullolla
argonkaasusäätimellä
”Live TIG-start”
”Live TIG-start"-käynnistyksessä volframielektrodin pitää koskettaa työkappaletta.
Kun elektrodi nostetaan irti työkappaleesta, kaari syttyy rajoitetulla virralla (12-15 A).
- 13 ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
6
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Virtalähde tulisi puhaltaa puhtaaksi paineilmalla säännöllisin väliajoin alennetulla
paineella. Puhdistus pitää toistaa useammin likaisissa ympäristöissä.
Muussa tapauksessa ilmanotto- ja poistoaukot saattavat tukkiintua ja aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Tämän välttämiseksi ilmansuodatin tulisi puhdistaa
säännöllisesti.
Pölysuodattimen vaihto ja puhdistus.
S
S
S
S
Irrota pölysuodatin kuvan mukaisesti.
Puhdista suodatin puhtaaksi paineilmalla (alennetulla paineella).
Varmista, että suodatin asennetaan tihein puoli ritilää vasten.
Asenna suodatin.
- 14 ba43dx
© ESAB AB 2010
FI
7
VIANETSINTÄ
Yritä korjata vika suositelluilla tarkastuksilla ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta.
S
S
S
Varmista, että virtakytkin on päällä.
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Virransyöttö katkeaa hitsauksen
aikana.
S
Tarkasta onko lämpösuojus lauennut (ilmaistaan etupaneelin
oranssilla merkkivalolla).
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
S
Lämpösuojus laukeaa
usein
S
S
Tarkasta ovatko ilmansuodattimet tukossa.
Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei
laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho.
S
S
S
S
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeaa lankaa.
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja euroop­
palaisen standardin EN 60974-1 ja EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai
korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei
tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 15 ba43dx
© ESAB AB 2010
Johdotuskaavio
- 16 ba43e
© ESAB AB 2010
- 17 ba43e
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0462 153 880 Welding power source Aristo®300
Without control panel
0462 183 882 Welding power source Aristo®300 A44
With control panel
0462 154 880 Welding power source Aristo®400
without control panel
0462 154 882 Welding power source Aristo®400 A44
With control panel
0462 155 880 Welding power source Aristo®500
With control panel
0462 155 882 Welding power source Aristo®500 A44
Without control panel
0459 839 049 Spare parts list
Aristo®300, Aristo®400, Aristo®500
0462 305 001 Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0463 009 074 Instruction manual
Control panel A44
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 18 ba43o
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Varaosaluettelo
Item
1
ba43s
Ordering no.
Denomination
0462 197 001 Dust filter
- 19 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Lisävarusteet
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 151 880
Spare parts list for trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 839 039
Trolley bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0463 125 880
option when no cooling unit is assembled
Aristo F 300 MA43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA43, with water . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44, with water . . . . . . . . . . . .
0462 250 883
0462 250 893
0462 250 884
0462 250 894
MobileFeed 300 AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 005 728
Cooling unit COOL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 300 880
ba43a
- 20 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Connection set, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 780
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 781
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 782
0462 150 783
0462 150 784
0462 150 785
Connection set water, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 790
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 791
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 792
0462 150 793
0462 150 794
0462 150 795
Connection set, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 980
Connection set water, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 990
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of current
ba43a
- 21 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Remote control cable 12 pole (8+4) - 4 pole
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 880
5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 881
10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 882
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 883
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
ba43a
- 22 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 23 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising