ESAB | Arc 201i | Instruction manual | ESAB Arc 201i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Arc 201i Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Caddy ®
Arc 151i, Arc 201i
Οδηγίες χρήσεως
0460 446 101 GR 20110628
Valid for serial no. 927-xxx-xxxx
-2-
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πίνακας ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Παροχή ρεύματος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
PFC - (Power factor correction ) Συντελεστής διόρθωσης ισχύος . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μονάδα τηλεελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
10
11
11
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
7.1
Κωδικοί σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
20
21
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού συγκόλλησης ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξαςφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που
τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό των
κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία του εξοπλισμού
συγκολλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
το χειρισμό του
πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
τη λειτουργία του διακόπτη
τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
συγκόλληση
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός.
κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο.
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα.
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο
ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να σκαλώσουν να
προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεμένες καλά.
Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσς πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα προσιτός.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
-4bh32d1y
© ESAB AB 2008
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
-5bh32d1y
© ESAB AB 2008
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Arc 151i, Arc201iείναι πηγή ρεύματος συγκόλλησης προς χρήση με
επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (συγκόλληση MMA) και συγκόλληση TIG.
Βλέπε σελίδα 21 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
2.1
Εξοπλισμός
Τα Arc 151i, Arc 201i παρέχονται με καλώδιο συγκόλλησης 3 μέτρων, καλώδιο
επιστροφής, καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων και εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή
ρεύματος και τον πίνακα ελέγχου.
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την
ιστοσελίδα, www.esab.com.
2.2
Πίνακας ελέγχου
Πίνακας ελέγχου Α31
Κουμπί για ρύθμιση του ρεύματος
LED τάσης δικτύου (πράσινο)
Ένδειξη θερμικού διακόπτη
υπερφόρτισης (κίτρινος)
Πίνακας ελέγχου A33
Οι παράμετροι διεργασίας συγκόλλησης ελέγχονται μέσω του πίνακα ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Βλέπε το χωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή του
πίνακα ελέγχου.
-6bh32d1y
© ESAB AB 2008
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τάση δικτύου
Πρωτεύον ρεύμα
Iμέγ TIG
Iμέγ MMA
Παροχή ρεύματος δικτύου
Ισχύς εν κενώ
Περιοχή τάσης/ρεύματος, MMA
A31
A33
Περιοχή τάσης/ρεύματος TIG
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
κύκλο εργασίας 25%
κύκλο εργασίας 60%
κύκλο εργασίας 100%
Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG
κύκλο εργασίας 20%
κύκλο εργασίας 25%
κύκλο εργασίας 60%
κύκλο εργασίας 100%
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
A31 χωρίς λειτουργία VRD 1)
A33 Η λειτουργία VRD είναι απενεργοποιημένη 2)
Η λειτουργία VRD είναι ενεργοποιημένη 2)
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία μεταφοράς
Συνεχής Α-σταθμισμένη ηχητική πίεση
Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος
Βάρος
με το A31
με το A33
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Κλάση εφαρμογής
Arc 151i
230 V, 1 50/60 Hz
Arc 201i
230 V, 1 50/60 Hz
13,8 A
21,3 A
Zμέγ 0,35 ohm
30 W
24,1 A
24,9 A
Zμέγ 0,30 ohm
30 W
8 A/20V - 150 A/26V
4 A/20V - 150 A/26V
3-150A
4 A/20V - 170 A/26,8V
3-220 A
150 A/26,0 V
100 A/24,0 V
90 A/23,6 V
170 A/26,8 V
130 A/25,2 V
110 A/24,4 V
150 A/16,0 V
120 A/14,8 V
110 A/14,4 V
0.99
80%
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
140 A/15,6 V
0.99
81%
58 -72 V
55 - 60 V
< 35 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
55 - 60 V
< 35 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
7,9 kg
8,1 kg
IP 23
8,3 kg
IP 23
1) Ισχύει για πηγές ρεύματος χωρίς προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων.
2) Ισχύει για πηγές ρεύματος με προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων. Η λειτουργία VRD
περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
Παροχή ρεύματος, Zμέγ.
Μέγιστη επιτρεπόμενη γραμμή στην αντίσταση δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-11.
Κύκλος εργασίας
Ο συντελεστής διαλείπουσας λειτουργίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού
διαστήματος δέκα λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε με συγκεκριμένο φο
Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
-7bh32d1y
© ESAB AB 2008
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
Σημείωση!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο εξοπλισμός υψηλής ισχύος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ισχύος του δικτύου, εξαιτίας του
πρωτεύοντος ρεύματος που αντλείται από την παροχή ρεύματος. Επομένως, για ορισμένους
τύπους εξοπλισμού μπορεί να ισχύουν περιορισμοί ή απαιτήσεις σύνδεσης όσον αφορά τη
μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση της παροχής ρεύματος ή την ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα
παροχής στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Σε αυτή την
περίπτωση, είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να
βεβαιωθούν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του εξοπλισμού, κατόπιν επικοινωνίας με τον
υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί.
4.1
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος έτσι ώστε να μη φράζονται οι είσοδοι και έξοδοι του
αέρα ψύξης.
4.2
Παροχή ρεύματος δικτύου
Ελέγξτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι
συνδεδεμένη στη σωστή τάση και ότι χρησιμοποιείται το
σωστό μέγεθος ασφάλειας.
Πρέπει να γίνεται σύνδεση γείωσης προστασίας
σύμφωνα με τους κανονισμούς
Θέση ετικέτας στοιχείων βαθμονόμησης
4.2.1
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου
Τάση δικτύου
Συχνότητα δικτύου
Καλώδιο τροφοδότησης,
διατομή
Ρεύμα φάσης I1eff
Καλώδιο συγκόλλησης,
διατομή
Ασφάλεια
προστασίας από υπέρταση
τύπου C MCB
Arc 151i
Arc 201i
230 V 10 %, μονοφασική
230 V 10 %, μονοφασική
50 -60 Hz
50 -60 Hz
3G2.5 mm2
3G2.5 mm2
11,5 A
13,4 A
16 mm2
16 mm2
16 A
13 A
16 A
16 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η παραπάνω διατομή καλωδίου και το μέγεθος της ασφάλειας είναι σύμφωνα με
τους σουηδικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
-8bh32d1y
© ESAB AB 2008
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
5.1
PFC - (Power factor correction ) Συντελεστής διόρθωσης ισχύος
Τα Caddy Arc 151i/201i είναι μονοφασικές πηγές ρεύματος των 230 V
εξοπλισμένες με κύκλωμα PFC που καθιστά δυνατή τη χρήση του πλήρους εύρους
λειτουργίας της μηχανής με ασφάλεια των 16 A. Το PFC προστατεύει επίσης τις
μηχανές από διακυμάνσεις του ρεύματος δικτύου και καθιστά ασφαλέστερη τη χρήση
τους με γεννήτρια. Τα Caddy Arc 151i/201i μπορούν να λειτουργήσουν με
υπέρ-μακρά καλώδια τροφοδοσίας, άνω των 100 μέτρων, παρέχοντάς σας πολύ
μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας.
5.2
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Σύνδεση (+)
MMA: για καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο
συγκόλλησης
TIG: για καλώδιο επιστροφής
4
Σύνδεση (+)
MMA: για καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο
συγκόλλησης
TIG: για φλογοαυλό Tig I
2
Σύνδεση για μονάδα τηλεελέγχου
5
Διακόπτης μεταγωγής για την πηγή
ρεύματος δικτύου 0/1
3
Πίνακας ελέγχουμ δείτε παρακάτω2.2
6
Καλώδιο τροφοδότησης
-9bh32d1y
© ESAB AB 2008
5.3
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο εξόδους, ένα θετικό ακροδέκτη (+) και ένα αρνητικό
ακροδέκτη (-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Η έξοδος
στην οποία συνδέεται το καλώδιο συγκόλλησης εξαρτάται απο τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου. Η πολικότητα της σύνδεσης ορίζεται στη
συσκευασία του ηλεκτροδίου. Συνδέστε το καλώδιο συγκόλλησης στον ακροδέκτη
που ορίζεται στη συσκευασία ηλεκτροδίου.
Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στην άλλη έξοδο της πηγής ρεύματος. Ασφαλίστε
το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και εξασφαλίστε ότι
υπάρχει κατάλληλη επαφή μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και της εξόδου για το
καλώδιο επιστροφής στην πηγή ρεύματος.
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης έχει θερμικό διακόπτη υπερφόρτισης που λειτουργεί
εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή, διακόπτοντας το ρεύμα συγκόλλησης και
ανάβοντας το κίτρινο ενδεικτικό λαμπάκι στο εμπρός μέρος της πηγής ρεύματος. Ο
θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η
θερμοκρασία.
5.5
Συγκόλληση MMA
Tα Arc 151i / 201i παρέχουν συνεχές ρεύμα και μπορείτε να συγκολλήσετε τα
περισσότερα μέταλλα με κράμματα χάλυβα και καθαρό χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και
χυτοσίδηρο.
Τα Arc 151i / 201i σας επιτρέπουν να συγκολλήσετε τα περισσότερα επικαλυμμένα
ηλεκτρόδια με διάμετρο από ∅ 1.6 έως ∅ 3.25.
Η συγκόλληση MMA μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συγκόλληση με επικαλυμμένα
ηλεκτρόδια. Ο χρόνος του τόξου λειώνει το ηλεκτρόδιο και η επικάλυψή του σχηματίζει
προστατευτική σκωρία.
Εάν, κατά την έναυση του τόξου, το άκρο του ηλεκτροδίου πιεστεί επάνω στο μέταλλο,
λιώνει αμέσως και κολλάει στο μέταλλο κάνοντας αδύνατη τη συνέχιση της
συγκόλλησης.
Συνεπώς, το τόξο πρέπει να ανάβει με τον ίδιο τρόπο όπως ανάβεται ένα σπίρτο.
Χτυπήστε γρήγορα το ηλεκτρόδιο πάνω στο μέταλλο, κατόπιν
ανυψώστε το έτσι ώστε να προκύψει κατάλληλο μήκος τόξου
(περίπου 2 mm). Εάν το τόξο έχει πολύ μεγάλο μήκος, θα
βγάζει κρότους και σπινθήρες προτού σβήσει τελείως.
Εάν εργάζεστε σε πάγκο συγκόλλησης, προτού δοκιμάσετε να
ανάψετε το τόξο ελέγξτε ότι τα υπολείμματα του μετάλλου, τα
κομμάτια του ηλεκτροδίου ή τα άλλα αντικείμενα πάνω στον
πάγκο δεν μονώνουν το προς συγκόλληση μέρος.
cmha2p11
- 10 bh32d1y
© ESAB AB 2008
Μόλις ανάψει το τόξο, μετακινήστε το ηλεκτρόδιο από τα
αριστερά προς τα δεξιά. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να βρίσκεται σε
γωνία 60° ως προς το μέταλλο σε σχέση με την κατεύθυνση της
συγκόλλησης.
Όταν ωστόσο θέλετε να συγκολλήσετε μεγάλες επιφάνειες ή
όταν θέλετε να κάνετε συγκόλληση με τέτοιο πάχος ώστε να
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένο αριθμό στρώσεων,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλευρικές κινήσεις.
5.6
cmha2p10
Συγκόλληση TIG
Η συγκόλληση TIG λειώνει το μέταλλο του αντικειμένου εργασίας, χρησιμοποιώντας
τόξο που ανάβει με ηλεκτρόδιο βολφραμίου το οποίο δεν λειώνει. Το σημείο
συγκόλλησης και το ηλεκτρόδιο προστατεύονται με προστατευτικό αέριο.
Η συγκόλληση TIG είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα και για τη
συγκόλληση πλακών μικρού πάχους. Τα Arc 151i / 201i διαθέτουν επίσης κατάλληλα
χαρακτηριστικά για συγκόλληση TIG.
Για τη συγκόλληση TIG, τα Arc 151i / 201i πρέπει να είναι εξοπλισμένα με:
φλογοαυλός TIG με βαλβίδα αερίου
φιάλη αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης)
έναν ρυθμιστή αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης)
ηλεκτρόδιο βολφραμίου
κατάλληλο βοηθητικό υλικό, εάν απαιτείται.
Έναυση απόξεσης TIG (μόνο για το A31)
Για την έναυση απόξεσης, ξύστε ελαφρά το
ηλεκτρόδιο βολφραμίου έναντι του αντικειμένου
εργασίας για να δημιουργήσετε τόξο.
”Εκκίνηση TIG με ρεύμα” (μόνο για το A33)
Με τη λειτουργία ”Εκκίνηση TIG με ρεύμα”, το τόξο ανάβει όταν το ηλεκτρόδιο
βολφραμίου έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας και κατόπιν ανυψώνεται
μακριά από αυτό.
5.7
Μονάδα τηλεελέγχου
Η μονάδα τηλεελέγχου είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή του τηλεελέγχου στην
πηγή ρεύματος.
- 11 bh32d1y
© ESAB AB 2008
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τον ηλεκτρικό
εξοπλισμό (εξουσιοδοτημένο προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τα ελάσματα
ασφαλείας για λόγους εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης, συντήρησης ή επισκευών στον
εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
6.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός
Πηγή ρεύματος
Ελέγχετε τακτικά ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης δεν είναι φραγμένη με ρύπους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που εφαρμόζονται εξαρτώνται από: τη
διεργασία συγκόλλησης, τους χρόνους τόξου, τη θέση και το περιβάλλον. Συνήθως
είναι αρκετό να γίνεται φύσημα της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο αέρα
(μειωμένη πίεση) μία φορά το χρόνο.
Αλλιώς, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν
υπερθέρμανση.
Φλογοαυλός TIG
Τα αναλώσιμα μέρη του φλογοαυλού TIG θα πρέπει να καθαρίζονται και να
αντικαθίστανται κατά τακτικά διαστήματα για να επιτυγχάνεται συγκόλληση χωρίς
προβλήματα.
- 12 bh32d1y
© ESAB AB 2008
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους
συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Διορθωτική ενέργεια
Δεν δημιουργείται τόξο.
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος
δικτύου είναι αναμμένος.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής
ρεύματος συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε μήπως έχει λειτουργήσει ο διακόπτης
MCB.
Ελέγξτε μήπως έχουν ενεργοποιηθεί οι θερμικοί
διακόπτες υπερφόρτισης (ένδειξη με την
πορτοκαλί λυχνία στον πρόσθιο πίνακα).
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος
δικτύου.
Ο θερμικός διακόπτης
υπερφόρτισης
ενεργοποιείται συχνά.
Ελέγξτε μήπως το φίλτρο σκόνης είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις ονομαστικές
τιμές της πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η μονάδα
δεν υπερφορτίζεται).
Κακή επίδοση
συγκόλλησης.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής
ρεύματος συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά
ηλεκτρόδια.
Ελέγξτε τη ροή του αερίου.
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
7.1
Κωδικοί σφάλματος
Τα Arc 151i, 201i παραδίδονται με ενσωματωμένη παρακολούθηση σφαλμάτων.
Εάν συμβεί σφάλμα εμφανίζεται ένας κωδικός στην οθόνη. Δείτε το εγχειρίδιο
οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
- 13 bh32d1y
© ESAB AB 2008
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Tα Arc 151i, Arc 201i είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή
και ενρωπαΪκά στάνταρ EN 60974-1 και IEC 60974-10 ) Aφού γίνει συντήρηση ή
επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν
δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
9
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Ο εξοπλισμός συγκόλλησης αποτελείται κυρίως από ατσάλι, πλαστικό και μη σιδηρούχα
μέταλλα και ο χειρισμός του πρέπει να συμφωνεί με την τοπική περιβαλλοντική
νομοθεσία.
Το ψυκτικό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την τοπική
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
- 14 bh32d1y
© ESAB AB 2008
- 15 p
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Arc 151i
- 16 bh32e
© ESAB AB 2008
- 17 bh32e
© ESAB AB 2008
Arc 201i
- 18 bh32e
© ESAB AB 2008
- 19 bh32e
© ESAB AB 2008
Arc 151i/Arc 201i
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Denomination
Type
0460 445 881 Welding Power source
Caddyâ Arc 151i, A31
0460 445 883 Welding Power source
Caddyâ Arc 151i, A33
0460 445 884 Welding Power source
Caddyâ Arc 201i, A33
0460 449 174 Instruction manual Control panel
Caddyâ A32, A33, A34
0459 839 027 Spare parts list
Caddyâ Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028 Spare parts list
Caddyâ Arc 151i, Arc 201i, A33
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 bh32o
© ESAB AB 2008
Arc 151i/Arc 201i
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder 2 pcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Welding cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 898
0700 006 899
0700 006 900
0700 006 901
Tig torch TXH 150V, Arc 151i . . . . . . . . . . . . 0460 011 843
Tig torch TXH 200V, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . 0460 012 841
- 21 bh32a
© ESAB AB 2008
Arc 151i/Arc 201i
Only for A33 control panel
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
- 22 bh32a
© ESAB AB 2008
- 23 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising