ESAB | EPP-450 | Instruction manual | ESAB EPP-450 Användarmanual

ESAB EPP-450 Användarmanual
SE
EPP-450
Bruksanvisning
0558 007 946 SE 20110706
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Egenskaper och funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Leveranskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Nätmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2
Anslutning av inkommande nätkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3
Utgångskablar (tillhandahålls av kunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4
Anslutning av fram-/ och återledarkablar, strömkälla i singeldrift . . . . . . . . . . . . .
4.5 Parallellinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Parallellkoppling av två strömkällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Märkning med två parallellkopplade strömkällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Anslutningar och manöverorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Symbolförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Driftlägen: skärning med hög respektive låg ström samt märkningsläge . . . . . .
5.2 Funktionsföljd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
19
20
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Smörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
25
38
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
-4bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för plasmaskärning.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
-5bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk
och / eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en
återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information
om godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
2
INLEDNING
Plasmaströmkälla EPP-450 är avsedd för märkning och mekaniserad
höghastighetsplasmaskärning. Den kan användas med till exempel brännarna
PT-15, PT-19XLS, PT-600 och PT-36 tillsammans med Smart Flow II, ett datorstyrt
system för gasreglering och -omkoppling.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras med:
S
Bruksanvisning
2.2
Egenskaper och funktioner
S
S
Fläktkyld
Skydd vid inkoppling av fel matningsspänning
S
S
Termiskt skydd vid överbelastning
Kan parallellkopplas för att utöka strömområdet.
3
TEKNISKA DATA
EPP-450
Nätspänning
3~ 380 V, 400 V, +/–10 %, 50 Hz
Primärström Imax
167 A vid 380 V, 159 A vid 400 V
Inställningsområde
10 A / 84 V- 450 A / 200
Tillåten belastning, intermittensfaktor 100%
450 A / 200 V
Utgångsdata, intermittensfaktor 100 %
skärning med hög ström
skärning med låg ström
märkning med låg ström
50 A vid 100 V till 450 A vid 200 V
35 A vid 94 V till 100 A vid 120 V
10 A vid 84 V till 100 A vid 120 V
Max effektförbrukning
vid intermittensfaktor 100 %
90 kW
Tomgångsspänning U0
skärning med hög ström
skärning med låg ström
märkning
406 V vid 380 V
427 V vid 400 V
430 V vid 380 V
427 V vid 400 V
414 V vid 380 V
413 V vid 400 V
360 V vid 380 V
369 V vid 400 V
-6bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
EPP-450
Arbetstemperatur
–10 till 40 °C
Transporttemperatur
–20 till 55 °C
Dimension l x b x h
114,3 x 94,6 x 102,2 mm
Vikt
850 kg
Kapslingsklass
IP 21
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40_C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 21 är avsedd för inomhusbruk.
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA! Vidtag försiktighetsåtgärder mot elektrisk stöt. Se till
att all strömförsörjning är frånkopplad – slå från arbetsbrytaren vid vägguttaget och
dra ut utrustningens nätkabel ur uttaget innan några elektriska anslutningar görs i
strömkällan.
VARNING!
Det är mycket viktigt att chassit ansluts till elektrisk skyddsjord, för att undvika
elektrisk stöt och elolycksfall. Se noga till att skyddsjordledaren inte av misstag
ansluts till någon av fasledarna.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna
produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
OBSERVERA!
Ledande damm och föroreningar inne i strömkällan kan orsaka elöverslag.
Detta kan skada utrustningen. Om damm tillåts samlas inne i strömkällan, kan kortslutning
inträffa (se kapitlet om underhåll).
-7bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
4.1
Lyftanvisning
VARNING!
Produkten ska lyftas med gaffeltruck
eller på följande sätt:
4.2
Leveranskontroll
1. Avlägsna emballaget och inspektera utrustningen med avseende på skador som
inte var omedelbart uppenbara vid leveransmottagningen.
Rapportera omedelbart eventuella skador till transportföretaget.
2. Kontrollera att inga lösa delar ligger kvar i emballaget innan du lämnar det till
avfallshantering.
3. Kontrollera alla kylluftöppningar och se till att alla eventuella hinder avlägsnas
från dessa.
4.3
Placering
OBSERVERA!
Använd båda lyftöglorna när strömkällan lyfts eller flyttas med kran.
S
Minsta tillåtna avstånd till väggar eller andra kyllufthinder framför och bakom
strömkällan är 1 m.
S
Placera strömkällan så att topp- och sidopanelerna kan tas bort vid underhåll,
rengöring och inspektion.
S
Placera strömkällan relativt nära ett säkrat nätuttag.
S
Håll ytan under strömkällan ren, så att kylluften inte drar med sig föroreningar.
S
Området runt utrustningen ska vara så fritt som möjligt från damm och ångor och
ska vara så svalt som möjligt. Dessa faktorer påverkar nämligen kylförmågan.
-8bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
4.4
Nätmatning
Strömkällan är 3-fasdriven. Nätspänningen tas från ett uttag med arbetsbrytare,
smältsäkringar eller dvärgbrytare, i enlighet med lokala bestämmelser.
4.4.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
EPP-450
Nätspänning
50 Hz
380 V
400 V
4 G 90*)
4 G 90*)
Fasström I1eff
167 A
159 A
Säkring, trög smältsäkring
200 A
200 A
Nätkabelarea mm
2
*) Tillhandahas av kunden.
OBSERVERA! Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska föreskrifter.
Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
4.4.2
Anslutning av inkommande nätkabel
1.
Ta bort vänster sidopanel
2.
För in nätkabeln genom öppningen (1) i bakpanelen
3.
Fäst kabeln med dragavlastningen vid öppningen
4.
Anslut skyddsjordledaren till huvudjordplinten
5.
Anslut fasledarnas ringkabelskor till fasplintarna
1 Öppning för nätkabel i bakpanelen
4.4.3
2 Huvudjordplint
3 Fasplintar
Utgångskablar (tillhandahålls av kunden)
Utgångskabeln för plasmaskärning (tillhandahålls av kunden) och ska ha 1
kopparledare med tvärsnittsarea 105 mm2 per 400 A utgångsström. Kabeln ska vara
isolerad för 600 V. För 450 A och intermittensfaktor 100 % ska två parallellkopplade
ledare med tvärsnittsarea 70 mm2 och isolering för 600 V användas.
-9bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
4.4.4
Anslutning av fram-/ och återledarkablar, strömkälla i singeldrift
1. Ta bort skyddsplåten nedtill på strömkällans framsida.
2. För utgångskablarna genom öppningarna nedtill i frontpanelen eller i
strömkällans botten omedelbart bakom frontpanelen.
3. Anslut kablarna till utgångsplintarna i strömkällan.
4. Sätt tillbaka skyddsplåten på strömkällans framsida.
Skyddsplåten borttagen
EPP-450
Strömkälla
(--)
(+)
Återledare
Elektrod
Pilotbåge
* 2 st. 600 V plusledare 105 mm2
till arbetsstycket
* 2 parallellkopplade ledare med
tvärsnittsarea 70 mm2
rekommenderas för 450 A vid
intermittensfaktor 100 %. För arbete
vid högst 400 A och intermittensfaktor
100 % kan en ledare med
tvärsnittsarea 105 mm2 användas. För
arbete vid högst 450 A och
intermittensfaktor högst 80 % kan en
ledare med tvärsnittsarea 105 mm2
användas. Intermittensfaktor högst 80
% innebär att strömkällan arbetar
högst 8 minuter per 10-minutersperiod.
* 2 st. 600 V minusledare
105 mm2 i bågstartboxen
(högfrekvensgenerator
1 st. 600 V ledare
2,5 mm2 till pilotbåganslutningen i bågstartboxen
(högfrekvensgenerator)
- 10 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
4.5
Parallellinstallation
Två strömkällor kan parallellkopplas för att ge möjlighet till högre ström.
OBSERVERA!
Vid skärning under 100 A ska endast en strömkälla användas. Vi rekommenderar att
minusledaren från hjälpströmkällan kopplas bort inför arbeten som ska göras med lägre
ström än 100 A. Den losskopplade ledaren ska isoleras säkert för att undvika risk för
elektrisk stöt.
4.5.1
Parallellkoppling av två strömkällor
OBSERVERA!
Huvudströmkällan har elektrodledaren (minusledaren) byglad. Hjälpströmkällan har
återledarkabeln (plusledaren) byglad.
1. Anslut utgående minuskablar till bågstartboxen (högfrekvensgeneratorn).
2. Anslut utgående pluskablar till arbetsstycket.
3. Anslut plus- och minuskablar mellan strömkällorna.
4. Anslut pilotbågkabeln till pilotbågplinten i huvudströmkällan. Hjälpströmkällans
pilotbåganslutning används inte. Pilotbågkretsen är inte parallellkopplad.
5. Ställ pilotbågomkopplaren (märkt HIGH/LOW) på hjälpströmkällan i läge LOW.
6. Ställ pilotbågomkopplaren (märkt HIGH/LOW) på huvudströmkällan i läge HIGH.
7. Om utgångsströmmen fjärregleras med likspänningsreferenssignal 0,00–10,00
V, ska samma referenssignal vara ansluten till båda strömkällorna. Koppla ihop
båda strömkällornas J1-G (likspänningsplus 0,00 till 10,00 V) och koppla ihop
båda strömkällornas J1-P (minus). När båda strömkällorna är i drift, kan
utgångsströmmen beräknas enligt följande formel: (utgångsström) =
(referensspänning) x 160 i högströmsområdet.
Strömkällan har ingen egen nätspänningselkopplare. Nätspänningen slås från med
arbetsbrytaren vid uttaget.
- 11 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Parallellkoppling av två strömkällor när båda strömkällorna används.
Koppling enligt nedan lämpar sig för parallelldrift med utgångsström upp till 800 A vid
intermittensfaktor 100 % respektive upp till 900 A vid intermittensfaktor högst 80 %.
Intermittensfaktor 80 % innebär att strömkällan arbetar 8 minuter per
10-minutersperiod.
EPP-450
EPP-450
Hjälpströmkälla
Huvudströmkälla
Återledare
Elektrod
(+)
(-)
2 st. pluskablar
600 V 105 mm2 till
arbetsstycket
Återledare
(+)
Pilotbåge
1 st. 600 V ledare
2,5 mm2 till
bågstartbox (högfrekvensgenerator)
Elektrod
(-)
2 st. minuskablar
600 V 105 mm2 i
bågstartbox (högfrekvensgenerator)
- 12 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Se elkretsschemat nedan om driften kräver över 800 A och intermittensfaktor 100 %.
EPP-450
EPP-450
Hjälpströmkälla
Huvudströmkälla
Återledare
Elektrod
(+)
(-)
Återledare
(+)
Pilotbåge
Elektrod
(–)
Byglingskablar
70 mm2 600 V
mellan enheterna
3 st. pluskablar
600 V 70 mm2
till arbetsstycket
1 st. 600 V ledare
2,5 mm2 till
bågstartbox (högfrekvensgenerator)
3 st. minuskablar
600 V 70 mm2
i bågstartbox
(högfrekvensgenerator)
- 13 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Parallellkoppling av två strömkällor när endast den ena strömkällan används.
Anslutning för singeldrift upp till 400 A och intermittensfaktor 100 % eller 450 A och
intermittensfaktor högst 80 %. Intermittensfaktor högst 80% innebär att strömkällan
arbetar högst 8 minuter per 10-minutersperiod.
EPP-450
EPP-450
Hjälpströmkälla
Huvudströmkälla
Återledare
Elektrod
Återledare
Elektrod
(+)
(-)
(+)
(-)
För omställning från parallelldrift till
singeldrift, koppla ur minuskablarna från
hjälpströmkällan och isolera kabeländarna.
3 st. minuskablar 600 V 70 mm2
i bågstartbox
(högfrekvensgenerator)
3 st. pluskablar
600 V 70 mm2
till arbetsstycket
- 14 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Anslutning enligt kretsschemat nedan kan användas vid drift med endast den ena
strömkällan, upp till 450 A vid intermittensfaktor 100 %.
EPP-450
EPP-450
Hjälpströmkälla
Huvudströmkälla
Återledare
Elektrod
Återledare
Elektrod
(+)
(-)
(+)
(-)
För omställning från parallelldrift till
singeldrift, koppla ur minuskablarna från
hjälpströmkällan och isolera kabeländarna.
3 st. minuskablar 600 V 70 mm2
i bågstartbox
(högfrekvensgenerator)
3 st. pluskablar
600 V 70 mm2
till arbetsstycket
4.5.2
Märkning med två parallellkopplade strömkällor
Två parallellkopplade strömkällor kan användas för märkning ner till 20 A och för
skärning från 100 till 1000 A. Efter två enkla modifieringar av hjälpströmkällan kan
märkning göras ner till 10 A. Modifieringarna behöver bara göras om märkning ska
göras med lägre ström än 20 A.
Modifieringar för märkning med ner till 10 A
1. Modifieringar av huvudströmkällan: Inga.
2. Modifieringar av hjälpströmkällan:
a. dra ut den vita ledaren ur K12:s spole
b. ta bort byglingen mellan plint 7 och 8 på plintkort 7 (byglingen är inbyggd i
plintraden).
OBSERVERA!
Dessa modifieringar gör hjälpströmkällans strömutgång inaktiv endast i
märkningsläge. De påverkar inte funktionen hos hjälpströmkällans strömutgång
vid skärning, varken i låg- eller högströmsläget.
- 15 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
Handhavande med två parallellkopplade strömkällor
1. Signalförsörj huvud- och hjälpströmkällan med signaler för till-/frånslagning av
kontaktor, märkning/skärning samt strömområde hög/låg. Samma Vref-signal
ska tillföras båda strömkällorna.
2. Vid märkning med parallellkopplade strömkällor när hjälpströmkällan inte är
modifierad är strömregleringens överföringsfunktion lika med summan av
vardera strömkällans överföringsfunktion: Iout = 20 x Vref. Vardera strömkällan
kommer att bidra med lika stor ström.
Vid märkning med parallellkopplade strömkällor när hjälpströmkällan är
modifierad är strömregleringens överföringsfunktion lika med huvudströmkällans
reglerings överföringsfunktion: Iout = 10 x Vref. Båda strömkällorna slås till när det
finns kontaktorsignal, men hjälpströmkällans strömutgång är avstängd vid arbete
i märkningsläge.
3. Vid skärning i lågströmsområdet är strömregleringens överföringsfunktion lika
med summan av båda strömkällornas strömreglerings överföringsfunktion: Iout =
20 x Vref. För skärström lägre än 100 A, koppla bort minuskabeln eller
minuskablarna från hjälpströmkällan och isolera kabeländarna för att undvika
risk för elektrisk stöt. När hjälpströmkällan är urkopplad är strömregleringens
överföringsfunktion lika med huvudströmkällans strömreglerings överföringsfunktion: Iout = 10 x Vref.
4. Vid skärning i högströmsområdet är strömregleringens överföringsfunktion lika
med summan av båda strömkällornas strömreglerings överföringsfunktion: Iout =
100 x Vref. För skärström lägre än 100 A, koppla bort minuskabeln eller
minuskablarna från hjälpströmkällan och isolera kabeländarna för att undvika
risk för elektrisk stöt. Använd driftläget för låg ström.
- 16 bp09ds1
© ESAB AB 2007
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1
Anslutning för kylagregat
9
2
Omkopplare för är-/ och börvärdevisning
10 Omkopplare för manöverpanel eller fjärrdon
3
Amperemeter
11 Vit indikeringslampa, nätspänning till
4
Voltmeter
12 Vit indikeringlampa, kontaktor till
5
Nödstopp
13 Orange indikeringslampa, överhettning
6
Anslutning nödstopp
14 Röd indikeringslampa, fel
7
Omkopplare för hög eller låg pilotbågström
15 Röd indikeringslampa, återstartsfel
8
Anslutning för fjärrmanöverdon, CNC-enhet
5.1.1
5.1.2
Reglage för ströminställning
Symbolförklaring
Nödstopp (5)
Pilotbågström (7)
Fjärrdon (8)
Ström (9)
Nätspänning (11)
Kontaktor till (12)
Överhettning (13)
Felindikering (14, 15)
Manöverpanel
Nätspänningsindikator (11)
Lyser när nätspänning är ansluten till strömkällan.
- 17 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
Kontaktor dragen (12)
Lyser när huvudkontaktorn är till.
Överhettningsskydd (13)
Lyser när strömkällan är överhettad.
Felindikering (14)
Lyser när skärprocessen inte fungerar normalt eller när inkommande nätspänning
avviker mer än ±10 % från nominellt värde.
Felindikering som kräver omstart (15)
Lyser vid allvarliga fel. Inkommande nätspänning måste slås från och förbli
frånslagen i minst 5 sekunder innan den slås till igen.
Ströminställningspotentiometer (9)
Strömkällan kan ställas in från 10 till 100 A i lågströmsområdet och från 50 till 600 A i
högströmsområdet. Används endast i läge “PANEL”.
Omkopplare manöverpanel / fjärrmanövrering (10)
Med denna omkopplare väljs varifrån strömmen styrs.
S
Med omkopplaren i lokalmanöverläget, läge PANEL, används potentiometern på
manöverpanelen.
S
Med omkopplaren i läge fjärrmanöverläget, läge REMOTE, styrs strömmen med
extern signal (CNC).
Omkopplare hög / låg (HIGH/LOW) för pilotbågen (7)
Används för inställning av önskad pilotbågström. Vanligen fungerar läge LOW bäst
för skärström upp till 100 A, men detta kan variera beroende på vilken gas- och
brännartyp som används och vilket material som bearbetas. Inställning hög/låg
anges i de skärdata som ingår i bruksanvisningen för brännaren. När strömkällan är
inställd för märkning måste denna omkopplare stå i läge LOW.
Nödstoppsanslutning (6)
Nödstoppsanslutningen ger åtkomst till nödstoppsbrytarens brytande kontakt.
Kontakten är ansluten till J4-A och J4-B och bryter när nödstoppsknappen trycks in.
Detta ger signal till plasmaskärutrustningens reglersystem att strömkällan är i
nödstoppsläge.
Nödstoppsknapp (5)
Nödstoppsknappen påverkar nödstoppsbrytaren. När knappen är intryckt föreligger
nödstoppsstatus. Strömkällan kan inte avge någon ström, även om startsignal ges.
Teckenfönster (3, 4)
I dessa teckenfönster visas spänning och ström under skärning och märkning.
Ampèremetern kan ställas om från visning av ärvärde till visning av inställt börvärde
innan skärningen startas, för att ge en fingervisning om hur hög skärströmmen
kommer att bli.
- 18 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
Omkopplare ärvärdesvisning/börvärdesvisning (2)
Omkopplare för växling mellan visning av skärströmmens ärvärde, ACTUAL AMPS,
och börvärde, PRESET AMPS. Omkopplaren är återfjädrande uppåt, till läge
ACTUAL AMPS. I läge ACTUAL AMPS visas skärströmmens ärvärde i
ampèremeterns teckenfönster.
I läge PRESET AMPS (nedåt) visas istället ett närmevärde till skärströmmens
börvärde. Värdet erhålls genom mätning av spänningsreferenssignalen Vref 0 till 10
VDC. Referenssignalen erhålls från strömpotentiometern när manöveromkopplaren
PANEL/REMOTE är i lokalmanövreringsläget PANEL (uppåt) och från en
fjärreferens (J1-J / J1-L(+)) när manöveromkopplaren är i fjärrmanöverläget
REMOTE (nedåt). I såväl hög- som lågströmsläge är det visade börvärdet ett
närmevärde till det ärvärde strömmen kommer att få.
Omkopplaren kan ställas om mellan lägena ACTUAL AMPS och PRESET AMPS när
som helst utan att skärprocessen påverkas.
5.1.3
Driftlägen: skärning med hög respektive låg ström samt märkningsläge
1. Strömkällan har två skärningslägen: hög ström och låg ström. I lågströmsläget
kan skärström från 35 till 100 A användas, motsvarande spänningsreferens Vref
3,50 till 10,00 V. I högströmsläget kan skärströmmen regleras steglöst från 50 till
450 A med hjälp av strömpotentiometern på manöverpanelen eller med en
fjärreferenssignal ansluten till J1. Strömkällan har lågströmsläge som
standardinställning. Om högströmsläget ska användas, ska 115 VAC tillföras
J1-T genom anslutning av en isolerad kontakt mellan J1-T och J1-R.
När fjärrsignal används motsvarar 50 A referenssignalspänning 1,00 VDC och
450 A motsvarar 9,00 VDC. Om fjärreferensspänningen stiger över 9,00 VDC,
begränsar interna begränsningskretsar i strömkällan skärströmmen till högst
cirka 475 A.
Strömkällan har skärning som standardinställning. För att växla till
märkningsläge måste styrsignal för detta tillföras från en fjärrmanöverenhet.
2. Strömkällan ställs om till märkningsläge med externt, isolerat relä eller extern,
isolerad omkopplare som förbinder J1-R (115 VAC) med J1-M. Elkretsschema
finns på insidan av bakpanelen. Kontaktslutningen för märkningsläge måste ske
minst 50 ms innan startkommando (signal för kontaktortillslag) ges.
I märkningsläget kan den utgående strömmen regleras steglöst från 10 till 100 A
med hjälp av strömpotentiometern på manöverpanelen eller med en
fjärreferenssignal ansluten till J1. I märkningsläge växlar strömkällan automatiskt
till lågströmsläget.
Vid fjärrmanövrering i lågströmsläge motsvarar 10 A referenssignalspänning
1,00 VDC och 100 A 10,00 VDC. Vid fjärrmanövrering i högströmsläge
motsvarar 50 A referenssignalspänning (Vref) 1,00 VDC och 450 A 9,00 VDC.
Om fjärreferensspänningen stiger över 9,00 VDC, begränsar interna
begränsningskretsar i strömkällan skärströmmen till högst cirka 475 A.
I märkningsläge är den hjälpkrets som används för bågtändning i skärningsläge
avstängd. Resulterande tomgångsspänning är cirka 360 V vid nominell
inkommande nätspänning*. Vidare sluter K12 och kopplar in R60 till R67 i
utgångskretsen. Dessa motstånd stabiliserar strömmen vid märkning med låg
ström. Strömkällan kan i märkningsläge köras med intermittensfaktor 100 % i
hela strömområdet 10 till 100 A.
- 19 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
Utgångsström 10 A erhålls med hjälp av motstånden R60 till R67. Fabriksinställd
lägsta startström (ställs in med omkopplarsats SW2) är 3 A. Standardinställningen för omkopplarsats 2 (SW2) på styrkortet bakom åtkomstluckan upptill till
höger i frontpanelen är att omkopplare 5, 6, 7 och 8 är frånslagna (nedåt).
* Cirka 345 V i versionen för 380/400 V vid drift med 380 V nätspänning.
5.2
Funktionsföljd
1. Spänningssätt utrustningen genom att slå till arbetsbrytaren vid
elnätuttaget (strömkällan har ingen egen nätspänningselkopplare). Nätspänningslampan tänds och felindikeringslampan
blinkar och släcks sedan.
2. Dra ut nödstoppsknappen.
3. Välj fjärrmanövrering eller lokalmanövrering från
manöverpanel.
4. Ställ pilotbågomkopplaren i önskat läge (HIGH eller LOW). Om
läge HIGH eller LOW för pilotbågen ska fjärrmanövreras, ska
omkopplaren på panelen ligga i läge LOW, se skärdata i
brännarhandboken.
5. Vid drift med lokalmanövrering från panelen kan du visa
strömmens börvärde med hjälp av visningsomkopplaren
ACTUAL AMPS/PRESET AMPS. Justera börströmmen tills
önskat värde visas i ampèremeterteckenfönstret. Vid
fjärrmanövrering ska visningsomkopplaren stå i läge PRESET
AMPS för att visa den börström fjärrmanöversystemet initialt
har ställt in.
6. Starta plasmaskärningen. Detta kan innefatta manuell
inställning av andra alternativ, beroende på utrustningens
konfiguration och omfattning.
7. Vid drift med lokalmanövrering från manöverpanelen, justera
strömmen till önskat värde sedan skärningen startat.
8. Om skärnings- eller märkningsoperationen inte startar,
kontrollera felindikeringslamporna. Om någon felindikeringslampa lyser, se felsökningskapitlet.
OBSERVERA!
Felindikeringslampan blinkar när kontaktorn först slår till, för att
indikera att likspänningsbussen spänningssatts normalt.
- 20 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
6
UNDERHÅLL
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Slå från arbetsbrytaren vid eluttaget innan underhållsarbete påbörjas.
VARNING!
Risk för ögonskador vid renblåsning med tryckluft.
S Använd godkända ögonskydd med sidoskärmar vid rengöring av strömkällan.
S Använd endast luft med lågt tryck.
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Sätt alltid tillbaka alla kåpor som tagits bort i samband med rengöring, innan
spänningen åter slås till.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
OBSERVERA!
Om kylluftflödet av något skäl hindras, kan strömkällan överhettas.
Termovakterna kan därvid utlösa och hindra fortsatt drift.
Använd inte luftfilter på denna strömkälla.
Håll ventilationsöppningar och luftkanaler fria från damm och hinder.
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
6.1
Kontroll och rengöring
Nedanstående punkter på strömkällan bör kontrolleras och/eller rengöras
regelbundet.
1. Kontrollera återledarkabelns anslutning till arbetsstycket.
2. Kontrollera att skyddsjordledaren från arbetsstycket är säkert ansluten till
strömkällans chassijord.
3. Kontrollera brännarens värmesköld. Byt ut den om den är skadad.
4. Kontrollera dagligen elektroden och munstycke med avseende på slitage.
Avlägsna eventuellt smältstänk, byt elektrod och munstycke vid behov.
- 21 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
5. Kontrollera att inte kablar eller slangar är skadade eller vikta.
6. Kontrollera att alla stickproppar och anslutningar samt jordanslutning sitter
stadigt.
7. Blås med torr, ren tryckluft med lågt tryck rent från damm i alla luftkanaler och
från alla komponenter, särskilt från kylflänsarna i strömkällans främre del. Damm
är en värmeisolator och minskar därför kylförmågan. Använd ögonskydd.
8. Säkerställ att all ingående strömförsörjning är frånkopplad. Använd
skyddsglasögon och ansiktsskärm och blås rent strömkällan invändigt med torr
tryckluft med lågt tryck.
6.2
S
S
Smörjning
Fläktarna i vissa strömkällor är försedda med oljeslangar. Sådana fläktar ska
smörjas med olja en gång om året.
Alla andra EPP-450-strömkällor har permanentsmorda fläktmotorer som inte
behöver något regelbundet underhåll.
7
FELSÖKNING
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Låt aldrig personer utan erforderliga kunskaper kontrollera eller reparera
utrustningen. Elarbeten ska alltid utföras av behörig elektriker.
OBSERVERA!
Avbryt omedelbart arbetet om strömkällan inte fungerar korrekt.
Låt endast personal med lämplig utbildning felsöka utrustningen.
Använd endast rekommenderade reservdelar.
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Ingen ljusbåge.
Åtgärd
S
S
S
Strömmen bryts under pågående skärning.
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning
är tillslagen.
Kontrollera om återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om termovakterna har löst ut
(indikeringslampa på strömkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
Kontrollera om strömkällans märkdata
överskrids (överbelastning av strömkällan).
Dåligt skärresultat.
S
Kontrollera om fram-och återledarkablarna
är korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktig elektrod
som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
S
S
S
- 22 bp09ds2
© ESAB AB 2007
SE
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
EPP-450 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard EN 60974-1 och EN 60974-10. Efter utförd service eller reparation åligger
det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från den
ovan nämnda standarden.
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Uppge alltid serienumret på den enhet reservdelsbeställningen avser.
Tillverkningsnumret finns på enhetens märkskylt.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 23 bp09ds2
© ESAB AB 2007
- 24 p
© ESAB AB 2007
Schema
- 25 bp09e
© ESAB AB 2007
- 26 bp09e
© ESAB AB 2007
- 27 bp09e
© ESAB AB 2007
- 28 bp09e
© ESAB AB 2007
- 29 bp09e
© ESAB AB 2007
- 30 bp09e
© ESAB AB 2007
- 31 bp09e
© ESAB AB 2007
- 32 bp09e
© ESAB AB 2007
- 33 bp09e
© ESAB AB 2007
- 34 bp09e
© ESAB AB 2007
- 35 bp09e
© ESAB AB 2007
- 36 bp09e
© ESAB AB 2007
- 37 bp09e
© ESAB AB 2007
EPP-450
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 730 Plasma cutting
EPP-450
0463 150 086 Instruction manual RU
EPP-450
Notes
380 V, 400 V, 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 38 bp09o
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 39 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising