ESAB | EPP-450 | Instruction manual | ESAB EPP-450 Brugermanual

ESAB EPP-450 Brugermanual
NO
EPP-450
Bruksanvisning
0558 007 946 NO 20110706
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Egenskaper og funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontroll av leveranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Nettforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2
Tilkopling av inngående strømkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3
Utgangskabler (holdes av kunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4
Tilkopling av tilførsels- og jordingskabler, strømkilde i singeldrift . . . . . . . . . . . . .
4.5 Parallellinstallasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Parallellkopling av to strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Merking med to parallellkoplede strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Tilkoplinger og betjeningsorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1.1
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1.2
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1.3
Driftsmoduser: skjæring med henholdsvis høy og lav strøm samt merkingsmodus .
19
5.2 Funksjonsrekkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Smøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
7 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
25
38
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flammesikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
-4bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for plasmabrenning.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
-5bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
2
INNLEDNING
Plasmastrømkilden EPP -450 er beregnet på merking og mekanisk
høyhastighetsplasmaskjæring. Den kan for eksempel brukes sammen med
brennerne PT-15, PT-19XLS, PT-600 og PT-36 i kombinasjon med det datastyrte
systemet for gassregulering og -omkopling, Smart Flow II.
2.1
Tilbehør
Strømkilden leveres med:
S
Bruksanvisning
2.2
Egenskaper og funksjoner
S
Viftekjøling
S
Beskyttelse ved tilkobling av feil matespenning
S
Termisk beskyttelse ved overbelastning
S
Kan parallellkoples for å øke strømområdet.
3
TEKNISKE DATA
EPP-450
Nettspenning
3~ 380 V, 400 V, +/–10 %, 50 Hz
Primærstrøm Imaks.
167 A ved 380 V, 159 A ved 400 V
Innstillingsområde
10 A/84 V- 450 A/200
Tillatt belastning,intermittensfaktor 100 %
450 A/200 V
Utgangsdata, intermittensfaktor 100 %
skjæring med høy strøm
skjæring med lav strøm
merking med lav strøm
50 A ved 100 V til 450 A ved 200 V
35 A ved 94 V til 100 A ved 120 V
10 A ved 84 V til 100 A ved 120 V
Maks. effektforbruk
ved intermittensfaktor 100 %
90 kW
Tomgangsspenning U0
skjæring med høy strøm
skjæring med lav strøm
merking
406 V ved 380 V
427 V ved 400 V
430 V ved 380 V
427 V ved 400 V
414 V ved 380 V
413 V ved 400 V
360 V ved 380 V
369 V ved 400 V
-6bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
EPP-450
Driftstemperatur
–10 til 40
Transporttemperatur
–20 til 55
Mål l x b x h
114,3 x 94,6 x 102,2 mm
Vekt
850 kg
Beskyttelsesklasse
IP 21
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander
og vann. Apparat merket IP 21 er beregnet for bruk innendørs.
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØT KAN VÆRE LIVSFARLIG! Iverksett tiltak mot elektrisk støt. Pass
på at strømforsyningen er slått av – slå av driftsbryteren ved veggkontakten og
trekk strømkabelen ut av stikkontakten før du foretar noen elektriske tilkoplinger i
strømkilden.
ADVARSEL!
Det er veldig viktig at chassiset koples til beskyttelsesjord for å unngå elektrisk støt
og andre ulykker med strøm. Pass godt på at jordlederen ikke ved en feiltakelse
koples til noen av faselederne.
OBS!
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake
radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
OBS!
Ledende støv og forurensning inne i strømkilden kan forårsake strømoverslag.
Det kan skade utstyret. Det kan oppstå kortslutning hvis det samler seg støv inne i
strømkilden (se kapittelet om vedlikehold).
-7bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
4.1
Løfteanvisning
ADVARSEL!
Produktet skal løftes med gaffeltruck
eller på følgende måte:
4.2
Kontroll av leveranse
1. Fjern emballasjen og inspiser utstyret med tanke på skader som ikke var
umiddelbart synlige ved mottak av leveransen.
Meld straks eventuelle skader til transportselskapet.
2. Kontroller at det ikke ligger løse deler igjen i emballasjen før du leverer den til
avfallshåndtering.
3. Kontroller alle kjøleluftåpninger og pass på at eventuelle hindringer fjernes fra
disse.
4.3
Plassering
OBS!
Bruk begge løftebøylene når strømkilden løftes eller flyttes med kran.
S
Minste tillatte avstand til vegger eller andre ting som kan hindre kjøleluften foran
og bak strømkilden er 1 m.
S
Plasser strømkilden slik at topp- og sideplatene kan fjernes i forbindelse med
vedlikehold, rengjøring og inspeksjon.
S
Plasser strømkilden relativt nær en sikret stikkontakt.
S
Hold området under strømkilden rent, slik at kjøleluften ikke drar med seg
forurensninger.
S
Området rundt utstyret skal være så fritt som mulig for støv og damp, og
dessuten være så kjølig som mulig. Disse faktorene påvirker nemlig kjøleevnen.
-8bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
4.4
Nettforsyning
Strømkilden drives av trefasestrøm. Nettspenningen tas fra en kontakt med
driftsbryter, smeltesikringer eller automatsikringer, i overensstemmelse med lokale
forskrifter.
4.4.1
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
EPP-450
Nettspenning
50 Hz
380 V
400 V
4 G 90*)
4 G 90*)
Fasestrøm I1 eff
167 A
159 A
Sikring, treg smeltesikring
200 A
200 A
Nettkabeltverrsnitt mm2
*) Holdes av kunden.
OBS! Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er i henhold til svenske forskrifter. Koble til
strømkilden i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
4.4.2
Tilkopling av inngående strømkabel
1.
Ta av den venstre sideplaten
2.
Før strømkabelen inn gjennom åpningen (1) i bakpanelet
3.
Fest kabelen med kabelsikringen ved åpningen
4.
Kople jordlederen til hovedjordingsplinten
5.
Kople faseledernes ringkabelsko til faseplintene
1 Åpning for strømkabel i bakpanelet
4.4.3
2 Hovedjordingsplint
3 Faseplinter
Utgangskabler (holdes av kunden)
Utgangskabelen for plasmaskjæring holdes av kunden og skal ha 1 kopperleder med
tverrsnitt 105 mm2 per 400 A utgangsstrøm. Kabelen skal være isolert for 600 V. For
450 A og intermittensfaktor 100 % skal det benyttes to parallellkoplede ledere med
tverrsnitt 70 mm2 og isolering for 600 V.
-9bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
4.4.4
Tilkopling av tilførsels- og jordingskabler, strømkilde i singeldrift
1. Fjern beskyttelsesplaten nede på forsiden av strømkilden.
2. Før utgangskablene gjennom åpningene nede på frontpanelet eller i bunnen av
strømkilden like bak frontpanelet.
3. Kople kablene til utgangsplintene i strømkilden.
4. Sett beskyttelsesplaten på forsiden av strømkilden på plass igjen.
Beskyttelsesplaten fjernet
EPP-450
Strømkilde
(--) Elektrode
(+)
Jordleder
Pilotbue
* 2 stk. 600 V plussleder 105 mm2
til arbeidsstykket
* 2 parallellkoplede ledere med
tverrsnitt 70 mm2 anbefales for 450 A
ved intermittensfaktor 100 %. For
arbeid ved maks. 400 A og
intermittensfaktor 100 % kan det
benyttes en leder med tverrsnitt 105
mm2. For arbeid ved maks. 450 A og
intermittensfaktor maks. 80 % kan det
benyttes en leder med tverrsnitt 105
mm2. Intermittensfaktor maks. 80 %
innebærer at strømkilden arbeider
maks. 8 minutter per
10-minuttersperiode.
* 2 stk. 600 V
minusledere
105 mm2 i
buestartboksen
(høyfrekvensgenerator
1 stk. 600 V-leder
2,5 mm2 til pilotbuetilkoplingen i buestartboksen
(høyfrekvensgenerator)
- 10 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
4.5
Parallellinstallasjon
To strømkilder kan parallellkoples for å gi mulighet for høyere strøm.
OBS!
Ved skjæring under 100 A skal det bare benyttes én strømkilde. Vi anbefaler at
minuslederen fra hjelpestrømkilden koples fra før det utføres arbeid med lavere strøm enn
100 A. Lederen som er koplet fra må isoleres forsvarlig for å unngå fare for elektrisk støt.
4.5.1
Parallellkopling av to strømkilder
OBS!
Hovedstrømkilden har elektrodelederen (minus) koplet. Hjelpestrømkilden har
jordingskabelen (plusslederen) koplet.
1. Kople utgående minuskabler til buestartboksen (høyfrekvensgeneratoren).
2. Kople utgående plusskabler til arbeidsstykket.
3. Kople pluss- og minuskabler mellom strømkildene.
4. Kople pilotbuekabelen til pilotbueplinten i hovedstrømkilden. Hjelpestrømkildens
pilotbuetilkopling er ikke i bruk. Pilotbuekretsen er ikke parallellkoplet.
5. Still pilotbueomkopleren (merket HIGH/LOW) på hjelpestrømkilden til LOW.
6. Still pilotbueomkopleren (merket HIGH/LOW) på hovedstrømkilden til HIGH.
7. Hvis utgangsstrømmen fjernreguleres med likespenningsreferansesignal
0,00–10,00 V, skal samme referansesignal være koplet til begge strømkildene.
Kople sammen begge strømkildenes J1-G (likespenningspluss 0,00 til 10,00 V)
og kople sammen begge strømkildenes J1-P (minus). Når begge strømkildene er
i drift, kan utgangsstrømmen beregnes etter følgende formel: (utgangsstrøm) =
(referansespenning) x 160 i høystrømområdet.
Strømkilden har ingen egen strømbryter. Nettspenningen slås av med driftsbryteren
ved kontakten.
- 11 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Parallellkopling av to strømkilder når begge strømkildene er i bruk.
Kopling i henhold til nedenstående egner seg for parallelldrift med utgangsstrøm
henholdsvis opptil 800 A ved intermittensfaktor 100 % og opptil 900 A ved
intermittensfaktor maks. 80 %. Intermittensfaktor 80 % innebærer at strømkilden
arbeider 8 minutter per 10-minuttersperiode.
EPP-450
EPP-450
Hjelpestrømkilde
Hovedstrømkilde
Jordleder
Elektrode
(+)
(-)
2 stk. plusskabler
600 V 105 mm2 til
arbeidsstykket
Jordleder
(+)
Pilotbue
1 stk. 600 V-leder
2,5 mm2 til
buestartboks
(høyfrekvensgenerator
Elektrode
(-)
2 stk. minuskabler
600 V 105 mm2 i
buestartboks
(høyfrekvensgenerator)
- 12 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Se strømkretsskjemaet nedenfor hvis driften krever over 800 A og intermittensfaktor
100 %.
EPP-450
EPP-450
Hjelpestrømkilde
Hovedstrømkilde
Jordleder
Elektrode
(+)
(-)
Jordleder
(+)
Pilotbue
Elektrode
(–)
Koplingskabler
70 mm2 600 V
mellom enhetene
3 stk. plusskabler
600 V 70 mm2
til arbeidsstykket
1 stk. 600 V-leder
2,5 mm2 til
buestartboks
(høyfrekvensgenerator
3 stk. minuskabler
600 V 70 mm2
i buestartboks
(høyfrekvensgenerator)
- 13 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Parallellkopling av to strømkilder når bare den ene strømkilden er i bruk.
Tilkopling for singeldrift opptil 400 A og intermittensfaktor 100 % eller 450 A og
intermittensfaktor maks. 80 %. Intermittensfaktor maks. 80% innebærer at
strømkilden arbeider maks. 8 minutter per 10-minuttersperiode.
EPP-450
EPP-450
Hjelpestrømkilde
Hovedstrømkilde
Jordleder
Elektrode
Jordleder
Elektrode
(+)
(-)
(+)
(-)
Ved omstilling fra parallelldrift til singeldrift
skal minuskablene koples fra
hjelpestrømkilden og kabelendene
isoleres.
3 stk. minuskabler 600 V 70 mm2
i buestartboks
(høyfrekvensgenerator)
3 stk. plusskabler
600 V 70 mm2
til arbeidsstykket
- 14 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Tilkopling i henhold til kretsskjemaet nedenfor kan benyttes ved drift med bare den
ene strømkilden, opptil 450 A ved intermittensfaktor 100 %.
EPP-450
EPP-450
Hjelpestrømkilde
Hovedstrømkilde
Jordleder
Elektrode
Jordleder
Elektrode
(+)
(-)
(+)
(-)
Ved omstilling fra parallelldrift til singeldrift
skal minuskablene koples fra
hjelpestrømkilden og kabelendene
isoleres.
3 stk. minuskabler 600 V 70 mm2
i buestartboks
(høyfrekvensgenerator)
3 stk. plusskabler
600 V 70 mm2
til arbeidsstykket
4.5.2
Merking med to parallellkoplede strømkilder
To parallellkoplede strømkilder kan brukes for merking ned til 20 A og for skjæring
fra 100 til 1000 A. Etter to enkle modifiseringer av hjelpestrømkilden kan merking
utføres ned til 10 A. Modifiseringene trenger bare å gjøres hvis merking skal utføres
med lavere strøm enn 20 A.
Modifiseringer for merking med ned til 10 A
1. Modifiseringer av hovedstrømkilden: Ingen.
2. Modifiseringer av hjelpestrømkilden:
a. trekk den hvite lederen ut av spolen til K12
b. fjern koplingen mellom plint 7 og 8 på plintkort 7 (koplingen er bygd inn i
plintrekken).
OBS!
Disse modifiseringene gjør hjelpestrømkildens strømutgang inaktiv bare i
merkingsmodus. De påvirker ikke funksjonen til hjelpestrømkildens strømutgang
ved skjæring i lav- eller høystrømmodus.
- 15 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
Bruk med to parallellkoplede strømkilder
1. Forsyn hoved- og hjelpestrømkilden med signaler for inn- og utkopling av
kontaktor, merking/skjæring samt strømområde høy/lav. Samme Vref-signal skal
tilføres begge strømkildene.
2. Ved merking med parallellkoplede strømkilder når hjelpestrømkilden ikke er
modifisert, er strømreguleringens overføringsfunksjon lik summen av hver av
strømkildenes overføringsfunksjon: Iout = 20 x Vref. Hver strømkilde vil bidra med
like stor strøm.
Ved merking med parallellkoplede strømkilder når hjelpestrømkilden er
modifisert, er strømreguleringens overføringsfunksjon lik hovedstrømkildens
reguleringsoverføringsfunksjon: Iout = 10 x Vref. Begge strømkildene koples inn
når det finnes kontaktorsignal, men hjelpestrømkildens strømutgang er utkoplet
ved arbeid i merkingsmodus.
3. Ved skjæring i lavstrømområdet er strømreguleringens overføringsfunksjon lik
summen av begge strømkildenes strømreguleringsoverføringsfunksjon: Iout = 20
x Vref. For skjærestrøm lavere enn 100 A skal minuskabelen eller minuskablene
fra hjelpestrømkilden koples fra og kabelendene isoleres for å unngå fare for
elektrisk støt. Når hjelpestrømkilden er koplet fra, er strømreguleringens
overføringsfunksjon lik hovedstrømkildens strømreguleringsoverføringsfunksjon:
Iout = 10 x Vref.
4. Ved skjæring i høystrømområdet er strømreguleringens overføringsfunksjon lik
summen av begge strømkildenes strømreguleringsoverføringsfunksjon: Iout =
100 x Vref. For skjærestrøm lavere enn 100 A skal minuskabelen eller
minuskablene fra hjelpestrømkilden koples fra og kabelendene isoleres for å
unngå fare for elektrisk støt. Bruk driftsmodus for lav strøm.
- 16 bp09dn1
© ESAB AB 2007
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
5.1
Tilkoplinger og betjeningsorganer
1
Tilkopling for kjøleaggregat
9
2
Omkopler for visning av er- og bør-verdier
10 Omkopler for betjeningspanel eller
fjernbetjening
3
Amperemeter
11 Hvit kontrollampe, nettspenning på
4
Voltmeter
12 Hvit kontrollampe, kontaktor på
5
Nødstopp
13 Oransje kontrollampe, overoppheting
6
Tilkopling nødstopp
14 Rød kontrollampe, feil
7
Omkopler for høy eller lav pilotbuestrøm
15 Rød kontrollampe, omstartfeil
8
Tilkopling for fjernbetjening, CNC-enhet
5.1.1
5.1.2
Strøminnstillingsbryter
Symbolforklaring
Nødstopp (5)
Pilotbuestrøm (7)
Fjernbetjening (8)
Strøm (9)
Nettspenning (11)
Kontaktor på (12)
Overoppheting (13)
Feilindikasjon (14, 15)
Betjeningspanel
Strømindikator (11)
Lyser når nettspenningen er koplet til strømkilden.
- 17 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
Kontaktor trukket (12)
Lyser når hovedkontaktoren er på.
Overopphetingsvern (13)
Lyser når strømkilden er overopphetet.
Feilindikasjon (14)
Lyser når skjæreprosessen ikke fungerer som den skal eller når inngående
nettspenning avviker mer enn ±10 % fra nominell verdi.
Feilindikasjon som krever omstart (15)
Lyser ved alvorlige feil. Inngående nettspenning må slås av og være avslått i minst 5
sekunder før den slås på igjen.
Strøminnstillingspotensiometer (9)
Strømkilden kan stilles inn fra 10 til 100 A i lavstrømområdet og fra 50 til 600 A i
høystrømområdet. Brukes bare i modus “PANEL”.
Omkopler betjeningspanel/fjernbetjening (10)
Med denne omkopleren velger du hvor strømmen styres fra.
S
Med omkopleren i lokalstyringsmodus, PANEL, brukes potensiometeret på
betjeningspanelet.
S
Med omkopleren i fjernbetjeningsmodus, REMOTE, styres strømmen ved hjelp
av et eksternt signal (CNC).
Omkopler høy/lav (HIGH/LOW) for pilotbuen (7)
Brukes til innstilling av ønsket pilotbuestrøm. Normalt fungerer LOW best for
skjærestrøm opptil 100 A, men dette kan variere avhengig av hvilken type gass og
brenner som benyttes samt hvilket materiale som bearbeides. Innstilling høy/lav
angis i skjæredataene som finnes i bruksanvisningen til brenneren. Når strømkilden
er innstilt for merking, må omkopleren stå i stilling LOW.
Nødstopptilkopling (6)
Nødstopptilkoplingen gir atkomst til nødstoppbryterens brytende kontakt. Kontakten
er koplet til J4-A og J4-B, og bryter når man trykker på nødstoppknappen. Dette gir
signal til plasmaskjæreutstyrets reguleringssystem om at strømkilden er i
nødstoppmodus.
Nødstoppknapp (5)
Nødstoppknappen påvirker nødstoppbryteren. Når knappen er trykket inn, foreligger
nødstoppstatus. Strømkilden kan ikke avgi strøm selv om det gis et startsignal.
Tegnvindu (3, 4)
I disse tegnvinduene vises spenning og strøm under skjæring og merking.
Amperemeteret kan stilles om fra visning av er-verdi til visning av innstilt bør-verdi
for å gi en pekepinn om hvor høy skjærestrømmen vil bli.
- 18 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
Omkopler visning av er-verdi til visning av bør-verdi (2)
Omkopler for veksling mellom visning av skjærestrømmens er-verdi (ACTUAL
AMPS) og bør-verdi (PRESET AMPS). Omkopleren fjærer tilbake i retning oppover,
til stilling ACTUAL AMPS. I stilling ACTUAL AMPS vises skjærestrømmens er-verdi i
amperemeterets tegnvindu.
I stilling PRESET AMPS (ned) vises i stedet en cirkaverdi for skjærestrømmens
bør-verdi. Verdien oppnås gjennom måling av spenningsreferansesignalet Vref 0 til
10 VDC. Referansesignalet fås fra strømpotensiometeret når betjeningsomkopleren
PANEL/REMOTE står i lokalbetjeningsstilling PANEL (opp) og fra en fjernreferanse
(J1-J / J1-L(+)) når styringsomkopleren står i fjernbetjeningsstilling REMOTE (ned). I
både høy- og lavstrømmodus er den viste bør-verdien en cirkaverdi til den er-verdien
som strømmen vil få.
Omkopleren kan når som helst stilles om mellom ACTUAL AMPS og PRESET AMPS
uten at skjæreprosessen blir påvirket.
5.1.3
Driftsmoduser: skjæring med henholdsvis høy og lav strøm samt
merkingsmodus
1. Strømkilden har to skjæringsmoduser: høy strøm og lav strøm. I lavstrømmodus
kan det benyttes skjærestrøm fra 35 til 100 A, tilsvarende spenningsreferanse
Vref 3,50 til 10,00 V. I høystrømmodus kan skjærestrømmen reguleres trinnløst
fra 50 til 450 A ved hjelp av strømpotensiometeret på betjeningspanelet eller
med et fjernreferansesignal koplet til J1. Strømkilden har lavstrømmodus som
standardinnstilling. Hvis høystrømmodus skal benyttes, må 115 VAC tilføres
J1-T gjennom tilkopling av en isolert kontakt mellom J1-T og J1-R.
Når fjernsignal benyttes, tilsvarer 50 A referansespenning 1,00 VDC og 450 A
tilsvarer 9,00 VDC. Hvis fjernreferansespenningen stiger over 9,00 VDC,
begrenser interne begrensningskretser i strømkilden skjærestrømmen til maks.
ca. 475 A.
Strømkilden har skjæring som standardinnstilling. For å skifte til merkingsmodus
må styresignal for dette tilføres fra en fjernbetjeningsenhet.
2. Strømkilden stilles om til merkingsmodus med et eksternt, isolert relé eller en
ekstern, isolert omkopler som forbinder J1-R (115 VAC) med J1-M. Du finner
strømkretsskjemaet på innsiden av bakpanelet. For merkingsmodus må
kontakten lukke minst 50 ms før startkommandoen (signal for
kontaktorinnkopling) gis.
I merkingsmodus kan den utgående strømmen reguleres trinnløst fra 10 til 100 A
ved hjelp av strømpotensiometeret på betjeningspanelet eller med et
fjernreferansesignal koplet til J1. I merkingsmodus skifter EPP-601 automatisk til
lavstrømmodus.
Ved fjernbetjening i lavstrømmodus tilsvarer 10 A referansesignalspenning 1,00
VDC og 100 A 10,00 VDC. Ved fjernbetjening i høystrømmodus tilsvarer 50 A
referansesignalspenning (Vref)) 1,00 VDC og 450 A 9,00 VDC. Hvis
fjernreferansespenningen stiger over 9,00 VDC, begrenser interne
begrensningskretser i strømkilden skjærestrømmen til maks. ca. 475 A.
I merkingsmodus er hjelpekretsen som benyttes til buetenning i skjæringsmodus,
lukket. Resulterende tomgangsspenning er ca. 360 V ved nominell inngående
nettspenning*. Videre lukker K12 og kopler inn R60 til R67 i utgangskretsen.
Disse motstandene stabiliserer strømmen ved merking med lav strøm. I
- 19 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
merkingsmodus kan strømkilden kjøres med intermittensfaktor 100 % i hele
strømområdet 10 til 100 A.
Utgangsstrøm 10 A oppnås ved hjelp av motstand R60 til R67. Laveste
fabrikkinnstilte startstrøm (stilles inn med omkoplersett SW2) er 3 A.
Standardinnstillingen for omkoplersett 2 (SW2) på styrekortet bak atkomstluken
oppe til høyre på frontpanelet er at omkoplerne 5, 6, 7 og 8 er slått av (ned).
* Cirka 345 V i versjonen for 380/400 V ved drift med 380 V nettspenning.
5.2
Funksjonsrekkefølge
1. Tilfør utstyret spenning ved å slå på driftsbryteren ved
strømkontakten (strømkilden har ikke egen strømbryter).
Strømlampen tennes og feilindikatoren blinker og slokker
deretter.
2. Dra ut nødstoppknappen.
3. Velg fjernbetjening eller lokalbetjening fra betjeningspanel.
4. Sett pilotbueomkopleren i ønsket stilling (HIGH eller LOW).
Hvis stilling HIGH eller LOW for pilotbuen skal fjernstyres, må
omkopleren på panelet stå på LOW, se skjæredata i
håndboken til brenneren.
5. Ved drift med lokalbetjening fra panelet kan du vise strømmens
bør-verdi ved hjelp av visningsomkopleren ACTUAL
AMPS/PRESET AMPS. Juster bør-strømmen inntil ønsket verdi
vises i tegnvinduet til amperemeteret. Ved fjernbetjening skal
visningsomkopleren stå på PRESET AMPS for å vise
bør-strømmen som fjernbetjeningssystemet opprinnelig har stilt
inn.
6. Start plasmaskjæringen. Dette kan inkludere manuell innstilling
av andre alternativer avhengig av hvordan utstyret er
konfigurert og hva det omfatter.
7. Ved drift med lokalbetjening fra betjeningspanelet skal
strømmen justeres til ønsket verdi etter at skjæringen har
startet.
8. Hvis skjæringen eller merkingen ikke starter, må du sjekke
feilindikatorene. Se kapittelet om feilsøking hvis en av
feilindikatorene lyser.
OBS!
Feilindikatoren blinker med en gang kontaktoren slås på, for å
angi at likespenningsbussen har fått tilført spenning på normal
måte.
- 20 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
6
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØT KAN VÆRE LIVSFARLIG!
Slå av driftsbryteren ved strømkontakten før vedlikehold påbegynnes.
ADVARSEL!
Fare for øyeskader ved rengjøring med trykkluft.
S Bruk godkjente vernebriller med sideskjerm ved rengjøring av strømkilden.
S Bruk bare luft med lavt trykk.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØT KAN VÆRE LIVSFARLIG!
Sett alle deksler som er fjernet i forbindelse med rengjøring, tilbake på plass før
strømmen slås på igjen.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
OBS!
Hvis kjøleluften av en eller annen grunn blokkeres, kan strømkilden bli overopphetet.
Termovaktene kan dermed utløses og hindre fortsatt drift.
Ikke bruk luftfilter på denne strømkilden.
Hold ventilasjonsåpninger og luftkanaler fri for støv og hindringer.
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
6.1
Kontroll og rengjøring
Nedenstående punkter på strømkilden bør kontrolleres og/eller rengjøres
regelmessig.
1. Sjekk returkabeltilkoplingen til arbeidsstykket.
2. Kontroller at jordingslederen fra arbeidsstykket er forsvarlig koplet til
strømkildens chassisjord.
3. Kontroller brennerens varmeskjold. Skift det hvis det er skadet.
4. Kontroller elektroden og munnstykket daglig med tanke på slitasje. Fjern
eventuelt smeltesprut, skift elektrode og munnstykke ved behov.
- 21 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
5. Kontroller at kabler eller slanger ikke er skadde eller bøyde.
6. Kontroller at alle støpsler og koplinger samt jordingskopling sitter forsvarlig.
7. Blås alle luftkanaler og komponenter frie for støv med tørr, ren trykkluft med lavt
trykk, særlig fra kjøleflensene i den fremre delen av strømkilden. Støv fungerer
som varmeisolering og gir dermed redusert kjøleevne. Bruk vernebriller.
8. Sørg for at all inngående strøm er frakoplet. Bruk vernebriller og ansiktsvisir, og
blås strømkilden ren innvendig med tørr trykkluft med lavt trykk.
6.2
Smøring
S
Viftene i noen strømkilder er utstyrt med oljeslanger. Slike vifter skal smøres
med olje en gang i året.
S
Alle øvrige EPP-450-strømkilder har permanent smurte viftemotorer som ikke
trenger annet regelmessig vedlikehold.
7
FEILSØKING
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØT KAN VÆRE LIVSFARLIG!
Ikke la personer uten nødvendig fagkunnskap kontrollere, rengjøre eller reparere
utstyret. Elektrisk arbeid må utføres av en godkjent elektriker.
OBS!
Avbryt arbeidet umiddelbart hvis strømkilden ikke fungerer som den skal.
La bare personell med behørig opplæring feilsøke utstyret.
Bruk bare anbefalte reservedeler.
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Løsning
Ingen lysbue.
S
S
S
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Kontroller at jordingskablene er riktig tilkoblet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Strømmen brytes mens skjæringen
pågår.
S
Kontroller om termovaktene har løst ut (kontrollampe
foran på strømkilden).
Kontroller sikringene.
S
Termovakten utløses ofte.
S
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Dårlig skjæreresultat.
S
Kontroller om tilførsels- og jordingskablene er riktig
tilkoplet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes feil type elektroder.
Kontroller sikringene.
S
S
S
- 22 bp09dn2
© ESAB AB 2007
NO
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
EPP-450 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard EN
60974-1 og EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Oppgi alltid serienummeret til den aktuelle enheten. Produksjonsnummeret finner du
på enhetens typeskilt.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 23 bp09dn2
© ESAB AB 2007
- 24 p
© ESAB AB 2007
Skjema
- 25 bp09e
© ESAB AB 2007
- 26 bp09e
© ESAB AB 2007
- 27 bp09e
© ESAB AB 2007
- 28 bp09e
© ESAB AB 2007
- 29 bp09e
© ESAB AB 2007
- 30 bp09e
© ESAB AB 2007
- 31 bp09e
© ESAB AB 2007
- 32 bp09e
© ESAB AB 2007
- 33 bp09e
© ESAB AB 2007
- 34 bp09e
© ESAB AB 2007
- 35 bp09e
© ESAB AB 2007
- 36 bp09e
© ESAB AB 2007
- 37 bp09e
© ESAB AB 2007
EPP-450
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 730 Plasma cutting
EPP-450
0463 150 086 Instruction manual RU
EPP-450
Notes
380 V, 400 V, 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 38 bp09o
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 39 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising