ESAB | EPP-601 | Instruction manual | ESAB EPP-601 Brugermanual

ESAB EPP-601 Brugermanual
DK
EPP-601
Brugsanvisning
0558 007 967 DK 20110707
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Egenskaber og funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Løftevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrol af leverancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Netforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2
Tilslutning af det indgående strømforsyningskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Forsynings- og returkabler (leveres af kunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Tilslutning af forsynings- og returkabler, strømkilde i enkeltdrift . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Parallelinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Parallelkobling af to strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Markering med to parallelforbundne strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
13
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1 Tilslutninger og styreenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Driftsindstillinger: Skæring med hhv. høj og lav strøm samt markeringstilstand
5.2 Start af skæring eller markering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Smøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
23
36
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type udstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid de foreskrevne personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
-4bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsigtighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til plasmaskæring.
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
-5bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
2
INDLEDNING
Plasmastrømkilden EPP 601 er beregnet til markering og automatiseret
højhastighedsplasmaskæring. Den kan benyttes med for eksempel brænder PT-15,
PT-19XLS, PT-600 og PT-36 sammen med Smart Flow II, et computerstyret system
til gasregulering og -omskiftning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
S
Brugsvejledning
2.2
Egenskaber og funktioner
S
Ventilatorkølet
S
S
Beskyttelse ved tilslutning af forkert forsyningsspænding
Termisk beskyttelse ved overbelastning
S
Kan parallelforbindes for at forøge strømområdet.
3
TEKNISKE DATA
EPP-601
Netspænding
3~ 380 V, 400 V, +/–10 %, 50 Hz
Primærstrøm Imaks.
217 A ved 380 V, 206 A ved 400 V
Indstillingsområde
10 A/84 A - 600 A/200 V
Tilladt belastning, intermittensfaktor 100 %
600 A/200 V
Udgangsdata, intermittensfaktor 100 %
skæring med høj strøm
skæring med lav strøm
markering med lav strøm
50 A ved 100 V/600 A ved 200 V
35 A ved 94 V/100 A ved 120 V
10 A ved 84 V/100 A ved 120 V
Maks. effektforbrug
ved intermittensfaktor 100 %
120 kW
Tomgangsspænding U0
skæring med høj strøm
skæring med lav strøm
markering
406 V ved 380 V
427 V ved 400 V
430 V ved 380 V
427 V ved 400 V
414 V ved 380 V
413 V ved 400 V
360 V ved 380 V
369 V ved 400 V
-6bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
EPP-601
Arbejdstemperatur
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Dimension l x b x h
114,3 x 94,6 x 102,2 mm
Vægt
850 kg
Kapslingsklasse
IP 21
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse eller
skære ved en bestemt belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande og
vand. Udstyr, der er mærket IP 21, er beregnet til indendørs brug.
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Træf sikkerhedsforanstaltninger mod elektrisk
stød. Sørg for, at al strømforsyning er afbrudt – slå driftsafbryderen fra ved
stikkontakten, og træk udstyrets strømforsyningskabel ud af stikkontakten, før der
foretages nogen elektriske tilslutninger i strømkilden.
ADVARSEL!
Det er meget vigtigt, at chassiset tilsluttes en elektrisk jordforbindelse for at undgå
elektrisk stød og el-ulykker. Sørg for, at beskyttelsesjordlederen ikke tilsluttes en af
faselederne ved et uheld.
OBS!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette
produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
OBS!
Ledende støv og forureninger inde i strømkilden kan føre til elektrisk overslag.
Dette kan beskadige udstyret. Hvis støvet får lov til at ophobe sig inde i strømkilden, kan
der forekomme kortslutning (se afsnittet vedrørende vedligeholdelse).
-7bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
4.1
Løftevejledning
ADVARSEL!
Produktet skal løftes med gaffeltruck
eller på følgende måde:
4.2
Kontrol af leverancen
1. Fjern emballagen, og efterse udstyret for beskadigelse, der ikke var umiddelbart
synlig ved modtagelse af leverancen.
Rapporter straks eventuelle skader til transportselskabet.
2. Kontroller, at der ikke er nogen løse dele i emballagen, før den bortskaffes til
genvinding.
3. Kontroller køleluftåbninger, og sørg for, at eventuelle blokeringer fjernes derfra.
4.3
Placering
OBS!
Benyt begge løfteøjer, når strømkilden løftes eller flyttes med en kran.
S
Den mindste tilladte afstand til vægge eller andre blokeringer af køleluften foran
og bag strømkilden er 1 m.
S
Placer strømkilden, således at top- og sidepaneler kan fjernes mhp.
vedligeholdelse, rengøring og inspektion.
S
Placer strømkilden relativt tæt på en stikkontakt, der er udstyret med en korrekt
sikring.
S
Hold området under strømkilden rent, således at køleluften ikke bringer
forurening ind.
S
Området omkring udstyret skal være så frit som muligt for støv og damp og
endvidere være så køligt som muligt. Disse faktorer påvirker nemlig
kølekapaciteten.
-8bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
4.4
Netforsyning
Strømkilden er 3-fasedrevet. Strømforsyningen skal komme fra en stikkontakt
udstyret med en afbryder, smeltesikringer eller automatsikringer i overensstemmelse
med lokale bestemmelser.
4.4.1
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
EPP-601
Netspænding
50 Hz
380 V
400 V
4 G 105*)
4 G 105*)
Fasestrøm I1eff
206 A
217 A
Sikring, træg smeltesikring
250 A
250 A
Strømforsyningskablets
tværsnit mm2
*) Leveres af kunden.
OBS! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
4.4.2
Tilslutning af det indgående strømforsyningskabel
1.
Fjern venstre sidepanel
2.
Før strømforsyningskablet gennem åbningen (1) i bagpanelet
3.
Fastgør kablet med trækaflastningen ved åbningen
4.
Tilslut beskyttelsesjordlederen til hovedjordklemmen
5.
Tilslut faseledernes ringkabelsko til faseklemmerne
1 Åbning til strømforsyningskabel i bagpanelet
4.5
2 Hovedjordklemme
3 Faseklemmer
Forsynings- og returkabler (leveres af kunden)
Forsynings- og returkabler til plasmaskæring skal have en kobberleder med et
tværsnit på 105 mm2 pr. 400 A og være mærket til mindst 600 V.
-9bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
4.5.1
Tilslutning af forsynings- og returkabler, strømkilde i enkeltdrift
1. Fjern beskyttelsespladen forneden på strømkildens forside.
2. Før udgangskablerne gennem åbningerne forneden i frontpanelet eller i bunden
af strømkilden lige bag frontpanelet.
3. Tilslut kablerne til udgangsklemmerne i strømkilden.
4. Sæt beskyttelsespladen tilbage på strømkildens forside.
Beskyttelsesplade fjernet
EPP-601
Strømkilde
Returleder
(+)
Elektrode
Pilotlysbue
(--)
* der anbefales 2 parallelkoblede
ledere med et kabeltværsnit på 105
mm2 for 600 A ved intermittensfaktor
100 %.
* 2 stk. 600 V plusleder 105 mm2 til arbejdsemnet
* 2 stk. 600 V minusledere 105 mm2 i
lysbuestartboksen
(højfrekvensgenerator
1 stk. 600 V leder
2,5 mm2 til pilotlysbuetilslutningen i lysbuestartboksen (højfrekvensgenerator)
- 10 bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
4.6
Parallelinstallation
Det er muligt at parallelforbinde to strømkilder for at udvide strømområdet.
OBS!
Ved skæring under 100 A skal der kun benyttes én strømkilde. Vi anbefaler, at
minuslederen fra den supplerende strømkilde kobles fra før arbejde, som skal udføres
med lavere strøm end 100 A. Den frakoblede leder skal isoleres sikkert for at undgå risiko
for elektrisk stød.
4.6.1
Parallelkobling af to strømkilder
OBS!
På primærstrømkilden er elektrodelederen (minusleder) jumpet. På den supplerende
strømkilde er returlederen (plusleder) jumpet.
1. Tilslut de udgående minuskabler til lysbuestartboksen (højfrekvensgenerator).
2. Tilslut de udgående pluskabler til arbejdsemnet.
3. Tilslut plus- og minuskablerne mellem strømkilderne.
4. Tilslut pilotlysbuekablet til pilotlysbueklemmen i primærstrømkilden. Den
supplerende strømkildes pilotlysbueforbindelse benyttes ikke. Pilotlysbuekredsen
er ikke parallelforbundet.
5. Stil pilotlysbueomskifteren (mærket HIGH/LOW) på den supplerende strømkilde i
positionen LOW.
6. Stil pilotlysbueomskifteren (mærket HIGH/LOW) på primærstrømkilden i
positionen HIGH.
7. Hvis udgangsstrømmen fjernstyres med jævnstrømsreferencesignal 0,00–10,00
V, skal samme referencesignal være tilsluttet begge strømkilder. Kobl de to
strømkilders J1-G sammen (jævnstrømsspændingsplus 0,00 til 10,00 V), og kobl
de to strømkilders J1-P sammen (minus). Når begge strømkilder er i drift, kan
udgangsstrømmen beregnes i henhold til følgende formel: (udgangsstrøm) =
(referencespænding) x 160 i højstrømsområdet.
Strømkilden har ikke sin egen netspændingsafbryder. Netspændingen slås fra med
afbryderen ved stikkontakten.
- 11 bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
Parallelforbindelse af to strømkilder, når begge strømkilder benyttes.
EPP-601
EPP-601
Supplerende strømkilde
Primærstrømkilde
Returleder
(+)
Elektrode
(-)
Returleder
(+)
Pilotlysbue
Elektrode
(-)
Jumperkabler 105 mm2
600 V mellem enhederne
3 stk. pluskabler
600 V 105 mm2 til
arbejdsemnet
1 stk. 600 V leder
2,5 mm2 til pilotlysbuetilslutning i lysbuestartboks (højfrekvensgenerator)
3 stk. minuskabler
600 V 105 mm2
i lysbuestartboks
(højfrekvensgenerator)
- 12 bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
Parallelforbindelse af to strømkilder, når kun den ene strømkilde benyttes.
Tilslutning i henhold til ledningsdiagrammet nedenfor kan benyttes ved drift med kun
den ene strømkilde, op til 600 A ved intermittensfaktor 100 %.
EPP-601
EPP-601
Supplerende strømkilde
Primærstrømkilde
Returleder
Elektrode
Returleder
Elektrode
(+)
(-)
(+)
(-)
Ved omstilling fra paralleldrift til enkeltdrift
skal minuskablerne afbrydes fra den
supplerende strømkilde, og kabelenderne
skal isoleres.
3 stk. pluskabler
600 V 105 mm2
til arbejdsemnet
4.6.2
3 stk. minuskabler
600 V 105 mm2 i lysbuestartboks
(højfrekvensgenerator)
Markering med to parallelforbundne strømkilder
To parallelforbundne strømkilder kan benyttes til markering ned til 20 A og til skæring
fra 100 A til 1000 A. Efter to modificeringer af den supplerende strømkilde kan
markering udføres ned til 10 A. Modificeringerne skal kun foretages, hvis markering
skal udføres med lavere strøm end 20 A.
Modificeringer ved markering med ned til 10 A.
1. Modificeringer af primærstrømkilden: ingen.
2. Modificeringer af den supplerende strømkilde:
a. tag den hvide leder ud af K12's spole
b. fjern jumper mellem klemme 7 og 8 på klembræt (jumper er indbygget i
klemrækken).
BEMÆRK!
Disse modificeringer deaktiverer kun den supplerende strømkildes strømudgang
i markeringstilstanden. De påvirker ikke funktionen af den supplerende
strømkildes strømudgang ved skæring, hverken ved lav eller høj strøm.
- 13 bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
Drift med to parallelforbundne strømkilder
1. Giv den primære og supplerende strømkilde signaler til aktivering/deaktivering af
kontaktor, markering/skæring samt strømområde højt/lavt. Samme Vref-signal
skal gives begge strømkilder.
2. Ved markering med parallelkoblede strømkilder, når den supplerende strømkilde
ikke er modificeret, er strømstyringens overførselsfunktion lig med summen af
hver strømkildes overførselsfunktion: Iout = 20 x Vref. Hver strømkilde vil bidrage
med lige stor strøm.
Ved markering med parallelkoblede strømkilder, når den supplerende strømkilde
er modificeret, er strømstyringens overførselsfunktion lig med primærstrømkildens styrings overførselsfunktion: Iout = 10 x Vref. Begge strømkilder slås til, når
der er kontaktorsignal, men den supplerende strømkildes strømudgang er slået
fra ved arbejde i markeringstilstand.
3. Ved skæring i lavstrømsområdet er strømstyringens overførselsfunktion lig med
summen af begge strømkilders strømstyrings overførselsfunktion: Iout = 20 x Vref.
For skærestrøm under 100 A kobles minuskablet eller minuskablerne af den
supplerende strømkilde, og kabelenderne isoleres for at undgå risiko for elektrisk
stød. Når den supplerende strømkilde er koblet fra, er strømstyringens
overførselsfunktion lig med primærstrømkildens strømstyrings overførselsfunktion Iout = 10 x Vref.
4. Ved skæring i højstrømsområdet er strømstyringens overførselsfunktion lig med
summen af begge strømkilders strømstyrings overførselsfunktion: Iout = 160 x
Vref. For skærestrøm under 100 A kobles minuskablet eller minuskablerne af den
supplerende strømkilde, og kabelenderne isoleres for at undgå risiko for elektrisk
stød. Benyt driftstilstand for lav strøm.
- 14 bp07dd1
© ESAB AB 2007
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
5.1
Tilslutninger og styreenheder
1
Tilslutning til køleaggregat
9
2
Omskifter til visning af faktisk
værdi/referenceværdi
10 Omskifter til betjeningspanel eller
fjernbetjening
3
Amperemeter
11 Hvid indikatorlampe, netspænding tilsluttet
4
Voltmeter
12 Hvid indikatorlampe, kontaktor tilsluttet
5
Nødstop
13 Orange indikatorlampe, overophedning
6
Tilslutning til nødstop
14 Rød indikatorlampe, fejl
7
Omskifter til høj eller lav pilotlysbuestrøm
15 Rød indikatorlampe, genstartsfejl
8
Tilslutning til fjernbetjening, CNC-enhed
5.1.1
Strømindstilling
Symbolforklaring
Nødstop (5)
Pilotlysbuestrøm (7)
Fjernbetjening (8)
Strøm (9)
Netspænding (11)
Kontaktor til (12)
Overophedning (13)
Fejlindikering (14, 15)
- 15 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
5.1.2
Betjeningspanel
Netspændingsindikator (11)
Lyser, når netspændingen er tilsluttet til strømkilden.
Kontaktor sluttet (12)
Lyser, når hovedkontaktoren er slået til.
Overophedningsbeskyttelse (13)
Lyser, når strømkilden er overophedet.
Fejlindikering (14)
Lyser, når skæreprocessen ikke fungerer normalt, eller når den indgående
netspænding afviger mere end ±10 % fra nominel værdi.
Fejlindikering, som kræver omstart (15)
Lyser ved alvorlige fejl. Indgående netspænding skal slås fra og være afbrudt i
mindst 5 sekunder, før den slås til igen.
Strømindstillingspotentiometer (9)
Strømkilden kan indstilles fra 10 til 100 A i lavstrømsområdet og fra 50 til 600 A i
højstrømsområdet. Benyttes kun tilstanden "PANEL".
Omskifter for betjeningspanel/fjernbetjening (10)
Denne omskifter benyttes til at vælge, hvor strømmen styres fra.
S
Når omskifteren står i positionen for lokal betjening, PANEL, benyttes
potentiometeret på betjeningspanelet.
S
Når omskifteren står i positionen for fjernbetjening, REMOTE, styres strømmen
med eksternt signal (CNC).
Omskifter høj/lav (HIGH/LOW) for pilotlysbuen (7)
Benyttes til indstilling af den ønskede pilotlysbuestrøm. Normalt fungerer LOW bedst
til skærestrøm op til 100 A, men dette kan variere afhængigt af, hvilken gas- og
brændertype der benyttes, og hvilket materiale der bearbejdes. Indstillingen høj/lav
angives i de skæredata, der findes i brugsanvisningen for brænderen. Når
strømkilden er indstillet til markering, skal denne omskifter stå i positionen LOW.
Nødstopforbindelse (6)
Nødstopforbindelsen giver adgang til nødstoppets brydende kontakt. Kontakten er
forbundet til J4-A og J4-B og bryder, når nødstopknappen trykkes ind. Dette giver
signal til plasmaskæreudstyrets styrestrøm om, at strømkilden er i nødstoptilstand.
Nødstopknap (5)
Nødstopknappen påvirker nødstopafbryderen. Når der trykkes på knappen, er
nødstoppets status aktiv. Strømkilden kan ikke levere strøm, heller ikke hvis der
gives startsignal.
Displayvindue (3, 4)
Disse vinduer viser spænding og strøm under skæring og markering. Amperemeteret
kan stilles om fra visning af faktisk værdi til visning af indstillet referenceværdi før
skæring startes for at angive, hvor høj skærestrømmen vil blive.
- 16 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
Omskifter til visning af faktisk værdi/referenceværdi (2)
Omskifter til skift mellem visning af skærestrømmens faktiske værdi, ACTUAL
AMPS, og referenceværdi, PRESET AMPS. Omskifteren fjedrer opad, tilbage til
positionen ACTUAL AMPS. I positionen ACTUAL AMPS vises skærestrømmens
faktiske værdi i displayvinduet for amperemeteret.
I positionen PRESET AMPS (nedad) vises i stedet en tilnærmet værdi til
skærestrømmens referenceværdi. Værdien opnås ved måling af spændingsreferencesignalet Vref 0 til 10 VDC. Referencesignalet fås fra strømpotentiometeret, når
omskifteren PANEL/REMOTE står i lokal betjeningsposition PANEL (opad) og fra en
fjernreference (J1-J/J1-L(+)), når omskifteren står i fjernbetjeningsposition REMOTE
(nedad). I både høj- og lavstrømstilstand er den viste referenceværdi en tilnærmet
værdi til den faktiske værdi, strømmen vil få.
Omskifteren kan stilles om mellem positionerne ACTUAL AMPS og PRESET AMPS
når som helst, uden at skæreprocessen påvirkes.
5.1.3
Driftsindstillinger: Skæring med hhv. høj og lav strøm samt
markeringstilstand
1. Strømkilden har to skæringsindstillinger: Høj strøm og lav strøm. I
lavstrømsindstillingen kan skærestrøm fra 35 til 100 A benyttes, svarende til
spændingsreference Vref 3,50 til 10,00 V. I højstrømsindstillingen kan
skærestrømmen justeres trinløst fra 50 til 600 A ved hjælp af strømpotentiometeret på betjeningspanelet eller med et fjernreferencesignal tilsluttet J1. EPP-601
har lavstrøm som standardindstilling. Hvis højstrømsindstillingen skal benyttes,
skal 115 VAC tilføres J1-T via tilslutning af en isoleret kontakt mellem J1-T og
J1-R.
Når fjernsignal benyttes, svarer 50 A referencesignalspænding til 0,625 VDC og
600 A svarer til 7,50 VDC. Hvis fjernreferencespændingen stiger over 7,50 VDC,
begrænser interne begrænsningskredse i strømkilden skærestrømmen til højst
ca. 680 A.
EPP-601 har skæring som standardindstilling. For at skifte til markeringsindstilling skal styresignal for dette tilføres fra en fjernbetjeningsenhed.
2. Strømkilden stilles om til markeringstilstand med et eksternt, isoleret relæ eller
en ekstern isoleret kontakt som forbinder J1-R (115 VAC) med J1-M.
Ledningsdiagrammet findes indvendigt på bagpanelet. Kontakten for
markeringstilstand skal slutte mindst 50 ms før der gives kommando for start
(signal for kontaktor tændt).
I markeringstilstanden kan den udgående strøm justeres trinløst fra 10 til 100 A
ved hjælp af strømpotentiometeret på betjeningspanelet eller med et
fjernreferencesignal tilsluttet J1. I markeringstilstand skifter EPP-601 automatisk
til lavstrømstilstanden.
Ved fjernstyring i lavstrømstilstand svarer 10 A referencesignalspænding til 1,00
VDC og 100 A til 10,00 VDC. Ved fjernbetjening i højstrømstilstand svarer 50 A
referencesignalspænding (Vref) til 0,625 VDC og 600 A til 7,50 VDC. Hvis
fjernreferencespændingen stiger over 7,50 VDC, begrænser interne
begrænsningskredse i strømkilden skærestrømmen til højst ca. 680 A.
- 17 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
I markeringsindstilling er den hjælpekreds, som benyttes til lysbuetænding i
skæretilstand, slukket. Den resulterende tomgangsspænding er ca. 360 V ved
nominel indgående netspænding*. Endvidere slutter K12 og kobler R60 til R67 i
udgangskredsen. Disse modstande stabiliserer strømmen ved markering med
lav strøm. Strømkilden kan i markeringstilstand køres med intermittensfaktor 100
% i hele strømområdet 10 til 100 A.
Udgangsstrøm 10 A opnås ved hjælp af modstanden R60 til R67.
Fabriksindstillet laveste startstrøm (indstilles med omskiftersæt SW2) er 5 A.
Standardindstillingen for omskiftersæt 2 (SW2) på styrekortet bag
adgangsdækslet foroven til højre i frontpanelet er, at omskifter 5, 6, 7 og 8 er
slået fra (nedad).
* Ca. 345 V i versionen til 380/400 V ved drift med 380 V netspænding.
5.2
Start af skæring eller markering
1. Sæt udstyret under spænding ved at tænde på afbryderen ved
stikkontakten (strømkilden har ikke sin egen strømafbryder).
Netspændingslampen tændes, og fejlindikeringslampen blinker
og slukker derefter.
2. Træk nødstopknappen ud.
3. Vælg betjening fra betjeningspanel eller fjernbetjening.
4. Stil pilotlysbueomskifteren i den ønskede indstilling (HIGH eller
LOW). Hvis position HIGH eller LOW for pilotlysbuen skal
fjernbetjenes, skal omskifteren på panelet stå i LOW, se
skæredata i brænderhåndbogen.
5. Ved drift med lokalbetjening fra panelet kan du se strømmens
referenceværdi ved hjælp af omskifteren ACTUAL
AMPS/PRESET AMPS. Juster referencestrømmen indtil den
ønskede værdi vises i amperemetervinduet. Ved fjernbetjening
skal omskifteren stå i positionen PRESET AMPS for at vise den
referencestrøm, fjernbetjeningssystemet indledende har
indstillet.
6. Start plasmaskæring. Dette kan omfatte manuel indstilling af
andre alternativer afhængigt af udstyrets konfiguration og
omfang.
7. Ved drift med lokal betjening fra betjeningspanelet skal
strømmen justeres til den ønskede værdi, når skæringen er
startet.
8. Hvis skæring eller markering ikke starter, skal fejlindikeringslamperne kontrolleres. Hvis en af fejlindikeringslamperne lyser,
se fejlfindingskapitlet.
BEMÆRK!
Fejlindikeringslampen blinker, når kontaktoren først slår til for at
angive, at jævnstrømsbussen blev aktiveret normalt.
- 18 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE!
Sluk på afbryderen ved stikkontakten, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
ADVARSEL!
Risiko for øjenskader ved rengøring med trykluft.
S Benyt godkendt øjenbeskyttelse med sideskærme ved rengøring af
strømkilden.
S Benyt kun luft med lavt tryk.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE!
Monter altid alle skærme, der blev fjernet under rengøring, før der tændes for
strømmen igen.
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS!
Hvis køleluftstrømmen er blokeret af en eller anden årsag, kan strømkilden overophede.
Termoafbryderne kan da blive aktiveret og forhindre videre drift.
Brug ikke luftfiltre på denne strømkilde.
Hold ventilationsåbninger og luftkanaler fri for støv og blokeringer.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer med de rigtige el-kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
- 19 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
6.1
Eftersyn og rengøring
Følgende steder på strømkilden bør kontrolleres og/eller rengøres regelmæssigt.
1. Kontroller returkablets tilslutning til arbejdsemnet.
2. Kontroller, at beskyttelsesjordlederen fra arbejdsemnet er tilsluttet forsvarligt til
strømkildens steljordforbindelse.
3. Kontroller brænderens varmeskjold. Udskift det, hvis det er beskadiget.
4. Kontroller elektroden og mundstykket hver dag med henblik på slitage. Fjern
eventuelle stænk, udskift elektroden og mundstykket efter behov.
5. Kontroller, at kabler eller slanger ikke er beskadigede eller bøjede.
6. Kontroller, at alle stikpropper og tilslutninger samt jordforbindelse sidder godt
fast.
7. Benyt tør, ren trykluft med lavt tryk til at blæse evt. støv ud fra alle luftkanaler og
fra alle komponenter, især fra køleflanger i den forreste del af strømkilden. Støv
er varmeisolerende og reducerer derfor køleevnen. Benyt øjenbeskyttelse.
8. Sørg for, at al indgående strømforsyning er slået fra. Benyt sikkerhedsbriller og
ansigtsskærm, og blæs strømkilden ren indvendigt med tør trykluft ved lavt tryk.
6.2
Smøring
S
Ventilatorerne i visse strømkilder er udstyret med olieslanger. Sådanne
ventilatorer skal smøres med olie en gang om året.
S
Alle andre EPP-601-strømkilder har permanent smurte ventilatormotorer, som
ikke kræver nogen regelmæssig vedligeholdelse.
7
FEJLFINDING
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE!
Lad aldrig personer uden de fornødne kundskaber kontrollere eller reparere
udstyret. El-arbejde skal altid udføres af faglærte elektrikere.
BEMÆRK!
Indstil straks alt arbejde, hvis strømkilden ikke fungerer korrekt.
Lad kun kvalificeret personale udføre fejlfinding på udstyret.
Benyt kun anbefalede reservedele.
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
- 20 bp07dd2
© ESAB AB 2007
DK
Fejltype
Afhjælpning
Ingen lysbue.
S
S
S
Strømmen afbrydes under skæring.
S
S
Kontroller, at strømafbryderen til
netspænding er slået til.
Kontroller, at returkablerne er tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, om termoafbryderne er udløst
(indikatorlampe på strømkildens forside).
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses hyppigt.
S
Kontroller, om strømkildens mærkedata er
overskredet (overbelastning af strømkilden).
Dårligt skæreresultat.
S
Kontroller, at forsynings- og returkabler er
korrekt tilsluttet.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, at der ikke anvendes en forkert
elektrode.
Kontroller netsikringerne.
S
S
S
8
RESERVEDELSBESTILLING
EPP-601 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard EN 60974-1 og EN 60974-10. Efter udført service eller reparation påhviler det
den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den
ovennævnte standard.
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
Opgiv altid serienummeret på den enhed, reservedelsbestillingen vedrører.
Fremstillingsnummeret findes på enhedens mærkeplade.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne publikation.
- 21 bp07dd2
© ESAB AB 2007
- 22 p
Skema
EPPSOURCE
EPP-450
-- 601POWER
POWER
SOURCE
CONTROL
J4--A
ISOLATED CONTACT
22
21
J4--B
REMOTE EMERGENCY STOP
ISOLATED CONTACT
J1--F
TB8--19
E-STOP RELAY
S5
K15
12
RED 06
J1--E
E-STOP LOOP MUST BE
CLOSED FOR POWER
SOURCE TO FUNCTION
RED 05
11
3A
24 VAC
TB8--18
CB2
T2
J1-D
CHASSIS
GRN/YEL
J1-Z
115V AC NEUTRAL
RED 04
J1-R
E-STOP BUTTON
H
T2
115 VAC
115V AC HOT
RED 16
S1
HI
PILOT ARC HI/LO
J1-S
J1-M
RED 12
position for remote
contact to function
K8
RED 17
PLASMA START
NOTE: Panel S1
MUST BE in LOW
OFF: PILOT ARC LOW
ON: PILOT ARC HIGH
LO
K3
115V AC CONTACTOR INPUT
K33
CUT/MARK MODE SELECT
CUT
J1-C
MARK
115V AC MARK MODE INPUT
HI/LO CURRENT RANGE
LO
J1-T
RED 18
HI
K11
RED 03
K11
IN MARK MODE, K11 FORCES
K13
K14 THE LO CURRENT RANGE
115 VAC HI
RANGE
INPUT
J6-B
J1-B
CONTACTOR FOR
PUMP & FAN
115 VAC
H
COOLANT LEVEL
J1-K
J6-A
J1-A
J6-H
J1-H
J6-C
J1-C
RED 10
COOLANT FLOW
J1-B
RED 02
LEVEL
SWITCH
FLOW
SWITCH
OK
15 - 50 VDC
+
-
CUT/MARK
CURRENT DETECT
J1-G
J1-D
J6-E
J1-E
OK
100V
50mA
MAX
LO
CURRENT
DETECTOR
COOLANT CIRCULATOR
J1-P
J1-Y
RED 23
10 OHMS
100 OHMS
+ ELECTRODE CURRENT SIGNAL 1.0V = 100A
J1-L
+
-
RED 11
J1-J
-
RED 09
200K
Ohms
REMOTE CUTTING CURRENT
REFERENCE VOLTAGE (Vref)
Icut = (Vref) x (80)
- 23 bp07e
LO
RED 07
RED 14
REMOTE
0 - 10V Vref
J6-D
K1
© ESAB AB 2007
- 24 bp07e
© ESAB AB 2007
- 25 bp07e
© ESAB AB 2007
- 26 bp07e
© ESAB AB 2007
- 27 bp07e
© ESAB AB 2007
- 28 bp07e
© ESAB AB 2007
- 29 bp07e
© ESAB AB 2007
- 30 bp07e
© ESAB AB 2007
- 31 bp07e
© ESAB AB 2007
- 32 bp07e
© ESAB AB 2007
- 33 bp07e
© ESAB AB 2007
- 34 bp07e
© ESAB AB 2007
- 35 bp07e
© ESAB AB 2007
EPP-601
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 733 Plasma cutting
EPP 601
0463 151 086 Instruction manual RU
EPP 601
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 36 bp07o
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 37 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 38 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 39 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising