ESAB | EPP-201 | Instruction manual | ESAB EPP-201 Brugermanual

ESAB EPP-201 Brugermanual
DK
EPP-201
Brugsanvisning
0558 007 904 DK 20110513
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 201, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 201 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 201 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 10
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Egenskaber og funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Løftevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrol af leverancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Netforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Tilslutning af det indgående strømforsyningskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Forsynings- og returkabler (leveres af kunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Tilslutning af forsynings- og returkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Parallelinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Parallelforbindelse af to strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Markering med to parallelforbundne strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Tilslutning af forsyningskabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Tilslutninger og styreenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.1
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Driftstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.2.1
Drift med enkelt strømkilde (ved brug med CNC er der to grundlæggende driftstilstande)
16
5.2.2
Flere strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Start af skæring og markering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1 Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
8 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
29
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type udstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid de foreskrevne personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
bp06dd1
-4-
© ESAB AB 2010
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsigtighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til plasmaskæring.
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
bp06dd1
-5-
© ESAB AB 2010
DK
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
2
INDLEDNING
Plasmastrømkilden EPP 201 er beregnet til markering og mekaniseret
højhastighedsplasmaskæring. Den kan benyttes med for eksempel brænder PT-15,
PT-19XLS, PT-600 og PT-36 sammen med Smart Flow II, et computerstyret system
til gasregulering og -omskiftning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
S
Brugsvejledning
2.2
Egenskaber og funktion
S
Ventilatorkølet
S
Beskyttelse ved tilslutning af forkert forsyningsspænding
S
Termisk beskyttelse ved overbelastning
S
Kan parallelforbindes for at forøge strømområdet.
3
TEKNISKE DATA
EPP201
Netspænding
3~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Netforsyning
Ssc min. 7,2 MVA
Zmax. 0,020 Ω
Primærstrøm lmax
64 A ved 380 V, 59 A ved 400 V
Indstillingsområde
markering
skæring
5 A-200 A
10 A-36 A
30 A-200 A
Tilladt belastning
arbejdscyklus 100 %
200 A/160 V
Virkningsgrad ved maks. strøm
90 %
Effektfaktor ved maks. strøm
0,90
Tændspænding U0
342 V ved 380 V
360 V ved 400 V
Arbejdstemperatur
-10 til 40 °C
Transporttemperatur
-20 til 55 °C
bp06dd1
-6-
© ESAB AB 2010
DK
EPP201
Dimensioner l x b x h
1200 x 603 x 1035 mm
Vægt
475 kg
Kapslingsklasse
IP21
Netforsyning, Ssc min.
Mindste tilladte kortslutningseffekt på nettet ifølge IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmaks.
Største tilladte netimpedans ifølge IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse eller
skære ved en bestemt belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande og
vand. Udstyr, der er mærket IP 21, er beregnet til indendørs brug.
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE
Træf foranstaltninger mod elektrisk stød. Sørg for, at al strømforsyning er afbrudt
– sluk på stikkontakten, og træk udstyrets ledning ud af stikkontakten, før der
foretages nogen elektriske tilslutninger i strømkilden.
ADVARSEL!
Manglende overholdelse af disse instrukser kan føre til alvorlig personskade,
dødsfald eller tingsskade. Følg disse instrukser for at forebygge ulykker og
personskade. Overhold lokale og nationale bestemmelser vedrørende el-sikkerhed.
ADVARSEL!
Forkert jordforbindelse kan føre til personskade eller dødsfald. Stellet skal
forbindes til en passende beskyttelsesjord. Sørg for, at beskyttelsesjordlederen
ikke tilsluttes en faseklemme ved et uheld.
OBS!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette
produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
bp06dd1
-7-
© ESAB AB 2010
DK
OBS!
Ledende støv og forureninger inde i strømkilden kan føre til elektrisk overslag. Dette kan
beskadige udstyret. Hvis støvet får lov til at ophobe sig inde i strømkilden, kan der
forekomme kortslutning (se afsnittet vedrørende vedligeholdelse).
4.1
Løftevejledning
ADVARSEL!
Produktet skal løftes med gaffeltruck
eller på følgende måde:
4.2
Kontrol af leverancen
1. Fjern emballagen, og efterse udstyret for beskadigelse, der ikke var umiddelbart
synlig ved modtagelse af leverancen.
Rapporter straks eventuel beskadigelse til transportselskabet.
2. Kontroller, at der ikke er nogen løse dele i emballagen, før den bortskaffes til
genvinding.
3. Kontroller køleluftåbninger, og sørg for, at eventuelle blokeringer fjernes derfra.
4.3
Placering
S
Den mindste tilladte afstand til vægge eller andre blokeringer af den kolde luft
foran og bag strømkilden er 1 m.
S
Placer strømkilden, således at top- og sidepaneler kan fjernes mhp.
vedligeholdelse, rengøring og inspektion.
S
Placer strømkilden relativt tæt på en stikkontakt, der er udstyret med en korrekt
sikring.
S
Hold området under strømkilden rent, således at den kolde luft ikke bringer
forurening ind.
S
Området omkring udstyret skal være så frit som muligt for støv og damp og
endvidere være så køligt som muligt. Disse faktorer påvirker nemlig
kølekapaciteten.
bp06dd1
-8-
© ESAB AB 2010
DK
4.4
Netforsyning
Strømkilden er 3-fasedrevet. Strømforsyningen skal komme fra en stikkontakt
udstyret med en afbryder, smeltesikringer eller automatsikringer i overensstemmelse
med lokale bestemmelser.
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
ESP 150
50 Hz
380 V
400 V
4 G 35*)
4 G 35*)
Fasestrøm I1eff
64 A
59 A
Sikring, træg smeltesikring
100 A
100 A
Netspænding
Strømforsyningskablets
tværsnit mm 2
*) Leveres af kunden.
OBS! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
4.4.1
1
Tilslutning af det indgående strømforsyningskabel
Åbning til strømforsyningskabel i bagpanelet
2
Hovedjordklemme
3
Faseklemmer
1. Fjern det lille panel fra bagsiden af strømkilden.
2. Før strømforsyningskablet ind gennem åbningen i bagpanelet.
3. Fastgør kablet med trækaflastningen ved åbningen.
4. Tilslut beskyttelsesjordlederen til stellets hovedjordklemme.
5. Tilslut faselederne til faseklemmerne.
6. Genmonter panelet på bagsiden, før der sættes strøm til udstyret.
bp06dd1
-9-
© ESAB AB 2010
DK
4.5
Forsynings- og returkabler (leveres af kunden)
Forsynings- og returkabler til plasmaskæring skal have en kobberleder med et
tværsnit på 105 mm2 pr. 400 A og være mærket til mindst 600 V.
4.5.1
Tilslutning af forsynings- og returkabler
1. Åbn det beskyttende frontpanel på strømkildens forside.
2. Før kablerne gennem åbningerne i bunden af strømkilden lige bag frontpanelet.
3. Tilslut kablerne til udgangsklemmerne i strømkilden.
4. Luk frontpanelet.
Lukket beskyttende frontpanel
Åbent beskyttende frontpanel
bp06dd1
- 10 -
© ESAB AB 2010
DK
4.6
Parallelinstallation
Det er muligt at parallelforbinde to strømkilder for at udvide strømområdet.
4.6.1
Parallelforbindelse af to strømkilder
OBS!
På primærstrømkilden er elektrodelederen (minusleder) jumpet. På den supplerende
strømkilde er returlederen (plusleder) jumpet.
1. Tilslut de udgående minuskabler til lysbuestartboksen (højfrekvensgenerator).
2. Tilslut de udgående pluskabler til arbejdsemnet.
3. Tilslut plus- og minuskablerne mellem strømkilderne.
4. Tilslut pilotlysbuekablet til pilotlysbueklemmen i primærstrømkilden. Den
supplerende strømkildes pilotlysbueforbindelse benyttes ikke. Pilotlysbuekredsen
er ikke parallelforbundet.
5. Tilslut et parallelt styrekabel mellem de to strømkilder.
6. Tilslut CNC-styrekablet til primærstrømkilden.
Strømkilden har ikke sin egen netspændingsafbryder. Netspændingen slås fra med
afbryderen ved stikkontakten.
Parallelforbindelse af to strømkilder, når begge strømkilder benyttes.
EPP-201
EPP-201
Supplerende strømkilde
Primær strømkilde
Returkabel
(+)
Elektrode
(-)
Returkabel
(+)
Pilotlysbue
Elektrode
(-)
Styrekabel
til køleaggregat
Parallelt styrekabel til
strømkilder
CNCstyrekabel
2 stk. pluskabler
600 V 105 mm2
til arbejdsemnet
bp06dd1
1 stk. 600 V leder
2 stk. minuskabler
2,5 mm2 til
600 V 105 mm2
lysbuestartboks (højfrekvensge- i lysbuestartboks
nerator)
(højfrekvensgenerator)
- 11 -
© ESAB AB 2010
DK
Parallelforbindelse af to strømkilder, når kun den ene strømkilde benyttes.
EPP-201
EPP-201
Supplerende strømkilde
Primær strømkilde
Returkabel
Elektrode
Returkabel
Elektrode
(+)
(-)
(+)
(-)
Parallelt styrekabel til strømkilder
2 stk. pluskabler
600 V 105 mm2
til arbejdsemnet
4.6.2
Ved omstilling fra paralleldrift til
enkeltdrift skal minuskablerne
afbrydes fra den supplerende
strømkilde og kabelenderne isoleres.
Styrekabel til
køleaggregat
2 stk. minuskabler 600 V 105 mm2 i
lysbuestartboks
(højfrekvensgenerator)
Markering med to parallelforbundne strømkilder
To parallelforbundne EPP-201'er kan benyttes til markering ned til 10 A og til
skæring fra 30 A til 400 A.
Drift med to parallelforbundne strømkilder
1. Primærstrømkilden gives digitale logiksignaler for start/stop, markering/skæring
og højt strømområde, og enten digitale logikindgangssignaler eller analoge
indgangssignaler til styring af pilotstrømsignaler til primærstrømkilden for både
skæring og markering. Begge strømkilder slås til ved markering, men den
supplerende strømkildes strømudgang slukker, når der gives markeringssignal.
bp06dd1
- 12 -
© ESAB AB 2010
DK
4.7
Tilslutning af forsyningskabler
1
Fjernbetjening (CNC)
2
Parallelforbundet strømkilde
3
Køleaggregat
4
Nødstopforbindelse
bp06dd1
- 13 -
© ESAB AB 2010
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
5.1
Tilslutninger og styreenheder
1
Tilslutning til køleaggregat
9
2
Tilslutning til parallelforbundet strømkilde
10 Omskifter til betjeningspanel eller
fjernbetjening
3
Tilslutning til fjernbetjening, CNC-enhed
11 Omskifter til visning af faktisk værdi og
referenceværdi
4
Automatsikringer til CNC-enhed.
12 Betjeningsanordninger til strømindstillinger
5
Nødstop
13 Tilslutning til nødstop
6
Amperemeter
14 Tilslutning af strømforsyningskabel (leveres
af kunden)
7
Rød indikatorlampe - genstartfejl
15 Sikring 15 A
8
Orange indikatorlampe, overophedning
bp06dd2
- 14 -
Voltmeter
© ESAB AB 2010
DK
5.1.1
5.1.2
Symbolforklaring
Overophedning (8)
Fejlangivelse (7)
Nødstop (5)
Nødstopforbindelse (13)
Lokal betjening (10)
Fjernbetjening (10)
Pilotlysbuestrøm (11)
Strøm (12)
Betjeningspanel
Omskifter til visning af faktisk værdi/referenceværdi (11)
Midterposition: faktisk værdi for skæreparametre vises.
Placering op: referenceværdi for pilotlysbuestrøm under lokal betjening eller
fjernbetjening vises.
S Placering ned: referenceværdi for skærestrøm under lokal betjening eller
fjernbetjening vises.
Overophedningsbeskyttelse (8)
S
S
Lyser, når strømkilden er overophedet.
Fejlangivelse (7)
Lyser, hvis en fejl kræver, at strømkilden skal genstartes.
Strømindstillingspotentiometer (12)
Strømkildens område er 30 til 200 A. Benyttes kun i position ”PANEL”.
Omskifter for betjeningspanel/fjernbetjening (10)
Denne omskifter benyttes til at vælge, hvor strømmen styres fra.
Når omskifteren står i positionen for lokal betjening, PANEL, benyttes
strømpotentiometeret.
S Når omskifteren står i positionen for fjernbetjening, REMOTE, styres strømmen
med eksternt signal (CNC).
Displayvindue (6, 9)
S
Viser spænding og strøm under skæring. Amperemeteret kan aktiveres før skæring
startes for at angive, hvor høj skære- eller markeringsstrømmen eller
pilotlysbuestrømmen vil blive, se A ovenfor. Displayvinduet viser også eventuelle
fejlkoder.
Nødstopforbindelse (13)
Nødstopforbindelsen giver adgang til nødstoppets brydende kontakt. Kontakten er
forbundet til J4-A og J4-B og bryder, når nødstopknappen trykkes ind. Dette giver
signal til plasmaskæreudstyret om, at strømkilden er i nødstoptilstand.
bp06dd2
- 15 -
© ESAB AB 2010
DK
Nødstopknap (5)
Nødstopknappen påvirker nødstopafbryderen. Når der trykkes på knappen, er
nødstoppets status aktiv. Strømkilden kan ikke levere strøm, heller ikke hvis der
gives startsignal.
Automatsikring CB1 - 3 A (4)
Afbryder til 115 V AC til CNC-enhed.
5.2
Driftstilstande
I skæretilstanden kan den udgående strøm på strømkilden justeres trinløst fra 30 til
200 A med strømpotentiometeret på betjeningspanelet eller med et fjernreferencesignal tilsluttet J1.
Når der benyttes fjernreferencesignaler, svarer 1 V til 36 A, og 200 svarer til en
signalspænding på 5,55 V DC.
Strømkilden har skæring som standardindstilling. For at skifte til markering skal
styresignalet for dette tilføres fra en fjernbetjeningsenhed.
Strømkilden stilles om til markeringstilstand med et eksternt, isoleret relæ eller en
ekstern isoleret kontakt, der forbinder J1-R (115 V AC) med J1-C. Ledningsdiagrammet findes indvendigt på bagpanelet. Kontakten for markeringstilstand skal slutte
mindst 50 ms før der gives kommando for start eller kontaktor tændt.
I CNC-markeringstilstand kan den udgående strøm justeres trinløst fra 0 til 36 A med
et fjernreferencesignal tilsluttet J1. I lokalt styret markeringstilstand kan den
udgående strøm justeres trinløst fra 0 til 18 A med strømpotentiometeret på
betjeningspanelet (standardindstilling ved levering). Hvis SW1-1, som er åben på
betjeningspanelet, slutter, bliver området 0 til 18 A.
Når der benyttes fjernreferencesignaler, svarer 1 V til 3,6 A, og 36 A svarer til en
signalspænding på 10,00 V DC.
5.2.1
Drift med enkelt strømkilde (ved brug med CNC er der to
grundlæggende driftstilstande)
1. Lokal betjening fra betjeningspanel – (omskifter på strømkilden) Omskifter for
lokal-/fjernbetjening i lokal betjeningstilstand, PANEL. Benyttes med begrænset
CNC-enhed, som kun giver start-/stopsignaler til strømkilden. Mikrostyreenheden
i strømkilden benytter betjeningspanelets potentiometers analoge indstilling som
referencesignal for skærestrømmen. Ud fra disse værdier beregner
mikrostyreenheden opstartsstrøm, pilotlysbuestrøm og rampetid. Strømstyrkerne
for skæring og pilotlysbue kan vises før skæring ved at flytte den
tilbagefjedrende kontakt til positionen for visning af referenceværdien for
henholdsvis skærestrøm og pilotlysbuestrøm. Hvis pilotlysbuestrømmen virker
utilstrækkelig, kan CNC-enheden forøge den ved at udsende signaler på
indgang PA0 og PA1. Strømmen forøges som følger.
bp06dd2
PAO
PA1
intet signal
intet signal
ingen ændring
signal
intet signal
strømmen stiger med 12,5 %
intet signal
signal
strømmen stiger med 2,5 %
signal
signal
strømmen stiger med 37,5 %
- 16 -
© ESAB AB 2010
DK
Se diagram på side 24.
Skemaet nedenfor, som benyttes til at beregne startstrøm, pilotlysbuestrøm og
rampetid, er lagret i mikrostyreenheden.
Skærestrøm
(A)
Startstrøm
(A)
Pilotlysbuestrøm
(A)
Rampetid
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
Hvis der benyttes andre værdier end tabellens værdier til skærestrømmen, beregnes
tilsvarende værdier ved at antage en lineær rampe for alle påkrævede parametre.
2. Fjernbetjeningstilstand
a. Delvis CNC-betjening – (CNC kabelstift V åben, åben for intern styring).
Omskifter for lokal-/fjernbetjening skal være i positionen REMOTE.
CNC-enheden skal levere referenceværdier for skærestrøm og
start-/stopsignaler til strømkilden. Mikrostyreenheden i strømkilden beregner
opstartsstrøm, pilotlysbuestrøm og rampetid fra den indstillede
referenceværdi for skærestrøm.
b. Fjernbetjeningstilstand med fuld CNC-betjening – (CNC kabelstift V sluttet,
sluttet for intern styring). Omskifter for lokal-/fjernbetjening skal være i
positionen REMOTE. CNC-enheden skal aktivere indgang for fuld
CNC-styring på stift V i tilslutningskablet. I denne tilstand styres alle
parametre af CNC-enheden, herunder opstartsstrøm, pilotlysbuestrøm og
rampetider. Pilotlysbuestrømmen kan styres med digitale logikindgangssignaler eller analoge indgangssignaler. Hvis det analoge indgangssignal er
mindre end 0,5 V, benytter strømkilden de digitale logiksignaler på indgang
PA0 og PA1 til at levere den påkrævede pilotlysbuestrøm på grundlag af
nedenstående kombination.
PAO
PA1
Pilotlysbuestrøm (A)
intet signal
intet signal
10
signal
intet signal
20
intet signal
signal
30
signal
signal
40
Hvis der benyttes analoge referencesignaler giver 10 V DC 45 A og 1 V DC 4,5 A.
Markering – Kan udføres i lokal betjeningstilstand eller fjernbetjeningstilstand.
Indgangen for markeringstilstand skal være sluttet i CNC-enheden. I lokal
betjeningstilstand indstilles markeringsstrømmen med potentiometeret på
betjeningspanelet. Maksimal markeringsstrøm er 36 A. Hvis SW1-1, som er
åben på betjeningspanelet, slutter, bliver området maks. 0 til 18 A. I
fjernbetjeningstilstand styres markeringsstrømmen af et fjernreferencesignal, 10
V DC giver 36 A og 1 V DC giver 3,6 A markeringsstrøm.
bp06dd2
- 17 -
© ESAB AB 2010
DK
5.2.2
Flere strømkilder
1. Parallelforbundet drift – Tilslut strømkilderne i henhold til afsnit 3.6. Indstil
omskifteren for lokal-/fjernbetjening i fjernbetjeningstilstanden REMOTE på
begge strømkilder. Hvis enhederne skal benyttes til skæring, og begge
strømkilder skal levere skærestrøm, skal logikindgang HI CURRENT (stift T) i
CNC-kablet aktiveres. Med denne indstilling er maks.strømmen 400 A ved
analogt indgangssignal 10 V DC fra CNC. Hvis indgangen HI CURRENT
deaktiveres, slukker den supplerende strømkildes strømudgang til trods for, at
den er tilsluttet primærstrømkilden. Kun primærstrømkilden producerer strøm i
markeringstilstanden. Hvis markering og skæring udføres skiftevis, kan indgang
HI CURRENT efterlades aktiv, hvorved indgangen for markering styrer, hvorvidt
begge strømkilders strømudgange eller kun primærstrømkildens strømudgang
skal være aktiv. Strømområdet ved markering er 10 til 36 A og ved skæring 30 til
400 A.
5.3
Start af skæring og markering
1. Sæt udstyret under spænding ved at tænde på afbryderen ved stikkontakten
(strømkilden har ikke sin egen strømafbryder). Når der er tændt for strømkilden,
viser displayvinduet EPP-201 i et kort øjeblik, og derefter Pr x.xx,
(programversionsnummeret) og dernæst 0 A og 0 V.
2. Indstil omskifteren til lokal-/fjernbetjening i den ønskede tilstand, afhængigt af om
CNC-enheden kan fjernbetjenes.
a. Under lokal betjening (PANEL-tilstand) kan du få vist den indstillede
referenceværdi for skærestrømmen ved at holde omskifteren på
betjeningspanelet i positionen for visning af referenceværdien for
skærestrøm. I PANEL-tilstanden beregner strømkilden pilotlysbuestrøm,
opstartsstrøm og rampetid på grundlag af den indstillede referenceværdi for
skærestrøm. Du kan få vist den indstillede referenceværdi for
pilotlysbuestrømmen ved at holde omskifteren på betjeningspanelet i
positionen for visning af referenceværdien for pilotlysbuestrømmen. Se afsnit
5.1.2 Betjeningspanel.
b. I fjernbetjeningstilstanden er der to mulige driftstilstande.
bp06dd2
1
Standardtilstanden ligner lokal betjeningstilstand, men skærestrømssignalet kommer fra CNC-enheden og ikke fra betjeningspanelets
potentiometer. Skalaen for strømsignalet under fjernbetjeningsdrift er 1,0
V DC = 36 A. Denne tilstand kan benyttes, hvis CNC-enheden ikke har
funktioner til styring af opstartsstrøm og rampetider. Fjernbetjeningstilslutninger fremgår af skemaet for CNC-grænsefladen.
2
Hvis CNC-enheden har funktioner til styring af opstartsstrøm og
rampetider stilles omskifteren for lokal-/fjernbetjening i positionen
REMOTE, og stift R og V forbindes i CNC-kontakten. I denne tilstand
leverer CNC-enheden analoge signaler til styring af værdierne for
opstartsstrøm, rampetid og skærestrøm. Skalaen er den samme som i
standardtilstand. Pilotlysbuestrømmen styres af et andet analogt signal,
0–10 V DC, hvis et sådant findes, eller ved hjælp af et binært signal i
henhold til skemaet for CNC-enhedens grænseflade. Skalaen for
pilotlysbuestrømsignalet er 10 V DC = 45 A.
- 18 -
© ESAB AB 2010
DK
3. Start plasmaskæring. Variabler såsom gastryk, flow, brænderhøjde osv. skal
eventuelt indstilles.
4. Hvis skæring/markering af en eller anden årsag ikke kan begyndes, viser
strømkilden en fejlkode, der angiver fejlens årsag. Se fejlkoder i fejlfindingsafsnittet.
6
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE
Sluk på afbryderen ved stikkontakten, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
ADVARSEL!
Risiko for øjenskader ved rengøring med trykluft.
S Benyt kun godkendt øjenbeskyttelse med sideskærme ved rengøring af
strømkilden.
S Benyt kun luft med lavt tryk.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød!
Monter altid alle skærme, der blev fjernet under vedligeholdelse, før der tændes for
strømmen igen.
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS!
Udstyret må kun vedligeholdes af personer med passende oplæring.
OBS!
Hvis køleluftstrømmen er blokeret af en eller anden årsag, kan EPP-201 overophede.
Termoafbryderne kan da blive aktiveret og forhindre videre drift.
Brug ikke luftfiltre på denne strømkilde.
Hold køleluftpassager fri for støv og blokeringer.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer med de rigtige el-kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
bp06dd2
- 19 -
© ESAB AB 2010
DK
6.1
Eftersyn og rengøring
Følgende steder på strømkilden skal kontrolleres og/eller rengøres regelmæssigt.
1. Kontroller returkablets tilslutning til arbejdsemnet.
2. Kontroller, at beskyttelsesjordlederen fra arbejdsemnet er tilsluttet forsvarligt til
strømkildens steljordforbindelse.
3. Kontroller brænderens varmeskjold. Udskift det, hvis det er beskadiget.
4. Kontroller elektroden og mundstykket for slid hver dag. Fjern eventuelle stænk,
udskift elektroden og mundstykket efter behov.
5. Kontroller, at kabler eller slanger ikke er beskadiget eller bøjet.
6. Kontroller, at alle stikpropper og forbindelser samt jordforbindelse sidder godt
fast.
7. Benyt tør, ren trykluft med lavt tryk til at blæse evt. støv ud fra alle luftkanaler og
fra alle komponenter, især fra køleflanger i den forreste del af strømkilden. Støv
er varmeisolerende og reducerer køleevnen. Benyt øjenbeskyttelse.
8. Sørg for, at al indgående strømforsyning er slået fra. Benyt sikkerhedsbriller og
ansigtsskærm, og blæs strømkilden ren indvendigt med tør trykluft ved lavt tryk.
7
FEJLFINDING
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE
Lad aldrig personer, der ikke har de relevante kundskaber, kontrollere eller reparere
udstyret. El-arbejde skal altid udføres af faglærte elektrikere.
OBS!
Afbryd straks alt arbejde, hvis strømkilden ikke fungerer korrekt.
Lad kun kvalificeret personale udføre fejlfinding på udstyret.
Benyt kun anbefalede reservedele.
bp06dd2
- 20 -
© ESAB AB 2010
DK
Forsøg disse anbefalede kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret
servicetekniker.
Fejltype
Afhjælpning
Ingen lysbue.
S
S
S
Strømmen afbrydes under skæring.
S
S
Kontroller, at der er tændt for afbryderen
ved stikkontakten.
Kontroller, at returkablerne er tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, om termoafbryderne er udløst (se
indikatorlampe på frontpanelet).
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløser ofte.
S
Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke
overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
Dårlige skæreresultater.
S
Kontroller, at returkablerne er tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, at den korrekte elektrode
benyttes.
Kontroller netsikringerne.
S
S
S
7.1
Liste over fejlkoder
01
LINE VOLT, IDLE
08
TORCH ERROR
15
BUS CHARGER FAILURE
02
LINE VOLT, CUTTING
09
OCV OVER 40V, IDLE
17
IGBT DRIVER ERROR
03
CONTROL BIAS
10
OCV OVER 70V,
STARTUP
18
CUT/MARK VOLTAGE
TOO LOW
04
THERMAL (SWITCH
OPEN)
12
1Ф OPERATION,
SHUTDOWN
19
SLAVE P/S NOT
DETECTED
05
START ON POWER UP
13
OCV FAILURE
20
SHORTED IGBT, BUS
CHARGED
06
FAIL TO FIRE
14
AMBIENT TEMP
113 SLAVE P/S ERROR
Kode
Fejlkodens betydning for strømkilde EPP-201.
01
Afvigelse på over +/- 15 % i tomgangstilstand.
02
Netspændingen falder med mere end 20 % under skæring.
03
Problem med før-spændingsforsyning på styrekort. Henholdsvis +15 og -15 V-forsyningerne
er ikke balanceret, kortet skal udskiftes.
04
En termoafbryder er udløst. Strømkilden kan ikke aktiveres, før den overophedede
komponent er kølet af. Kontroller, at alle ventilatorer fungerer, og at ingen
ventilationsåbninger er blokeret.
05
Startkontakten på CNC-enheden var slået til, da der blev tændt for strømkilden. Slå
kontakten fra og til for at starte strømkilden.
06
Lysbuen tændes ikke inden for 10 sekunder
BEMÆRK! CNC-enheden har en kortere tilladt ventetid for lysbuetænding, og nulstiller
derfor normalt strømkilden til tomgangstilstand, før denne fejl kan forekomme.
08
Der var elektrodestrøm, før pulsbreddemodulering blev aktiveret. Skyldes sikkert, at
elektroden hviler mod mundstykket i brænderen.
bp06dd2
- 21 -
© ESAB AB 2010
DK
Kode
Fejlkodens betydning for strømkilde EPP-201.
09
Tændspænding i tomgangstilstand er større end 40 V. Kan skyldes lækkende IGBT eller
defekt pulsbreddemoduleringskort.
10
Tændspænding er over 70 V, når spændingen slås til. Kan skyldes lækkende IGBT eller
defekt pulsbreddemoduleringskort.
12
Nedlukning som følge af fasebortfald. Sikringen er udløst i strømforsyningskredsen.
13
Tændspændingen nåede ikke 300 V inden for den tilladte tid. Kontroller pulsbreddemoduleringskredsen og nødstop på J1.
14
Temperatur i styre- og betjeningskabinet over 55 °C.
15
Busspænding nåede ikke 100 V inden for den tilladte tid. Busopladningsrelæ eller
transientbeskyttelsesmodstand defekt.
17
Fejl på IGBT-styrekort.
18
Skærespænding faldt under 70 V under skæring eller under 40 V under markering.
19
Den primære strømkilde modtager signal om at strømforsyne den supplerende strømkilde,
men der er ingen supplerende strømkilde.
20
Tændspænding registreret før pulsbreddemodulering er aktiveret.
113
Fejl i den supplerende strømkilde.
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
EPP-201 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard EN 60974-1 og EN 60974-10. Efter udført service eller reparation påhviler det
den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den
ovennævnte standard.
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
Opgiv altid produktionsnummeret på den enhed, som reservedelen skal benyttes til.
Produktionsnummeret findes på enhedens mærkeplade.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bp06dd2
- 22 -
© ESAB AB 2010
p
- 23 -
Skema
bp06e
- 24 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 27 -
© ESAB AB 2010
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
Plasma System Control
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
E-- STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
24V AC
E
RED 05
F
K4
E-- STOP
E-- STOP
RED 06
15V
15V CNC
COMMON
0 TO 10V
0 TO 10V
+
PLASMA START
+
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
+
CUT CURRENT REF
M
PLASMA START
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
20K
RED 12
ARC ON
10K
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref)
RED 13
RED 14
RED 15
R
RED 16
RED 17
FOR LO: Icut = (20) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
FOR HI: Icut = (40) X (Vcut cur ref)
CLOSED FOR 400A; OPEN FOR 200A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
S
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
T
HI RANGE (400A)
10K
U
not used (reserved for P/A continuous)
V
PROCESS CONTROL SELECTION
W
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
10K
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
not used
PA CURRENT SELECT
Q PA0
PA CURRENT SELECT
115V AC
+
G
115V AC NEUTRAL
CNC
RED 07
MASTER SELECT - CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
10K
RED 21
X
+
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
MASTER CURRENT
Y
RED 23
GRN/YEL
D
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp06e
- 28 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-201
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 800 Plasma cutting
EPP-201
0463 148 086 Instruction manual RU
EPP-201
Notes
380 V / 400 V, 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp06o
- 29 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
© ESAB AB 2010
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising