ESAB | EPP-360 | Instruction manual | ESAB EPP-360 Vartotojo vadovas

ESAB EPP-360 Vartotojo vadovas
LT
EPP-360
Naudojimo instrukcija
0558 007 925 LT 20110517
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 360, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 360 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 360 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 15
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Savybės ir veikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Kėlimo instrukcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Patikrinimas pristačius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Elektros tinklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Įeinančio elektros tinklo kabelio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Tiekimo ir grįžtamieji kabeliai (tiekia klientas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Išvesties kabeliai (tiekia klientas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Tiekimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Lygiagretus montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Lygiagretus dviejų maitinimo šaltinių sujungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Žymėjimas naudojant du lygiagrečiai sujungtus maitinimo šaltinius . . . . . . . . . . .
4.7 Maitinimo kabelių sujungimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
13
5 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Sujungimai ir valdymo įrenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.1
Simbolių išaiškinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Valdymo skydas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Eksploatavimo režimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.2.1
Atskirai eksploatuojamas maitinimo šaltinis (naudojant su CNC yra du baziniai
eksploatavimo režimai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.2
Keli maitinimo šaltiniai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Pjovimo ir žymėjimo pradžia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Apžiūra ir valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 DEFEKTŲ SEKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1 Defektų kodų sąrašas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
29
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reikalavimus, taikomus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
bp08dq1
-4-
© ESAB AB 2010
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su saugos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio atitirpdydami užšalusius vamzdžius.
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
bp08dq1
-5-
© ESAB AB 2010
LT
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui naudojant plazmą.
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
2
ĮŽANGA
Plazmos maitinimo šaltinis EPP 360 maitinimo šaltinis skirtas žymėjimui ir
mechaniniam didelės spartos pjovimui plazma. Jį galima naudoti su tokiais
gaminiais, kaip PT-15, PT-19XLS, PT-600 ir PT-36 degikliai su „Smart Flow II“,
kompiuterizuota dujų reguliavimo ir perjungimo sistema.
2.1
Įranga
Maitinimo šaltinis tiekiamas kartu su:
S
Naudojimo instrukcija
2.2
Savybės ir veikimas
S
Aušinimas ventiliatoriumi
S
Apsauga nuo netinkamo maitinimo šaltinio prijungimo
S
Šiluminė apsauga perkrovos atveju
S
Galima sujungti lygiagrečiai, padidinant srovės intervalą.
3
TECHNINIAI DUOMENYS
EPP360
Maitinimo tinklo įtampa
3~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Pirminė srovė Imaks.
139 A esant 380 V, 132 A esant 400 V
Nustatymo intervalas
ženklinimas
pjovimas
5–200 A
10–36 A
30–720 A
Leidžiama apkrova
100% našumo ciklo
360 A / 200 V
Efektyvumas esant didžiausiai srovei
90 %
Galios faktorius esant didžiausiai srovei
90 %
Atviros grandinės įtampa U0
342 V vid 380 V
360 V vid 400 V
bp08dq1
-6-
© ESAB AB 2010
LT
EPP360
Darbo temperatūra
Nuo -10 iki +40° C
Pervežimo temperatūra
Nuo 20 iki +55° C
Matmenys I x P x A
1200 X 603 X 1035 mm
Svoris
475 kg
Atitvarų klasė
IP21
Darbo ciklas
Darbo ciklas - tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį jūs galite virinti arba pjauti
su tam tikra apkrova. Našumo ciklas nurodytas esant 40° C.
Izoliacijos klasė
IP kodas nurodo izoliacijos klasę, t. y. apsaugos nuo kietų objektų ar vandens įsiskverbimo laipsnį.
Aparatai, pažymėti IP21, skirti naudoti patalpoje.
4
MONTAVIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Imkitės apsaugos priemonių nuo elektros smūgių. Užtikrinkite, kad visi maitinimo
šaltiniai būtų atjungti – atjunkite jungiklį nuo sieninio lizdo ir ištraukite įrenginio
maitinimo laidą iš lizdo prieš atlikdami bet kokius elektrinius sujungimus
maitinimo šaltinyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nesilaikant šių instrukcijų gali būti patirti rimti sužalojimai, mirtis arba sugadintas
turtas. Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų laikykitės
instrukcijų. Laikykitės vietinių ir nacionalinių saugaus darbo su elektra nuostatų.
ĮSPĖJIMAS!
Dėl netinkamo įžeminimo gali būti sužaloti arba žūti asmenys. Važiuoklė turi būti
prijungta prie patvirtinimo įžeminimo. Užtikrinkite, kad apsauginis įžeminimas
nebūtų per klaidą prijungtas prie kurios nors fazės gnybtų.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonėje. Naudojant šį gaminį namuose, jis gali sukelti
radijo trikdžių. Naudotojas prisiima atsakomybę už tinkamų atsargumo priemonių
taikymą.
bp08dq1
-7-
© ESAB AB 2010
LT
DĖMESIO!
Laidžios dulkės ir teršalai maitinimo šaltinio viduje gali sukelti elektros kibirkščiavimą. Tai
gali sugadinti įrangą. Jei leidžiama dulkėms susikaupti maitinimo šaltinio viduje, gali įvykti
trumpieji jungimai (žr. skyrių apie techninę priežiūrą).
4.1
Kėlimo instrukcijos
DĖMESIO!
Produktas turi būti keliamas naudojant
savaeigį šakinį keltuvą arba tokiu būdu:
4.2
Patikrinimas pristačius
1. Nuimkite pakuotę ir patikrinkite, ar įrangoje nėra sugadinimų, kurių iš karto
nesimatė prietaiso gavimo metu.
Nedelsdami praneškite apie bet kokius sugadinimus vežėjui.
2. Prieš perdirbdami pakuotę patikrinkite, ar joje neliko nepritvirtintų dalių.
3. Patikrinkite aušinamojo oro angas ir užtikrinkite, kad iš jų būtų pašalintos visos
kliūtys.
4.3
Vieta
S
Ne mažiau kaip 1 metro atstumas priekyje ir gale aušinamojo oro srautui.
S
Numatykite viršutinio ir šoninių skydų nuėmimą techninei priežiūrai, valymui ir
patikrai.
S
Pastatykite maitinimo šaltinį santykinai arti elektros tinklo maitinimo šaltinio su
tinkamu saugikliu.
S
Sritis po maitinimo šaltiniu turi būti laisva, kad galėtų tekėti aušinamojo oro
srovė.
S
Aplinkoje santykinai turi nebūti dulkių, dūmų ir per didelio karščio. Šie faktoriai
veiks aušinimo veiksmingumą.
bp08dq1
-8-
© ESAB AB 2010
LT
4.4
Elektros tinklas
Maitinimo šaltinis veikia naudodamas 3 fazes. Maitinimo šaltinis turi būti prijungtas
prie lizdo, kuriame, priklausomai nuo vietos nuostatų, sumontuotas jungiklis,
apsaugos nuo viršįtampio įtaisas arba MCB.
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalus kabelio skerspjūvis
EPP360
50 Hz
Maitinimo tinklo įtampa
380 V
400 V
Elektros tinklo kabelio
skerspjūvis mm2
4 G 95*)
4 G 95*)
139
132
200 A
200 A
Fazės srovė I1eff
Saugiklis, apsauga nuo
viršįtampio
*) Tiekia klientas.
PASTABA! Aukščiau nurodyti elektros tinklo kabelio skerspjūvio ir saugiklio dydžiai atitinka
Švedijoje galiojančias normas. Naudokite maitinimo šaltinius laikydamiesi atitinkamų jūsų šalyje
galiojančių normų.
4.4.1
1
Įeinančio elektros tinklo kabelio prijungimas
Maitinimo įvado kabelio
prieigos anga (galinis
skydas)
2
Tinklo įžeminimo gnybtas
3
Pirminiai gnybtai
1. Nuimkite nedidelį skydelį kitoje maitinimo šaltiniopusėje.
2. Įsukite kabelius pro angą galiniam skydelyje.
3. Užtvirtinkite kabelius įtempimo sumažintuvu ties anga.
4. Prijunkite įžeminimo laidą prie važiuoklės kaiščio.
5. Prijunkite elektros laidus prie pirminių gnybtų.
6. Prieš įjungdami srovę uždėkite galinį skydelį.
bp08dq1
-9-
© ESAB AB 2010
LT
4.5
Tiekimo ir grįžtamieji kabeliai (tiekia klientas)
Tiekimo ir grįžtamieji kabeliai plazmos pjovimui turi būti su vario laidininkais, kurių
skerspjūvis yra 105 mm2 400 A ir jų vardinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 600 V.
4.5.1
Išvesties kabeliai (tiekia klientas)
Pasirinkite pjovimo plazma išvesties kabelius (tiekia klientas) remdamiesi vienu 4/0
AWG, 600 voltų izoliuoto vario kabelis kas 400 amps išvesties srovės.
4.5.2
Tiekimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas
1. Atidarykite saugos plokštę maitinimo šaltinio priekinėje dalyje.
2. Įkiškite kabelius pro angas, esančias maitinimo šaltinio apačioje, iš karto po
priekiniu skydu.
3. Prijunkite kabelius prie maitinimo šaltinio išvado gnybtų.
4. Uždarykite priekinį dangtelį.
Uždarytas priekinis apsauginis dangtelis
Atidarytas priekinis apsauginis dangtelis
bp08dq1
- 10 -
© ESAB AB 2010
LT
4.6
Lygiagretus montavimas
Siekiant gauti didesnę srovę gali būti sujungti du maitinimo šaltiniai.
4.6.1
Lygiagretus dviejų maitinimo šaltinių sujungimas
DĖMESIO!
Pagrindinio maitinimo šaltinio elektrodo laidininke (neigiamas laidininkas) yra jungiamasis
laidas. Papildomo maitinimo šaltinio grįžtamajame laidininke (teigiamas laidininkas) yra
jungiamasis laidas.
1. Prijunkite išeinamuosius neigiamus kabelius prie lanko įjungimo dėžutės (aukštų
dažnių generatoriaus).
2. Prijunkite išeinamuosius teigiamus kabelius prie apdirbamosios detalės.
3. Sujunkite maitinimo šaltinius teigiamais ir neigiamais kabeliais.
4. Prijunkite pagalbinio lanko kabelį prie pagalbinio lanko gnybto maitinimo
šaltinyje. Papildomo maitinimo šaltinio papildomo lanko jungtis nenaudojama.
Papildomo lanko grandinė lygiagrečiai nejungiama.
5. Sujunkite abu maitinimo šaltinius lygiagrečiu kontroliniu kabeliu.
6. Prijunkite CNC kontrolinį kabelį prie pagrindinio maitinimo šaltinio.
Maitinimo šaltinyje nėra tinklo įtampos jungiklio. Todėl tinklo įtampa išjungiama
naudojant elektros lizdo jungiklį.
EPP-360
EPP-360
Papildomas maitinimo šaltinis
Grįžtamasis
kabelis
(+)
Elektrodas
(-)
Pagrindinis maitinimo šaltinis
Grįžtamasis kabelis
(+)
Pagalbinis
lankas
Lygiagretus kontrolinis kabelis
maitinimo šaltiniams
Elektrodas
(-)
Kontrolinis
kabelis,
jungiamas
vandens
aušintuvo
CNC
kontrolinis
kabelis
2 vnt., teigiami
kabeliai
600 V 105 mm2
prie apdirbamosios detalės
bp08dq1
1 vnt., 600 V laidininkas
2,5 mm2 su
lanko įjungimo dėžutė (aukštų
dažnių generatorius)
- 11 -
2 vnt., neigiami kabeliai
600 V 105 mm2
lanko įjungimo dėžutėje
(aukštų dažnių generatorius)
© ESAB AB 2010
LT
Lygiagretus dviejų maitinimo šaltinių sujungimas, kai naudojamas tik vienas
maitinimo šaltinis.
EPP-360
EPP-360
Papildomas maitinimo šaltinis
Pagrindinis maitinimo šaltinis
Grįžtamasis kabelis
(+)
Elektrodas
Grįžtamasis kabelis
(-)
(+)
Elektrodas
(-)
Lygiagretus kontrolinis
maitinimo šaltinių kabelis
Kontrolinis
kabelis, jungiamas vandens
aušintuvo
2 vnt., teigiami
kabeliai
600 V 105 mm2
prie apdirbamosios
detalės
4.6.2
Norėdami atstatyti nuo lygiagretaus
eksploatavimo prie vieno maitinimo
šaltinio naudojimo, atjunkite
neigiamus kabelius nuo papildomo
maitinimo šaltinio ir izoliuokite kabelio
galus.
2 vnt., neigiami kabeliai 600 V 105
mm2 lanko įjungimo dėžutėje
(aukštų dažnių generatorius)
Žymėjimas naudojant du lygiagrečiai sujungtus maitinimo šaltinius
Du lygiagrečiai sujungti EPP-360 gali būti naudojami žymėti iki 10 A, o pjovimui nuo
30 A iki 720A.
Eksploatavimas su dviem lygiagrečiai sujungtais maitinimo šaltiniais
1. Signalas paduodamas į pagrindinį maitinimo šaltinį skaitmeninius loginius
signalus paleidimui / sustabdymui, žymėjimui / pjovimui ir dideliam srovės
intervalui, ir taip pat skaitmeninius loginius įvado signalus arba analoginius įvado
signalus, skirtus kontroliuoti bandomosios srovės signalus, siunčiamus į
pagrindinį maitinimo šaltinį, tiek žymėjimui, tiek ir pjovimui. Abu maitinimo
šaltiniai įsijungia žymėjimo metu, bet papildomo maitinimo šaltinio srovės
išvadas išsijungia, kai gaunami žymėjimo signalai.
bp08dq1
- 12 -
© ESAB AB 2010
LT
4.7
Maitinimo kabelių sujungimai
1
Nuotolinis valdymas (CNC)
2
Lygiagrečiai sujungtas maitinimo šaltinis
3
Aušinimo įrenginys
4
Avarinio išjungimo sujungimas
bp08dq1
- 13 -
© ESAB AB 2010
LT
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
5.1
Sujungimai ir valdymo įrenginiai
1
Aušinimo įrenginio prijungimas
9
2
Lygiagrečiai sujungto maitinimo šaltinio
prijungimas
10 Valdymo skydo arba nuotolinio valdymo
įtaiso jungiklis
3
Nuotolinio valdymo įtaiso jungtis, CNC
įrenginys
11 Faktinės ir nustatytojo taško reikšmės
ekrano jungiklis
4
CNC įrenginiui skirtas MCB.
12 Srovės nustatymų valdikliai
5
Avarinis išjungimas
13 Avarinio išjungimo jungtis
6
Ampermetras
14 Elektros tinklo kabelio prijungimas (tiekia
klientas)
7
Raudona indikacinė lemputė, pakartotinio
paleidimo klaida
15 Saugiklis 15 A
8
Oranžinė indikacinė lemputė - perkaitimas
bp08dq2
- 14 -
Voltmetras
© ESAB AB 2010
LT
5.1.1
5.1.2
Simbolių išaiškinimas
Perkaitimas (8)
Defekto rodymas (7)
Avarinis išjungimas (5)
Avarinio išjungimo jungtis
(13)
Vietinis eksploatavimas
(10)
Nuotolinio valdymo įtaisas
(10)
Bandomojo lako srovė
(11)
Srovė (12)
Valdymo skydas
Faktinės reikšmės / nustatytojo taško reikšmės ekrano jungiklis (11)
Vidurinė padėtis: pjovimo parametrai; rodoma faktinė reikšmė.
Didinimo režimas: rodoma bandomojo lanko srovės nustatytojo taško reikšmė
vietinio arba nuotolinio eksploatavimo metu.
S Mažinimo režimas: rodoma pjovimo srovės nustatytojo taško reikšmė vietinio
arba nuotolinio eksploatavimo metu.
Apsauga nuo perkaitimo (8)
Šviečia, kai maitinimo šaltinis perkaista.
S
S
Defekto rodymas (7)
Šviečia, kai atsiranda defektas, dėl kurio maitinimo šaltinis turi būti paleistas iš naujo.
Srovės valdymo potenciometras (12)
Maitinimo šaltinio intervalas yra nuo 30 iki 720 A. Naudojama tik „PANEL“ (SKYDAS)
režimu.
Valdymo skydo / nuotolinio eksploatavimo jungiklis (10)
Šis jungiklis naudojamas pasirinkti iš kur bus valdoma srovė.
Nustačius jungiklį ties vietinio valdymo režimu (PANEL) (SKYDAS), naudojamas
srovės potenciometras.
S Nustačius jungiklį nuotolinio valdymo režimu (REMOTE) (NUOTOLINIS), srovė
valdoma išoriniu signalu (CNC).
Rodymo langas (6, 9)
Rodo įtampą ir srovę pjovimo metu. Ampermetrą galima suaktyvinti prieš pradedant
pjovimą, kad būtų nurodyta, kokio stiprumo bus pjovimo, žymėjimo arba bandomojo
lanko srovė, žr. A punktą aukščiau. Rodymo lange taip pat rodomi visi defektų kodai.
S
Avarinio išjungimo jungtis (13)
Avarinio išjungimo jungtis leidžia pasiekti avarinio išjungiklio pertraukimo kontaktą.
Kontaktas yra prijungtas prie J4-A ir J4-B, jis pertraukia srovę, kai nuspaudžiamas
avarinio išjungimo mygtukas. Taip perduodamas signalas plazmos pjovimo
įrenginiui, nurodant, kad maitinimo šaltinis veikia avarinio išjungimo režimu.
bp08dq2
- 15 -
© ESAB AB 2010
LT
Avarinio išjungimo mygtukas (5)
Avarinio išjungimo mygtukas veikia avarinio išjungimo jungiklį. Nuspaudus mygtuką
suaktyvinama avarinio išjungimo būsena. Maitinimo šaltinis nebegali tiekti energijos,
net davus paleidimo signalą.
Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis (MCB) CB1 - 3 A (4)
Jungiklis perjungti 115 V kint. sr. į CNC įtaisą.
5.2
Eksploatavimo režimai
Pjovimo režimu išeinanti maitinimo šaltinio srovė gali būti reguliuojama bepakopiu
nustatymu nuo 30 iki 200 A naudojant srovės potenciometrą valdymo skyde arba
nuotolinį referencinį signalą, prijungtą prie J1.
Kai naudojami nuotoliniai referenciniai signalai, 1 V atitinka 36 A, o 360 A atitinka
10.00 nuol. srovės signalo įtampą.
Standartinis maitinimo šaltinio nustatymas yra pjovimas. Norint perjungti į žymėjimo
režimą tam skirtas valdymo signalas turi būti perduotas iš nuotolinio valdymo įtaiso.
Jungiklis yra nustatomas ties žymėjimo režimu išorine, izoliuota relė arba išoriniu,
izoliuotu jungikliu, kuris sujungia J1-R (115 V kint. sr.) su J1-C. Elektrinės grandinės
diagrama pateikta vidinėje galinio skydo pusėje. Žymėjimo režimo kontakto
uždarymas turi įvykti ne vėliau kaip 50 ms prieš pateikiant paleidimo arba kontakto
įjungimo komandą.
CNC žymėjimo režimu išeinanti srovė gali būti reguliuojama bepakopiu nustatymu
nuo 0 iki 36 A naudojant nuotolinį referencinį signalą, prijungtą prie J1. Vietiškai
valdomu žymėjimo režimu išeinanti srovė gali būti reguliuojama bepakopiu
nustatymu nuo 0 iki 18 A naudojant srovės potenciometrą valdymo skyde
(standartinis nustatymas pristačius). Jei valdymo skyde atidarytas SW1-1 užsidaro,
intervalas tampa nuo 0 iki 18 A.
Kai naudojami nuotoliniai referenciniai signalai, 1 V atitinka 3,6 A, o 36 atitinka 10,00
V nuol. srovės signalo įtampą.
5.2.1
Atskirai eksploatuojamas maitinimo šaltinis (naudojant su CNC yra du
baziniai eksploatavimo režimai)
1. Vietinis eksploatavimas iš valdymo skydo – (maitinimo šaltinio įjungimas) Vietinio
/ nuotolinio eksploatavimo jungiklis vietinio valdymo režimu, PANEL (SKYDAS).
Naudojama su ribotu CNC įtaisu, kuris teikia tik paleidimo / sustabdymo signalus
į maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinyje esantis mikroskopinis valdymo įtaisas
naudoja valdymo skydo potenciometro analoginį nustatymą kaip pjovimo srovės
nustatytojo taško signalą. Pagal šias reikšmes mikroskopinis valdymo įtaisas
apskaičiuoja pirminę srovė, bandomojo lanko srovę ir didinimo trukmę. Pjovimo ir
bandomojo lanko srovės reikšmės gali būti parodytos prieš pjovimą, perkeliant
grąžinamosios spyruoklės jungiklį į pjovimo srovės arba, atitinkamai, bandomojo
lanko srovės nustatytojo taško reikšmės rodymo padėtį. Jei atrodo, kad
bandomojo lanko srovės nepakaks, CNC įtaisas gali ką padidinti, siųsdamas
išvesties signalus į įvadus PA0 ir PA1. Srovė didėja taip, kaip pavaizduota toliau.
bp08dq2
- 16 -
© ESAB AB 2010
LT
PAO
PA1
nėra signalo
nėra signalo
nėra pasikeitimo
signalas
nėra signalo
srovė didėja 12,5 %
nėra signalo
signalas
srovė didėja 2,5 %
signalas
signalas
srovė didėja 37,5 %
Žr. schemą 23 psl.
Žemiau pateikta lentelė, naudojama apskaičiuoti pradinę srovę, bandomojo lanko
srovę ir didinimo trukmę, saugoma mikroskopiniame valdymo įtaise.
Pjovimo srovė
(A)
Paleidimo srovė
(A)
Bandomojo lanko
srovė
(A)
Didinimo trukmė
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
300
150
35
900
360
180
40
950
Jei pjovimo srovei naudojamos kitos, ne lentelėje pateiktos, reikšmės, atitinkamos
reikšmės apskaičiuojamos vertinant linijinį didinimą visiems reikiamiems
parametrams.
2. Nuotolinio valdymo režimas
a. Dalinis CNC eksploatavimas – (CNC kabelio kaištis V atidarytas, atidaryta
vidiniam valdymui). Vietinio / nuotolinio eksploatavimo jungiklis turi būti
nustatytas režimu REMOTE (NUOTOLINIS). CNC įtaisas turi užtikrinti
pjovimo srovės nustatytojo taško reikšmes ir paleidimo / išjungimo signalus
maitinimo šaltiniui. Maitinimo šaltinyje esantis mikroskopinis valdymo įtaisas
apskaičiuoja pirminę srovę, bandomojo lanko srovė ir didinimo trukmė pagal
pjovimo srovės nustatytąjį tašką.
b. Nuotolinio valdymo režimas su visišku CNC eksploatavimu – (CNC kabelio
kaištis V uždarytas, uždaryta vidiniam valdymui). Vietinio / nuotolinio
eksploatavimo jungiklis turi būti nustatytas režimu REMOTE (NUOTOLINIS).
CNC įtaisas turi suaktyvinti įvadą visiškam CNC valdymui jungiamojo kabelio
kaištyje V. Šiuo režimu CNC įtaisas kontroliuoja visus parametrus, įskaitant
pirminę srovę, pilotinio lanko srovę ir didinimo trukmes. Bandomojo lanko
srovę galima kontroliuoti naudojant skaitmeninius loginius arba analoginius
įvesties signalus. Jei analoginis įvesties signalas yra mažesnis kaip 0,5 V,
maitinimo šaltinis naudoja skaitmeninius loginius signalus įvadams PA0 ir
PA1 tiekdamas reikiamą bandomojo lanko srovę, pagrįstą toliau nurodyta
kombinacija.
bp08dq2
PAO
PA1
Bandomojo lako srovė (A)
nėra signalo
nėra signalo
10
signalas
nėra signalo
20
nėra signalo
signalas
30
signalas
signalas
40
- 17 -
© ESAB AB 2010
LT
Jei naudojami analoginiai referenciniai signalai, 10 V nuol. sr. tiekia 45 A ir 1 V
nuol. sr. 4,5 A.
Žymėjimas – Gali būti atliekamas vietinio eksploatavimo režimo nuotolinio
valdymo režimu. Ženklinimo režimo įvadas turi būti uždarytas CNC įtaise.
Vietiniu eksploatavimo režimu žymėjimo srovė nustatoma naudojant valdymo
skyde esantį potenciometrą. Didžiausia ženklinimo srovė yra 36 A. Jei SW1-1,
atidarytas valdymo skyde, užsidaro, intervalas tampa ne didesnis kaip 0–18 A.
Nuotolinio valdymo režimu ženklinimo srovė reguliuojama nuotoliniu referenciniu
signalu, 10 V nuo. sr. užtikrina 36 A, o 1 V nuol. sr. – 3,6 A žymėjimo srovę.
5.2.2
Keli maitinimo šaltiniai
1. Lygiagretaus sujungimo eksploatavimas – Sujunkite maitinimo šaltinius kaip
aprašyta 3.6 skyriuje. Nustatykite vietinio / nuotolinio eksploatavimo jungiklį
režimu REMOTE (NUOTOLINIS) abiejuose maitinimo šaltiniuose. Jei įrenginiai
naudojami pjovimui ir abu maitinimo šaltiniai nustatyti tiekti pjovimo srovę,
suaktyvinkite loginį įvadą HI CURRENT (kaištis T) CNC kabelyje. Naudojant šį
nustatymą didžiausia galima srovė yra 400 A, kai analoginis įvado signalas yra
10 V nuol. sr. iš CNC. Jei įvadas HI CURRENT yra išjungtas, papildomo šaltinio
srovės išvadas išsijungia, nepaisant to, kad jis buvo įjungtas pagrindiniame
maitinimo šaltinyje. Žymėjimo režimu tik pagrindinis maitinimo šaltinis gamina
srovę. Hei žymėjimas ir pjovimas atliekami pakaitomis, įvadas HI CURRENT gali
būti paliktas įjungtas, kai tuo tarpu žymėjimo įvadas valdomas, jei abiejų
maitinimo šaltinių arba tik pagrindinio maitinimo šaltinio srovės išvadai turi būti
įjungti. Žymėjimo metu srovės intervalas yra nuo 10 iki 36 A, o pjovimo metu –
nuo 30 iki 720 A.
5.3
Pjovimo ir žymėjimo pradžia
1. Įjunkite įrangą naudodami elektros lizdo jungiklį (maitinimo šaltinyje nėra atskiro
elektros jungiklio). Kai srovės šaltinis įjungtas, rodymo ekrane trumpai parodoma
EPP-360, po to Pr x.xx, (programos versijos numeris), tada 0 A ir 0 V.
2. Nustatykite vietinio / nuotolinio eksploatavimo jungiklį pageidaujamu režimu,
priklausomai nuo to, ar CNC įtaisą galima valdyti nuotoliniu būdu.
a. Vietinio eksploatavimo režimu (PANEL režimas) galite nustatyti, kad būtų
rodoma pjovimo srovės nustatytojo taško reikšmė laikydami valdymo skydo
jungiklį pjovimo srovės nustatytojo taško rodymo padėtyje. PANEL
(SKYDAS) režimu maitinimo šaltinis apskaičiuoja bandomojo lanko srovę,
pirminę srovę ir didinimo trukmę pagal nustatytą pjovimo srovės nustatytojo
taško reikšmę. Galite nustatyti, kad būtų rodoma esamo nustatytojo
bandomojo lanko srovės taško reikšmė laikydami valdymo skydo jungiklį
bandomojo lanko srovės nustatytojo taško rodymo padėtyje. Žr. skyrių 5.1.2
Valdymo skydas.
b. Nuotolinio valdymo režimu galimi du eksploatavimo režimai.
1
bp08dq2
Standartinis režimas yra panašus į vietinį eksploatavimo režimą, bet
pjovimo srovės signalas tiekiamas iš CNC įtaiso, o ne iš valdymo skydo
potenciometro. Srovės signalo skalė nuotolinio valdymo eksploatavimo
metu yra 1,0 V nuol. sr. = 36 A. Šis režimas gali būti naudojamas, jei
CNC įtaise nėra pirminės srovės ir didinimo trukmės kontroliavimo
funkcijų. Nuotolinio valdymo jungtys pagrįstos CNC sąsajos grafiku.
- 18 -
© ESAB AB 2010
LT
2
Jei CNC įtaise yra pirminės srovės ir didinimo trukmės kontroliavimo
funkcijos, nustatykite vietinio / nuotolinio valdymo jungiklį režimu
REMOTE (NUOTOLINIS) ir įjunkite kaiščius R ir V į CNC kontaktą. Šiuo
režimu CNC įtaisas siunčia analoginius signalus pirminės srovės,
didinimo trukmės ir pjovimo srovės reikšmėms tikrinti. Skalė yra tokia
pati, kaip ir standartiniu režimu. Bandomojo lanko srovę reguliuoja kitas
analoginis signalas, 0–10 V nuol. sr., jei taikoma, arba naudojant
dvejetainį signalą pagal CNC įtaiso sąsajos grafiką. Bandomojo lanko
srovės signalo skalė yra 10 V nuol. sr. = 45 A.
3. Įjunkite pjovimą plazma. Gali reikėti nustatyti tokius kintamuosius, kaip dujų
slėgis, srautas, degiklio aukštis ir pan.
4. Jei dėl kokios nors priežasties pjovimo / žymėjimo pradėti nepavyksta, maitinimo
šaltinis rodo defekto kodą, kuris nurodo defekto priežastį, žr. „Defektų kodai“
defektų nustatymo skyriuje.
6
PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Prieš pradėdami priežiūros darbus išjunkite jungiklį ties elektros lizdu.
ĮSPĖJIMAS!
Valant suslėgtuoju oru kyla pavojus susižaloti akis.
S Valydami maitinimo šaltinį naudokite patvirtintas akių apsaugas su šoniniais
skydeliais.
S Naudokite tik žemo slėgio orą.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus!
Visada uždėkite visus dangčius, kurie buvo nuimti valant, prieš vėl įjungdami
įtaisą.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
DĖMESIO!
Priežiūros darbus gali atlikti tik tinkamai apmokyti asmenys.
bp08dq2
- 19 -
© ESAB AB 2010
LT
DĖMESIO!
Jei dėl kokios nors priežasties vėsus oras užblokuojamas, EPP-360 gali perkaisti.
Tokiu atveju gali suveikti šiluminiai jungikliai ir nutraukti nuoseklų eksploatavimą.
Nenaudokite šiame maitinimo šaltinyje oro filtrų.
Vėsaus oro angose neturi būti dulkių ir kliūčių.
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
Apsaugines plokštes gali nuimti tik asmuo, turintis atitinkamą elektriko išsilavinimą
(įgaliotas personalas).
6.1
Apžiūra ir valymas
Toliau nurodytus maitinimo šaltinio taškus reikia tikrinti ir (arba) valyti reguliariai.
1. Patikrinkite grįžtamojo kabelio prijungimą prie apdirbamosios detalės.
2. Patikrinkite, ar apsauginis apdirbamos dalies įžeminimas yra tvirtai prijungtas
prie maitinimo šaltinio korpuso įžeminimo.
3.
Patikrinkite degiklio šilumos skydą. Jei pažeistas – pakeiskite.
4. Kasdien tikrinkite elektrodo ir purkštuko susidėvėjimą. Prireikus, pašalinkite visus
apsitaškymus, pakeiskite elektrodą ir purkštuką.
5. Patikrinkite, ar kabeliai arba žarnos nepažeisti ir nesusisukę.
6. Patikrinkite, ar visi kištukai ir jungtys bei įžeminimo gnybtas yra tvirtai prijungti.
7. Naudodami sausą, švarų žemo slėgio suslėgtąjį orą nupūskite visas dulkes nuo
visų oro takų ir komponentų, ypač nuo vėsinimo briaunų priekinėje maitinimo
šaltinio pusėje. Dulkės izoliuoja karštį ir sumažina vėsinamąją galią. Naudokite
akių apsaugą.
8. Užtikrinkite, kad visi įvadiniai elektros srovės tiekimo laidai būtų atjungti.
Naudokite akinius ir veido kaukę ir nupūskite vidinį maitinimo šaltinio paviršių
sausu nedidelio spaudimo sulėgtuoju oru.
7
DEFEKTŲ SEKIMAS
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Niekada neleiskite neturintiems atitinkamų žinių asmenims tikrinti ar remontuoti
įrangos. Elektros darbus visada turi atlikti tik įgalioti elektrikai.
DĖMESIO!
Jei maitinimo šaltinis veikia netinkama, nedelsdami nutraukite darbą juo.
Įrangos defektų nustatymą leiskite atlikti tik kvalifikuotiems asmenims.
Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis.
bp08dq2
- 20 -
© ESAB AB 2010
LT
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros
darbus atliekančiam technikui.
Defekto rūšis
Gedimo ištaisymas
Nėra lanko.
S
S
S
Srovė nutraukiama suvirinimo metu.
S
S
Patikrinkite, ar įjungtas elektros tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar grįžtamieji kabeliai sujungti
teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės
reikšmė.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminiai
perkrovos saugikliai (tai nurodo lemputė,
esanti priekiniame skydelyje)
Patikrinkite elektros tinklo saugiklius.
Šiluminė apsauga nuo perkaitimo dažnai
įsijungia.
S
Patikrinkite, ar neviršijate nustatytos
maitinimo šaltinio reikšmės (t. y., ar
įrenginys nebuvo perkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
S
Patikrinkite, ar grįžtamieji kabeliai sujungti
teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės
reikšmė.
Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas
elektrodas.
Patikrinkite elektros tinklo saugiklius.
S
S
S
7.1
Defektų kodų sąrašas
01
LINE VOLT, IDLE
08
TORCH ERROR
15
BUS CHARGER FAILURE
02
LINE VOLT, CUTTING
09
OCV OVER 40V, IDLE
17
IGBT DRIVER ERROR
03
CONTROL BIAS
10
OCV OVER 70V,
STARTUP
18
CUT/MARK VOLTAGE
TOO LOW
04
THERMAL (SWITCH
OPEN)
12
1Ф OPERATION,
SHUTDOWN
19
SLAVE P/S NOT
DETECTED
05
START ON POWER UP
13
OCV FAILURE
20
SHORTED IGBT, BUS
CHARGED
06
FAIL TO FIRE
14
AMBIENT TEMP
113 SLAVE P/S ERROR
Kodas
Maitinimo šaltinio EPP360 defekto kodo turinys EPP-360
01
Didesnis kaip +/- 15 % nuokrypis budėjimo režimu.
02
Suvirinimo metu tinklo elektros įtampa nukrenta daugiau kaip 20 %.
03
Išankstinės įtampos tiekimo valdymo kortelėje sutrikimas. Tiekiama srovė +15 atitinkamai
-15 V nesubalansuota, reikia pakeisti kortelę.
04
Suveikė šiluminė apsauga nuo perkrovos. Maitinimo šaltinio negalima įjungti, kol perkaitę
komponentai neatvės. Patikrinkite, ar visi ventiliatoriai veikia ir ar neužblokuotos vėdinimo
angos.
05
CNC įrenginio paleidimo jungiklis buvo įjungtas tuo metu, kai prie maitinimo šaltinio buvo
prijungta srovė. Išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį, kad maitinimo šaltinis vėl būtų tinkamas
naudoti.
06
Lankas nešviečia 10 sekundžių
ATKREIPKITE DĖMESĮ! CNC įtaiso leistinas lanko švietimo laikas yra trumpesnis, todėl
paprastai nustato maitinimo šaltinį į budėjimo režimą prieš atsirandant šiam sutrikimui.
bp08dq2
- 21 -
© ESAB AB 2010
LT
Kodas
Maitinimo šaltinio EPP360 defekto kodo turinys EPP-360
08
Elektrodo srovė paduota prieš suaktyvinant pulso pločio moduliaciją. Galimai sukelta
elektrodo prisiglaudimo prie purkštuko degiklyje.
09
Atviros grandinės įtampa budėjimo režimu yra didesnė kaip 40 V. Tai gali sukelti IGBT
nuotėkis arba sutrikęs impulsas su moduliavimo kortele.
10
Atviros grandinės įtampa didesnė kaip 70 V, kai įjungiama įtampa. Tai gali sukelti IGBT
nuotėkis arba sutrikęs impulsas su moduliavimo kortele.
12
Išjungimas dėl fazės kritimo. Suveikė saugiklis elektros tiekimo grandinėje.
13
Atviros grandinės įtampa per leistiną laiką nepasiekė 300 V. Patikrinkite impulso pločiu
moduliuotą grandinę ir avarinį išjungimą J1.
14
Temperatūra valdymo ir reguliavimo skyriuje aukštesnė kaip 55 °C.
15
Magistralės įtampa per leistiną laiką nepasiekė 100 V. Sugedusi magistralės įkrovos relė
arba laikinos apsaugos varžu.
17
IGBT valdymo kortelės defektas.
18
Pjovimo srovė nukrito žemiau 70 V pjovimo metu arba žemiau 40 V ženklinimo metu.
19
Pagrindinis maitinimo šaltinis gauna signalus, skirtus maitinti papildomą maitinimo šaltinį, bet
papildomo maitinimo šaltinio nėra.
20
Atviros grandinės įtampa aptikta prieš suaktyvinant impulso pločio moduliaciją.
113
Papildomo maitinimo šaltinio defektas.
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
EPP-360 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus EN
60974-1 ir EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo skyrius
privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
Visada nurodykite gamintojo pateiktą įrenginio, kuriam taikomos atsarginės dalys,
kodą. Gamybos kodas nurodytas įrenginio duomenų lentelėje.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
bp08dq2
- 22 -
© ESAB AB 2010
Diagrama
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 23 -
© ESAB AB 2010
3A
bp08e
- 24 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 27 -
© ESAB AB 2010
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 28 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-360
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 831 Plasma cutting
EPP-360
0463 149 086 Instruction manual RU
EPP-360
Notes
380 / 400V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp08o
- 29 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising