ESAB | PRD 160 A21 | Instruction manual | ESAB PRD 160 A21 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB PRD 160 A21 Lietotāja rokasgrāmata
LV
A21™
PRD 160
Lietošanas pamācība
0444 100 201 LV 20110526
Valid for serial no. 340-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4
6
6
8
Celiņa uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celiņa demontāža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celiņa regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precīza noregulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumenta pieregulēšana celiņam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumenta uzstādīšana uz celiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precīza noregulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroda un stieples metināšanas uzgaļa regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iespējamie regulējumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piederumu uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
10
11
12
13
14
14
5 DARBĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1
Savienojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1
6.2
6.3
Ik dienas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nolietoto daļu maiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stieples maiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
7 DEMONTĀŽA UN UTILIZĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DILSTOŠĀS SASTĀVDAĻAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
-4dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
-5dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
2
IEVADS
PRD 160 cauruļu metināšanas instruments ir paredzēts cauruļu TIG metināšanai
apvienojumā ar MechTig metināšanas strāvas avotiem. Instrumentam pieejami
vairāki varianti: skatiet 23. lpp.
Cauruļu metināšanas laikā instruments tiek virzīts pa celiņu. Celiņiem pieejami
dažādi izmēri, skatiet tabulu 7. lpp.
PRD 160 tiek piestiprināts celiņam, izmantojot ātrās bloķēšanas sistēmu, kas cieši
notur instrumentu pie celiņa un nodrošina, ka tas nenovirzās no celiņa.
Instrumentam ir pieejamas piecas atšķirīgas versijas. Izmantojot pamatierīci,
iespējams veikt tikai parastu metināšanu ar kušņiem. Pamata versijai iespējams
pievienot stieples padeves ierīci, AVC (loka sprieguma kontrole) un pārklāšanu.
3
TEHNISKIE DATI
Cauruļu metināšanas instruments
PRD 160
Maksimālā metināšanas jauda (100% darba
cikls)
315 A nepārtraukta līdzstrāva
400 A impulsu līdzstrāva
Darba diapazons,
ārējais
no Ø 160 mm
Attālums
120 mm visām ISO 336 caurulēm
18 mm pie 0_ slīpuma
Minimālais attālums līdz atlokam
Rotācijas ātrums
2 - 40 cm/min
Elektroda turētājs, ūdens dzesēšana ar gāzes
lēcu
stieples izmērs
leņķiskais pielāgojums
Pildīšanas stieple,
Padeves ātrums
Diametrs
Metināšanas uzgalis
Spole
- 30_ līdz + 45_ (15° iedaļā_)
15 - 150 cm/min
Ø 0.8 - 0.9 mm
pielāgojams virzienā X, Y un Z
Ø 100 mm
Pārklāšana
Ātrums
Amplitūda
2 - 12 mm/s
37 + 8 mm robežās
AVC, loka sprieguma kontrole
Ātrums
Svars
Ø 1,6 - 3,2 mm
1,7 mm/s
bez kabeļiem un celiņa
ar kabeļiem un celiņu
8 kg
14,5 kg
Standarta robotais celiņš
Skatiet 7. lpp.
Mēroga koeficients, rotācija
846024
Mēroga koeficients, stieples padeve
120700
Mēroga koeficients, pārklāšana
119048
Pārklāšana – impulsi/mm
84
Mēroga koeficients, volti
30
Nemainīgs trokšņa spiediens pēc A skalas
< 70 dB (A)
Darba temperatūra
No -10 līdz +40° C
-6dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
Standarta celiņi
Caurules ārējais diametrs
mm
collas
161-177
185-201
209-225
225-241
249-265
265-281
289-305
313-329
329-345
345-361
361-377
385-401
401-417
425-441
449-465
473-489
497-513
513-529
537-553
553-569
577-593
601-617
625-641
649-665
665-681
689-705
705-721
729-745
753-769
777-793
801-817
817-833
841-857
857-873
881-897
905-921
929-945
953-969
969-985
993-1009
1009-1025
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
40
Rotācijas garums
Pasūtījuma numurs
113 542
127 167
140 792
149 875
163 500
172 583
186 208
199 833
208 917
218 000
227 083
240 708
249 792
263 417
277 042
290 667
304 292
313 375
327 000
336 083
349 708
363 333
376 958
390 583
399 667
413 292
422 375
436 000
449 625
463 250
476 875
485 958
499 583
508 667
522 292
535 917
549 542
563 167
572 250
585 875
594 958
0444 063 880
0444 063 881
0444 063 882
0444 063 883
0444 063 884
0444 063 885
0444 063 886
0444 063 887
0444 063 888
0444 063 889
0444 063 890
0444 063 891
0444 063 892
0444 063 893
0444 063 894
0444 063 895
0444 063 896
0444 063 897
0444 063 898
0444 063 899
0444 063 900
0444 063 901
0444 063 902
0444 063 903
0444 063 904
0444 063 905
0444 063 906
0444 063 907
0444 063 908
0444 063 909
0444 063 910
0444 063 911
0444 063 912
0444 063 913
0444 063 914
0444 063 915
0444 063 916
0444 063 917
0444 063 918
0444 063 919
0444 063 920
Tabulā parādīti standarta izmēri atbilstoši ISO 336. Var tikt piegādāti arī vidējo izmēru celiņi.
-7dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt savainojumu, esiet ļoti
piesardzīgi.
UZMANĪBU!
Šļūtenes pārplīšanas risks! Nekad neizmantojiet dzesēšanas caurules zem spiediena, kas
lielāks par 3,5 bāriem!
Izmantojot saspiesta gaisa plūsmu, izpūtiet visu dzesēšanas šķidrumu no sistēmas
citā tvertnē.
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
4.1
Celiņa uzstādīšana
Ievērojiet piesardzību, veicot celiņa uzstādīšanu un demontāžu, jo pastāv risks iegūt
ievainojumus.
S
Izmantojiet piegādāto sešstūra atslēgu (1), lai paņemtu celiņu, kā parādīts 1.
attēlā.
1. attēls
-8dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
S
Aplieciet celiņu apkārt caurulei un fiksējiet, kā parādīts 2. attēlā.
2. attēls
Celiņam jābūt droši piestiprinātam pie caurules, un tam jābūt pareizi novietotam;
pretējā gadījumā skatiet punktu 5.3.
4.2
S
Celiņa demontāža
Veiciet celiņa demontāžu apgrieztā secībā.
4.3
Celiņa regulēšana
Piegādes brīdī celiņa piespiešanas
skrūves ir iepriekš ieskrūvētas tā, lai
celiņš koncentriski tiktu piestiprināts
caurulei.
Pieregulējot celiņu caurules izmēriem,
ir ļoti svarīgi, lai katra piespiešanas
skrūve tiktu pieregulēta vienādā
pakāpē. Šim nolūkam ir paredzēta
īpaša, numurēta sešstūra atslēga (1),
skatiet 3. attēlu.
S
Vienmēr pievelciet piespiešanas skrūvi ar
uzgriežņu atslēgu (2).
Iepriekš norādītā regulēšana parasti nav jāveic līdz
brīdim, kad jāmetina jauns cauruļu bloks.
3. attēls
4.4
Precīza noregulēšana
Iespējams veikt precīzu celiņa
pieregulēšanu pēc noteikta lietošanas
laika
S
Pieregulējiet ar uzgriežņu atslēgu
(1), kā parādīts 4. attēlā, lai
stiprinājumi (2) abās celiņa pusēs
būtu cieši piespiesti pie caurules,
neveidojot nobīdi starp abām
pusēm, kas rodas apaļās formas dēļ.
4. attēls
-9dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
S
Pieregulējiet otru savienojumu, kā parādīts 5.
attēlā atbilstoši tam pašam
nosacījumam. Piezīme. Iespējams,
būs jāpieregulē abas šarnīra puses, lai
šarnīra centrs (tapa) atrastos tieši virs
celiņa savienojuma.
5. attēls
4.5
Instrumenta pieregulēšana celiņam
S
Atskrūvējiet skrūves (1) un (2) abās ratiņu pusēs un pieregulējiet, lai rullīšu
centrs (3) būtu vērsts pret celiņa centru.
S Pievelciet skrūves (1) un (2), skatiet 6. attēlu.
Nepareizi noregulēti instrumenti var radīt pārāk augstu motora strāvu, kas izraisa
kļūmes kodu (papildinformāciju skatiet programmēšanas rokasgrāmatā MechTig).
SVARĪGI!
Lielas nobīdes, kas rodas, pieregulējot instrumentu celiņam, palielina
celiņa un rullīšu nodilumu un izraisa piedziņas mehānisma pārslodzi.
Lai aizsargātu piedziņas mehānismu, ir uzstādīta nogriežamā tapa, kas
pārāk lielas slodzes gadījumā nolūst.
Ja nogriežamā tapa nolūst:
1. Demontējiet piedziņas mehānismu.
2. Noņemiet nogriežamās tapas pārpalikumus, izmantojot caursitni.
3. Nomainiet nogriežamo tapu pret jaunu.
PIEZĪME. Drīkst izmantot tikai oriģinālas nogriežamās tapas!
6. attēls
- 10 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
4.6
Instrumenta uzstādīšana uz celiņa
S
Atveriet un pievelciet aizmugures rullīšus (2), izmantojot plāksnes atsperes (3)
atbilstoši bultiņai (4) un (5). Skatiet 7. attēlu.
S
Nolokiet instrumentu, lai priekšējos rullīšus (1) varētu novietot pret celiņa malu
(6) (elektroda turētāju var pacelt ar regulēšanas skrūvi (7) vai ar AVC).
S
Uzmanīgi nolokiet instrumentu uz leju, lai vadošie zobrati (8) tiktu fiksēti
paredzētajās atverēs (9).
7. attēls
Kad aizmugures rullīši (2) skar celiņu (6), instruments tiek fiksēts ar plātnes
atsperēm (3) atbilstoši bultiņām (10), (11) un (12). Skatiet 8. attēlu.
Demontāža tiek veikta apgrieztā secībā.
8. attēls
- 11 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
4.7
Precīza noregulēšana
Rullīšus var regulēt šādi:
S
Nedaudz atslābiniet atbalsta rullīti, lai pievilktu ar sešstūra atslēgu, kā
parādīts 9. attēlā.
S
Uzstādiet instrumentu uz celiņa un fiksējiet rullīšus.
9. attēls
Starp plātnes atsperi un drošības sliedi jābūt 3 mm attālumam, kā parādīts 10.
attēlā. Ja tā nav, atkārtojiet procedūru.
10. attēls
- 12 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
4.8
Elektroda un stieples metināšanas uzgaļa regulēšana
Regulēšanas darbība parādīta 11. attēlā zemāk.
1
Elektroda un stieples vadotnes sānu pozīcijas regulēšana
2
Stieples metināšanas uzgaļa garenvirziena pozīcijas regulēšana
3a Stieples metināšanas uzgaļa aptuvena regulēšana vertikālā pozīcijā
3b Stieples metināšanas uzgaļa precīza regulēšana
4
Stieples metināšanas uzgaļa sānu pozīcijas regulēšana
5
Elektroda un stieples vadotnes regulēšana vertikālā pozīcijā
6
Elektroda un metināšanas uzgaļa leņķa regulēšana
7
Elektroda attāluma regulēšana pirms ieslēgšanas:
a) lai elektrodu noregulētu pret caurules centru, izmantojiet starplikas skrūvi (7)
vai AVC (malai (8) jābūt paralēlai ar malu (9));
b) lai noregulētu elektroda attālumu līdz materiālam, pēc tam izmantojiet
regulēšanas skrūvi (5).
11. attēls
- 13 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
4.9
Iespējamie regulējumi
Elektroda turētāja sviras atsperes spiediens tiek regulēts, kā parādīts 12. attēlā.
12. attēls
4.10
Piederumu uzstādīšana
1. Stieples padeves ierīce tiek uzstādīta, kā parādīts 13. attēlā zemāk.
13. attēls
1
Stieples padeves ierīce
2
Spoles turētājs
3
Stieples uzstādīšanas komponenti
- 14 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
2. Pārklāšanas ierīce tiek uzstādīta, kā parādīts 14. attēlā.
14. attēls
Piederumu kabeļi tiek ievietoti kārbā, kas piegādāta kopā ar vilkšanas ķēdi.
5
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.NO TAG. lpp. Pirms
sākat lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
BRĪDINĀJUMS!
Bīstami jūsu veselībai! Neelpojiet metināšanas iztvaikojumus!
BRĪDINĀJUMS!
Apdedzināšanās bīstamība pie apstrādājamās sagataves un metināšanas galviņas
metināšanas zonā!
UZMANĪBU!
Lai nesabojātu metināšanas instrumentu, pirms metināšanas sākuma pārbaudiet, vai
atpakaļstrāvas kabelis ir savienots ar metināmo materiālu un vai volframa elektrods
atrodas sākuma stāvoklī.
- 15 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
5.1
Savienojumi
1. Aizsarggāzes savienojums
6. Stieples vada savienojums
2. Dzesēšanas ūdens izvades savienojums 7. Pārklāšanas ierīces savienojums
– SARKANS
3. Dzesēšanas ūdens ievades
savienojums – ZILS
8. AVC savienojums
4. Metināšanas kabeļa savienojums
9. Mērījumu kabeļa savienojums
5. Rotācijas savienojums
- 16 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
6
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
Pēc kāda laika celiņa malas var kļūt nelīdzenas (asas malas).
Lai novērstu sagriešanās risku, novīlējiet asās malas ar smalku
vīli.
6.1
Ik dienas
S
Pārbaudiet, vai kabeļiem un šļūtenēm nav bojājumu
S
Notīriet cauruļu metināšanas instrumentu.
6.2
Nolietoto daļu maiņa
Elektroda turētāju var atlocīt uz augšu,
kā parādīts 15. attēlā, lai daudz vieglāk varētu
nomainīt elektrodu, gāzes lēcas un gāzes
pārsegu.
15. attēls
6.3
S
S
Stieples maiņa
Samaziniet piespiešanas rullīša spiedienu, ieskrūvējot skrūvi (1), kā parādīts 16.
attēlā.
Ievietojiet stiepli manuāli un atbrīvojiet piespiešanas rullīti, izskrūvējot skrūvi 1.
16. attēls
- 17 dsb3dla
© ESAB AB 2002
LV
7
DEMONTĀŽA UN UTILIZĀCIJA
Metināšanas iekārta galvenokārt sastāv no tērauda, plastmasas un krāsainajiem
metāliem, un tā jāutilizē atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.
Vietējie noteikumi piemērojami arī attiecībā uz dzesēšanas šķidruma utilizāciju.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
PRD 160 ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
EN 60204-1, 12100-2 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 18 dsb3dla
© ESAB AB 2002
Rasējumi ar izmēriem
- 19 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 20 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 21 dsb3m
© ESAB AB 2002
Shēma
- 22 dsb3e
© ESAB AB 2002
PRD 160
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
0444 151 880 Tube welding tool
Notes
Aimed only for meltweld­
ing with floating head
0444 151 881 Tube welding tool including complete wire feeder
0444 151 882 Tube welding tool including AVC
AVC (Arc Voltage Control)
0444 151 883 Tube welding tool including AVC and complete wire
feeder
0444 151 884 Tube welding tool including AVC, complete wire feeder
and weaving
0444 100 990 Spare parts list for tube welding tool PRD 160
0456 634 201 Instruction manual for power source LTP 450
0458 343 001 Instruction manual for power source LTS 160 and
LTS 250
0457 690 201 Instruction manual for power source LTS 320
0456 638 1xx Programming manual for LTP 450
0457 706 1xx Programming manual for LTS
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 23 dsb3o
© ESAB AB 2002
PRD 160
Dilstošās sastāvdaļas
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
901a
1
0157 123 029
Back cap long
901b
1
0157 123 028
Back cap short
902
1
0151 574 002
Tungsten electrode
2% Torium 1.6 mm
902
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2% Torium 2.4 mm
902
1
0151 574 004
Tungsten electrode
2% Torium 3.2 mm
903
1
0157 123 011
Collet
D 1.6 mm
903
1
0157 123 077
Collet
D 2.4 mm
903
1
0157 123 078
Collet
D 3.2 mm
904
1
0444 118 880
Electrode holder
905
1
0157 123 092
Gas lens
D 1.6 mm
905
1
0157 123 093
Gas lens
D 2.4 mm
905
1
0157 123 094
Gas lens
D 3.2 mm
906
1
0157 123 076
Heat shield
907
1
0157 123 059
Nozzle
D 9.8 mm
907
1
0157 123 061
Nozzle
D 12.7 mm
908
1
0444 029 001
Wire guide
909
1
0444 132 002
Wire nozzle
For wire D 0.8 mm
909
1
0444 132 003
Wire nozzle
For wire D 0.9 mm
909
1
0444 132 004
Wire nozzle
For wire D 1.0 mm
-
1
0366 548 002
Liner
0.55 m
-
1
0444 044 001
Lubcrication grease
30 ml
-
1
0193 387 101
Wrench IN6
8 pcs
-
1
0444 223 001
Allen key
5 mm
-
1
0192 711 005
Combination spanner
10 mm
-
1
0334 731 001
Plastic box
-
1
0333 945 001
Grease
- 24 dsb3w
© ESAB AB 2002
PRD 160
- 25 dsb3w
© ESAB AB 2002
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising