ESAB | Retrofit I/O Interface Motoman – Aristo - For Motoman | Instruction manual | ESAB Retrofit I/O Interface Motoman – Aristo - For Motoman Kasutusjuhend

ESAB Retrofit I/O Interface Motoman – Aristo - For Motoman Kasutusjuhend
FI
Aristo
AH 0736c
Retrofit I/O
Interface Motoman
Käyttöohjeet
0459 916 001 FI 20110518
Valid for serial no. 606-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1
4.2
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkentäohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toiminnon selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
6 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
12
13
17
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-4br05d1x
© ESAB AB 2006
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
-5br05d1x
© ESAB AB 2006
FI
2
JOHDANTO
Retrofit I/O Interface Motoman valvoo ja muuntaa virtalähteen ja hitsausrobotin
väliset CAN-väyläsignaalit. Sitä käytetään CAN-väyläohjattujen virtalähteiden
kanssa, kuten Aristo Mig 4000i/5000i varustettuna Aristo U8 I/O –ohjausrasialla.
Retrofit I/O Interface Motoman muuntaa analogiset ja digitaaliset signaalit
CAN-signaaleiksi ja päinvastoin.
2.1
Varusteet
Retrofit I/O Interface Motoman mukana toimitetaan käyttöohje ja ohjauskaapeli.
3
TEKNISET TIEDOT
Retrofit I/O Interface Motoman
Syöttöjännite
42 V 50 - 60 Hz
Syöttöjännite 2 (robotilta)
24 V DC
Varoke
1A
Ulkoinen jännite robotti
+/−15V robotille
Robottiliitäntä
23-napainen urospistoke
Paino
6,1 kg
Mitat (p x l x k)
365 x 351 x 110 mm
Kotelointiluokka
IP23
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
VAROITUS!
Hitsattaessa ympäristössä, jossa on suurempi sähköinen vaara, saadaan
käyttää vain kyseiseen ympäristöön tarkoitettuja hitsausvirtalähteitä. Nämä on
merkitty symbolilla
.
-6br05d1x
© ESAB AB 2006
FI
4.1
Sijoittaminen
Retrofit I/O Inteface Motoman asennetaan virtalähteen päälle. Irrota kumimatto (C)
virtalähteestä ja työnnä liitäntäyksikön kotelon laippa (A) virtalähteen sivuprofiileihin
(B), katso kuva alla.
TÄRKEÄÄ! Tiukkaa 3 ruuvia liitäntäyksikön etusivulla niin tiukalle, että syntyy
sähköinen kosketus. Tarkastusmittaa, että sähköinen kosketus on muodostunut.
4.2
Kytkentäohjeet
Virtalähde / langansyöttöyksikkö on kuvattu tarkemmin erillisessä käyttöohjeessa.
-7br05d1x
© ESAB AB 2006
FI
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Merkkivalo (VALKOINEN), syöttöjännite
robotilta.
6
Hitsausvirtalähteestä tulevan
ohjauskaapelin liitäntä (12-napainen
CAN-väylä)
2
Liitäntä signaaleille robotin hitsauspistoolille/pistoolilta (23-napainen
urospistoke)
7
Liitäntä (negatiivinen) kaarijännitteen
tunnistukselle (1-napainen naaraspistoke)
3
Varoke / 1A 24 VDC robotilta
5.2
Toiminnon selitys
Retrofit I/O Interface Motoman kytketään robottikaappiin ja virtalähteeseen.
Kun liitäntäyksikkö kytketään virtalähteeseen Aristo Mig 4000i tai Aristo Mig 5000i
ohjausrasialla Aristo U8 I/O, jonka osanumero on 0456 290 992 suurempi.
Tyyppikilpi on
liitäntäyksikön takasivulla.
6
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
-8br05d1x
© ESAB AB 2006
FI
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että liitäntäyksikkö on sähköisessä kosketuksessa
virtalähteeseen ja että kaikki liitännät ovat ehjiä ja oikein kytkettyjä.
6.2
S
S
Vianmääritys
Etupaneelin merkkivalo (valkoinen) ei pala. Tarkasta, että varoke on kunnossa.
Varmista, että kaapelit ovat kunnolla kiinni liitännöissä.
Virtalähde, langansyöttöyksikkö ja ohjauspaneeli on kuvattu tarkemmin erillisissä käyttöohjeissa.
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Retrofit I/O Interface Motoman on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppa­
laisen standardin 60974- 1 ja 60974- 10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen
jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poik­
kea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
***
HUOM! 8 I/O-SIGNAALIEN TOIMINNAN KUVAUS on saatavana vain
englanninkielisenä ja se on tarkoitettu etupäässä integraattoreille ja liitäntäyksikön
asentajille, ovat sivulla NO TAG
-9br05d1x
© ESAB AB 2006
Johdotuskaavio
W147
R1
R2
025
307
815
314
401
505
603
143
21
21
2
KL2134
:2
KL3062
612
Weld busy
Remote active
Reserve
Reserve
VR
24VR
VR
24VR
Voltage-1V
Wire-1V
ComV
ComV
KL91
711
X5
123
113
HL1 X1
X2
- 10 -
1
5
4
8
3
2
7
6
5
1
3
7
VoltageReference
221
103
102
101
Weld busy
342
022
019
.7
R2
CAN Low
CAN High
4
12
WireFeedRef.
VSupplytoRobot
AntiCollision
6 mm2
144
162
3
4
1
© ESAB AB 2006
br05 diag
Extern negative arc voltage
145
146
InterfaceBox
11
J4
4
A2
5
A1
A2
6
A1
5
2
5
J1
3
342
2
3
X4
6
1
G
1
C1
XP3
F C
XP1
A B K L E
XS2
025
G
E D C
F
Aristo
Robot
ArcOn
ManalGas
ManualWire
24VSupplyFromRobot
VSupplyFromRobot
SpatterCleaning
RobotAlarm
AnalogueActive
SearchSensorActive
218
111
010
AP1
1124
1200
124
200
301
405
502
606
703
807
904
1008
1101
V
BK5151
24V
VR
24VR
WeldOn
GasPurge
Inching
ReverseWire
Air purge
QuickStop
AnalogActive
Reserve
Touch sense
Reserve
Reserve
WireFeeder
Memory1
Memory2
Memory4
Memory8
KL1408
:2
KL1408
:1
V
9
CAN low
11
1
CAN high
ArcAcknow.
TouchSenseResp
KL2134
:1
1
19VAC
9
FU1
1A
017
016
015
014
013
012
011
008
1405
1503
1607
1704
1808
1001
205
304
24
3
V
MachineError=V
CollisionDetect
OVR
24VR
VR
24VR
4
42VAC
2
D5
D6
D4
D2
D1
8
19Vac
19Vac 19Vac
C1
C C2
V
24V
A5 A3 A2
V +15V
-15V
7
6
TC1
1
4
3
2
24V
7
AP3
1
5
2
6
3
7
4
8
1
5
2
6
3
7
4
8
1
© ESAB AB 2006
br05 diag
004
003
002
001
J3
2
J6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 11 1
18 17 16 15 14 3
1
2
5
1
4
8
3
2
7
6
Memory1
Memory2
Memory4
Memory8
106
105
104
005
J2
2
3
R1
3
1
6
5
B A
ArcStartConformed
Touchsenserespons
WeldEquip.Ready
RemoteActive
018
11 12 13 14 15 16
17 18
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.8
4
P X N R L M K
J H V U
W
S Z T Y
J5
- 11 -
Retrofit I/O Interface Motoman
AH 0736c
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
0461 090 882
Retrofit I/O Interface
Interface Robot
0459 916 001
Instruction manual
Retrofit I/O Interface
Motoman
Type
Notes
For Motoman
- 12 br05 order
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Motoman
Varaosaluettelo
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0461 095 001
Cover
102
1
0461 110 881
Gable back
48p 1x12p
103
3
0452 116 004
Relay
2VX 24VDC
104
3
0452 116 008
Socket
105
1
0368 543 005
Panel plug 23-pol
106
1
0461 092 001
Chassi
107
1
0458 681 891
Cable D-sub compl.
108
1
0467 911 884
Capacitor
109
1
0456 686 880
Clamp
110
1
0368 543 003
Burndy plug
M/C Mount 12 way
-
50
0323 945 004
Contact pins (W)
Min. 50 pcs
111
1
0443 740 007
Sign bracket
112
1
0457 800 001
Insulation
113
1
0366 285 001
Protection cap
114
1
0193701 001
Fuse holder knob
115
1
0567 900 132
Fuse 1A
116
1
0193 701 002
Fuse holder
117
1
0461 098 001
Adapter plate
118
1
0192 576 003
Lamp 24V White
119
1
0461 092 880
Gable front
20
0194 179 327
Screw
br05sp1
Denomination
Notes
12-pol
MRT Ground-cutter M5x12 - Min 50 pcs.
- 13 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Motoman
br05sp1
- 14 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Motoman
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MOUNTING PLATE
201
1
0461 097 001
Mounting plate
202
1
0194 204 001
Terminal Bud coupler
BK5151
203
2
0194 205 001
Terminal Digital input
KL1408
204
2
0194 205 002
Terminal Digitial output
KL2134
205
1
0194 205 003
Terminal Analog input
KL3062
206
1
0194 205 004
Terminal Bus End
KL9010
207
1
0194 179 327
Screw, MRT Ground-cutter
M5x12
208
1
0191 548 009
Flat pin
6.3 x 0.8 M6
209
1
0487 427 880
Printed Circuit Board
210
1
0319 828 003
Transformer
WFU
211
1
0192 790 102
Circuit Card holder
6.3 mm
212
1
0487 385 880
Printed Circuit Board
TIG
213
2
0192 547 002
Quick-Act lock nut
B6
br05sp2
- 15 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Motoman
br05sp2
- 16 -
© ESAB AB 2006
Retrofit I/O Interface Motoman
Lisävarusteet
br05acc
AristoPendant U8 I/O (Motoman) . . . . . . . . . . . . . . .
0456 290 992
Control cable, Retrofit I/O Interface (5 m) . . . . . . .
0455 076 885
Control cable, Retrofit I/O Interface (10 m) . . . . .
0455 076 881
Extension cable (AristoPendant U8, 5 m) . . . . . . . .
0456 280 881
Extension cable (AristoPendant U8, 10 m . . . . . . .
0456 280 882
Control cable
Retrofit I/O to power source (1,7 m) . . . . . . . . . . . .
0456 527 891
- 17 -
© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising