ESAB | EPP-360 | Instruction manual | ESAB EPP-360 Instrukcja obsługi

ESAB EPP-360 Instrukcja obsługi
PL
EPP-360
Instrukcja obsługi
0558 007 925 PL 20110517
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 360, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 360 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 360 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 15
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 BEZPIECZEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Właściwości i cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrola przy dostawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Położenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Podłączanie doprowadzonego kabla sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Kable zasilający i powrotny (dostarczane przez klienta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Kable wyjściowe (dostarczane przez klienta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Podłączanie kabli zasilającego i powrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Instalacja równoległa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Połączenie równoległe dwóch źródeł prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Znakowanie za pomocą dwóch połączonych równolegle źródeł prądu . . . . . . . .
4.7 Przyłącza kabli zasilających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
13
5 OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Przyłącza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.1
Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.2.1
Źródło prądu w pracy pojedynczej (używane z modułem CNC, oferuje dwa podstawowe
tryby pracy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.2
Wiele źródeł prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Rozpoczynanie cięcia i znakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.1 Lista kodów usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 ZAMAWIANIE CZ„ŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
31
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S odpowiednich środków ostrożności
S spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
bp08do1
-4-
© ESAB AB 2010
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne
środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązująymi na twoism stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTROŻNIE!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
bp08do1
-5-
© ESAB AB 2010
PL
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do cięcia plazmowego.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
2
WPROWADZENIE
Źródło prądu EPP 360 służy do zasilania urządzeń do znakowania i zmechanizowanego szybkiego cięcia plazmowego. Może by– stosowane z takimi urządzeniami,
jak palniki PT-15, PT-19XLS, PT-600 i PT-36 oraz skomputeryzowany system
regulacji przepływu i podłączania gazu Smart Flow II.
2.1
Urządzenie
Wraz ze źródłem prądu jest dostarczana:
S
Instrukcja obsługi
2.2
Właściwości i cechy
S
Chłodzenie powietrzem
S
Zabezpieczenie przed podłączeniem nieprawidłowego zasilania
S
Zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem
S
Możliwoś– połączenia równoległego w celu zwiększenia zakresu prądowego.
3
DANE TECHNICZNE
EPP 360
Napięcie sieciowe
3~ 380 V, 400 V +/–10%, 50 Hz
Prąd pierwotny Imaks.
139 A przy 380 V, 132 A przy 400 V
Zakres ustawień
znakowanie
cięcie
5 A - 200 A
10 A - 36 A
30 A - 720 A
Obciążenie dopuszczalne przy
100% cyklu pracy
360 A/ 200 V
Wydajnoś– przy prądzie maksymalnym
90%
Współczynnik mocy przy prądzie
maksymalnym
90%
bp08do1
-6-
© ESAB AB 2010
PL
EPP 360
Napięcie obwodu otwartego U0
342 V przy 380 V
360 V przy 400 V
Temperatura pracy
Od -10 do +40° C
Temperatura transportu
Od - 20 do +55° C
Wymiary: dł. x szer. x wys.
1 200 x 603 x 1 035 mm
Masa
475 kg
Stopień ochrony
IP21
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub
ciąć przy określonym obciążeniu nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla 40°C.
Klasa szczelności.
Kod IP oznacza klasę szczelności, to znaczy określa, w jakim stopniu urządzenie jest odporne na
przedostawanie się do wewnątrz zanieczyszczeń stałych i wody. Urządzenie z oznaczeniem IP 21
jest przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach.
4
MONTAŻ
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
OSTRZEŻENIE!
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ!
Należy podją– odpowiednie środki ostrożności związane z porażeniem prądem
elektrycznym. Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych w źródle prądu należy
upewni– się, że źródło prądu zostało odłączone – wyłączy– przełącznik przy
gnieździe ściennym i wyciągną– wtyczkę kabla zasilającego urządzenie z gniazda.
OSTRZEŻENIE!
Zlekceważenie tych zaleceń może prowadzi– do poważnych obrażeń ciała, śmierci
i zniszczenia mienia. Postępowa– według instrukcji, aby zapobiec wypadkom i
obrażeniom. Przestrzega– lokalnych i krajowych przepisów elektrycznych w
zakresie bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowe uziemienie grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Obudowa
urządzenia musi by– podłączona do zgodnego z normami uziemienia. Należy
upewni– się, że uziemienie ochronne nie zostało pomyłkowo podłączone do
żadnych zacisków fazowych.
bp08do1
-7-
© ESAB AB 2010
PL
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest do użytku przemysłowego. W warunkach domowych może
spowodować zakłócenia odbioru radiowego. Za przedsięwzięcie należytych środków
zapobiegawczych odpowiedzialny jest użytkownik.
OSTROŻNIE!
Przewodzące cząstki kurzu lub zanieczyszczeń wewnątrz źródła prądu mogą powodowa–
przeskoki elektryczne, mogące uszkodzi– urządzenie. Nagromadzony kurz wewnątrz
źródła prądu może by– przyczyną zwarcia (patrz rozdział dotyczący konserwacji).
4.1
Instrukcja podnoszenia
OSTRZEŻENIE!
Produkt należy podnosi– wózkiem
widłowym lub w następujący sposób:
4.2
Kontrola przy dostawie
1. Zdją– opakowanie i sprawdzi– urządzenie pod kątem ukrytych uszkodzeń, które
mogły zosta– przeoczone przy odbiorze przesyłki.
Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosi– dostawcy.
2. Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzi–, czy nie pozostały w nim
żadne elementy zapakowane luzem.
3. Sprawdzi– wloty i wyloty powietrza chłodzącego i upewni– się, że nie są niczym
zablokowane.
4.3
S
S
S
S
S
Położenie
Z przodu i z tyłu urządzenia należy zostawi– wolną przestrzeń w odległości
minimum 1 m, aby umożliwi– przepływ powietrza chłodzącego.
Należy uwzględni– koniecznoś– demontażu górnego panelu i paneli bocznych w
celu konserwacji, czyszczenia i kontroli.
Źródło prądu należy ustawi– stosunkowo blisko odpowiednio zabezpieczonego
gniazda zasilania elektrycznego.
Nie należy blokowa– przestrzeni pod źródłem prądu, aby umożliwi– przepływ
powietrza chłodzącego.
W miarę możliwości, otoczenie urządzenia powinno by– wolne od kurzu, oparów
i nadmiernego ciepła. Czynniki te wpływają na wydajnoś– chłodzenia.
bp08do1
-8-
© ESAB AB 2010
PL
4.4
Zasilanie
Źródło prądu jest zasilane prądem 3-fazowym. Zasilanie musi pochodzi– z gniazda
wyposażonego w przełącznik, zabezpieczenia antyprzepięciowe lub wyłączniki
nadprądowe, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój kabla
EPP 360
50 Hz
Napięcie sieciowe
Przekrój kabla sieciowego
mm2
Prąd fazowy I1eff
Bezpiecznik,
antyprzepięciowy
380 V
400 V
4 G 95*)
4 G 95*)
139
132
200 A
200 A
*) Dostarczany przez klienta.
UWAGA! Przekrój kabla zasilającego i moc bezpieczników podane powyżej są zgodne z przepisami
szwedzkimi. Źródło prądu należy stosować zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
4.4.1
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podłączanie doprowadzonego kabla sieciowego
Otwór rewizyjny na kabel
zasilający (tylny panel)
2
Główny zacisk uziemiający
3
Główne zaciski
Zdją– mały tylny panel źródła prądu.
Wsuną– kable przez otwór rewizyjny w tylnym panelu.
Zamocowa– kable za pomocą odciążnika przy otworze rewizyjnym.
Podłączy– przewód uziemiający do kołka na obudowie.
Podłączy– przewody zasilające do głównych zacisków.
Przed podłączeniem zasilania należy założy– tylny panel.
bp08do1
-9-
© ESAB AB 2010
PL
4.5
Kable zasilający i powrotny (dostarczane przez klienta)
Kable zasilający i powrotny do cięcia plazmowego powinny zawiera– przewody
miedziane o przekroju 105 mm2 na 400 A i by– obliczone na co najmniej 600 V.
4.5.1 Kable wyjściowe (dostarczane przez klienta)
Kable wyjściowe do cięcia plazmowego (dostarczane przez klienta) należy wybra–,
przyjmując zasadę jednego izolowanego kabla miedzianego 4/0 AWG, 600 V na
każde 400 A prądu wyjściowego.
4.5.2
Podłączanie kabli zasilającego i powrotnego
1. Otworzy– płytę zabezpieczającą z przodu źródła prądu.
2. Wsuną– kable przez otwory w dolnej części źródła prądu bezpośrednio za
przednim panelem.
3. Podłączy– kable do zacisków wyjściowych w źródle prądu.
4. Zamkną– przedni panel.
Zamknięty przedni panel zabezpieczający
Otwarty przedni panel zabezpieczający
bp08do1
- 10 -
© ESAB AB 2010
PL
4.6
Instalacja równoległa
Dwa źródła prądu można połączy– równolegle, aby uzyska– wyższy prąd.
4.6.1
Połączenie równoległe dwóch źródeł prądu
OSTROŻNIE!
Główne źródło prądu ma podwojony przewód elektrody (-). Dodatkowe źródło prądu ma
podwojony przewód powrotny (+).
1. Podłączy– wychodzące kable minusowe do skrzynki zajarzania łuku (generatora
wysokich częstotliwości).
2. Podłączy– wychodzące kable plusowe do przedmiotu obrabianego.
3. Podłączy– kable plusowe i minusowe między źródłami prądu.
4. Podłączy– kabel łuku pomocniczego do zacisku łuku pomocniczego w źródle
prądu. Złącze łuku pomocniczego w dodatkowym źródle prądu nie jest używane.
Obwód łuku pomocniczego nie jest podłączany równolegle.
5. Podłączy– równoległy kabel sterowania między źródłami prądu.
6. Podłączy– kabel sterowania CNC do głównego źródła prądu.
Źródło prądu nie ma przełącznika napięcia sieciowego. Napięcie sieciowe wyłącza
się za pomocą przełącznika przy gnieździe zasilania.
EPP-360
EPP-360
Dodatkowe źródło prądu
Główne źródło prądu
Kabel powrotny
(+)
Elektroda
(-)
Kabel powrotny
(+)
Łuk
pomocnicz
y
Elektroda
(-)
Kabel sterowania do
chłodnicy
Równoległy kabel sterowania
do źródeł prądu
Kabla sterowania CNC
2 kable
plusowe
600 V 105 mm2
do przedmiotu
obrabianego
bp08do1
1 przewód 600 V
2,5 mm2 do
skrzynki zajarzania łuku
(generatora wysokich
częstotliwości)
- 11 -
2 kable minusowe
600 V 105 mm2
w skrzynce zajarzania
łuku
(generatorze wysokich
częstotliwości)
© ESAB AB 2010
PL
Równoległe połączenie dwóch źródeł prądu, kiedy używane jest tylko jedno
urządzenie.
EPP-360
EPP-360
Dodatkowe źródło prądu
Główne źródło prądu
Kabel powrotny
(+)
Elektroda
(-)
Kabel powrotny
(+)
Elektroda
(-)
Równoległy kabel
sterowania do źródeł prądu
Kabel sterowania do
chłodnicy
2 kable plusowe
600 V 105 mm2
do przedmiotu
obrabianego
4.6.2
Aby przełączy– pracę równoległą na
pojedynczą, należy odłączy– kable
minusowe od dodatkowego źródła
prądu i zaizolowa– ich końcówki.
2 kable minusowe 600 V 105 mm2 w
skrzynce zajarzania łuku
(generatorze wysokich częstotliwości)
Znakowanie za pomocą dwóch połączonych równolegle źródeł prądu
Dwa połączone równolegle źródła prądu EPP-360 mogą by– używane do
znakowania przy prądzie obniżonym do 10 A i do cięcia w zakresie prądów od 30 A
do 720 A.
Praca dwóch połączonych równolegle źródeł prądu
1. Sygnał doprowadza do głównego źródła prądu cyfrowe sygnały logiczne start/
stop, znakowania/ cięcia i wysokiego zakresu prądowego, a także cyfrowe
sygnały logiczne wejściowe lub analogowe sygnały wejściowe do sterowania
sygnałami prądu łuku pomocniczego do głównego źródła prądu zarówno do
znakowania, jak i do cięcia. Podczas znakowania obydwa źródła prądu są
włączone, ale sygnały znakowania wyłączają wyjście prądowe dodatkowego
źródła prądu.
bp08do1
- 12 -
© ESAB AB 2010
PL
4.7
Przyłącza kabli zasilających
1
Zdalne sterowanie (CNC)
2
Podłączone równolegle źródło prądu
3
Chłodnica
4
Przyłącze wyłącznika awaryjnego
bp08do1
- 13 -
© ESAB AB 2010
PL
5
OBSŁUGA
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
5.1
Przyłącza i elementy nastawcze
1
Przyłącze chłodnicy
9
2
Przyłącze do podłączonego równolegle
źródła prądu
10 Przełącznik panelu sterowania lub
przystawki zdalnego sterowania
3
Przyłącze przystawki zdalnego sterowania,
moduł CNC
11 Przełącznik wyświetlania wartości
rzeczywistej i zadanej
4
Wyłącznik nadprądowy modułu CNC.
12 Sterowanie ustawieniami prądu
5
Wyłącznik awaryjny
13 Przyłącze wyłącznika awaryjnego
6
Amperomierz
14 Podłączanie kabla sieciowego (dostarczany
przez klienta)
7
Czerwona kontrolka, błąd ponownego
uruchamiania
15 Bezpiecznik 15 A
8
Pomarańczowa kontrolka, przegrzanie
bp08do2
- 14 -
Woltomierz
© ESAB AB 2010
PL
5.1.1
5.1.2
Objaśnienie symboli
Przegrzanie (8)
Wskazanie usterki (7)
Wyłącznik awaryjny (5)
Przyłącze wyłącznika
awaryjnego (13)
Praca lokalna (10)
Przystawka zdalnego
sterowania (10)
Prąd łuku pomocniczego
(11)
Prąd (12)
Panel sterowania
Przełącznik wyświetlania wartości rzeczywistej/ zadanej (11)
Położenie środkowe: parametry cięcia; wyświetlana jest wartoś– rzeczywista.
Położenie górne: wyświetlana jest wartoś– prądu łuku pomocniczego podczas
obsługi lokalnej lub zdalnej.
S Położenie dolne: wyświetlana jest wartoś– prądu cięcia podczas obsługi lokalnej
lub zdalnej.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem (8)
Świeci, kiedy dojdzie do przegrzania źródła prądu.
S
S
Wskazanie usterki (7)
Świeci, kiedy wystąpi usterka wymagająca ponownego uruchomienia źródła prądu.
Potencjometr kontroli prądu (12)
Zakres dla źródła prądu wynosi od 30 do 720 A. Używany tylko w trybie „PANEL”.
Przełącznik panelu sterowania / zdalnej obsługi (10)
Ten przełącznik służy do wyboru źródła sterowania prądem.
Po ustawieniu w tryb lokalnego sterowania, PANEL, należy używa–
potencjometru prądu.
S Po ustawieniu w tryb zdalnego sterowania, REMOTE, prąd jest sterowany przez
sygnał zewnętrzny (CNC).
Okno wyświetlacza (6, 9)
Wyświetla napięcie i prąd podczas cięcia. Przed rozpoczęciem cięcia można włączy–
amperomierz, aby obserwowa– wysokoś– prądu cięcia lub znakowania, lub prądu
łuku pomocniczego – patrz A powyżej. Okno wyświetlacza wyświetla także kody
usterek.
S
Przyłącze wyłącznika awaryjnego (13)
Przyłącze wyłącznika awaryjnego udostępnia styk przerywający wyłącznika
awaryjnego. Styk jest połączony z wyprowadzeniami J4-A i J4-B i zostaje rozwarty
po naciśnięciu przycisku wyłącznika awaryjnego. Powoduje to przekazanie sygnału
do urządzenia do cięcia plazmowego z informacją, że źródło prądu jest w trybie
wyłączenia awaryjnego.
bp08do2
- 15 -
© ESAB AB 2010
PL
Przycisk wyłącznika awaryjnego (5)
Przycisk wyłącznika awaryjnego steruje przełącznikiem wyłącznika awaryjnego.
Kiedy przycisk zostanie naciśnięty, wyłącznik awaryjny ma status aktywny. Źródło
prądu nie może zapewni– zasilania, nawet po podaniu sygnału rozruchowego.
Wyłącznik nadprądowy (MCB) CB1 - 3 A (4)
Przełącznik dla 115 V AC do modułu CNC.
5.2
Tryby pracy
W trybie cięcia, prąd wychodzący ze źródła prądu można regulowa– bezstopniowo w
zakresie od 30 do 200 A za pomocą potencjometru prądu na panelu sterowania lub
zdalnego sygnału wzorcowego, podłączonego do wyprowadzenia J1.
Kiedy używane są zdalne sygnały wzorcowe, 1 V odpowiada 36 A, a 360 A
odpowiada napięciu sygnału 10,00 V DC.
Źródło prądu ma standardowo ustawione cięcie. Aby przełączy– je w tryb
znakowania, należy poda– sygnał sterowania z przystawki zdalnego sterowania.
Przełącznik ustawia się w tryb znakowania za pomocą zewnętrznego izolowanego
przekaźnika lub przełącznika, który łączy wyprowadzenie J1-R (115 V AC) z J1-C.
Schemat połączeń elektrycznych znajduje się na wewnętrznej stronie tylnego
panelu. Zamknięcie styku dla trybu znakowania musi nastąpi– co najmniej 50 ms
przed wydaniem polecenia rozruchu lub zwarciem styku.
W trybie znakowania CNC, prąd wychodzący można regulowa– bezstopniowo w
zakresie od 0 do 36 A za pomocą zdalnego sygnału wzorcowego, podłączonego do
wyprowadzenia J1. W obsługiwanym lokalnie trybie znakowania, prąd wychodzący
można regulowa– bezstopniowo w zakresie od 0 do 18 A za pomocą potencjometru
prądu na panelu sterowania (ustawienie standardowe przy dostawie). Jeśli styk
SW1-1, który jest otwarty na panelu sterowania, zamknie się, zakres wynosi od 0 do
18 A.
Kiedy używane są zdalne sygnały wzorcowe, 1 V odpowiada 3,6 A, a 36 A
odpowiada napięciu sygnału 10,00 V DC.
5.2.1
Źródło prądu w pracy pojedynczej (używane z modułem CNC, oferuje
dwa podstawowe tryby pracy)
1. Obsługa lokalna z panelu sterowania – (przełącznik na źródle prądu) Przełącznik
obsługi lokalnej/ zdalnej w lokalnym trybie sterowania, PANEL. Używany z
ograniczonym modułem CNC, który podaje tylko sygnały start/ stop do źródła
prądu. Mikrokontroler źródła prądu wykorzystuje ustawienie analogowe z
potencjometru na panelu sterowania jako sygnał wartości zadanej prądu cięcia.
Na podstawie tych wartości oblicza początkową wartoś– prądu cięcia, prądu łuku
pomocniczego i czas narastania prądu. Wartości prądu cięcia i prądu łuku
pomocniczego można wyświetli– przed cięciem, przesuwając sprężynowy
przełącznik powrotny w położenie wyświetlania wartości zadanej prądu cięcia i
prądu łuku pomocniczego. Jeśli prąd łuku pomocniczego wydaje się
niewystarczający, można go zwiększy– przez moduł CNC, wysyłając sygnały
wyjściowe na wejścia PA0 i PA1. Wartoś– prądu rośnie w następujący sposób.
bp08do2
- 16 -
© ESAB AB 2010
PL
PAO
PA1
brak sygnału
brak sygnału
bez zmian
sygnał
brak sygnału
wzrost wartości o 12,5%
brak sygnału
sygnał
wzrost wartości o 2,5%
sygnał
sygnał
wzrost wartości o 37,5%
Patrz wykres na stronie25.
Poniższa tabela, która służy do obliczania prądu rozruchowego, prądu łuku
pomocniczego i czasu narastania prądu, znajduje się w mikrokontrolerze.
Prąd cięcia
(A)
Prąd rozruchowy
(A)
Prąd łuku
pomocniczego
(A)
Czas narastania
prądu
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
300
150
35
900
360
180
40
950
Jeśli inne wartości niż wartości w tabeli są używane dla prądu cięcia, odpowiednie
wartości zostają obliczone przy założeniu zmienności liniowej wszystkich
wymaganych parametrów.
2. Tryb zdalnego sterowania
a. Częściowa praca modułu CNC – (wyprowadzenie V kabla CNC rozwarte,
dostępne dla sterowania wewnętrznego). Przełącznik obsługi lokalnej/
zdalnej musi by– w trybie REMOTE. Moduł CNC musi podawa– wartości
zadane dla prądu cięcia i sygnały start/ stop do źródła prądu. Mikrokontroler
w źródle prądu oblicza prąd początkowy, prąd łuku pomocniczego i czas
narastania prądu od wartości zadanej dla prądu cięcia.
b. Tryb sterowania zdalnego z pełną obsługą CNC – (wyprowadzenie V kabla
CNC zwarte, niedostępne dla sterowania wewnętrznego). Przełącznik
obsługi lokalnej/ zdalnej musi by– w trybie REMOTE. Moduł CNC musi
aktywowa– wejście dla pełnego sterowania CNC na wyprowadzeniu V w
kablu przyłączeniowym. W tym trybie wszystkie parametry kontrolowane są
przez moduł CNC, w tym prąd początkowy, prąd łuku pomocniczego i czasy
narastania/ opadania prądu. Prąd łuku pomocniczego może by– regulowany
za pomocą cyfrowych sygnałów logicznych wejściowych lub analogowych
sygnałów wejściowych. Jeśli wartoś– analogowego sygnału wejściowego nie
przekracza 0,5 V, źródło prądu wykorzystuje cyfrowe sygnały logiczne na
wejściach PA0 i PA1, aby poda– wymagany prąd łuku pomocniczego w
oparciu o następującą kombinację.
bp08do2
PAO
PA1
Prąd łuku pomocniczego (A)
brak sygnału
brak sygnału
10
sygnał
brak sygnału
20
brak sygnału
sygnał
30
sygnał
sygnał
40
- 17 -
© ESAB AB 2010
PL
Jeśli stosuje się analogowe sygnały wzorcowe, 10 V DC daje 45 A, a 1 V DC
daje 4,5 A.
Znakowanie – Może by– wykonywane w trybie obsługi lokalnej trybie zdalnego
sterowania. Wejście dla trybu znakowania musi by– zwarte w module CNC. W
trybie obsługi lokalnej, prąd znakowania ustawia się za pomocą potencjometru
na panelu sterowania. Maksymalny prąd znakowania wynosi 36 A. Jeśli styk
SW1-1, który jest otwarty na panelu sterowania, zamknie się, zakres wynosi
maks. od 0 do 18 A. W trybie zdalnego sterowania, prąd znakowania jest
regulowany za pomocą zdalnego sygnału wzorcowego, 10 V DC daje prąd
znakowania 36 A, a 1 V DC 3,6 A.
5.2.2
Wiele źródeł prądu
1. Praca po połączeniu równoległym – Połączy– źródła prądu zgodnie z opisem w
sekcji 3.6. Ustawi– przełącznik dla obsługi lokalnej/ zdalnej w tryb REMOTE na
obu źródłach prądu. Jeśli urządzenia są używane do cięcia i obydwa źródła
prądu mają podawa– prąd cięcia, należy włączy– wejście logiczne HI CURRENT
(wyprowadzenie T) w kablu CNC. Przy tym ustawieniu, maksymalny prąd wynosi
400 A przy analogowym sygnale wejściowym 10 V DC z CNC. Jeśli wejście HI
CURRENT będzie wyłączone, prąd podawany przez pomocnicze źródło prądu
zostanie wyłączony, pomimo istniejącego połączenia z głównym źródłem prądu.
Tylko główne źródło prądu wytwarza prąd w trybie znakowania. Jeśli znakowanie
i cięcie są prowadzone na przemian, wejście HI CURRENT może pozosta–
włączone, a od stanu wejścia znakowania będzie zależe–, czy prąd mają
podawa– oba źródła, czy tylko główne źródło prądu. Zakres prądowy dla
znakowania wynosi od 10 do 36 A, a dla cięcia od 30 do 720 A.
5.3
Rozpoczynanie cięcia i znakowania
1. Włączy– urządzenie za pomocą przełącznika przy gnieździe zasilania (źródło
prądu nie ma własnego przełącznika sieciowego). Po podłączeniu zasilania do
źródła prądu, na wyświetlaczu na krótko pojawi się nazwa EPP-360, a następnie
Pr x.xx, (numer wersji oprogramowania) oraz 0 A i 0 V.
2. Ustawi– przełącznik dla obsługi lokalnej/ zdalnej w żądany tryb, w zależności od
tego, czy moduł CNC może by– zdalnie sterowany.
a. Podczas obsługi lokalnej (tryb PANEL) można wyświetli– ustawioną wartoś–
zadaną prądu cięcia, ustawiając przełącznik na panelu sterowania w
położeniu wyświetlania wartości zdanej prądu cięcia. W trybie PANEL, źródło
prądu oblicza prąd łuku pomocniczego, prąd początkowy i czas narastania
prądu od ustawionej wartości zadanej prądu cięcia. Można wyświetli–
ustawioną wartoś– zadaną prądu łuku pomocniczego, ustawiając przełącznik
na panelu sterowania w położeniu wyświetlania wartości zdanej prądu łuku
pomocniczego. Patrz sekcja 5.1.2 Panel sterowania.
b. W trybie zdalnego sterowania są dostępne dwa tryby pracy.
1
bp08do2
Tryb standardowy przypomina tryb obsługi lokalnej, lecz sygnał prądu
cięcia pochodzi z modułu CNC zamiast z potencjometru panelu
sterowania. Skala dla sygnału prądu podczas zdalnej obsługi wynosi 1,0
V DC = 36 A. Ten tryb może by– używany, jeśli moduł CNC nie ma
funkcji do kontroli prądu początkowego i czasów narastania/ opadania
prądu. Przyłącza dla zdalnego sterowania bazują na harmonogramie dla
interfejsu CNC.
- 18 -
© ESAB AB 2010
PL
2
Jeśli moduł CNC ma funkcje do kontroli prądu początkowego i czasów
narastania/ opadania prądu, należy ustawi– przełącznik dla lokalnego/
zdalnego sterowania w tryb REMOTE i zewrze– wyprowadzenia R i V w
złączu CNC. W tym trybie moduł CNC podaje sygnały analogowe do
kontrolowania wartości prądu początkowego, czasu narastania prądu i
prądu cięcia. Skala jest taka sama, jak w trybie standardowym. Prąd łuku
pomocniczego jest regulowany przez inny sygnał analogowy, 0–10 V
DC, jeśli dotyczy, lub za pomocą sygnału binarnego, zgodnie z
harmonogramem dla interfejsu modułu CNC. Skala dla sygnału prądu
łuku pomocniczego wynosi 10 V DC = 45 A.
3. Rozpoczą– cięcie plazmowe. Zmienne, takie jak ciśnienie gazu, przepływ,
wysokoś– palnika itp., mogą wymaga– ustawienia.
4. Jeśli z jakiegoś powodu nie można rozpoczą– cięcia/ znakowania, źródło prądu
wyświetli kod usterki wskazujący jej przyczynę – patrz Kody usterek w sekcji
dotyczącej wykrywania usterek.
6
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE!
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ!
Wyłączy– przełącznik przy gnieździe zasilania przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych.
OSTRZEŻENIE!
Podczas czyszczenia sprężonym powietrzem istnieje ryzyko obrażeń oczu.
S
Czyszcząc źródło prądu należy nosi– atestowaną ochronę oczu z bocznymi
osłonami.
S
Stosowa– tylko powietrze o niskim ciśnieniu.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
Zawsze przed ponownym włączeniem zasilania należy założy– wszystkie osłony zdjęte
podczas czyszczenia.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
bp08do2
- 19 -
© ESAB AB 2010
PL
OSTROŻNIE!
Konserwacja może być prowadzona tylko przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
OSTROŻNIE!
Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do zablokowania przepływu powietrza chłodzącego,
urządzenie EPP-360 może się przegrza–.
Spowoduje to zadziałanie wyłączników termicznych i uniemożliwi dalszą pracę.
W tym źródle prądu nie wolno stosowa– filtrów powietrza.
Kanały przepływu zimnego powietrza powinny by– wolne od kurzu i niezablokowane.
Regularna konserwacja jest ważna celem zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności.
Osłony może zdejmować jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
elektryczne (osoba upoważniona).
6.1
Kontrola i czyszczenie
Należy regularnie sprawdza– i/lub czyści– następujące elementy źródła prądu.
1. Sprawdzić podłączenie kabla powrotnego do przedmiotu obrabianego.
2. Sprawdzi–, czy uziemienie ochronne z przedmiotu obrabianego jest solidnie
podłączone do uziemienia obudowy źródła prądu.
3. Sprawdzi– osłonę termiczną palnika. W razie uszkodzenia wymieni–.
4. Codziennie sprawdza– zużycie elektrody i dyszy. Usuwa– wszelkie rozpryski. W
razie potrzeby elektrodę i dyszę.
5. Sprawdza–, czy kable lub węże nie są uszkodzone lub zagięte.
6. Sprawdza–, czy wszystkie wtyczki i złącza oraz zacisk uziemiający są pewnie
podłączone.
7. Używając suchego, czystego, sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu,
wydmucha– cały kurz z kanałów powietrznych ze wszystkich komponentów,
szczególnie z żeberek chłodzących z przodu źródła prądu. Kurz jest izolatorem
ciepła i zmniejsza wydajnoś– chłodzenia. Nosi– osłonę oczu.
8. Upewni– się, że całe doprowadzone zasilanie zostało odłączone. Używa–
okularów ochronnych i maski ochronnej oraz wyczyści– wnętrze źródła prądu
suchym sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
bp08do2
- 20 -
© ESAB AB 2010
PL
7
USUWANIE USTEREK
OSTRZEŻENIE!
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ!
Nie pozwala– osobom nie mającym odpowiedniej wiedzy kontrolowa–, czyści– lub
naprawia– urządzenia. Prace elektryczne zawsze muszą by– prowadzone przez
elektryków mających odpowiednie uprawnienia.
OSTROŻNIE!
Jeśli źródło prądu nie działa prawidłowo, należy natychmiast przerwa– wszelkie prace.
Wykrywanie usterek w urządzeniu wolno przeprowadza– tylko wykwalifikowanym osobom.
Używa– tylko zalecanych części zamiennych.
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzi–
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Brak łuku.
W trakcie spawania wystąpiła przerwa w
dostawie prądu.
Działanie naprawcze
S
Sprawdzi–, czy przełącznik zasilania
sieciowego został załączony.
S
Sprawdzi–, czy kable zasilający i powrotny
są podłączone prawidłowo.
S
Sprawdzi–, czy ustawiono odpowiednie
parametry prądu.
S
S
Sprawdzi–, czy zadziałały termiczne
wyłączniki przeciążeniowe (co sygnalizuje
kontrolka na przednim panelu).
Sprawdzi– bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Upewni– się, że nie zostały przekroczone
dane znamionowe źródła prądu (tj. czy
urządzenie nie jest przeciążone).
Wyłącznik termiczny często się załącza.
S
Słaba wydajnoś– cięcia.
S
Sprawdzi–, czy kable powrotne są
podłączone prawidłowo.
S
Sprawdzi–, czy ustawiono odpowiednie
parametry prądu.
S
Sprawdzi–, czy używana jest odpowiednia
elektroda.
S
Sprawdzi– bezpieczniki zasilania
sieciowego.
bp08do2
- 21 -
© ESAB AB 2010
PL
7.1
Lista kodów usterek
01
LINE VOLT, IDLE
08
TORCH ERROR
15
BUS CHARGER FAILURE
02
LINE VOLT, CUTTING
09
OCV OVER 40V, IDLE
17
IGBT DRIVER ERROR
03
CONTROL BIAS
10
OCV OVER 70V,
STARTUP
18
CUT/MARK VOLTAGE
TOO LOW
04
THERMAL (SWITCH
OPEN)
12
1Ф OPERATION,
SHUTDOWN
19
SLAVE P/S NOT
DETECTED
05
START ON POWER UP
13
OCV FAILURE
20
SHORTED IGBT, BUS
CHARGED
06
FAIL TO FIRE
14
AMBIENT TEMP
113 SLAVE P/S ERROR
Kod
Treś– kodów usterek źródła prądu EPP-360
01
Odchylenie w trybie jałowym przekracza +/- 15%.
02
Napięcie sieciowe spada o ponad 20% podczas cięcia.
03
Problem z wstępnym napięciem zasilania na karcie kontrolera. Napięcia +15 i -15 V nie są
zbalansowane i należy wymieni– kartę.
04
Zadziałał termiczny wyłącznik przeciążeniowy. Nie można uruchomi– źródła prądu dopóki
przegrzane elementy nie ostygną. Sprawdzi–, czy wszystkie wentylatory pracują i czy żadne
szczeliny wentylacyjne nie są zablokowane.
05
Przełącznik rozruchowy na module CNC był włączony, kiedy podłączono zasilanie do źródła
prądu. Wyłączy– i włączy– przełącznik, aby wykona– rozruch źródła prądu.
06
Łuk nie zajarza się w ciągu 10 sekund.
UWAGA! Moduł CNC ma krótszy dozwolony czas oczekiwania na zajarzenie łuku i zanim
wystąpi ta usterka zazwyczaj przełącza źródło prądu w tryb jałowy.
08
Prąd elektrody wystąpił przed włączeniem modulacji szerokości impulsu. Prawdopodobną
przyczyną była elektroda dotykająca dyszy w palniku.
09
Napięcie obwodu otwartego w trybie jałowym przekracza 40 V. Możliwa przyczyna to upływ
tranzystora przełączającego IGBT lub wadliwa karta modulująca szerokoś– impulsu.
10
Napięcie obwodu otwartego przekracza 70 V po włączeniu napięcia. Możliwa przyczyna to
upływ tranzystora przełączającego IGBT lub wadliwa karta modulująca szerokoś– impulsu.
12
Wyłączenie z powodu zaniku fazy. Zadziałał bezpiecznik w obwodzie zasilania.
13
Napięcie obwodu otwartego nie osiągnęło 300 V w dozwolonym czasie. Sprawdzi– obwód
modulujący szerokoś– impulsu i wyłącznik awaryjny na wyprowadzeniu J1.
14
Temperatura w szafce sterowniczej przekracza 55°C.
15
Napięcie magistrali nie osiągnęło 100 V w dozwolonym czasie. Wadliwy przekaźnik
ładowania magistrali lub rezystor chroniący przed stanami przejściowymi.
17
Usterka karty kontrolera tranzystora przełączającego IGBT.
18
Napięcie cięcia spadło poniżej 70 V podczas cięcia lub poniżej 40 V podczas znakowania.
19
Główne źródło prądu odbiera sygnały zasilania dodatkowego źródła prądu, cho– nie ma
takiego źródła.
20
Wykrycie napięcia obwodu otwartego przed włączeniem modulacji szerokości impulsu.
113
Usterka w dodatkowym źródle prądu.
bp08do2
- 22 -
© ESAB AB 2010
PL
8
ZAMAWIANIE CZ„ŚCI ZAMIENNYCH
EPP-360 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i
europejską normą EN 60974-1 i EN 60974-10. Obowiązkiem jednostki serwisowej
dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w dalszym ciągu
odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
Zawsze należy podawa– numer producenta urządzenia, którego dotyczy zamówienie
części zamiennych. Numer producenta znajduje się na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bp08do2
- 23 -
© ESAB AB 2010
p
- 24 -
Schemat
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 25 -
© ESAB AB 2010
3A
bp08e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 27 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 28 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 29 -
© ESAB AB 2010
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 30 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-360
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 831 Plasma cutting
EPP-360
0463 149 086 Instruction manual RU
EPP-360
Notes
380 / 400V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp08o
- 31 -
© ESAB AB 2010
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising