ESAB | EPP-450 | Instruction manual | ESAB EPP-450 Používateľská príručka

ESAB EPP-450 Používateľská príručka
SK
EPP-450
Navod na pouitie
0558 007 946 SK 20110706
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrola po dodaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Sieťové napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla . . . . . . . . . . . .
4.4.2
Pripojenie prívodného sieťového kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3
Výstupné káble (dodáva zákazník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4
Pripojenie prívodných a spätných káblov, zvárací zdroj v samostatnej prevádzke
10
4.5 Paralelná inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Paralelné zapojenie dvoch zváracích zdrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Označovanie s dvoma paralelnými zváracími zdrojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
9
..
11
11
15
17
5.1 Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1.1
Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1.2
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.3
Režimy prevádzky: rezanie s vysokým alebo nízkym prúdom a označovací režim .
19
5.2 Postup pracovných operácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
25
38
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
bp09dk1
-4-
© ESAB AB 2007
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
bp09dk1
-5-
© ESAB AB 2007
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
2
ÚVOD
Plazmový zvárací zdroj EPP 450 je určený na označovacie a mechanizované
vysokorýchlostné plazmové rezacie aplikácie. Dá sa používať napríklad s horákmi
PT-15, PT-19XLS, PT-600 a PT-36 spolu s počítačom riadeným systémom regulácie
plynu a spínania Smart Flow II.
2.1
Zariadenie
Napájací zdroj sa dodáva s:
S
Návod na obsluhu
2.2
S
S
S
S
Charakteristiky
Chladenie ventilátorom
Ochrana v prípade pripojenia nesprávneho napájacieho napätia
Tepelná ochrana proti preťaženiu
Možnosť paralelného zapojenia na zvýšenie prúdového rozsahu.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
EPP-450
Sieťové napätie
3~ 380 V, 400 V, +/–10 %, 50 Hz
Primárny prúd Imax.
167 A pri 380 V, 159 A pri 400 V
Rozsah nastavenia
10 A / 84 V- 450 A / 200
Dovolené zaťaženie, zaťažovací cyklus 100
%
450 A / 200 V
Výstupné údaje, zaťažovací cyklus 100 %
rezanie vysokým prúdom
rezanie nízkym prúdom
označovanie nízkym prúdom
50 A pri 100 V / 450 A pri 200 V
35 A pri 94 V / 100 A pri 120 V
10 A pri 84 V / 100 A pri 120 V
Maximálny príkon
pri zaťažovacom cykle 100 %
90 kW
Napätie na svorkách U0
rezanie vysokým prúdom
rezanie nízkym prúdom
označovanie
bp09dk1
406 V pri 380 V
427 V pri 400 V
430 V pri 380 V
427 V pri 400 V
414 V pri 380 V
413 V pri 400 V
360 V pri 380 V
369 V pri 400 V
-6-
© ESAB AB 2007
SK
EPP-450
Prevádzková teplota
-10 až 40
Prepravná teplota
-20 až 55 °C
Rozmery, d x š x v
114,3 x 94,6 x 102,2 mm
Hmotnosť
850 kg
Stupeň krytia
IP 21
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie s označením IP21 je určené na použitie vo vnútornom pracovnom prostredí.
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ. Rešpektujte bezpečnostné
opatrenia proti úderom elektrického prúdu. Uistite sa, že všetky napájacie napätia
sú odpojené – vypnite spínač na sieťovej zásuvke a vytiahnite napájací kábel zo
zásuvky pred uskutočňovaním akýchkoľvek elektrických pripojení v zváracom
zdroji.
VAROVANIE!
Je veľmi dôležité, aby bolo šasi pripojené na elektrické ochranné uzemnenie, aby
sa tak predišlo úderom elektrického prúdu a úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom. Dbajte, aby ochranné uzemnenie nebolo omylom pripojené k fázovým
vodičom.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
UPOZORNENIE!
Vodivý prach a nečistoty vo vnútri zváracieho zdroja môže spôsobovať preskoky
elektrických iskier.
Môže to poškodiť zariadenie. Ak pripustíte usadzovanie prachu vo vnútri zváracieho zdroja,
môže dochádzať ku skratom (pozri kapitolu venovanú údržbe).
bp09dk1
-7-
© ESAB AB 2007
SK
4.1
Pokyny na zdvíhanie
UPOZORNENIE!
Výrobok sa musí zdvíhať
vysokozdvižným vozíkom nasledovne:
4.2
Kontrola po dodaní
1. Odstráňte obalové materiály a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené, čo
nemuselo byť viditeľné hneď pri prevzatí dodávky.
Akékoľvek poškodenia nahláste okamžite prepravnej spoločnosti.
2. Pred vyhodením obalov do zberu skontrolujte, či v nich nenájdete žiadne voľné
diely.
3. Skontrolujte otvory na chladiaci vzduch a presvedčite sa, že z nich boli
odstránené všetky prekážky.
4.3
Poloha
UPOZORNENIE!
Pri zdvíhaní zváracieho zdroja žeriavom používajte obe zdvíhacie oká.
S
Minimálna dovolená vzdialenosť od stien alebo od iných prekážok prúdenia
chladného vzduchu pred a za zváracím zdrojom je 1 m.
S
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby sa vrchný panel a bočné steny dali demontovať
v prípade údržby, čistenia a kontroly.
S
Zvárací zdroj umiestnite čo najbližšie k sieťovej zásuvke, ktorá má ochranu
poistkami.
S
Povrch pod zváracím zdrojom udržiavajte v čistote, aby chladný vzduch
neprinášal so sebou žiadne nečistoty.
S
V priestore okolo tohto zariadenia sa podľa možnosti nesmie nachádzať žiadny
prach ani výpary a mal by byť tiež čo najchladnejší. Tieto faktory majú vplyv na
chladiaci výkon.
bp09dk1
-8-
© ESAB AB 2007
SK
4.4
Sieťové napájanie
Napájací zdroj používa trojfázové sieťové napätie. Sieťové napájacie napätie musí
byť odoberané zo zásuvky s vypínačom, ochranou proti prepätiu alebo ističmi, v
súlade s požiadavkami platných predpisov.
4.4.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
EPP-450
Sieťové napätie
50 Hz
380 V
400 V
4 G 90*)
4 G 90*)
Prúd fázy I1eff
167 A
159 A
Poistka, proti prepäťovým
špičkám
200 A
200 A
Prierez sieťového kábla mm2
*) Dodáva zákazník
POZNÁMKA! Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Napájací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
4.4.2
Pripojenie prívodného sieťového kábla
1.
Demontujte ľavú bočnú stenu
2.
Zasuňte sieťový kábel cez otvor (1) v zadnom paneli.
3.
Kábel zaistite v otvore odľahčovacou vložkou
4.
Ochranné uzemnenie pripojte k hlavnej zemniacej svorke.
5.
Fázové vodiče pripojte k fázovým svorkám
1 Otvor na sieťový kábel v zadnom paneli
4.4.3
2 Hlavná zemniaca
svorka
3 Fázové svorky
Výstupné káble (dodáva zákazník)
Výstupné káble na plazmové rezanie si vyberajte (dodáva zákazník) na základe
pravidla jeden izolovaný medený kábel 105 mm2, 600 V na každých 400 A
výstupného prúdu. Pre prúdy 450 A, 100 % zaťažovací cyklus rezania, sa musia
používať dva paralelné káble 70 mm2, 600 V.
bp09dk1
-9-
© ESAB AB 2007
SK
4.4.4
Pripojenie prívodných a spätných káblov, zvárací zdroj v samostatnej
prevádzke
1. Demontujte bezpečnostnú dosku na prednej strane zváracieho zdroja.
2. Výstupné káble zasuňte cez otvory na spodku predného panelu zváracieho
zdroja hneď za predným panelom.
3. Káble pripojte k výstupným svorkám na zváracom zdroji.
4. Namontujte späť bezpečnostnú dosku na prednej strane zváracieho zdroja.
Bezpečnostný štítok odstránený
bp09dk1
- 10 -
© ESAB AB 2007
SK
EPP-450
Zvárací zdroj
práca
(+)
(--)
elektróda
pilotný oblúk
* 2 - 105 mm2 600V
kladné vodiče k zvarencu
*Dva paralelné káble 70 mm2 sa
odporúčajú pre prevádzku v režime
100 % zaťažovacieho cyklu s prúdom
450 A. Pre prevádzku v režime 100 %
zaťažovacieho cyklu s prúdom 400 A
sa môže používať jediný kábel 4/0.
Rovnako tak pre prevádzku v režime
450 A pri 80 % a nižšom zaťažovacom
cykle sa môže používať jediný kábel
105 mm2 . 80 % maximálne zaťaženie
znamená prevádzku počas najviac 8
minút v rámci ktoréhokoľvek
10-minútového intervalu.
* 2 - 105 mm2 600V
záporné vodiče dnu
skrinka štartéra oblúka
(VF
generátor
1 - 2,1 mm2 600V
vodič k prípojke pilotného
oblúka
v skrinke štartéra oblúka (VF
generátor)
4.5
Paralelná inštalácia
Na rozšírenie rozsahu výstupného prúdu môžu byť paralelne zapojené dva zváracie
zdroje.
UPOZORNENIE!
Pri rezaní prúdom nižším ako 100 A používajte iba jeden zvárací zdroj. Pred prácou s
prúdom nižším ako 100 A odporúčame odpojiť záporný vodič od pomocného zváracieho
zdroja. Odpojený vodič musí byť bezpečne zaizolovaný, na predchádzanie riziku úderu
elektrickým prúdom.
4.5.1
Paralelné zapojenie dvoch zváracích zdrojov
UPOZORNENIE!
Vodič elektródy (záporný vodič) hlavného zváracieho zdroja je premostený. Spätný vodič
(kladný vodič) hlavného zváracieho zdroja je premostený.
1. Odchádzajúce záporné vodiče pripojte ku skrinke spúšťača oblúka
(vysokofrekvenčného generátora).
2. Odchádzajúce kladné káble pripojte k zvarencu.
3. Pripojte kladné a záporné káble medzi zváracie zdroje.
bp09dk1
- 11 -
© ESAB AB 2007
SK
4. Kábel pilotného oblúka pripojte k svorke pilotného oblúka na zváracom zdroji.
Prípojka pilotného oblúka pomocného napájacieho zdroja nie je použitá. Obvod
pilotného oblúka nie je zapojený paralelne.
5. Nastavte prepínač pilotného oblúka (označený HIGH/LOW - Vysoký/Nízky) na
pomocnom zváracom zdroji na LOW (Nízky).
6. Nastavte prepínač pilotného oblúka (označený HIGH/LOW - Vysoký/Nízky) na
hlavnom zváracom zdroji na HIGH (Vysoký).
7. Ak je výstupný prúd diaľkovo ovládaný jednosmerným prúdovým referenčným
signálom 0,00–10,00 V, rovnaký referenčný signál musí byť pripojený k obom
zváracím zdrojom. Pripojte J1-G oboch zváracích zdrojov (jednosmerné kladné
0,00 až 10,00 V) a pripojte oboch zváracích zdrojov J1-P (záporné). Ak sú v
prevádzke oba zváracie zdroje, výstupný prúd možno vypočítať podľa
nasledujúceho vzorca: (výstupný prúd) = (referenčné napätie) x 160 v oblasti
vysokého prúdu.
Zvárací zdroj nemá prepínač sieťového napájacieho napätia. Napätie siete sa vypína
prepínačom na napájacej zásuvke.
Paralelné zapojenie dvoch zváracích zdrojov, ak sa používajú oba zváracie
zdroje.
Dolu uvedené zapojenia sú vhodné pre paralelnú prevádzku do 800 A pri 100 %
zaťažovacom cykle, alebo do 900 A pri zaťažovacom cykle 80 % a nižšom. 80 %
zaťažovací cyklus znamená 8 minút so zapnutým oblúkom v ktoromkoľvek
10-minútovom období.
EPP-450
EPP-450
Prídavný napájací zdroj
Primárny zdroj napájania
práca
elektróda
práca
(+)
(-)
(+)
mm2
2 - 105
600 V
kladné vodiče
na zvarenec
bp09dk1
elektróda
pilotný oblúk
1 - 2,5 mm2 600V
vodič k prípojke
pilotného oblúka v
spúšťači oblúka
(VF generátor)
- 12 -
(-)
2 - 105 mm2 600V
záporné vodiče
v skrinke spúšťača
oblúka
(VF generátor)
© ESAB AB 2007
SK
Prevádzka pri 100 % zaťažovacom cykle nad 800 A – pozri nasledujúcu schému
zapojenia.
EPP-450
EPP-450
Prídavný napájací zdroj
Primárny zdroj napájania
práca
elektróda
práca
(+)
(-)
(+)
70 mm2 600 V
káblové prepojky
medzi jednotkami
3 - 70 mm2 600 V
kladné vodiče
na zvarenec
bp09dk1
elektróda
pilotný oblúk
1 - 2,5 mm2 600V
vodič k prípojke
pilotného oblúka v
spúšťači oblúka
(VF generátor)
- 13 -
(-)
3 - 70 mm2 600V
záporné vodiče
v skrinke spúšťača
oblúka
(VF generátor)
© ESAB AB 2007
SK
Prípojky na paralelné zapojenie dvoch zváracích zdrojov, pričom v prevádzke
je len jeden zvárací zdroj.
Prípojky pre prevádzku jedného zváracieho zdroja do 400 A, 100 % zaťažovací
cyklus, alebo do 450 A pri maximálnom zaťažovacom cykle 80 %. 80 % zaťažovací
cyklus znamená prevádzku počas najviac 8 minút v rámci ktoréhokoľvek
10-minútového intervalu.
EPP-450
EPP-450
Prídavný napájací zdroj
Primárny zdroj napájania
práca
elektróda
práca
elektróda
(+)
(-)
(+)
(-)
Odpojte zápornú prípojku od prídavného
zváracieho zdroja a izolujte ju, čím
dosiahnete prestavenie z dvoch na jeden
zvárací zdroj
3 - 70 mm2 600 V
kladné vodiče
na zvarenec
bp09dk1
3 - 70 mm2 600 V
záporné vodiče v skrinke štartéra
oblúka
(VF generátor)
- 14 -
© ESAB AB 2007
SK
Prípojky na paralelné zapojenie dvoch zváracích zdrojov, pričom v prevádzke
je len jeden zvárací zdroj.
Dolu uvedené zapojenia sú vhodné pre samostatnú prevádzku zváracieho zdroja do
450 A pri 100 % zaťažovacom cykle.
EPP-450
EPP-450
Prídavný napájací zdroj
Primárny zdroj napájania
práca
elektróda
práca
elektróda
(+)
(-)
(+)
(-)
Odpojte zápornú prípojku od prídavného
zváracieho zdroja a izolujte ju, čím
dosiahnete prestavenie z dvoch na jeden
zvárací zdroj
3 - 70 mm2 600 V
kladné vodiče
na zvarenec
4.5.2
3 - 70 mm2 600 V
záporné vodiče v skrinke štartéra
oblúka
(VF generátor)
Označovanie s dvoma paralelnými zváracími zdrojmi
Dva paralelne zapojené zváracie zdroje možno použiť na označovanie až do 20 A a
na rezanie od 100 A do 1000 A. Na prídavnom zváracom zdroji možno uskutočniť
dve jednoduché úpravy, ktoré umožnia označovanie až do 10 A. Tieto úpravy sú
potrebné, len ak sa požaduje označenie s prúdmi nižšími ako 20 A.
Úpravy priamo u zákazníka, umožňujúce označenie do 10 A:
1. Zmeny na primárnom zváracom zdroji: Žiadne
2. Zmeny na prídavnom zváracom zdroji:
a. Odpojte biely drôt od cievky K12
b. Vyberte prepojku medzi TB7-7 a TB7-8. Prepojka je spojenie vstavané do
svorknovnice.
POZNÁMKA:
Tieto úpravy vyraďujú z činnosti prúdový výstup zo sekundárneho zváracieho
zdroja len v označovacom režime. Úpravy nemajú žiadny účinok na výstupný
prúd zo sekundárneho zváracieho zdroja pri rezaní v režimoch vysokoprúdového
alebo nízkoprúdového rezania.
bp09dk1
- 15 -
© ESAB AB 2007
SK
Prevádzka s dvoma paralelne zapojenými zváracími zdrojmi
1. Dodávka signálov na hlavný a pomocný zvárací zdroj – signály na zapnutie a
vypnutie stýkačov, označovanie a rezanie a vysoký prúdový rozsah. Rovnaký
signál Vref sa musí privádzať na oba zváracie zdroje.
2. Pri označovaní s paralelne zapojenými zváracími zdrojmi, ak pomocný zvárací
zdroj nie je upravený, prenosová funkcia regulácie výkonu je rovná súčtu
prenosových funkcií každého z oboch zváracích zdrojov: Ivýst = 20 x Vref. Na
každý zvárací zdroj sa bude privádzať rovnaké množstvo energie.
Pri označovaní s paralelne zapojenými zváracími zdrojmi, ak pomocný zvárací
zdroj je upravený, prenosová funkcia regulácie výkonu je rovná prenosovej
funkcii hlavného zváracieho zdroja: Ivýst = 10 x Vref. Oba zváracie zdroje sa
zapínajú, ak je signál zo stýkača, avšak výstup pomocného zváracieho zdroja je
vypnutý pri prevádzke v označovacom režime.
3. Pri rezaní v rozsahu nízkeho prúdu je prenosová funkcia regulácie prúdu je
rovná súčtu prenosových funkcií prúdu oboch zváracích zdrojov: Ivýst = 20 x Vref.
Pri aktuálnych prúdoch menších ako 100 A odpojte záporný kábel (-e) od
pomocného zváracieho zdroja a zaizolujte konce kábla na predchádzanie riziku
úderu elektrickým prúdom. Ak je pomocný zvárací zdroj odpojený, prenosová
funkcia regulácie prúdu je rovná prenosovej funkcii prúdu hlavného zváracieho
zdroja: Ivýst = 10 x Vref.
4.
Pri rezaní v rozsahu vysokého prúdu je prenosová funkcia regulácie prúdu je
rovná súčtu prenosových funkcií prúdu oboch zváracích zdrojov: Ivýst = 160 x
Vref. Pri aktuálnych prúdoch menších ako 100 A odpojte záporný kábel (-e) od
pomocného zváracieho zdroja a zaizolujte konce kábla na predchádzanie riziku
úderu elektrickým prúdom. Použite nízkoprúdový prevádzkový režim.
bp09dk1
- 16 -
© ESAB AB 2007
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Prípojka pre chladiacu jednotku
9
2
Spínač zobrazenia aktuálnej hodnoty a
nastavovacieho bodu
10 Prepínač ovládacieho panela alebo jednotka
diaľkového ovládania
3
Ampérmeter
11 Biela kontrolka - zvárací zdroj zapnutý
4
Voltmeter
12 Biela kontrolka - stýkač zapnutý
5
Núdzové zastavenie
13 Oranžová kontrolka - Prehrievanie
6
Prípojka núdzového zastavenia
14 Červená kontrolka, porucha
7
Prepnite na vysoký alebo nízky prúd
pilotného oblúka
15 Červená kontrolka, chyba reštartu
8
Prípojka pre jednotku diaľkového ovládania,
jednotka CNC
5.1.1
bp09dk2
Ovládacie prvky aktuálnych nastavení
Legenda
Núdzový vypínač (5)
Prúd pilotného oblúka (7)
Jednotka diaľkového
ovládania (8)
Prúd (9)
Sieťové napätie (11)
Stýkač zap (12)
Prehriatie (13)
Indikácia poruchy (14, 15)
- 17 -
© ESAB AB 2007
SK
5.1.2
Ovládací panel
Indikátor sieťového napätia (11)
Svieti, ak je na zvárací zdroj pripojené sieťové napätie.
Stýkač zap (12)
Svieti, ak je zapnutý hlavný stýkač sieťového napätia
Ochrana proti prehrievaniu (13)
Svieti, ak sa zvárací zdroj prehrieva.
Indikácia poruchy (14)
Svieti, ak rezný postup nefunguje normálne alebo ak sa privádzané sieťové napätie
odchyľuje viac ako ±10 % od menovitej hodnoty.
Indikácia poruchy, ktorá si vyžaduje reštart (15)
Svieti v prípade závažnej poruchy. Privádzané sieťové napätie sa musí vypnúť a
zostať vypnuté najmenej 5 s pred opätovným zapnutím.
Potenciometer regulácie prúdu (9)
Zvárací zdroj možno nastaviť na 10 až 100 A v rozsahu nízkeho prúdu a od 50 do
600 A vo vysokom prúdovom rozsahu. Používa sa len v režime „PANEL“.
Prepínač ovládací panel / diaľkové ovládanie (10)
Týmto prepínačom sa volí spôsob ovládania prúdu.
S prepínačom v režime miestneho ovládania PANEL používajte prúdový
potenciometer na ovládacom paneli.
S S prepínačom v režime diaľkového ovládania REMOTE je prúd regulovaný
externým signálom (CNC).
Prepínač HIGH/LOW (Vysoký/Nízky) pre pilotný oblúk (7)
Slúži na nastavenie požadovaného prúdu pilotného oblúka. Režim LOW (Nízky)
funguje najlepšie pre rezné prúdy do 100 A, avšak môže to závisieť od druhu
použitého plynu a typu horáka a od materiálu. Postup pri nastavovaní nízkeho a
vysokého prúdu sa uvádza pod reznými údajmi v návode na použitie horáka. Ak je
zvárací zdroj nastavený na označovanie, tento prepínač musí byť nastavený na
LOW (Nízky).
S
Prípojka núdzového zastavenia (6)
Prípojka núdzového vypínania sprístupňuje vypínací kontakt núdzového zastavenia.
Kontakt je pripojený na J4-A a J4-B a rozpojí sa pri stlačení tlačidla núdzového
zastavenia. Tým sa vydáva signál na plazmové rezacie zariadenie, že zvárací zdroj
je v režime núdzového zastavenia.
Núdzový tlačidlový vypínač (5)
Tlačidlo núdzového zastavenia má vplyv na spínač núdzového zastavenia. Po
stlačení tohto tlačidla je aktivovaný stav núdzového zastavenia. Zvárací zdroj
nemôže dodávať žiadnu energiu, ani po vydaní spúšťacieho signálu.
Okno displeja (3, 4)
Počas rezania a označovania sa napätie a prúd zobrazujú v týchto oknách displeja.
Ampérmeter možno prepnúť zo zobrazenia skutočnej hodnoty nastaveného
nastavovacieho bodu pred začiatkom rezania a získať tak informácie o tom, aký
vysoký bude rezný prúd v skutočnosti.
bp09dk2
- 18 -
© ESAB AB 2007
SK
Prepínanie zobrazenia skutočná hodnota/hodnota nastavovacieho bodu (2)
Prepínač na prepínanie medzi zobrazením skutočnej hodnoty rezného prúdu –
ACTUAL AMPS, a hodnoty nastavovacieho bodu – PRESET AMPS. Pružina vracia
prepínač nahor do režimu ACTUAL AMPS. V režime ACTUAL AMPS sa skutočná
hodnota rezného prúdu zobrazuje v okne zobrazenia ampérmetra.
V režime PRESET AMPS (dolu) sa zobrazuje približná hodnota nastavovacieho
bodu rezného prúdu. Hodnota je získavaná meraním signálu referenčného napätia
Vref v rozsahu od 0 do 10 Vjs. Referenčný signál sa získava z prúdového
potenciometra, keď je ovládací prepínač PANEL/REMOTE v lokálnom
prevádzkovom režime PANEL (nahor) a z diaľkového referenčného signálu (J1-J /
J1-L(+)), keď je ovládací prepínač v diaľkovom režime REMOTE (nadol). V režimoch
vysokého i nízkeho prúdu je zobrazovaná hodnota nastavovacieho bodu približná
hodnota skutočnej hodnoty, ktorú prúd dostáva.
Prepínač možno nastaviť do polohy ACTUAL AMPS (Skutočný prúd) a PRESET
AMPS (Prednastavený prúd) v každom okamihu bez ovplyvnenia rezného postupu.
5.1.3
Režimy prevádzky: rezanie s vysokým alebo nízkym prúdom a
označovací režim
1. Zvárací zdroj má dva rezné režimy: vysoký prúd a nízky prúd. V režime nízkeho
prúdu možno používať prúdy rezania od 35 do 100 A, ktoré zodpovedajú
referenčnému napätiu Vref 3,50 až 10,00 V. V režime vysokého prúdu možno
rezný prúd regulovať spojite od 50 do 450 A pomocou prúdového potenciometra
na ovládacom paneli alebo pomocou prípojky diaľkového referenčného signálu
pripojeného ku J1. Štandardné nastavenie zváracieho zdroja je režim nízkeho
prúdu. Ak sa používa režim vysokého prúdu, musí sa na J1-T priviesť 115 Vstr
pripojením izolovaného kontaktu medzi J1-T a J1-R.
Ak sa používa signál diaľkového ovládania, prúdu 50 A zodpovedá napätie
referenčného signálu 1,00 Vjs a prúdu 450 A zodpovedá napätie signálu 9,00
Vjs. Ak diaľkové referenčné napätie prekročí 9,00 Vjs, vnútorné obmedzovacie
obvody v zváracom zdroji obmedzia rezný prúd maximálne na 475 A.
Štandardné nastavenie zváracieho zdroja je rezanie. Ak je potrebné prepnúť sa
na označovací režim, príslušný ovládací signál sa musí priviesť z jednotky
diaľkového ovládania.
2. Prepínač sa nastavuje na označovací režim vonkajším, galvanicky oddeleným
relé alebo vonkajším, galvanicky oddeleným spínačom, ktorý pripája J1-M (115
Vstr) na J1-C. Elektrická schéma zapojenia sa nachádza vnútri za zadným
panelom. Zopnutie kontaktu pre označovací režim musí nastať najmenej 50 ms
pred vydaním povelu na spustenie (signál na zapnutie kontaktu).
V označovacom režime možno spojite regulovať odchádzajúci prúd na zváracom
zdroji od 10 do 100 A pomocou prúdového potenciometra na ovládacom paneli
alebo pomocou prípojky diaľkového referenčného signálu pripojeného ku J1. V
označovacom režime sa zvárací zdroj automaticky prepína na režim nízkeho
prúdu.
Pri prevádzke s diaľkovým ovládaním v režime nízkeho prúdu zodpovedá
napätie referenčného signálu 1,00 Vjs prúdu 10 A a prúdu 100 A zodpovedá
napätie signálu 10,00 Vjs. Pri prevádzke s diaľkovým ovládaním v režime
vysokého prúdu zodpovedá napätie referenčného signálu (Vref) 1,00 Vjs prúdu
50 A, a prúdu 450 A zodpovedá napätie signálu 9,00 Vjs. Ak diaľkové referenčné
napätie prekročí 9,00 Vjs, vnútorné obmedzovacie obvody v zváracom zdroji
obmedzia rezný prúd maximálne na 475 A.
bp09dk2
- 19 -
© ESAB AB 2007
SK
V označovacom režime sa pomocný obvod používa na vypínanie zapaľovania
oblúka v reznom režime. Výsledné napätie chodu naprázdno je približne 360 V
pri menovitom privádzanom sieťovom napätí*. K12 sa potom zopne a pripojí R60
na R67 vo výstupnom obvode. Tieto odpory stabilizujú prúd pri označovaní
nízkym prúdom. Zvárací zdroj môže byť prevádzkovaný s faktorom
prerušovanosti 100 v označovacom režime v celom prúdovom rozsahu 10 až
100 A.
10 A výstupný prúd sa získava pomocou odporov R60 až R67. Najnižší
štandardný nastavený spúšťací prúd (nastavený na súprave prepínačov SW2) je
3 A. Štandardné nastavenie súpravy prepínačov 2 (SW2) na karte ovládania za
prístupovými dverami napravo nad predným panelom je také, že 5, 6, 7 a 8 sú
vypnuté (dolu).
* Pribl. 345 V vo verzii na 380/400 V počas prevádzky so sieťovým napätím 380
V.
5.2
Postup pracovných operácií
1. Pripojte na toto zariadenie napájacie napätie vypínačom na
napájacej zásuvke (zvárací zdroj nemá vlastný sieťový
vypínač). Kontrolka hlavného sieťového napájania sa rozsvieti
a kontrolka poruchy zabliká a potom zhasne.
2. Vytiahnite tlačidlo núdzového zastavenia.
3. Vyberte ovládanie z ovládacieho panelu alebo diaľkové
ovládanie.
4. Nastavte pilotný prepínač do polohy zodpovedajúcej
požadovanému režimu (HIGH/LOW - Vysoký/Nízky). Ak sa
režim pilotného oblúka HIGH (Vysoký) alebo LOW (Nízky) bude
ovládať na diaľku, prepínač na paneli musí byť v polohe
nízkeho režimu, pozri rezné údaje v návode na použitie horáka.
5. Pri lokálnom ovládaní pomocou panelu môžete hodnotu
nastavovacieho bodu prúdu pomocou prepínača na displeji
ACTUAL AMPS/PRESET AMPS (Skutočný prúd/
Prednastavený prúd). Nastavte nastavovací bod prúdu tak, aby
sa požadovaná hodnota zobrazovala na displeji ampérmetra.
Pri diaľkovom ovládaní musí byť spínač displeja v režime
PRESET AMPS (Prednastavený prúd), aby zobrazoval prúd
nastavovacieho bodu, na ktorý bol systém diaľkového
ovládania pôvodne nastavený.
6. Spustite plazmové rezanie. Môže to zahŕňať manuálne
nastavenie iného doplnkového vybavenia, v závislosti od
konfigurácie a rozsahu zariadenia.
7. Pri lokálnom ovládaní pomocou ovládacieho panelu nastavte
prúd na požadovanú hodnotu po spustení rezania.
8. Ak sa rezná alebo označovacia operácia nespustí, skontrolujte
kontrolky poruchy. Ak sa rozsvieti niektorá kontrolka poruchy,
postupujte podľa kapitoly venovanej odstraňovaniu porúch.
Poznámka:
Kontrolka poruchy bliká pri prvom zapnutí stýkača. Indikuje tak,
že jednosmerná zbernica má normálne napájanie.
bp09dk2
- 20 -
© ESAB AB 2007
SK
6
ÚDRŽBA
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ
Pred začiatkom prác pri údržbe vypnite napájacie napätie vypínačom na sieťovej
zásuvke.
VAROVANIE!
Pri vyfukovaní a čistení stlačeným vzduchom hrozí riziko poranenia očí.
S
S
Pri čistení zváracieho zdroja používajte schválené pomôcky na ochranu očí s
bočnými krytmi.
Používajte iba vzduch s nízkym tlakom.
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ
Všetky kryty demontované pri čistení nasaďte späť pred opätovným zapnutím
napájacieho napätia.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
UPOZORNENIE!
Ak sa z akýchkoľvek dôvodov znemožní prúdenie chladného vzduchu, zvárací zdroj sa
môže prehriať.
Vtedy sa môžu rozpojiť tepelné spínače a zabrániť v pokračovaní prevádzky.
Nepoužívajte vzduchové filtre na tomto zváracom zdroji.
Vetracie otvory a kanály na prúdenie vzduchu udržiavajte v čistote od prachu a iných
prekážok.
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
6.1
Kontrola a čistenie
Nasledujúce body na napájacom zdroji sa musia pravidelne kontrolovať alebo čistiť.
1. Skontrolujte pripojenie spätného kábla pripojte k zvarencu.
2. Skontrolujte, či je ochranné uzemnenie na zvarenci spoľahlivo pripojené k
uzemneniu na šasi napájacieho zdroja.
bp09dk2
- 21 -
© ESAB AB 2007
SK
3. Skontrolujte tepelný štít horáka. V prípade poškodenia ho vymeňte.
4. Každý deň skontrolujte opotrebenie elektródy a dýzy. Podľa potreby odstráňte
všetky odstreky, vymeňte elektródu a dýzu.
5. Skontrolujte, či káble alebo hadice nie sú poškodené alebo zohnuté.
6. Skontrolujte, či je pevné pripojenie všetkých zásuviek, prípojok a uzemňovacej
svorky.
7. Suchým, čistým, nízkotlakovým stlačeným vzduchom vyfúkajte všetok prach zo
všetkých vzduchových kanálov vo všetkých komponentoch, predovšetkým z
chladiacich rebier v prednej časti zváracieho zdroja. Prach má tepelno-izolačné
vlastnosti a znižuje účinnosť chladenia. Noste ochranu očí.
8. Dbajte, aby boli odpojené všetky prívodné prípojky energií. Používajte ochranné
okuliare a tvárovú masku a vyčistite vnútro napájacieho zdroja vyfúkaním
suchým stlačeným vzduchom s nízkym tlakom.
6.2
S
S
Mazanie
Ventilátory v niektorých zváracích zdrojoch sú vybavené olejovými hadicami.
Tieto ventilátory musia byť premazané olejom raz ročne.
Všetky ostatné zváracie zdroje EPP-450 majú trvalo mazané motory ventilátorov,
ktoré si nevyžadujú pravidelnú údržbu.
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
VAROVANIE!
ÚDERY ELEKTRICKÉHO PRÚDU DOKÁŽU ZABÍJAŤ
Nikdy nedovoľte, aby zariadenie kontrolovali alebo opravovali iné osoby ako
osoby s potrebnými vedomosťami. Elektrické práce musia vykonávať vždy iba
kvalifikovaní elektrikári.
UPOZORNENIE!
Ak zvárací zdroj nefunguje správne, okamžite zastavte všetky práce.
Poruchy môžu odstraňovať iba kvalifikovaní špecialisti.
Používajte len odporúčané náhradné diely.
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať
nasledujúce odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nápravné opatrenie
Nehorí oblúk.
S
S
S
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Počas rezania sa prúd prerušuje.
S
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti tepelnému
preťaženiu (čo indikuje oranžová kontrolka na čelnom
paneli).
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
S
bp09dk2
- 22 -
© ESAB AB 2007
SK
Druh poruchy
Nápravné opatrenie
Ochrana proti tepelnému preťaženiu
sa aktivuje príliš často.
S
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý zvárací výkon.
S
S
S
S
Skontrolujte, či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používa správna elektróda.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
EPP-450 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem EN
60974-1 a normy EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie
uvedenej norme.
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Vždy uvádzajte výrobné číslo jednotky, pre ktorú majú byť určené objednávané
náhradné diely. Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku jednotky.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
bp09dk2
- 23 -
© ESAB AB 2007
p
- 24 -
© ESAB AB 2007
Diagram
bp09e
- 25 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 26 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 27 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 28 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 29 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 30 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 31 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 32 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 33 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 34 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 35 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 36 -
© ESAB AB 2007
bp09e
- 37 -
© ESAB AB 2007
EPP-450
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 730 Plasma cutting
EPP-450
0463 150 086 Instruction manual RU
EPP-450
Notes
380 V, 400 V, 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp09o
- 38 -
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 39 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising