ESAB | ESP-150 | Instruction manual | ESAB ESP-150 Brugermanual

ESAB ESP-150 Brugermanual
NO
ESP-150
Bruksanvisning
0558 004 122 NO 20110708
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kontroll av leveranse og plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av brenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av gass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av jordingskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
12
14
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1 Betjeningsbrytere og kontrollamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Innstilling av strømkilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Anbefalt gass og strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
20
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1
6.2
6.3
6.4
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av kjølevæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømningsregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av gniståpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
22
23
7 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
25
29
30
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flammesikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
-4bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for plasmabrenning.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
-5bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
2
INNLEDNING
Plasmastrømkilden ESP-150 og plasmabrenneren PT-26 er et komplett og sikkert
plasmasystem for skjæring og meisling.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 30.
2.1
Tilbehør
Strømkilden leveres med:
S
bruksanvisning
2.2
Funksjoner
S
Høyhastighetsskjæring opptil 50 mm.
S
Skjær med luft, nitrogen, en blanding av argon og hydrogengass eller en
blanding av nitrogen- og hydrogengass.
S
Overopphetingsvern
S
Nettspenningskompensasjon.
S
Ekstrafunksjonen automatisk periodisk skjæring muliggjør kontinuerlig drift ved
skjæring av gitterverk, strekkmetall, kraftige gittersiler og lignende.
S
Hjul og hylle til gassflaske følger med for å gjøre utstyret transportabelt.
-6bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
3
TEKNISKE DATA
ESP 150
Nettspenning
3μ 380–400 / 415 V ±10 % 50 Hz
Primærstrøm Imaks.
78 A ved 380–400 V, 71 A ved 415 V
Tomgangseffekt
600 W
Innstillingsområde
25 A/90 V–150 A/140 V
Tillatt belastning
40 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
150 A/ 140 V
120 A/ 128 V
110 A / 124 V
Virkningsgrad ved maks. strøm
54 %
Tomgangsspenning U0
370 V
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Mål l x b x h
1016 x 552 x 800 mm
Vekt
360 kg
Isolasjonsklasse transformator
H
Beskyttelsesklasse
IP 21
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander
og vann. Apparat merket IP 21 er beregnet for bruk innendørs.
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Riktig installasjon har stor betydning for problemfri drift og godt skjæreresultat. Les
og følg hvert punkt i dette kapittelet nøye.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØT KAN VÆRE LIVSFARLIG! Iverksett tiltak mot elektrisk støt. Pass
på at strømforsyningen er slått av – slå av driftsbryteren ved veggkontakten og
trekk strømkabelen ut av stikkontakten før du foretar noen elektriske tilkoplinger i
strømkilden.
ADVARSEL!
Det er veldig viktig at chassiset koples til godkjent jording for å unngå elektrisk
støt og andre ulykker med strøm. Pass godt på at jordlederen ikke ved en
feiltakelse koples til noen av faselederne.
-7bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
ADVARSEL!
Dårlige koblinger eller manglende tilkobling av jordingsleder til arbeidsstykket kan
medføre dødelig elektrisk støt.
Hvis arbeidsstykket ikke jordes, går sikringen F3 og bryteren CB1 løser ut, slik at
strømkilden blir inaktiv.
ADVARSEL!
IKKE start utstyret når dekselet er fjernet.
IKKE koble til utstyr under spenning mens du holder eller bærer det.
IKKE ta på delene til brenneren når strømmen er slått på.
OBS!
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake
radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
OBS!
Plasser strømkilden minst 3 meter fra skjæreområdet, da gnister og slaggsprut kan skade
strømkilden.
4.1
Kontroll av leveranse og plassering
1. Fjern emballasjen, men la transportsikringene bli sittende. Kontroller utstyret
med tanke på skader som ikke var umiddelbart synlige ved levering. Meld straks
eventuelle skader til transportselskapet.
2. Kontroller om det ligger løse deler i emballasjen. Kontroller at luftkanalene i
dekselet til bakpanelet er fri for emballasjemateriale som kan blokkere
lufttilførselen til strømkilden.
Strømkilden har en løftebøyle, og er derfor enkel å løfte. Kontroller at
løfteutstyret som brukes, tåler vekten av strømkilden. Vekten er angitt under
TEKNISKE DATA.
ADVARSEL!
Produktet skal løftes med gaffeltruck
eller på følgende måte:
-8bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
3. Monter hjulsettet på strømkilden, som beskrevet i bruksanvisningen som følger
med hjulene.
4. Plasser strømkilden slik at kjøleluften har fritt inn- og utløp. Minste tillatte
avstand til vegg eller annen hindring er 60 cm.
Luftfilterinnretninger må ikke brukes – installasjon eller påmontering av
luftfilterinnretninger hindrer tilførselen av kjøleluft og medfører fare for
overoppheting. Bruk av luftfilterinnretninger, uansett type, gjør garantien ugyldig.
5. Til skjæring kreves en luftkilde som gir ren og tørr luft, minst 7,08 m3/h ved 76
KPa (11 psi). Skjærelufttrykket må ikke være høyere enn 1000 KPa (150 psi),
som er maksimalt innløpstrykk for filterregulatoren som inngår i leveransen.
4.2
Nettforsyning
1. Ved driftsbryteren (veggkontakt eller tilsvarende) skal det finnes en fastmontert
utkoblingsmekanisme med sikringer eller bryter, se fig. 1. Strømkabelen skal ha
isolerte kobberledere – tre faseledere og én jordingsleder. Kraftig gummiisolert
kabel kan brukes. Kabelen kan legges i stivt kabelrør eller i fleksibel
kabelstrømpe. Passelig kabeltverrsnitt og sikringsstørrelse angis i tabell 1.
Fig. 1. Typisk installasjon med trefaset sikret utkoblingsboks med kontakt og støpsel.
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
ESP 150
50 Hz
Spenning
380 - 400 V
415 V
4 G 25
4 G 16
Fasestrøm I1eff
49 A
44 A
Sikring , treg type
100 A
90 A
Tverrsnitt strømkabelmm
2
Tabell 1.
OBS! Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er i henhold til svenske forskrifter. Koble til
strømkilden i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
-9bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
2. Ved levering fra fabrikk er strømkilden konfigurert for den høyeste spenningen
som kan kobles til. Hvis utstyret skal drives med annen spenning, må koplingene
på plintkortet i strømkilden flyttes til riktig posisjon for den aktuelle spenningen.
De forskjellige koplingsposisjonene er vist i fig. 2a og 2b. Ta av luken på venstre
side for å få tilgang til plintkortet.
Fig. 2a. Koplingsplint på modeller for 380/415
VAC, konfigurert for 380–400 VAC.
1
Kabel med fire ledere
(skaffes til veie av
kunden)
2
Fig. 2b. Koplingsplint på modeller for 380/415
VAC, konfigurert for 415 VAC
Grønn/gul leder
3
Hovedjordingsplint
Fig. 4. Tilkopling av strømkabel
- 10 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
3. Valg av regulering med frittstående koplingsboks: Strømkilden leveres med
kontakt P45 koplet til kontakt J4 MAN (manuell) (brennergasser og brenner er
koplet direkte til strømkilden). Hvis strømkilden skal brukes med frittstående
koplingsboks, skal P45 flyttes til kontakt J5 MECH (mekanisk).
Konfigurasjon ved levering – P45 koplet til J4
(MAN).
P45 flyttet til J5 (MECH) ved bruk av frittstående
koplingsboks.
Fig. 5. Henholdsvis manuell og mekanisk drift.
- 11 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
FEILSIGNAL
TIL CNC-ENHET
GASSTILFØRSELS
SIGNAL
FRA CNC-ENHET
TILKOPLING J1
BUETENNINGSSIGNAL
TIL CNC-ENHET
PLASMASTARTSIGNAL
FRA CNC-ENHET
OBS! J1 Hensiktsmessig støpsel og
klemme
KABEL SKAFFES TIL VEIE AV
KUNDEN
14-pinners rett
*) NØDSTOPPSIGNAL
FRA CNC-ENHET
BUESPENNINGSSIGNAL
DELER 20:1
* OBS! Hvis nødstoppbryteren til CNC-enheten ikke har en brytende kontakt, må det opprettes en
kopling mellom TB1-16 og TB1-20.
Fig. 6. Pinnekonfigurasjon til fjernkontrolltilkopling J1 for tilkopling av CNC-enhet.
4.3
Tilkopling av brenner
1. Brennertilkopling se fig. 7 og 8.
a. Hvis det kun kreves buetenningssignal, skal den håndholdte
fjernstyringsomkopleren (tilbehør) koples til brennerstyrekontakten på
tilkoplingspanelet foran på strømkilden, se fig. 8.
b. Ved bruk av brennertype PT-26 rett i mekanisk CNC-drift, se henholdsvis fig.
6 for pinnekonfigurasjon vedrørende inn- og utsignaler og fig. 5 vedrørende
valg av reguleringssett.
- 12 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
Fig. 7. Hvis brenneren skal brukes manuelt, må det træs tilkoplingskabler gjennom gummitetningen
foran på ESP-150 og tilkopling skje i henhold til figuren.
Fig. 8. Ved bruk av mekanisk drift med skjermet rett brenner skal gummitetningen fjernes, kragen
føres inn i frontplaten og festet med låsemutteren.
1
Dekkgass
4
Vann UT (–) (brenner)
2
Vann INN (+) (pilotbue)
5
Brennerstyrekontakt
3
Plasma-/startgass
Fig. 9. Tilkopling av brenner
- 13 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
4.4
Tilkopling av gass
1. Kople til gasstilførselen. Gassflaskene kan plasseres og låses på
gassflaskehyllen til strømkilden. Kople til regulatorene i henhold til anvisningene
som følger med den respektive regulatoren.
2. Kople gasslangene til regulatorene og til de riktige gasskoplingene (tilbehør:
adaptere for luft, 19 x 54 til Ar/H2) bak på strømkilden. Koplingene skal trekkes
til med skrunøkkel. Koplinger som ikke benyttes, skal plugges og pluggene
trekkes til med skrunøkkel. Se fig. 11.
Fig. 10. Tilkoplinger for luftfilterregulator.
*) Ved valg av plasmagass skal KUN ETT av innløpene koples til, ALDRI BEGGE.
1
Startgass
2
Skjæregass
3
Dekkgass
Fig. 11. Gasstilkoplinger.
- 14 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
4.5
Tilkopling av jordingskabel
1. Kople jordingskabelens kabelsko till jordingsplinten nederst til venstre på
forsiden av strømkilden.
2. Kople jordingskabelen elektrisk til arbeidsstykket. Tilkoplingen skal skje til en
metallren flate, fri for forurensning, farge, rust, glødeskall og lignende.
1
Arbeidsbord
2
Jordingskabel
3
Brenner PT-26
- 15 bp04dn1
© ESAB AB 2010
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Hvis bryteren under det øvre henglede dekselet løser ut, kan det oppstå farlig
spenning mellom jordingslederen og jord. Dette skyldes som regel mangelfull eller
brutt kontakt mellom jordingslederen og arbeidsstykket. Jordingslederen må være i
elektrisk kontakt med arbeidsstykket, ellers er det fare for farlig elektrisk støt.
ADVARSEL!
Sørg alltid for at strømtilførselen til brenneren er slått av før du utfører justeringer
eller vedlikehold på brenneren.
OBS!
Strømkilden må ikke under noen omstendigheter startes når dekselet er fjernet. Drift
uten deksel kan ikke bare medføre personskade, men reduserer også kjølingen og
kan derfor skade utstyret.
Sideplatene skal være lukket når utstyret er spenningssatt.
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr før du begynner å skjære – sveisehjelm
og vernehansker er påbudt.
Du finner flere opplysninger om sikkerhet på side 2.
OBS!
Hovedstrømbryteren i det hengslede lokket er strømførende når spenningen er
tilkoplet på inngangsplintkortet, selv om hovedstrømbryteren POWER er slått av.
Dette kapittelet beskriver strømkildens betjeningsbrytere og bruk, og gir råd om
skjærekvalitet.
- 16 bp04dn2
© ESAB AB 2010
NO
5.1
Betjeningsbrytere og kontrollamper
1
Påfylling av kjølevæske
6
Strømbryter for nettspenning
2
Nivåindikator for kjølevæske
7
Omkopler for gass
3
Tilkopling for jordingskabel
8
Strømreguleringsbryter
4
Ampere- og voltmeter
9
Kontrollamper
5
Tilkopling for brenner
Kontrollampene foran på strømkilden viser status under plasmaskjæring. Har du
kjennskap til hvordan skjæreprosessen forløper, er det mulig å foreta rask feilsøking
på utstyret ved å observere kontrollampene.
For at kontrollampene skal fungere må riktig matespenning være tilkoplet,
koplingene på inngangsplintkortet være konfigurert for denne matespenningen,
strømbryteren være slått på og lokket ordentlig lukket.
Betjeningspanelets brytere og funksjoner
Strøm på/av (POWER ON/ OFF)
Strømbryter for kjølevifte, kjøleaggregat og styrekretser.
- 17 bp04dn2
© ESAB AB 2010
NO
Gassmodus (GAS MODE)
Gassmodusomkopler med tre stillinger.
S
I stilling CUT kan skjæregasstrykk og -tilførsel stilles inn
S
i stilling START/SHIELD kan start- og dekkgasstrykk
samt gasstilførsel stilles inn.
S
Ved skjæring skal omkopleren stå i stilling OPERATE
Strømregulering (CURRENT CONTROL)
Bryter for innstilling av mest hensiktsmessig
skjærestrøm. Se også informasjon om bruk på
side 20.
Kontrollamper
'
Overoppheting (OVER TEMP)
Kontrollampe for overoppheting, tennes hvis en eller flere av
termovaktene i strømkildene løser ut som følge av overoppheting.
Lampen kan lyse svakt under gassetterstrømning.
Avbryt skjæringen hvis lampen tennes, og la utstyret avkjøle. Hvis
lampen tennes til tross for at det ikke kan foreligge overoppheting, må
du kontrollere termovaktene og kontrollere at ingen koplinger er løse.
Klar, lavt gasstrykk (READY/LOW GAS)
Lampen angir at utstyret er driftsklart, men fungerer også som indikator for
brennerens utløser, for gassmodusomkopleren samt som varselindikator
for lavt gasstrykk eller lav gasstilførsel. Lampen lyser når strømbryteren er
slått på, men utstyret ikke er i bruk (ingen skjæring pågår). Lampen
fortsetter å lyse når gassmodusomkopleren stilles til CUT, også når
gasstilførsel eller -trykk er riktig innstilt. Lampen slokker ikke når
gassmodusomkopleren stilles til OPERATE (gassmagnetventilene lukker).
I driftsmodus fungerer lampen som varsellampe for lite gass, LOW GAS. Hvis
lampen tennes mens brennerens utløserknapp er trykket inn, er gasstrykket eller
-tilførselen for lavt.
- 18 bp04dn2
© ESAB AB 2010
NO
Høyfrekvenstenning aktiv (HIGH FREQ ENERGIZED)
Lampen tennes når utstyret er i driftsmodus og brennerens
utløserknapp trykkes inn. Lampen skal være tent helt til plasmabuen
tennes.
Buespenning på (TORCH ON)
Lampen lyser når strømkilden tilfører spenning for å tenne og
vedlikeholde plasmabuen.
OBS! Ta aldri på de fremre delene, og unngå å justere brenneren hvis
lampen TORCH ON lyser, selv ikke hvis hovedstrømbryteren er slått av.
5.2
Innstilling av strømkilden
1. Åpne samtlige gassventiler langsomt.
2. Still gassmodusomkopleren GAS MODE til OPERATE og strømkildens
strømbryter POWER til av (OFF).
3. Sett driftsbryteren (veggkontakt eller tilsvarende) i stilling på.
4. Sett strømbryteren POWER i stilling på (ON). Kontrollampen POWER skal
tennes og kjøleviften skal gå.
5. Når gassmodusomkopleren GAS MODE står på START/SHIELD, skal
gassmagnetventilene være åpne. Still hhv. start- og dekkgassregulatorene til
trykkene.
Still omkopleren til CUT og still skjæregassregulatoren til trykket.
6. La gassene strømme i noen minutter for å blåse ut eventuelt kondensvann fra
slangene.
7. Still gassmodusomkopleren GAS MODE til OPERATE. Gasstilførselen skal da
stenges av.
8. Still strømreguleringsbryteren CURRENT CONTROL til omtrent den strømmen
som ønskes.
- 19 bp04dn2
© ESAB AB 2010
NO
5.3
Anbefalt gass og strøm
Nedenfor finner du anbefalt valg av gass og strøm for beste skjæreresultat for
vanlige metaller.
Kullstål
Rustfritt stål
Opptil 3,2 mm
50–65 A, plasmagass
luft/dekkgass luft.
4,8–12,7 mm
100 A, plasmagass/
dekkgass luft. 100 A,
plasmagass luft/
dekkgass luft fungerer
også bra, men gir
slaggdannelse i
underkant av materiale
12,7 mm.
12,7–50,8 mm
150 A, plasmagass/luft
Opptil 3,2 mm
Kullstål
3,2–9,6 mm
50–65 A, plasmagass
N2/dekkgass N2 gir
best overflate med lett
slagg på materiale 3,2
mm.
50–65 A, plasmagass
luft/dekkgass luft kan gi
slaggfrie snitt, men
grov overflate.
Aluminium
100 A, plasmagass
N2/dekkgass N2 kan gi
lite eller ikke noe slagg
og god overflatekvalitet
på materiale 12,7 mm.
Opptil 6,35 mm
50–65 A, plasmagass
N2/dekkgass N2 gir
som regel relativt jevne
og slaggfrie snitt.
50–65 A, plasmagass
luft/dekkgass luft gir
betydelig grovere
overflate.
100 A, plasmagass
luft/dekkgass luft gir lite
slagg i underkant, men
grovere overflate.
Over 6,35 mm
150 A, plasmagass/N2
H-35
- 20 bp04dn2
© ESAB AB 2010
NO
6
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!
Sørg for at all strømforsyning til maskinen er koplet ut eksternt. Slå av
driftsbryteren ved veggkontakten før inspeksjon av eller arbeid på strømkilden.
ADVARSEL!
Plasmaskjæreutstyr bruker så høy spenning at det kan forårsake alvorlig
personskade eller også dødsfall. Vær særlig varsom ved arbeid som krever at
dekslene tas av.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Regelmessig vedlikehold er viktig for at strømkilden skal være pålitelig og sikker i
drift.
Kun personer med relevante el-kunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
Hvis utstyret ikke fungerer som det skal, må du avbryte arbeidet straks og
undersøke årsaken til problemet. Vedlikeholdsarbeid kan bare utføres av personer
med nødvendig fagkunnskap. El-arbeid kan bare utføres av godkjente elektrikere.
Ikke la personer uten nødvendig fagkunnskap kontrollere, rengjøre eller reparere
utstyret. Bruk bare anbefalte reservedeler.
6.1
Kontroll og rengjøring
Nedenstående punkter på strømkilden bør kontrolleres og/eller rengjøres
regelmessig.
1. Kontroller jordingskabelens tilkopling til arbeidsstykket.
2. Kontroller at jordingslederen fra arbeidsstykket er forsvarlig koplet til
strømkildens chassisjord.
3. Kontroller brennerens varmeskjold. Skift det hvis det er skadet.
4. Kontroller daglig brennerelektroden og elekrodeendenjeg med tanke på slitasje.
Fjern eventuelt sprut.
5. Kontroller at kabler eller slanger ikke er skadde eller bøyde.
6. Kontroller at alle støpsler og koplinger samt jordingskopling sitter forsvarlig.
OBS! Det kan samle seg vann i trykkluftledninger. Rett først luftstrålen vekk fra
utstyret for å unngå skader.
7. Sørg for at all inngående strøm er frakoplet. Bruk vernebriller og ansiktsvisir, og
blås strømkilden ren innvendig med tørr trykkluft med lavt trykk.
8. Tapp regelmessig av eventuelt vann fra filteret nedenfor luftregulatorene.
- 21 bp04dn3
© ESAB AB 2010
NO
6.2
Påfylling av kjølevæske
ADVARSEL!
Kjølevæskepumpen blir ødelagt hvis utstyret brukes uten kjølevæske i systemet.
OBS!
Kjølevæsken skal behandles som kjemisk avfall.
S
Fyll på 7,5 liter kjølemiddel
Som kjølemiddel anbefales ESABs ferdigblandede kjølevæske, se tilbehør på
side 30.
Merk! Ved tilkopling av brenner, sveisepistol eller tilkoplingsledninger som er 5
meter eller mer skal det etterfylles kjølevæske. Ved justering av væskenivået
gjennom etterfylling trenger ikke kjøleslangen å løsnes.
6.3
Strømningsregulering
Upassende tilførselsmengder kan redusere forbruksartiklenes levetid, forårsake
startvansker eller urene snitt eller at brenneren blir overopphetet.
Tilførselsmengdene som angis nedenfor, gjelder for kald tilstand (buen ikke tent).
Iverksett alle sikkerhetstiltakene nedenfor før strømningsmåling, for å unngå
potensielt livsfarlig elektrisk støt.
1. Slå av inngående strømtilførsel med driftsbryteren ved stikkontakten.
2. Åpne lokket på strømkilden og trekk ut støpselet til brennerutløserledningen.
3. Lukk lokket.
4. Slå på inngående strømtilførsel med driftsbryteren ved stikkontakten.
5. Still gassmodusomkopleren GAS MODE til START/SHIELD.
6. Sett strømbryteren POWER i stilling på (ON).
7. Mål tilførselsmengden ved hjelp av strømningsmåleren (tilbehør).
8. Still gassmodusomkopleren GAS MODE til CUT, og kontroller tilførselsmengden
ved hjelp av strømningsmåleren (tilbehør).
9. Sett strømbryteren POWER i stilling av (OFF).
10. Slå av strømtilførselen med driftsbryteren ved strømkontakten.
11. Kople til lederen til brennerutløseren inne i strømkilden igjen.
PT-26, plasmagasstilførsel (uten bue)
Nitrogen eller luft ved 412 KPa (60 psi): 3115 l/t, H-35 ved 619 KPa (90 psi):
3681 l/t
PT-26, startgasstilførsel
Nitrogen eller luft ved 271 KPa (40 psi): 2124 l/t
PT-26, dekkgasstilførsel
Luft eller nitrogen ved 577 KPa (85 psi): minst 5663 l/t.
- 22 bp04dn3
© ESAB AB 2010
NO
6.4
Justering av gniståpning
Gniståpningen, som inngår i høyfrekvensgeneratoren, er fabrikkinnstilt til 0,635 +/0,002 mm. Etter lengre tids drift, eller ved funksjonsforstyrrelser, kan det hende at
elektrodene trenger justering eller utskifting. Juster gniståpningen med en bladføler.
Gniståpningselektrodene bør ikke rengjøres eller trimmes. Skift alltid begge
elektrodene samtidig.
7
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Løsning
S
S
Sveisestrømkilden gir ingen lysbue.
S
Sveisestrømmen blir brutt mens sveising pågår.
S
S
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise- og jordingskablene er
riktig tilkoblet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller om termovaktene har løst ut (gul
kontrollampe foran på strømkilden).
Kontroller sikringene.
Termovakten utløses ofte.
S
Kontroller om strømkildens merkedata er
overskredet (overbelastning av
sveisestrømkilden).
Dårlig sveiseresultat.
S
Kontroller om sveise- og jordingskablene er
riktig tilkoblet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes feil type
elektroder.
Kontroller sikringene.
S
S
S
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
ESP 150 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard EN
60974-1, EN 60974-2, EN 60974-3 og EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker
fra ovennevnte standard.
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 23 bp04dn3
© ESAB AB 2010
- 24 p
Skjema
- 25 bp04e
© ESAB AB 2010
- 26 bp04e
© ESAB AB 2010
- 27 bp04e
© ESAB AB 2010
- 28 bp04e
© ESAB AB 2010
ESP-150
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 002 713 Power source for plasma cutting
ESP 150
0463 147 086 Instruction manual RU
ESP 150
Type
400 V
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 29 bp04o
Edition
20110708
© ESAB
AB 2010
ESP-150
Tilbehør
Coolant (Ready mixed) 10 l . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Information on further accessories can be found in separate brochures.
- 30 bp04a
Edition
20110708
© ESAB
AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising