ESAB | PRD 160 A21 | Instruction manual | ESAB PRD 160 A21 Kasutusjuhend

ESAB PRD 160 A21 Kasutusjuhend
FI
A21™
PRD 160
Käyttöohjeet
0444 100 201 FI 20110526
Valid for serial no. 340-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4
6
6
8
Hammasradan asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hammasradan irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hammasradan säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hienosäätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Työkalun säätäminen hammasradalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Työkalun asentaminen hammasradalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hienosäätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodin ja kosketussuuttimen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mahdolliset säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisävarusteiden asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
10
11
12
13
14
14
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1
Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1
6.2
6.3
Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulutusosien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
7 PURKAMINEN JA HÄVITTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-4dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
-5dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
2
JOHDANTO
PRD 160 -putkihitsaustyökalu on tarkoitettu putkien TIG-hitsaukseen yhdessä
MechTig-hitsausvirtalähteiden kanssa. Saatavana on useita versioita: katso sivu 23.
Putken hitsauksen aikana työkalu kulkee hammasrataa pitkin. Saatavana on laaja
valikoima eri kokoisia hammasratoja, katso taulukko sivulla 7.
PRD 160 kiinnitetään kiskoon pikalukitusjärjestelmällä, joka pitää työkalun tiukasti
kiskoa vasten ja poistaa välyksen.
Työkalusta on saatavana viisi eri versiota. Perusyksiköllä voidaan tehdä vain
yksinkertaisia sulatushitsauksia. Perusyksikköön on lisävarusteena saatavana
langansyöttöyksikkö, AVC-yksikkö (kaarijännitteen ohjaus) ja sivuttaisliiketoiminto.
3
TEKNISET TIEDOT
Putkihitsaustyökalu
PRD 160
Suurin hitsausvirta (100 % kuormitusaikasuhde)
Työalue,
ulkopuolinen
315 A jatkuva tasavirta
400 A pulssitettu tasavirta
lähtien Ø 160 mm:stä
Vapaa korkeus
120 mm kaikille standardin ISO 336
mukaisille putkille
18 mm 0_ vinoudella
Minimietäisyys laippaan
Pyörimisnopeus
2 - 40 cm/min
Elektrodinpidin, vesijäähdytteinen
kaasulinssillä
langan koko
kulmasäätö
ø 1,6 – 3,2 mm
- 30_ - + 45_ (15°/asteikkoviiva_)
Lisäainelanka,
Syöttönopeus
Halkaisija
Kosketussuutin
Lankakela
15 - 150 cm/min
ø 0,8 – 0,9 mm
säädettävä X, Y ja Z-suunnassa
ø 100 mm
Sivuttaisliike
Nopeus
Amplitudi
2-12 mm/s
+/- 37 + 8 mm
AVC, kaarijännitteen ohjaus
Nopeus
1,7 mm/s
Paino
8 kg ilman kaapeleita ja hammasrataa,
14,5 kg sis. kaapelit ja hammasradan
Vakiohammasradat
Katso sivu 7
Mittakerroin, pyöriminen
846024
Mittakerroin, langansyöttö
120700
Mittakerroin, sivuttaisliike
119048
Sivuttaisliike – pulssia/mm
84
Mittakerroin, jännite
30
Jatkuva A-painotettu melutaso
< 70 dB (A)
Käyttölämpötila
-10 ... +40° C
-6dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
Vakiohammasradat
Putken ulkohalkaisija
mm
tuumaa
161-177
185-201
209-225
225-241
249-265
265-281
289-305
313-329
329-345
345-361
361-377
385-401
401-417
425-441
449-465
473-489
497-513
513-529
537-553
553-569
577-593
601-617
625-641
649-665
665-681
689-705
705-721
729-745
753-769
777-793
801-817
817-833
841-857
857-873
881-897
905-921
929-945
953-969
969-985
993-1009
1009-1025
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
40
Pyöritysliikkeen pituus
Tilausnumero
113 542
127 167
140 792
149 875
163 500
172 583
186 208
199 833
208 917
218 000
227 083
240 708
249 792
263 417
277 042
290 667
304 292
313 375
327 000
336 083
349 708
363 333
376 958
390 583
399 667
413 292
422 375
436 000
449 625
463 250
476 875
485 958
499 583
508 667
522 292
535 917
549 542
563 167
572 250
585 875
594 958
0444 063 880
0444 063 881
0444 063 882
0444 063 883
0444 063 884
0444 063 885
0444 063 886
0444 063 887
0444 063 888
0444 063 889
0444 063 890
0444 063 891
0444 063 892
0444 063 893
0444 063 894
0444 063 895
0444 063 896
0444 063 897
0444 063 898
0444 063 899
0444 063 900
0444 063 901
0444 063 902
0444 063 903
0444 063 904
0444 063 905
0444 063 906
0444 063 907
0444 063 908
0444 063 909
0444 063 910
0444 063 911
0444 063 912
0444 063 913
0444 063 914
0444 063 915
0444 063 916
0444 063 917
0444 063 918
0444 063 919
0444 063 920
Taulukossa näkyvät vakiokoot standardin ISO 336 mukaan. Radoista on saatavana myös välikokoja.
-7dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
HUOMMA !
Letkurikon vaara! Älä käytä koskaan yli 3,5 barin painetta jäähdytysaineletkuissa.
Poista jäähdytysaine järjestelmästä paineilman avulla ja kerää se säiliöön.
HUOMAA!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
4.1
Hammasradan asennus
Noudata varovaisuutta hammasradan asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
Puristumisvammojen vaara.
S
Pidä hammasrata paikallaan mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella kuvan 1
mukaisesti.
Kuva 1
-8dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
S
Sovita hammasrata putken ympärille ja lukitse kuvan 2 mukaisesti.
Kuva 2
Hammasradan tulisi nyt olla tiukasti kiinni putkessa eikä se saa olla silminnähden
vääntynyt; ellei näin ole, katso kohta 5.3.
4.2
S
Hammasradan irrotus
Irrota hammasrata päinvastaisessa järjestyksessä.
4.3
Hammasradan säätäminen
Toimitettaessa hammasradan
paineruuvit on säädetty niin, että
hammasrata asettuu keskeisesti putken
päälle.
Siksi on tärkeää, että kaikkia
paineruuveja säädetään saman verran,
kun hammasrataa säädetään toiselle
putkikoolle. Tätä varten on olemassa
erityinen numeroitu kuusiokoloavain
(1), katso kuva 3.
S Lukitse aina paineruuvi lenkkiavaimella (2).
Edellä kuvattu säätö on yleensä tarpeen vain
putkierän vaihtumisen yhteydessä.
Kuva 3
4.4
S
Hienosäätö
Hammasradan hienosäätö tietyn käyttöajan jälkeen
Säädä avaimella (1) kuvan 4 mukaisesti
niin, että radan puoliskot puristavat
paineruuvit (2) tiiviisti putkea vasten.
Rataa ei saa kuitenkaan kiristää niin
paljon, että se menettää ympyrämuotonsa.
Kuva 4
-9dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
S
Säädä toinen liitos samalla periaatteella kuvan 5
mukaisesti.
Huom! Saranan molempia puoliskoja on
ehkä säädettävä, jotta saranan keskipiste
(tappi) on suoraan liitoksen kohdalla.
Kuva 5
4.5
Työkalun säätäminen hammasradalle
S
Löysää ruuvit (1) ja (2) kelkan molemmilta puolilta ja säädä niin, että rullien
keskikohdat (3) ovat radan keskiosan suuntaan.
S Lukitse ruuvit (1) ja (2), katso kuva 6.
Jos työkalu on väärin säädetty, moottorivirta voi nousta liian suureksi. Tämä
aiheuttaa vikakoodin (lisätietoa on MechTig-virtalähteen ohjelmointikäsikirjassa).
TÄRKEÄÄ!
Suuret poikkeamat työkalun säädöissä kuluttavat rataa ja rullia ja
aiheuttavat käyttöyksikön ylikuormittumisen.
Käyttöyksikön suojaamiseksi mekanismissa on murtotappi, joka katkeaa
liian suuren kuormituksen yhteydessä.
Jos murtotappi katkeaa:
1. Pura käyttöyksikkö.
2. Irrota murtotapin jäänteet tuurnalla.
3. Asenna uusi murtotappi. HUOM! Käytä vain alkuperäisiä murtotappeja!
Kuva 6
- 10 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
4.6
Työkalun asentaminen hammasradalle
S
Avaa ja lukitse takarullat (2) kääntämällä levyjousia (3) nuolien (4) ja (5)
suuntaan. Katso kuva 7.
S
Kallista työkalua niin, että eturullat (1) voidaan asettaa radan reunaa vasten (6)
(elektrodinpidintä on ehkä nostettava säätöruuvilla (7) tai AVC:lla).
S
Käännä työkalu varovasti alas niin, että hammaspyörät (8) kytkeytyvät reikiin (9).
Kuva 7
Kun takarullat (2) koskettavat rataan (6), työkalu lukitaan kääntämällä levyjousia (3)
nuolien (10), (11) ja (12) suuntaan. Katso kuva 8.
S
Työkalu irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Kuva 8
- 11 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
4.7
Hienosäätö
Rullia on ehkä säädettävä
seuraavasti:
S
Löysää hieman tukirullaa
ja kiristä kuusiokoloavaimella
kuvan 9 mukaisesti.
S
Asenna työkalu hammasradalle ja
lukitse rullat.
Kuva 9
Levyjousen ja turvaradan välisen etäisyyden tulisi nyt olla 3 mm kuvan 10 mukaan.
Ellei se ole, toista toimenpide.
Kuva 10
- 12 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
4.8
Elektrodin ja kosketussuuttimen säätäminen
Säätö suoritetaan kuvan 11 mukaisesti.
1
Elektrodin ja langanohjaimen sivuttaisasennon säätö
2 Kosketussuuttimen pitkittäisasennon säätö
3a Kosketussuuttimen pystyasennon karkea säätö
3b Kosketussuuttimen pystyasennon hienosäätö
4
Kosketussuuttimen sivuttaisasennon säätö
5
Elektrodin ja langanohjaimen pystysäätö
6
Elektrodin ja kosketussuuttimen kulman säätäminen
7
Elektrodin etäisyyden säätäminen ennen aloitusta
a) säädä elektrodi välikeruuvin (7) tai AVC:n avulla niin, että se osoittaa putken
keskikohtaa kohti (tai reuna (8) on reunan (9) suuntaisesti).
b) säädä elektrodin etäisyys työkappaleeseen säätöruuvilla (5).
Kuva 11
- 13 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
4.9
Mahdolliset säädöt
Elektrodinpitimen varren jousipaine säädetään kuvan 12 mukaisesti.
Kuva 12
4.10
Lisävarusteiden asennus
1. Langansyöttöyksikkö asennetaan kuvan 13 mukaisesti.
Kuva 13
1
Langansyöttöyksikkö
2
Lankakelan pidin
3
Langansäätökomponentit
- 14 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
2. Sivuttaisliikeyksikkö asennetaan kuvan 14 mukaisesti.
Kuva 14
Lisävarusteiden kaapelit asennetaan ketjun mukana toimitettuun koteloon.
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Terveydelle haitallista! Vältä hengittämästä hitsaussavua!
VAROITUS!
Hitsattava kappale ja hitsaustyökalu voivat aiheuttaa palovammoja.
HUOMAA!
Hitsaustyökaluun kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi tarkista ennen hitsauksen
aloitusta, että maadoituskaapeli on kytketty työkappaleeseen ja että volframielektrodi
on käynnistysasennossa.
- 15 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
5.1
Liitännät
1 Suojakaasun liitäntä.
2 Jäähdytysveden menoliitäntä - PUNAINEN.
3 Jäähdytysveden tuloliitäntä - SININEN.
4 Hitsauskaapelin liitäntä.
5 Pyörityksen liitäntä.
6 Lankaohjaimen liitäntä.
7 Sivuttaisliikeyksikön liitäntä.
8 AVC-liitäntä.
9 Mittauskaapelin liitäntä.
- 16 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
6
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Käytön aikana hammasradan reunoihin saattaa muodostua
purseita. Poista ne viilalla, muuten ne voivat aiheuttaa
viiltohaavoja.
6.1
Päivittäin
S
Tarkasta, että kaikki kaapelit ja letkut ovat ehjiä.
S
Puhdista putkihitsaustyökalu.
6.2
Kulutusosien vaihtaminen
Elektrodinpidin voidaan nostaa ylös kuvan 15
mukaisesti elektrodin, kaasulinssin ja
kaasusuojuksen vaihtamisen helpottamiseksi.
Kuva 15
6.3
Langan vaihtaminen
S
Löysää puristusrulla kiertämällä sisään ruuvi (1) kuvan 16 mukaisesti.
S
Työnnä lanka paikalleen käsin ja vapauta puristusrulla kiertämällä ruuvi 1 ulos.
Kuva 16
- 17 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
FI
7
PURKAMINEN JA HÄVITTÄMINEN
Hitsausvarustus on valmistettu pääosin teräksestä, muovista ja ei-rautametalleista. Se
tulee hävittää paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
Jäähdytysneste pitää hävittää paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
PRD 160 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin EN
60204-1, 12100-2 ja EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälke­
en on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea
yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 18 dsb3dxa
© ESAB AB 2002
Mittapiirustus
- 19 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 20 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 21 dsb3m
© ESAB AB 2002
Johdotuskaavio
- 22 dsb3e
© ESAB AB 2002
PRD 160
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
0444 151 880 Tube welding tool
Notes
Aimed only for meltweld­
ing with floating head
0444 151 881 Tube welding tool including complete wire feeder
0444 151 882 Tube welding tool including AVC
AVC (Arc Voltage Control)
0444 151 883 Tube welding tool including AVC and complete wire
feeder
0444 151 884 Tube welding tool including AVC, complete wire feeder
and weaving
0444 100 990 Spare parts list for tube welding tool PRD 160
0456 634 201 Instruction manual for power source LTP 450
0458 343 001 Instruction manual for power source LTS 160 and
LTS 250
0457 690 201 Instruction manual for power source LTS 320
0456 638 1xx Programming manual for LTP 450
0457 706 1xx Programming manual for LTS
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 23 dsb3o
© ESAB AB 2002
PRD 160
Kulutusosat
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
901a
1
0157 123 029
Back cap long
901b
1
0157 123 028
Back cap short
902
1
0151 574 002
Tungsten electrode
2% Torium 1.6 mm
902
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2% Torium 2.4 mm
902
1
0151 574 004
Tungsten electrode
2% Torium 3.2 mm
903
1
0157 123 011
Collet
D 1.6 mm
903
1
0157 123 077
Collet
D 2.4 mm
903
1
0157 123 078
Collet
D 3.2 mm
904
1
0444 118 880
Electrode holder
905
1
0157 123 092
Gas lens
D 1.6 mm
905
1
0157 123 093
Gas lens
D 2.4 mm
905
1
0157 123 094
Gas lens
D 3.2 mm
906
1
0157 123 076
Heat shield
907
1
0157 123 059
Nozzle
D 9.8 mm
907
1
0157 123 061
Nozzle
D 12.7 mm
908
1
0444 029 001
Wire guide
909
1
0444 132 002
Wire nozzle
For wire D 0.8 mm
909
1
0444 132 003
Wire nozzle
For wire D 0.9 mm
909
1
0444 132 004
Wire nozzle
For wire D 1.0 mm
-
1
0366 548 002
Liner
0.55 m
-
1
0444 044 001
Lubcrication grease
30 ml
-
1
0193 387 101
Wrench IN6
8 pcs
-
1
0444 223 001
Allen key
5 mm
-
1
0192 711 005
Combination spanner
10 mm
-
1
0334 731 001
Plastic box
-
1
0333 945 001
Grease
- 24 dsb3w
© ESAB AB 2002
PRD 160
- 25 dsb3w
© ESAB AB 2002
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising