ESAB | PRD 160 A21 | Instruction manual | ESAB PRD 160 A21 Handleiding

ESAB PRD 160 A21 Handleiding
NL
A21™
PRD 160
Gebruiksaanwijzing
0444 100 201 NL 20110526
Valid for serial no. 340-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4
6
6
8
Geleider bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geleider verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geleiderpositie aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fijninstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat instellen op de geleider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat op de geleider monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fijninstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrode en draadmondstuk instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie van accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
10
12
13
14
15
15
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.1
6.2
6.3
Dagelijks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Versleten onderdelen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
7 ONTMANTELING EN VERSCHROTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
21
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waar­
door de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-4dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
LET OP!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare
elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en
stralingsverstoringen.
-5dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
2
INLEIDING
Het PRD 160 pijplasapparaat is bestemd voor TIG-lassen van pijpen met behulp
van MechTig-lasstroombronnen. Er zijn verschillende versies beschikbaar: zie
pagina 25.
Tijdens het pijplassen loopt het apparaat over een geleider. Deze geleiders zijn in
een aantal afmetingen leverbaar. Zie de tabel op pagina 7.
De PRD 160 wordt met een snelsluitsysteem op de geleider bevestigd. Dit trekt het
apparaat dicht tegen de geleider en voorkomt speling.
Het apparaat is in vijf versies leverbaar. Het basismodel is alleen geschikt voor
eenvoudig smeltlassen. Bij het basismodel kunnen een draadaanvoereenheid, een
AVC (Arc Voltage Control) en een oscillatie-eenheid worden gekozen.
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Pijplasapparaat
PRD 160
Maximale lasstroom (100% inschakelduur)
315 A continu DC
400 A pulserend DC
Werkbereik,
extern
vanaf ø 160 mm
Vrije hoogte
120 mm voor alle ISO 336-pijpen
18 mm bij 0_ scheefstand
Minimale afstand tot flens
Rotatiesnelheid
2-40 cm/min
Elektrodehouder, watergekoeld met gaslens
draadafmeting
hoekinstelling
- 30_ tot + 45_ (15° per divisie_)
Lasdraad,
Aanvoersnelheid
Diameter
Mondstuk
Draadspoel
15-150 cm/min
ø 0,8-0,9 mm
instelbaar in richtingen X, Y en Z
ø 100 mm
ø 1,6 - 3,2 mm
Oscillatie
Snelheid
Amplitude
2-12 mm/s
binnen 37 + 8 mm
Besturing van boogspanning (AVC)
Snelheid
1,7 mm/s
Gewicht
8 kg zonder bekabeling en geleider,
14,5 kg met bekabeling en geleider
Geleiders met standaardvertanding
Zie pagina 7
Schaalfactor, rotatie
846024
Schaalfactor, draadaanvoer
120700
Schaalfactor, oscillatie
119048
Oscillatie - puls/mm
84
Schaalfactor, volt
30
Geluidsdruk continu, A-gewogen
< 70 dB(A)
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40° C
-6dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
Standaardgeleiders
Externe pijpdiameter
mm
inch
161-177
185-201
209-225
225-241
249-265
265-281
289-305
313-329
329-345
345-361
361-377
385-401
401-417
425-441
449-465
473-489
497-513
513-529
537-553
553-569
577-593
601-617
625-641
649-665
665-681
689-705
705-721
729-745
753-769
777-793
801-817
817-833
841-857
857-873
881-897
905-921
929-945
953-969
969-985
993-1009
1009-1025
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
40
Rotatielengte
Bestelnummer
113 542
127 167
140 792
149 875
163 500
172 583
186 208
199 833
208 917
218 000
227 083
240 708
249 792
263 417
277 042
290 667
304 292
313 375
327 000
336 083
349 708
363 333
376 958
390 583
399 667
413 292
422 375
436 000
449 625
463 250
476 875
485 958
499 583
508 667
522 292
535 917
549 542
563 167
572 250
585 875
594 958
0444 063 880
0444 063 881
0444 063 882
0444 063 883
0444 063 884
0444 063 885
0444 063 886
0444 063 887
0444 063 888
0444 063 889
0444 063 890
0444 063 891
0444 063 892
0444 063 893
0444 063 894
0444 063 895
0444 063 896
0444 063 897
0444 063 898
0444 063 899
0444 063 900
0444 063 901
0444 063 902
0444 063 903
0444 063 904
0444 063 905
0444 063 906
0444 063 907
0444 063 908
0444 063 909
0444 063 910
0444 063 911
0444 063 912
0444 063 913
0444 063 914
0444 063 915
0444 063 916
0444 063 917
0444 063 918
0444 063 919
0444 063 920
De tabel toont standaardwaarden die voldoen aan ISO 336. Er zijn ook geleiders leverbaar voor
tussenliggende afmetingen.
-7dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees
daarom extra voorzichtig.
LET OP!
Gevaar voor slangbreuk! Zorg dat de druk in de slangen voor koelmiddel nooit hoger
oploopt dan 3,5 bar. Pers met druklucht alle koelmiddel uit het systeem en vang het op in
een bak.
LET OP!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
4.1
Geleider bevestigen
Ga voorzichtig te werk bij het monteren of verwijderen van de geleider, zodat u uw
vingers niet afklemt.
S
Houd de geleider vast met de bijgeleverde stiftsleutel. Zie afbeelding 1.
Afbeelding 1
-8dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
S
Leg de geleider rond de pijp en zet hem vast. Zie afbeelding 2.
Afbeelding 2
De geleider moet nu zonder zichtbare vervormingen veilig rond de pijp zijn geborgd.
Is dat niet zo, zie dan punt 5.3.
4.2
S
Geleider verwijderen
Herhaal de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde als u de geleider wilt
verwijderen.
4.3
Geleiderpositie aanpassen
Bij aflevering zijn de afstandsbouten
zodanig ingesteld dat de geleider
concentrisch rond de pijp past.
Voor aanpassing aan een andere
pijpdiameter is het daarom belangrijk
dat elke afstandsbout precies evenveel
wordt verdraaid. Daarvoor is een
speciale, genummerde stiftsleutel (1)
bijgeleverd. Zie afb. 3.
S Stel een afstandsbout altijd in met een
ringsleutel (2).
De bovenstaande aanpassingen zijn alleen nodig bij
het werken met een nieuwe pijpafmeting.
Afbeelding 3
4.4
S
Fijninstelling
Na verloop van tijd kan een fijninstelling van de geleider nodig zijn
Gebruik sleutel (1) zoals afb. 4 toont, zodat de onderdelen (2) door beide
geleiderhelften veilig in de juiste positie worden gedrukt
en de overgang tussen beide
geleiderhelften zijn ronde vorm behoudt.
Afbeelding 4
-9dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
S
Stel het andere verbindingsstuk met dezelfde
precisie in. Zie afb. 5. Opmerking!
Misschien moet u beide helften van het
scharnier instellen om te waarborgen dat het
midden ervan (de pen) precies boven de
koppeling tussen beide geleiderhelften blijft.
Afbeelding 5
4.5
Apparaat instellen op de geleider
S
Draai aan weerszijden van de trolley de schroeven (1) en (2) los en zorg dat het
middelpunt van de rollen (3) naar het middelpunt van de geleider wijst.
S
Draai de borgschroeven (1) en (2) vast. Zie afb. 6.
Bij een foute instelling van het apparaat op de geleider kan een extreem hoge
stroom door de motor optreden en volgt een foutcode. (Zie de MechTig-program­
meerhandleiding voor meer informatie.)
BELANGRIJK!
Grote afwijkingen in de aanpassing van het apparaat op de geleider
verhogen de slijtage aan de geleider en de geleiderrollen en kunnen
overbelasting van de aandrijfeenheid veroorzaken.
De aandrijfeenheid is beveiligd met een breekbout. Die breekt bij een te
hoge belasting.
- 10 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
Als de breekbout afbreekt:
1. Demonteer de aandrijfeenheid.
2. Verwijder de restanten van de breekbout met behulp van een doorn.
3. Monteer een nieuwe breekbout. U mag alleen ORIGINELE breekbouten
gebruiken!
Afbeelding 6
- 11 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
4.6
Apparaat op de geleider monteren
S
Open en borg de achterste rollen (2) met behulp van de bladveren (3), zoals is
aangegeven met de pijlen (4) en (5). Zie afb. 7.
S
Plaats het apparaat zodanig dat de voorste rollen (1) tegen de zijrand van de
geleider (6) staan. (Misschien moet u met stelschroef (7) of de AVC de
elektrodehouder iets hoger zetten.)
S
Laat het apparaat voorzichtig zakken, zodat de tandwielen (8) in de daarvoor
bestemde openingen (9) van de geleider grijpen.
Afbeelding 7
Zorg dat de achterste rollen (2) tegen de zijkant van de geleider (6) staan. Borg het
apparaat met behulp van de bladveren (3), zoals is aangegeven met de pijlen
(10), (11) en (12). Zie afb. 8.
S
Herhaal de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde als u het apparaat
wilt verwijderen.
Afbeelding 8
- 12 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
4.7
Fijninstelling
De stand van de rollen kan
als volgt worden
aangepast:
S
Draai de steunrol iets los
en zet die met een steeksleutel
weer vast. Zie afb. 9.
S
Monteer het apparaat op de
geleider en borg de rollen.
Afbeelding 9
De afstand tussen de bladveer en de veiligheidsrail moet nu 3 mm zijn. Zie afb. 10.
Is dat niet zo, dan herhaalt u de instelprocedure.
Afbeelding 10
- 13 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
4.8
Elektrode en draadmondstuk instellen
Afbeelding 11 geeft aan hoe het instellen moet worden uitgevoerd.
1
Elektrode en draadgeleider instellen in zijdelingse richting
2 Draadmondstuk instellen in lengterichting
3a Grof instellen van verticale positie van draadmondstuk
3b Fijn instellen van verticale positie van draadmondstuk
4 Draadmondstuk instellen in zijdelingse richting
5
Verticale positie van elektrode en draadgeleider instellen
6
Hoek van elektrode en draadmondstuk instellen
7
Elektrodeafstand instellen voordat u het apparaat inschakelt
a) met afstandsbout (7) of de AVC zorgt u ervoor dat de elektrode naar het
middelpunt van de pijp wijst. (De platen (8) en (9) moeten parallel aan elkaar
staan.)
b) gebruik dan stelschroef (5) om de afstand tussen elektrode en pijp correct in te
stellen
Afbeelding 11
- 14 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
4.9
Mogelijke instellingen
Afbeelding 12 toont hoe u de veerdruk op de arm van de elektrodehouder kunt
instellen.
Afbeelding 12
4.10
Installatie van accessoires
1. Installeer de draadaanvoereenheid zoals in afb. 13 is aangegeven.
Afbeelding 13
1
Draadaanvoereenheid
2
Draadspoelhouder
3
Onderdelen voor draadinstelling
- 15 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
2. Installeer de oscillatie-eenheid zoals in afb. 14 is aangegeven.
Afbeelding 14
Kabels voor de accessoires worden in de behuizing aangebracht, die is voorzien van
een koppelketting.
5
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor de gezondheid! Vermijd inademing van de lasrook!
WAARSCHUWING!
Het werkstuk en het lasgereedschap kunnen aanleiding geven tot brandwonden.
LET OP!
Om schade aan de lasuitrusting te voorkomen moet u controleren of de terugvoerleiding
op het werkstuk is aangesloten en of de wolfraamelektrode zich voor het begin van de
lascyclus in de startpositie bevindt.
- 16 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
5.1
Aansluitingen
1 Aansluiting voor beschermgas.
2 Aansluiting voor koelwaterafvoer - ROOD.
3 Aansluiting voor koelwateraanvoer - BLAUW.
4 Aansluiting voor laskabel.
5 Aansluiting voor rotatie.
6 Aansluiting voor draadbuis.
7 Aansluiting voor oscillatie-eenheid.
8 Aansluiting voor AVC.
9 Aansluiting voor meetkabel.
- 17 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
Na verloop van tijd kunnen aan de zijranden van de geleider
scherpe bramen ontstaan. Verwijder die met een kleine vijl om
het risico op snijwonden te beperken.
6.1
S
S
Dagelijks
Controleer alle kabels en slangen op beschadigingen.
Maak het pijplasapparaat schoon.
6.2
Versleten onderdelen vervangen
De elektrodehouder kan naar boven worden
gekanteld (zie afb. 15) als u de elektrode,
gaslens of gaskap wilt vervangen.
Afbeelding 15
6.3
S
S
Draad vervangen
Verlaag de druk op de aandrukrol door schroef (1) iets verder in de houder te
draaien. Zie afb. 16.
Steek de draad door de houder en draai schroef 1 iets omhoog om de
aandrukrol vrij te maken.
Afbeelding 16
- 18 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NL
7
ONTMANTELING EN VERSCHROTING
Lasapparatuur bestaat vooral uit staal, kunststoffen en non-ferrometalen en moet in
overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuvoorschriften worden verwerkt.
Het koelmiddel dient te worden verwerkt volgens de plaatselijk geldende milieuvoor­
schriften.
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
PRD 160 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale
en europese norm EN 60204-1, 12100-2 en EN 60974-10. Na onderhoud- of repara­
tiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product
nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 19 dsb3dha
© ESAB AB 2002
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 20 notes
Maatschets
- 21 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 22 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 23 dsb3m
© ESAB AB 2002
Schema
- 24 dsb3e
© ESAB AB 2002
PRD 160
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0444 151 880 Tube welding tool
Notes
Aimed only for meltweld­
ing with floating head
0444 151 881 Tube welding tool including complete wire feeder
0444 151 882 Tube welding tool including AVC
AVC (Arc Voltage Control)
0444 151 883 Tube welding tool including AVC and complete wire
feeder
0444 151 884 Tube welding tool including AVC, complete wire feeder
and weaving
0444 100 990 Spare parts list for tube welding tool PRD 160
0456 634 201 Instruction manual for power source LTP 450
0458 343 001 Instruction manual for power source LTS 160 and
LTS 250
0457 690 201 Instruction manual for power source LTS 320
0456 638 1xx Programming manual for LTP 450
0457 706 1xx Programming manual for LTS
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 25 dsb3o
© ESAB AB 2002
PRD 160
Slijtageonderdelen
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
901a
1
0157 123 029
Back cap long
901b
1
0157 123 028
Back cap short
902
1
0151 574 002
Tungsten electrode
2% Torium 1.6 mm
902
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2% Torium 2.4 mm
902
1
0151 574 004
Tungsten electrode
2% Torium 3.2 mm
903
1
0157 123 011
Collet
D 1.6 mm
903
1
0157 123 077
Collet
D 2.4 mm
903
1
0157 123 078
Collet
D 3.2 mm
904
1
0444 118 880
Electrode holder
905
1
0157 123 092
Gas lens
D 1.6 mm
905
1
0157 123 093
Gas lens
D 2.4 mm
905
1
0157 123 094
Gas lens
D 3.2 mm
906
1
0157 123 076
Heat shield
907
1
0157 123 059
Nozzle
D 9.8 mm
907
1
0157 123 061
Nozzle
D 12.7 mm
908
1
0444 029 001
Wire guide
909
1
0444 132 002
Wire nozzle
For wire D 0.8 mm
909
1
0444 132 003
Wire nozzle
For wire D 0.9 mm
909
1
0444 132 004
Wire nozzle
For wire D 1.0 mm
-
1
0366 548 002
Liner
0.55 m
-
1
0444 044 001
Lubcrication grease
30 ml
-
1
0193 387 101
Wrench IN6
8 pcs
-
1
0444 223 001
Allen key
5 mm
-
1
0192 711 005
Combination spanner
10 mm
-
1
0334 731 001
Plastic box
-
1
0333 945 001
Grease
- 26 dsb3w
© ESAB AB 2002
PRD 160
- 27 dsb3w
© ESAB AB 2002
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising