ESAB | EPP-360 | Instruction manual | ESAB EPP-360 Navodila za uporabo

ESAB EPP-360 Navodila za uporabo
SI
EPP-360
Priročnik z navodili
0558 007 925 SI 20110517
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 360, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 360 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 360 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 15
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Lastnosti in funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Pregled ob prevzemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Omrežni priključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Priključitev dovodnega omrežnega kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Dovodni in povratni kabli (zagotovi uporabnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Izhodni kabli (zagotovi uporabnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Priključitev dovodnega in povratnega kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Vzporedna namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Vzporedna vezava dveh napajalnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Označevanje z dvema vzporedno vezanima napajalnikoma . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Priključitev napajalnih kablov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.1
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Nadzorna plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Načini upravljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.2.1
Napajalnik v načinu posamičnega delovanja (uporaba s CNC, možna dva osnovna
načina upravljanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.2
Več napajalnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Začetek rezanja in označevanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Pregledovanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.1 Seznam kod napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
29
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
bp08dv1
-4-
© ESAB AB 2010
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
bp08dv1
-5-
© ESAB AB 2010
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
2
UVOD
Napajalnik EPP 360 je namenjen za označevanje in mehanizirano rezanje s plazmo
z visokimi hitrostmi. Uporabljate ga lahko s pištolami, kot so PT-15, PT-19XLS,
PT-600 in PT-36, skupaj s sistemom Smart Flow II, računalniškim sistemom za
krmiljenje plina in preklapljanje.
2.1
Oprema
Napajalniku so priloženi:
S
Navodila za uporabnika
2.2
Lastnosti in funkcije
S
Ventilatorsko hlajenje
S
Zaščita pred priklopom na neustrezno napajalno napetost
S
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
S
Mogoč vzporedni priklop za razširitev tokovnega območja.
3
TEHNIČNI PODATKI
EPP 360
Omrežna napetost
3~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Primarni tok Imax
139 A pri 380 V, 132 A pri 400 V
Območje nastavitev
označevanje
rezanje
5–200 A
10–36 A
30–720 A
Dovoljena obremenitev
obratovalni cikel 100 %
360 A/200 V
Izkoristek pri maksimalnem toku
90 %
Faktor moči pri maksimalnem toku
90 %
Napetost odprtega tokokroga U0
342 V pri 380 V
360 V pri 400 V
Obratovalna temperatura
–10 do +40 ° C
Temperatura pri transportu
–20 do +55 ° C
Mere, d x š x v
1200 X 603 X 1035 mm
bp08dv1
-6-
© ESAB AB 2010
SI
EPP 360
Masa
475 kg
Razred zaščite
IP21
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Aparat z
oznako IP21 je namenjen delom v zaprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN.
Zaščitite se pred udarci električnega toka. Pred vsakim posegom v napajalnik ali
prevezovanjem priključkov poskrbite, da so vsi viri napetosti izklopljeni – izklopite
stikalo ob omrežni vtičnici in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
OPOZORILO!
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrtne
poškodbe ali materialno škodo. Upoštevajte navodila in s tem preprečite nezgode
in poškodbe. Upoštevajte veljavne predpise o varnosti električnih sistemov.
OPOZORILO!
Nepravilna izvedba ozemljitve lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Ogrodje
mora biti priključeno na ustrezno zaščitno ozemljitev. Pazite, da po pomoti ne
priključite na ozemljitev kakega faznega priključka.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
POZOR!
Prevodni prah ali druga nesnaga v napajalniku lahko povzroči električni preboj. To lahko
poškoduje opremo. Če pustite, da se v napajalniku nabira prah, lahko pride do kratkih
stikov (glejte poglavje o vzdrževanju).
bp08dv1
-7-
© ESAB AB 2010
SI
4.1
Navodila za dvigovanje
OPOZORILO!
Izdelek morate dvigniti z viličarjem ali
takole:
4.2
Pregled ob prevzemu
1. Odstranite embalažo in preglejte opremo glede poškodb, ki so ob dostavi morda
ostale prikrite.
O poškodbah takoj obvestite prevoznika.
2. Pred oddajo embalaže v recikliranje preverite, da v njej ni ostal kak nepritrjen del
opreme.
3. Preverite odprtine za hladilni zrak in iz njih odstranite morebitne ovire.
4.3
S
S
S
S
S
Mesto
Najmanj 1 m praznega prostora spredaj in zadaj za pretok hladilnega zraka.
Upoštevajte, da bo treba pri vzdrževanju, čiščenju in pregledovanju odstraniti
zgornji in stranska okrova.
Napajalnik namestite kolikor mogoče blizu omrežni vtičnici z ustrezno varovalko.
Površina pod napajalnikom naj ne ovira pretoka hladilnega zraka.
V okoliškem zraku naj bo čim manj prahu in hlapov, zrak naj ne bo prevroč. Ti
dejavniki vplivajo na učinkovitost hlajenja.
4.4
Omrežni priključek
Napajalnik ima trifazno napajanje. Napajalni priključek mora biti opremljen z vtičnico
z izklopnim stikalom, zaščito pred napetostnimi udari in varovalkami v skladu z
veljavnimi predpisi.
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
EPP 360
Omrežna napetost
Presek omrežnega kabla,
mm2
Fazni tok I1 eff
Varovalka, zaščita pred
napetostnimi udari
50 Hz
380 V
400 V
4 G 95*)
4 G 95*)
139
132
200 A
200 A
*) Zagotovi uporabnik
OPOMBA! Navedeni preseki omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
Izvor uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
bp08dv1
-8-
© ESAB AB 2010
SI
4.4.1
1
Priključitev dovodnega omrežnega kabla
Odprtina za napajalne
kable (hrbtni okrov)
2
Glavna ozemljitvena
sponka
3
Primarne sponke
1. Odstranite malo ploščo na hrbtnem okrovu napajalnika.
2. Vstavite kable skozi odprtino za napajalne kable na hrbtnem okrovu.
3. Zavarujte kable pred mehanskim napenjanjem z vezjo ob odprtini.
4. Priklopite ozemljitveni vodnik na sponko na ogrodju.
5. Priklopite fazne vodnike na primarne sponke.
6. Pred vklopom napetosti namestite hrbtni okrov nazaj.
4.5
Dovodni in povratni kabli (zagotovi uporabnik)
Dovodni in povratni kabel za plazemsko rezanje morata imeti bakrena vodnika
prereza 105 mm2 na 400 A in nazivno napetost najmanj 600 V.
4.5.1
Izhodni kabli (zagotovi uporabnik)
Pri izbiri izhodnih kablov za rezanje upoštevajte, da je potreben en 4/0 AWG
600-voltni izoliran bakren kabel na vsakih 400 A izhodnega toka.
bp08dv1
-9-
© ESAB AB 2010
SI
4.5.2
Priključitev dovodnega in povratnega kabla
1. Odstranite zaščitni pokrov na sprednji strani napajalnika.
2. Vstavite kabla skozi odprtini na dnu napajalnika tik za sprednjim okrovom.
3. Priklopite kabla na izhodni sponki napajalnika.
4. Zaprite sprednji okrov.
Zaprt zaščitni pokrov na sprednji strani
Odprt zaščitni pokrov na sprednji strani
bp08dv1
- 10 -
© ESAB AB 2010
SI
4.6
Vzporedna namestitev
Za večji tok lahko vzporedno povežete dva napajalnika.
4.6.1
Vzporedna vezava dveh napajalnikov
POZOR!
V glavnem napajalniku je vodnik za elektrodo (negativni vodnik) premoščen. V pomožnem
napajalniku je povratni vodnik (pozitivni vodnik) premoščen.
1. Izhodne negativne kable priključite v omarici za zagon obloka
(visokofrekvenčnem generatorju).
2. Izhodne pozitivne kable priključite na obdelovanec.
3. Povežite negativne in pozitivne kable med napajalnikoma.
4. Povežite kabel za pilotski oblok na sponko za pilotski oblok v napajalniku.
Priključek za pilotski oblok v pomožnem napajalniku ni povezan. Tokokroga
pilotskega obloka ne vežete vzporedno.
5. Povežite vzporedni krmilni kabel med napajalnikoma.
6. Priklopite kabel za krmiljenje CNC na glavni napajalnik.
Napajalnik nima vgrajenega stikala za omrežno napetost. Omrežno napetost
izklapljate s stikalom ob omrežni vtičnici.
EPP -360
EPP -360
Dodatni napajalnik
Primarni napajalnik
Povratni kabel
(+)
Elektroda
(-)
Povratni kabel
(+)
Pilotski
oblok
Elektroda
(-)
Krmilni kabel k vodni
hladilni enoti
Vzporedni krmilni kabel
napajalnikov
CNC-krmilni
kabel
2 pozitivna
kabla
600 V, 105
mm2 k
obdelovancu
bp08dv1
1 vodnik, 600 V
2,5 mm2 k
omarici za zagon obloka
(visokofrekvenčnemu
generatorju)
- 11 -
2 negativna kabla
600 V, 105 mm2
v omarico za zagon
obloka
(visokofrekvenčni
generator)
© ESAB AB 2010
SI
Vzporedna vezava dveh napajalnikov pri uporabi samo enega napajalnika.
EPP -360
EPP -360
Dodatni napajalnik
Primarni napajalnik
Povratni kabel
(+)
Elektroda
Povratni kabel
(-)
(+)
Elektroda
(-)
Vzporedni krmilni
kabel napajalnikov
Krmilni kabel k
vodni hladilni
enoti
2 pozitivna kabla
600 V, 105 mm2
k obdelovancu
4.6.2
Za preklop z vzporednega na
posamično delovanje odklopite
negativne kable s pomožnega
napajalnika in izolirajte konce
vodnikov.
2 negativna kabla, 600 V, 105 mm2 v
omarico za zagon obloka
(visokofrekvenčni generator)
Označevanje z dvema vzporedno vezanima napajalnikoma
Dva vzporedno vezana napajalnika EPP-360 lahko uporabljate za označevanje s
tokom do najmanj 10 A in za rezanje s tokom od 30 A do 720 A.
Delo z dvema vzporedno vezanima napajalnikoma
1. Glavni napajalnik prejema signale digitalne logike za zagon/ustavitev,
označevanje/rezanje in visoko območje toka in digitalne ali analogne vhodne
signale za upravljanje signalov za pilotski tok pri označevanju in rezanju. Med
označevanjem sta vklopljena oba napajalnika, vendar se izhodni tok pomožnega
napajalnika pri signalih za označevanje izklopi.
bp08dv1
- 12 -
© ESAB AB 2010
SI
4.7
Priključitev napajalnih kablov
1
Daljinsko upravljanje (CNC)
2
Vzporedno vezani napajalnik
3
Hladilna enota
4
Priključek za ustavitev v sili
bp08dv1
- 13 -
© ESAB AB 2010
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Priključek za hladilno enoto
9
2
Priključek za vzporedno vezani napajalnik
10 Preklopnik nadzorne plošče/daljinskega
upravljanja
3
Priključek za enoto za daljinsko upravljanje
(CNC)
11 Stikalo za prikaz dejanske in nastavljene
vrednosti
4
MCB za enoto CNC.
12 Komande za nastavitve toka
5
Ustavitev v sili
13 Priključek za ustavitev v sili
6
Ampermeter
14 Priključek za omrežni kabel (zagotovi
uporabnik)
7
Rdeča signalna lučka, napaka pri ponovnem
zagonu
15 Varovalka, 15 A
8
Oranžna signalna lučka – pregrevanje
bp08dv2
- 14 -
Voltmeter
© ESAB AB 2010
SI
5.1.1
5.1.2
Legenda simbolov
Pregrevanje (8)
Prikaz napake (7)
Ustavitev v sili (5)
Priključek za ustavitev v
sili (13)
Lokalno upravljanje (10)
Enota za daljinsko
upravljanje (10)
Tok pilotskega obloka
(11)
Tok (12)
Nadzorna plošča
Stikalo za prikaz dejanske/nastavljene vrednosti (11)
S
Srednji položaj: parametri rezanja, prikaz dejanskih vrednosti.
S
Navzgor: prikaz nastavljene vrednosti toka pilotskega obloka pri lokalnem ali
daljinskem upravljanju.
S
Navzdol: prikaz nastavljene vrednosti toka rezanja pri lokalnem ali daljinskem
upravljanju.
Zaščita pred pregrevanjem (8)
Zasveti, če se je napajalnik pregrel.
Prikaz napake (7)
Zasveti, če je prišlo do napake, ki zahteva ponovni zagon napajalnika.
Potenciometer za upravljanje toka (12)
Napajalnik ima območje toka od 30 do 720 A. Uporablja se samo pri načinu
upravljanja "NADZORNA PLOŠČA (PANEL)".
Preklopnik nadzorne plošče/daljinskega upravljanja (10)
S tem stikalom izbirate način upravljanja toka.
S
V načinu NADZORNA PLOŠČA (PANEL) upravljate tok s potenciometrom.
S
Pri daljinskem upravljanju (REMOTE) upravlja tok zunanji signal (CNC).
Prikaz (6, 9)
Med rezanjem prikazuje napetost in tok. Ampermeter lahko aktivirate že pred
začetkom rezanja, za prikaz, kako velik bo tok označevanja oziroma rezanja ali tok
pilotskega obloka; glejte točko A zgoraj. Na prikazu se prikazujejo tudi kode napak.
Priključek za ustavitev v sili (13)
Priključek za ustavitev v sili omogoča upravljanje odklopnika za ustavitev v sili v
napajalniku. Kontakt odklopnika je vezan na J4-A in J4-B ter se prekine ob pritisnjeni
tipki za ustavitev v sili. To pomeni signal za opremo za plazemsko rezanje, da je
napajalnik v načinu ustavitve v sili.
bp08dv2
- 15 -
© ESAB AB 2010
SI
Tipka za ustavitev v sili (5)
Tipka za ustavitev v sili upravlja odklopnik za ustavitev v sili. Ob pritisnjeni tipki je
napajalnik v načinu ustavitve v sili. Napajalnik ne more oddajati moči, tudi če prejme
signal za zagon.
Miniaturna varovalka (MCB) CB1 – 3 A (4)
Stikalo za 115 VAC za enoto CNC.
5.2
Načini upravljanja
V načinu rezanja lahko izhodni tok napajalnika zvezno upravljate v območju od 30 do
200 A bodisi s tokovnim potenciometrom na nadzorni plošči ali z referenčnim
signalom daljinskega upravljanja prek sponke J1.
Če uporabljate referenčni signal, signal 1 V pomeni izhodni tok 36 A, signal 10,00
VDC pa izhodni tok 360 A.
Standardna nastavitev napajalnika je rezanje. Za preklop v način označevanja je
potreben krmilni signal iz enote za daljinsko upravljanje.
Preklop stikala v način označevanja je mogoč prek zunanjega izoliranega releja ali
zunanjega izoliranega stikala, ki poveže sponki J1-R (115 VAC) in J1-C. Električno
shemo najdete na notranji strani hrbtnega okrova. Kontakt za način označevanja
mora biti sklenjen najmanj 50 ms pred oddajo ukaza za zagon oziroma sklenitvijo
kontakta za vklop.
V načinu označevanja s CNC-upravljanjem je mogoče izhodni tok nastavljati zvezno
v območju od 0 do 36 A z zunanjim referenčnim signalom prek sponke J1. V načinu
označevanja z lokalnim upravljanjem je mogoče izhodni tok zvezno nastavljati v
območju od 0 do 18 A s tokovnim potenciometrom na nadzorni plošči (standardna
nastavitev ob dobavi). Če se stikalo SW1-1 na nadzorni plošči sklene, se nastavi
območje od 0 do 18 A.
Pri uporabi daljinskih referenčnih signalov signal 1 V pomeni izhodni tok 3,6 A, signal
10,00 VDC pa izhodni tok 36 A.
5.2.1
Napajalnik v načinu posamičnega delovanja (uporaba s CNC, možna
dva osnovna načina upravljanja)
1. Lokalno upravljanje prek nadzorne plošče – (stikalo na napajalniku) Stikalo za
lokalno/daljinsko upravljanje v položaju za lokalno opravljanje (PANEL)
Uporablja se pri omejeni enoti CNC, ki daje napajalniku samo signale za zagon
in ustavitev. Mikrokrmilnik v napajalniku kot referenčno vrednost za tok za
rezanje uporablja analogno nastavitev potenciometra na nadzorni plošči.
Mikrokrmilnik izračuna začetni tok, tok pilotskega obloka in čas strmine.
Nastavitvi toka za rezanje in toka pilotskega obloka lahko pred začetkom rezanja
prikažete z zasukom stikala s povratno vzmetjo v položaj za prikaz nastavljenih
vrednosti toka rezanja oziroma toka pilotskega obloka. Če je tok pilotskega
obloka premajhen, ga lahko enota CNC poveča z izhodnima signaloma prek
izhodov PA0 in PA1. Tok se povečuje po naslednjih korakih.
bp08dv2
- 16 -
© ESAB AB 2010
SI
PAO
PA1
ni signala
ni signala
ni spremembe
signal
ni signala
tok se poveča za 12,5 %
ni signala
signal
tok se poveča za 2,5 %
signal
signal
tok se poveča za 37,5 %
Glejte diagram na strani 23.
Spodnja preglednica, ki se uporablja za izračun zagonskega toka, toka pilotskega
obloka in časa strmine, je shranjena v mikrokrmilniku.
Tok rezanja
(A)
Zagonski tok
(A)
Tok pilotskega
obloka
(A)
Čas strmine
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
300
150
35
900
360
180
40
950
Če se za tok rezanja uporablja kaka druga vrednost, se ustrezne vrednosti vseh
parametrov izračunajo z linearno interpolacijo.
2. Daljinsko upravljanje
a. Delno upravljanje CNC – (sponka V kabla CNC odprta, odprta za interno
upravljanje). Stikalo za lokalno/daljinsko upravljanje je v položaju za
daljinsko upravljanje (REMOTE). Enota CNC napajalniku pošilja nastavitve
toka rezanja in signale za zagon/ustavitev. Mikrokrmilnik v napajalniku
izračuna začetni tok, tok pilotskega obloka in čas strmine iz nastavitve toka
rezanja.
b. Daljinsko upravljanje s polnim delovanjem CNC – (sponka V kabla CNC
sklenjena, sklenjena za interno upravljanje) Stikalo za lokalno/daljinsko
upravljanje je v položaju za daljinsko upravljanje (REMOTE). Enota CNC
mora aktivirati vhod za polno upravljanje CNC prek sponke V povezovalnega
kabla. V tem načinu upravljanja enota CNC upravlja vse parametre, vključno
z začetnim tokom, tokom pilotskega obloka in časom strmine. Tok pilotskega
obloka lahko upravlja prek digitalnih logičnih vhodnih signalov ali prek
analognih vhodnih signalov. Če je analogni vhodni signal manjši od 0,5 V,
napajalnik za izračun toka pilotskega obloka uporabi digitalna logična signala
na vhodih PA0 in PA1 po naslednjem pravilu.
PAO
PA1
Tok pilotskega obloka (A)
ni signala
ni signala
10
signal
ni signala
20
ni signala
signal
30
signal
signal
40
Če se uporablja analogni vhodni signal, signal 10 VDC pomeni tok 45 A, signal 1
VDC pa tok 4,5 A.
bp08dv2
- 17 -
© ESAB AB 2010
SI
Označevanje – Lahko se izvaja z lokalnim ali daljinskim upravljanjem. V enoti
CNC mora biti sklenjen vhod za način označevanja. Pri lokalnem upravljanju tok
označevanja nastavljate s potenciometrom na nadzorni plošči. Največji tok
označevanja je 36 A. Če se odprto stikalo SW-1 na nadzorni plošči sklene, se
območje toka preklopi na 0 do 18 A. Pri daljinskem upravljanju tok označevanja
upravlja zunanji referenčni signal: signal 10 VDC pomeni tok 36 A, signal 1 VDC
pa tok 3,6 A.
5.2.2
Več napajalnikov
1. Upravljanje vzporedno povezanih napajalnikov – Napajalnike vežite po navodilih
v točki 3.6. Stikali za lokalno/daljinsko upravljanje na obeh napajalnikih preklopite
v položaj za daljinsko upravljanje (REMOTE). Če enoti uporabljate za rezanje in
če naj tok rezanja dobavljata obe enoti, aktivirajte logični vhod HI CURRENT
(sponka T) kabla CNC. Pri tej nastavitvi analognemu vhodnemu signalu 10 VDC
iz enote CNC ustreza največji tok 400 A. Če vhod HI CURRENT ni aktiviran, se
tokovni izhod pomožnega napajalnika izklopi, čeprav je enota povezana z
glavnim napajalnikom. V načinu označevanja oddaja tok samo glavni napajalnik.
Če izmenično izvajate rezanje in označevanje, lahko pustite vhod HI CURRENT
aktiviran; pri taki nastavitvi upravljate, ali naj tok dajeta oba napajalnika ali pa
samo glavni napajalnik, prek vhoda za označevanje. Območje toka označevanja
je od 10 do 36 A, območje toka rezanja pa od 30 do 720 A.
5.3
Začetek rezanja in označevanja
1. S stikalom ob omrežni vtičnici vklopite opremo (napajalnik sam nima stikala za
vklop omrežne napetosti). Ob vklopu napajalnika se na prikazu za kratek čas
prikaže napis EPP-360, nato Pr x.xx (številka različice programske opreme) in
nato 0 A ter 0 V.
2. Preklopite stikalo za lokalno/daljinsko upravljanje v želeni položaj glede na to, ali
naj ima enota CNC daljinsko upravljanje.
a. Pri lokalnem upravljanju (PANEL) lahko prikažete nastavljeno vrednost toka
rezanja tako, da držite stikalo za izbiro prikaza na nadzorni plošči v položaju
za prikaz nastavljene vrednosti toka rezanja. Pri lokalnem upravljanju
napajalnik izračuna tok pilotskega obloka, začetni tok in čas strmine iz
nastavljene vrednosti toka rezanja. Nastavljeno vrednost toka pilotskega
obloka lahko prikažete tako, da držite stikalo za izbiro prikaza na nadzorni
plošči v položaju za prikaz nastavljene vrednosti toka pilotskega obloka.
Glejte točko 5.1.2 Nadzorna plošča.
b. Pri daljinskem upravljanju sta možna dva načina upravljanja.
1
bp08dv2
Standardni način je podoben lokalnemu načinu upravljanju, vendar tok
rezanja namesto potenciometra na nadzorni plošči določa enota CNC.
Merilo signala toka pri daljinskem upravljanju je 1,0 VDC = 36 A. Ta
način upravljanja lahko uporabljate, če enota CNC nima funkcij krmiljenja
začetnega toka in časov strmine. Priključki signalov daljinskega
upravljanja imajo enako razporeditev kot vmesnik CNC.
- 18 -
© ESAB AB 2010
SI
2
Če ima enota CNC vgrajene funkcije za krmiljenje začetnega toka in
časov strmine, preklopite stikalo za lokalno/daljinsko upravljanje v
položaj za daljinsko upravljanje (REMOTE) in spojite sponki R in V
kontaktov CNC. V tem načinu upravljanja enota CNC oddaja analogne
signale za krmiljenje začetnega toka, časa strmine in toka rezanja.
Merilo signalov je enako kot v standardnem načinu. Tok pilotskega
obloka po potrebi krmili drug analogni signal, 0–10 VDC, ali binarni
signal po razporedu vmesnika enote CNC. Merilo signala toka pilotskega
obloka je 10 VDC = 45 A.
3. Začnite rezanje s plazmo. Morda je treba nastaviti parametre, kot so tlak plina,
pretok, višina pištole ipd.
4. Če označevanja/rezanja iz katerega koli razloga ni mogoče začeti, napajalnik
prikaže kodo napake, ki označuje vzrok napake; glejte točko Kode napak v
poglavju o ugotavljanju napak.
6
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN.
Pred vzdrževalnim posegom izklopite stikalo ob omrežni vtičnici.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb oči pri čiščenju s komprimiranim zrakom.
S Pri čiščenju napajalnika uporabljajte ustrezno zaščito za oči z bočnimi ščitniki.
S Uporabljajte samo komprimiran zrak pod nizkim tlakom.
OPOZORILO!
Nevarnost udarca električnega toka!
Pred ponovnim vklopom napajalnika namestite nazaj vse okrove, ki ste jih pri
čiščenju odstranili.
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
bp08dv2
- 19 -
© ESAB AB 2010
SI
POZOR!
Opremo smejo vzdrževati samo ustrezno usposobljene osebe.
POZOR!
Če je dotok hladnega zraka oviran, se lahko EPP-360 pregreje.
V tem primeru se sprožijo stikala toplotne zaščite in prekinejo delovanje.
Pri tem napajalniku ne uporabljajte zračnih filtrov.
Pazite, da odprtin in kanalov ne zamašijo prah ali smeti.
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
6.1
Pregledovanje in čiščenje
Redno preverjajte in/ali čistite naslednje dele napajalnika.
1. Preverite povratni kabel na obdelovanec.
2. Preverite, ali je ozemljitveni priključek obdelovanca trdno priklopljen z ozemljitvijo
ogrodja napajalnika.
3. Preverite toplotni ščitnik pištole. Poškodovan ščitnik zamenjajte.
4. Dnevno preverjajte obrabljenost elektrode in šobe. Odstranite žlindro, po potrebi
zamenjajte elektrodo in šobo.
5. Preverite, da kabli in cevi niso poškodovani ali prepognjeni.
6. Preverite trdnost vseh konektorjev in ozemljitvenih sponk.
7. S suhim, čistim komprimiranim zrakom pod nizkim tlakom spihajte prah iz vseh
zračnih kanalov in z vseh delov, zlasti s hladilnih reber na sprednjem delu
napajalnika. Prah je toplotni izolator in zmanjšuje učinkovitost hlajenja.
Uporabljajte zaščito za oči.
8. Poskrbite, da so izklopljena vsa električna napajanja. S suhim, čistim
komprimiranim zrakom pod nizkim tlakom spihajte notranjost napajalnika; pri tem
uporabljajte zaščitna očala in obrazno masko.
bp08dv2
- 20 -
© ESAB AB 2010
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN.
Nikoli ne dovolite, da bi opremo preverjale ali popravljale osebe, ki niso ustrezno
usposobljene za to. Električna dela sme opravljati samo pooblaščen električar.
POZOR!
Če napajalnik ne deluje pravilno, takoj prekinite delo z njim.
Napake smejo ugotavljati samo usposobljene osebe.
Uporabljajte samo priporočene nadomestne dele.
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Ni obloka.
S
S
S
Tok se med varjenjem prekine.
S
S
Preverite, ali je stikalo za vklop napajalnika
vključeno.
Preverite, ali so povratni kabli pravilno
priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali je delovala zaščita pred
pregrevanjem (označuje jo lučka na sprednji
strani).
Preverite omrežne varovalke za napajalnik.
Zaščita pred pregrevanjem se sproža pogosto.
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za napajalnik (tj., da ga ne
preobremenjujete).
Slabo rezanje.
S
Preverite, ali so povratni kabli pravilno
priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite omrežne varovalke za napajalnik.
S
S
S
7.1
Seznam kod napak
01
LINE VOLT, IDLE
08
TORCH ERROR
15
BUS CHARGER FAILURE
02
LINE VOLT, CUTTING
09
OCV OVER 40V, IDLE
17
IGBT DRIVER ERROR
03
CONTROL BIAS
10
OCV OVER 70V,
STARTUP
18
CUT/MARK VOLTAGE
TOO LOW
04
THERMAL (SWITCH
OPEN)
12
1Ф OPERATION,
SHUTDOWN
19
SLAVE P/S NOT
DETECTED
05
START ON POWER UP
13
OCV FAILURE
20
SHORTED IGBT, BUS
CHARGED
06
FAIL TO FIRE
14
AMBIENT TEMP
113 SLAVE P/S ERROR
bp08dv2
- 21 -
© ESAB AB 2010
SI
Koda
Pomen kode napake pri EPP-360.
01
Odstopanje več kot +/– 15 % v praznem teku.
02
Omrežna napetost med rezanjem pade za več kot 20 %.
03
Problem s prednapetostnim napajanjem na krmilni kartici. Dovoda +15 oziroma –15 V nista
uravnotežena, kartico je treba zamenjati.
04
Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem. Napajalnika ni mogoče zagnati, dokler se pregreti
deli ne ohladijo. Preverite, ali delujejo vsi ventilatorji; preverite, da ni zamašena kaka odprtina
za zrak.
05
Pri vklopu napajalnika je bilo stikalo za zagon na enoti CNC vklopljeno. Izklopite stikalo in ga
ponovno vklopite.
06
Oblok se ne vzpostavi v 10 sekundah.
OPOZORILO! Enota CNC ima nastavljen krajši čas kontrole vzpostavitve obloka, zato
običajno preklopi napajalnik v prazni hod prej, preden se pojavi ta napaka.
08
V elektrodi se je pojavil tok pred aktiviranjem modulacije širine pulza. Verjetno se je
elektroda dotaknila šobe v pištoli.
09
Napetost odprtega tokokroga v praznem hodu presega 40 V. Možni vzrok je puščanje IGBT
ali napaka na kartici za modulacijo širine pulzov.
10
Napetost odprtega tokokroga ob vklopu napetosti presega 40 V. Možni vzrok je puščanje
IGBT ali napaka na kartici za modulacijo širine pulzov.
12
Izklop zaradi izpada faze. Sprožila se je varovalka v napajalnem tokokrogu.
13
Napetost odprtega tokokroga ni dosegla 300 V v predpisanem času. Preverite vezje za
modulacijo širine pulza in ustavitev v sili na J1.
14
Temperatura v krmilni omarici presega 55 °C.
15
Napetost na vodilu ni dosegla 100 V v predpisanem času. Napaka na releju za napajanje
vodila ali na uporu za zaščito pred prehodnimi pojavi.
17
Napaka na krmilni kartici IGBT.
18
Napetost med rezanjem je padla pod 70 V oziroma napetost med označevanjem je padla
pod 40 V.
19
Glavni napajalnik prejema signal za zagon pomožnega napajalnika, pomožnega napajalnika
pa ni.
20
Napetost odprtega tokokroga zaznana pred aktiviranjem modulacije širine pulza.
113
Napaka v pomožnem napajalniku.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
EPP-360 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Ob vsakem naročilu rezervnih delov navedite tudi tovarniško številko enote, za
katero so namenjeni. Tovarniško številko najdete na napisni ploščici enote.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
bp08dv2
- 22 -
© ESAB AB 2010
Vezalna shema
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 23 -
© ESAB AB 2010
3A
bp08e
- 24 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 27 -
© ESAB AB 2010
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 28 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-360
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 831 Plasma cutting
EPP-360
0463 149 086 Instruction manual RU
EPP-360
Notes
380 / 400V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp08o
- 29 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising