ESAB | EPP-201 | Instruction manual | ESAB EPP-201 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB EPP-201 Lietotāja rokasgrāmata
LV
EPP-201
Lietošanas pamācība
0558 007 904 LV 20110513
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 201, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 201 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 201 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 10
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Īpašības un funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Celšanas instrukcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Piegādes pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Novietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Elektrotīkls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Ienākošā tīkla kabeļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Padeves un atgriezeniskie kabeļi (nodrošina pircējs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Padeves un atgriezenisko kabeļu pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Paralēla uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Divu barošanas avotu paralēls savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Aizzīmēšana ar diviem paralēli savienotiem barošanas avotiem . . . . . . . . . . . . .
4.7 Padeves kabeļu savienojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
5 DARBĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Savienojumi un kontroles ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.1
Simbolu skaidrojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.2
Kontroles panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Darbības režīmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.2.1
Barošanas avots parastā darbībā (izmantots kopā ar CNC, ir divi pamata darbības
režīmi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.2
Vairāki barošanas avoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Griešanas un aizzīmēšanas darbību sākšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Pārbaude un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.1 Kļūmju kodu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
29
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
bp06dl1
-4-
© ESAB AB 2010
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet strāvas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
bp06dl1
-5-
© ESAB AB 2010
LV
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
2
IEVADS
Plazmas barošanas avots EPP 201 ir paredzēts aizzīmēšanai un mehāniskai liela
ātruma plazmas griešanai. To var izmantot kopā ar, piemēram, degļiem PT-15,
PT-19XLS, PT-600 un PT-36 ar Smart Flow II, datora vadītu sistēmu gāzes kontrolei
un atvienošanai.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ir iekļauts:
S
Lietošanas rokasgrāmata
2.2
Īpašības un funkcijas
S
Dzesēšana ar ventilatoru
S
Aizsardzība gadījumā, ja ierīce tiek pieslēgta nepareizai strāvas padevei
S
Termiskā aizsardzība pārslodzes gadījumā
S
Var saslēgt paralēli, lai palielinātu strāvas diapazonu.
3
TEHNISKIE DATI
EPP201
Tīkla spriegums
3~ 380 V, 400 V +/–10%, 50 Hz
Elektrotīkls
Ssc min. 7,2 MVA
Zmaks. 0,020 Ω
Primārā tinuma strāva lmax
64 A pie 380 V, 59 A pie 400 V
Iestatījumu diapazons
aizzīmēšana
griešana
5 A - 200 A
10 A - 36 A
30 A - 200 A
Pieļaujamā slodze
100% darba cikls
200 A / 160 V
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
90 %
Jaudas koeficients pie maksimālās
strāvas
0,90
Atvērtas ķēdes spriegums U0
342 V līdz 380 V
360 V līdz 400 V
Darba temperatūra
-10 līdz 40 °C
bp06dl1
-6-
© ESAB AB 2010
LV
EPP201
Pārvietošanas temperatūra
-20 līdz 55 °C
Izmēri (garums x platums x augstums)
1200 x 603 x 1035 mm
Svars
475 kg
Aizsardzības kategorija
IP21
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var metināt vai
griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrai.
Izturības klase
Ar kodu IP izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens iedarbību.
Iekārta, kas marķēta ar IP21, paredzēta lietošanai telpās.
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS IR BĪSTAMS DZĪVĪBAI
Veiciet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu. Pirms
elektrisko savienojumu izveides barošanas avotā vienmēr atvienojiet strāvas
padevi – izslēdziet sienas kontaktligzdas slēdzi un izvelciet aprīkojuma elektrības
kabeli no kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Šo instrukciju neievērošana var izraisīt nopietnus ievainojumus, nāvi vai īpašuma
bojājumus. Ievērojiet instrukcijas, lai novērstu negadījumus un ievainojumus.
Ievērojiet vietējos un valsts elektriskās drošības noteikumus.
BRĪDINĀJUMS!
Nepareizs zemējums var izraisīt ievainojumus vai nāvi. Rāmim jābūt pievienotam
pie apstiprināta aizsargzemējuma. Pārbaudiet, vai aizsargzemējuma vads nav
nejauši pievienots fāzes vadam.
UZMANĪBU!
Šo ražojumu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis ražojums var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic pienācīgi drošības pasākumi.
bp06dl1
-7-
© ESAB AB 2010
LV
UZMANĪBU!
Putekļi un netīrumi uz vadītājiem barošanas avota iekšpusē var izraisīt elektropadeves
traucējumus. Tādējādi var tikt bojāts aprīkojums. Ja barošanas avota iekšpusē uzkrājas
putekļi, var rasties īssavienojumi (skatiet nodaļu par apkopi).
4.1
Celšanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS!
Iekārta jāceļ ar autopacēlāju vai šādi:
4.2
Piegādes pārbaude
1. Noņemiet iepakojumu un pārbaudiet, vai aprīkojumam nav bojājumu, kas nebija
redzami uzreiz piegādes saņemšanas laikā.
Nekavējoties ziņojiet par visiem bojājumiem piegādes uzņēmumam.
2. Pārbaudiet, vai iepakojumā nav palikušas detaļas, pirms atbrīvošanās no tā.
3. Pārbaudiet dzesēšanas gaisa atveres un nodrošiniet, lai tajās neatrastos nekādi
šķēršļi.
4.3
Novietošana
S
Minimālais pieļaujamais attālums līdz sienām vai citiem šķēršļiem aukstā gaisa
ceļā barošanas avota priekšpusē un aizmugurē ir 1 m.
S
Novietojiet barošanas avotu tā, lai virspuses un sānu paneļus var noņemt
apkopes veikšanai, tīrīšanai un pārbaudei.
S
Novietojiet barošanas avotu relatīvi tuvu ar atbilstošu drošinātāju aprīkotai tīkla
kontaktligzdai.
S
Regulāri tīriet virsmu zem barošanas avota, lai aukstais gaiss neuzsūktu no tās
netīrumus.
S
Zonai ap aprīkojumu jābūt maksimāli tīrai no putekļiem un tvaika, kā arī
maksimāli vēsai. Šie faktori ietekmē dzesēšanas spēju.
bp06dl1
-8-
© ESAB AB 2010
LV
4.4
Elektrotīkls
Barošanas avots ir trīsfāzu ierīce. Barošanai jāizmanto kontaktligzda, kas aprīkota ar
slēdzi, pretviļņiem vai MCB atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
ESP 150
50 Hz
Tīkla spriegums
380 V
400 V
4 G 35*)
4 G 35*)
Fāzes strāva I1eff
64 A
59 A
Drošinātājs, pretviļņu
100 A
100 A
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma
laukums mm2
*) Nodrošina pircējs.
PIEZĪME! Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi iepriekš norādīti saskaņā ar
Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu atbilstoši svarīgākajiem vietējiem noteikumiem.
4.4.1
1
Ienākošā tīkla kabeļa pievienošana
Tīkla kabeļa atvere
aizmugurējā panelī
2
Galvenā zemējuma spaile
3
Fāzes spailes
1. Noņemiet mazo paneli no barošanas avota aizmugures.
2. Ievietojiet strāvas kabeli pa atveri aizmugurējā panelī.
3. Nostipriniet kabeli pie atveres ar atspriegotāju.
4. Pievienojiet aizsargzemējumu rāmja galvenajai zemējuma spailei.
5. Pievienojiet fāzes vadītājus fāzes spailēm.
6. Uzstādiet atpakaļ paneli, pirms pieslēdzat aprīkojumu strāvas padevei.
bp06dl1
-9-
© ESAB AB 2010
LV
4.5
Padeves un atgriezeniskie kabeļi (nodrošina pircējs)
Plazmas griešanas padeves un atgriezeniskajiem kabeļiem jābūt vara dzīslai ar
šķērsgriezumu 105 mm2 uz 400 A un ar nominālspriegumu vismaz 600 V.
4.5.1
Padeves un atgriezenisko kabeļu pievienošana
1. Atveriet drošības plāksni barošanas avota priekšpusē.
2. Ievietojiet kabeļus caur atverēm barošanas avota apakšā tieši aiz priekšējā
paneļa.
3. Pievienojiet kabeļus izejas spailēm barošanas avotā.
4. Aizveriet priekšējo paneli.
Aizvērts priekšējais aizsargpanelis
Atvērts priekšējais aizsargpanelis
bp06dl1
- 10 -
© ESAB AB 2010
LV
4.6
Paralēla uzstādīšana
Divus barošanas avotus var savienot paralēli, lai iegūtu lielāku strāvu.
4.6.1
Divu barošanas avotu paralēls savienojums
UZMANĪBU!
Galvenajam barošanas avotam ir elektroda vadītāja (negatīvā vadītāja) savienotājvads.
Galvenajam barošanas avotam ir atgriezeniskā vadītāja (pozitīvā vadītāja) savienotājvads.
1. Pievienojiet izejošos negatīvos kabeļus loka startēšanas ierīcei (augstfrekvenču
ģenerators).
2. Pievienojiet izejošos pozitīvos kabeļus pie sagataves.
3. Savienojiet pozitīvos un negatīvos kabeļus starp barošanas avotiem.
4. Pievienojiet palīgloka kabeli palīgloka spailei barošanas avotā. Papildu
barošanas avota palīgloka savienojums netiek izmantots. Palīgloka ķēde nav
pievienota paralēli.
5. Pievienojiet paralēlu kontroles kabeli starp abiem barošanas avotiem.
6. Pievienojiet CNC kontroles kabeli galvenajam barošanas avotam.
Barošanas avotam nav tīkla sprieguma slēdža. Tīkla spriegums tiek izslēgts,
izmantojot slēdzi pie strāvas kontaktligzdas.
Divu barošanas avotu paralēls savienojums, kad tiek izmantoti abi barošanas
avoti.
EPP-201
EPP-201
Papildu barošanas avots
Galvenais barošanas avots
Atgriezeniskais
kabelis
(+)
Elektrods
(-)
Atgriezeniskais
kabelis
(+)
Palīgloks
Elektrods
(-)
Kontroles
kabelis uz
dzesēšanas
ierīci
Paralēls kontroles kabelis
barošanas avotiem
CNC
kontroles
kabelis
2 pcs pozitīvie
kabeļi
600 V 105 mm2
pie sagataves
bp06dl1
1 pcs 600 V vadītājs
2,5 mm2 uz
loka startēšanas ierīci
(augstfrekvenču ģenerators)
- 11 -
2 pcs negatīvie kabeļi
600 V 105 mm2
loka startēšanas ierīcē
(augstfrekvenču
ģenerators)
© ESAB AB 2010
LV
Divu barošanas avotu paralēls savienojums, kad tiek izmantots tikai viens
barošanas avots.
EPP-201
EPP-201
Papildu barošanas avots
Galvenais barošanas avots
Atgriezenis
kais kabelis
Elektrods
Atgriezenis
kais kabelis
Elektrods
(+)
(-)
(+)
(-)
Paralēls kontroles
kabelis barošanas avotiem
2 pcs pozitīvie
kabeļi
600 V 105 mm2
pie sagataves
4.6.2
Lai atiestatītu no paralēlas darbības
uz parasto darbību, atvienojiet
negatīvos kabeļus no papildu
barošanas avota un izolējiet kabeļu
galus.
Kontroles
kabelis uz
dzesēšanas
ierīci
2 pcs negatīvie kabeļi 600 V 105 mm2
loka startēšanas ierīcē
(augstfrekvenču ģenerators)
Aizzīmēšana ar diviem paralēli savienotiem barošanas avotiem
Divus paralēli savienotus EPP-201 var izmantot aizzīmēšanai līdz 10 A un griešanai
no 30 A līdz 400 A.
Darbība ar diviem paralēli savienotiem barošanas avotiem
1. Signāls nodrošina galvenajam barošanas avotam digitālus loģiskos signālus
startēšanai/apturēšanai, aizzīmēšanai/griešanai un strāvas stipruma diapazona
palielināšanai, kā arī digitālus loģiskos ievades signālus vai analogus ievades
signālus pilotstrāvas signālu kontrolēšanai uz galveno barošanas avotu
aizzīmēšanas un griešanas darbībām. Aizzīmēšanas laikā tiek ieslēgti abi
barošanas avoti, taču papildu barošanas avota strāvas izvade tiek izslēgta, kad
tiek sniegti aizzīmēšanas signāli.
bp06dl1
- 12 -
© ESAB AB 2010
LV
4.7
Padeves kabeļu savienojumi
1
Attālā darbība (CNC)
2
Paralēli savienots barošanas avots
3
Dzesēšanas ierīce
4
Avārijas apturēšanas savienojums
bp06dl1
- 13 -
© ESAB AB 2010
LV
5
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
5.1
Savienojumi un kontroles ierīces
1
Dzesēšanas ierīces savienojums
9
2
Paralēli savienota barošanas avota
savienojums
10 Kontroles paneļa vai tālvadības ierīces
slēdzis
3
Tālvadības ierīces savienojums, CNC ierīce
11 Aktuālās un iestatītās vērtības parādīšanas
slēdzis
4
MCB CNC ierīcei.
12 Strāvas iestatījumu kontroles ierīces
5
Avārijas apturēšana
13 Avārijas apturēšanas savienojums
6
Ampērmetrs
14 Savienojošais tīkla kabelis (nodrošina
lietotājs)
7
Sarkana indikatora lampa, restartēšanas
kļūda
15 Drošinātājs 15 A
8
Oranža indikatora lampa, pārkaršana
bp06dl2
- 14 -
Voltmetrs
© ESAB AB 2010
LV
5.1.1
5.1.2
Simbolu skaidrojums
Pārkaršana (8)
Kļūmes indikācija (7)
Avārijas apturēšana (5)
Avārijas apturēšanas
savienojums (13)
Lokāla darbība (10)
Tālvadības ierīce (10)
Palīgloka strāva (11)
Strāvas stiprums (12)
Kontroles panelis
Aktuālās vērtības/iestatītās vērtības rādījuma pārslēgšanas slēdzis (11)
Vidējā pozīcija: griešanas parametri; tiek parādīta aktuālā vērtība.
Augšējā pozīcija: tiek parādīta palīgloka strāvas iestatītā vērtība lokālas vai
attālas darbības laikā.
S Apakšējā pozīcija: tiek parādīta griešanas strāvas iestatītā vērtība lokālas vai
attālas darbības laikā.
Aizsardzība pret pārkaršanu (8)
Iedegas, kad barošanas avots ir pārkarsis.
S
S
Kļūmes indikācija (7)
Iedegas gadījumā, ja radusies kļūme, kuras novēršanai jārestartē barošanas avots.
Strāvas stipruma kontroles potenciometrs (12)
Barošanas avota strāvas diapazons ir no 30 līdz 200 A. Tiek izmantots tikai režīmā
“PANEL” (PANELIS).
Kontroles paneļa / attālas darbības pārslēgšanas slēdzis (10)
Šo sledzi izmanto, lai pārslēgtu strāvas stipruma kontroli.
Kad slēdzis ir lokālas kontroles režīmā PANEL (PANELIS), izmantojiet strāvas
stipruma potenciometru.
S Kad slēdzis ir tālvadības režīmā REMOTE (TĀLVADĪBA), strāvas stiprumu
kontrolē ārējais signāls (CNC).
Rādījumu logs (6, 9)
Tiek parādīts spriegums un strāvas stiprums griešanas laikā. Ampērmetru var
aktivizēt pirms griešanas sākuma, lai būtu redzams, cik augsts būs griešanas vai
aizzīmēšanas strāvas stiprums vai palīgloka strāvas stiprums, skatiet A iepriekš.
Rādījumu logā tiek parādīti arī kļūmju kodi.
S
Avārijas apturēšanas savienojums (13)
Avārijas apturēšanas savienojums nodrošina piekļuvi avārijas slēdža pārtraukšanas
kontaktam. Kontakts ir savienots ar J4-A un J4-B un tiek pārtraukts, kad tiek
nospiesta avārijas apturēšanas poga. Tādējādi tiek dots signāls plazmas griešanas
aprīkojumam, kas norāda, ka barošanas avots ir avārijas apturēšanas režīmā.
bp06dl2
- 15 -
© ESAB AB 2010
LV
Avārijas apturēšanas poga (5)
Avārijas apturēšanas poga ieslēdz avārijas apturēšanas slēdzi. Kad poga ir
nospiesta, avārijas apturēšanas statuss ir aktīvs. Barošanas avots nevar nodrošināt
strāvas padevi, pat ja tiek dots startēšanas signāls.
Miniatūrs pārtraucējs (MCB) CB1 — 3 A (4)
Slēdzis pārslēgšanai no 115 VAC uz CNC ierīci.
5.2
Darbības režīmi
Griešanas režīmā izejošās strāvas stiprumu uz barošanas avotu var regulēt plūdeni
no 30 līdz 200 A, izmantojot strāvas stipruma potenciometru kontroles panelī vai
tālvadības mērījumu signālu, kas savienots ar J1.
Kad tiek izmantoti tālvadības mērījumu signāli, 1 V atbilst 36 A un 200 atbilst signāla
spriegumam 5,55 VDC.
Barošanas avota standarta iestatījums ir griešanas režīms. Lai pārslēgtu uz
aizzīmēšanas režīmu, kontroles signālam ir jāpienāk no tālvadības pults.
Slēdzis tiek iestatīts aizzīmēšanas režīmā, izmantojot ārēju, izolētu releju vai ārēju,
izolētu slēdzi, kas savieno J1-R (115 VAC) ar J1-C. Elektriskās ķēdes diagramma
atrodas aizmugurējā paneļa iekšpusē. Aizzīmēšanas režīma kontaktu slēgumam
jānotiek vismaz 50 ms pirms tiek dota startēšanas komanda vai kontakts.
CNC aizzīmēšanas režīmā izejošās strāvas stiprumu var regulēt plūdeni no 0 līdz 36
A, izmantojot tālvadības mērījumu signālu, kas savienots ar J1. Lokālas darbības
aizzīmēšanas režīmā izejošās strāvas stiprumu var regulēt plūdeni no 0 līdz 18 A,
izmantojot strāvas stipruma potenciometru kontroles panelī (standarta iestatījums
piegādes brīdī). Ja SW1-1, kas ir atvērts kontroles panelī, tiek noslēgts, diapazons
kļūst no 0 līdz 18 A.
Kad tiek izmantoti tālvadības mērījumu signāli, 1 V atbilst 3,6 A un 36 A atbilst
signāla spriegumam 10,00 VDC.
5.2.1
Barošanas avots parastā darbībā (izmantots kopā ar CNC, ir divi
pamata darbības režīmi)
1. Lokāla darbība no kontroles paneļa — (ieslēdziet barošanas avotu)
lokālas/attālas darbības slēdzis lokālās kontroles režīmā PANEL (PANELIS).
Tiek izmantots ar ierobežotu CNC ierīci, kas nodrošina tikai startēšanas/
apturēšanas signālus barošanas avotam. Mikrokontroles ierīce barošanas avotā
izmanto kontroles paneļa potenciometra analogo iestatījumu kā iestatītu signālu
griešanas strāvas stipruma noteikšanai. Izmantojot šīs vērtības, mikrokontroles
ierīce aprēķina sākotnējo strāvas stiprumu, palīgloka strāvas stiprumu un
aktivizēšanas laiku. Griešanas un palīgloka strāvas stipruma vērtības var tikt
parādītas pirms griešanas, pārvietojot atgriezenisko atsperslēdzi pozīcijā, kurā
tiek parādītas griešanas strāvas stipruma un atbilstošā palīgloka strāvas
stipruma iestatītās vērtības. Ja palīgloka strāvas stiprums ir nepietiekams, CNC
ierīce var to palielināt, nosūtot izvades signālus uz ievadēm PA0 un PA1.
Strāvas stiprums tiek palielināts šādi.
bp06dl2
- 16 -
© ESAB AB 2010
LV
PAO
PA1
nav signāla
nav signāla
nav izmaiņu
signāls
nav signāla
strāvas stiprums palielinās par
12,5%
nav signāla
signāls
strāvas stiprums palielinās par 2,5%
signāls
signāls
strāvas stiprums palielinās par
37,5%
Skatiet diagrammu 24. lpp.
Zemāk redzamā tabula, kas tiek izmantota, lai aprēķinātu startēšanas strāvas
stiprumu, palīgloka strāvas stiprumu un aktivizēšanas laiku, tiek glabāta
mikrokontroles ierīcē.
Griešanas strāva
(A)
Startēšanas strāva
(A)
Palīgloka strāva
(A)
Aktivizēšanas
laiks
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
Ja citas vērtības, nevis tabulas vērtības, tiek izmantotas griešanas strāvai,
atbilstošās vērtības tiek aprēķinātas, pieņemot lineāru aktivizēšanu visiem
nepieciešamajiem parametriem.
2. Tālvadības režīms
a. Daļēja CNC darbība — (CNC kabeļa kontakts V atvērts, atvērts iekšējai
kontrolei). Lokālas/attālas darbības slēdzim jābūt režīmā REMOTE
(TĀLVADĪBA). CNC ierīcei jānodrošina griešanas strāvas stipruma un
startēšanas/apturēšanas signālu iestatītās vērtības barošanas avotam.
Mikrokontroles ierīce barošanas avotā aprēķina sākotnējo strāvas stiprumu,
palīgloka strāvas stiprumu un aktivizēšanas laiku no iestatītās griešanas
strāvas stipruma vērtības.
b. Tālvadības režīms ar pilnu CNC darbību — (CNC kabeļa kontakts V
noslēgts, noslēgts iekšējai kontrolei). Lokālas/attālas darbības slēdzim jābūt
režīmā REMOTE (TĀLVADĪBA). CNC ierīcei ir jāaktivizē ievade pilnai CNC
kontrolei kontaktā V savienojumu kabelī. Šajā režīmā visus parametrus
kontrolē CNC ierīce, tostarp sākotnējo strāvas stiprumu, palīgloka strāvas
stiprumu un aktivizēšanas laikus. Palīgloka strāvu var kontrolēt, izmantojot
digitālus loģiskus ievades signālus vai analoģiskus ievades signālus. Ja
analoģiskais ievades signāls ir mazāks par 0,5 V, barošanas avots izmanto
digitālus loģiskos signālos ievadēs PA0 un PA1, lai nodrošinātu
nepieciešamo palīgloka strāvas stiprumu pamatojoties uz tālāk norādīto
kombināciju.
bp06dl2
PAO
PA1
Palīgloka strāva (A)
nav signāla
nav signāla
10
signāls
nav signāla
20
nav signāla
signāls
30
signāls
signāls
40
- 17 -
© ESAB AB 2010
LV
Ja tiek izmantoti analogie mērījumu signāli, 10 VDC nodrošina 45 A un 1 VDC —
4,5 A.
Aizzīmēšana — to var veikt lokālas darbības režīmā vai tālvadības režīmā.
Aizzīmēšanas režīma ievade jānoslēdz CNC ierīcē. Lokālas darbības režīmā
aizzīmēšanas strāvas stiprums tiek iestatīts, izmantojot potenciometru kontroles
panelī. Maksimālais aizzīmēšanas strāvas stiprums ir 36 A. Ja SW1-1, kas ir
atvērts kontroles panelī, tiek noslēgts, diapazons kļūst no maks. 0 līdz 18 A.
Tālvadības režīmā aizzīmēšanas strāvas stiprumu regulē tālvadības mērījumu
signāls, 10 VDC nodrošina aizzīmēšanas strāvas stiprumu 36 A un 1 VDC
nodrošina 3,6 A.
5.2.2 Vairāki barošanas avoti
1. Paralēla savienojuma darbība — savienojiet barošanas avotus atbilstoši 3.6.
sadaļā sniegtajiem norādījumiem. Iestatiet lokālas/attālas darbības slēdzi režīmā
REMOTE (TĀLVADĪBA) abos barošanas avotos. Ja ierīces tiek izmantotas
griešanai un abiem barošanas avotiem jānodrošina griešanas strāva, CNC
kabelī aktivizējiet loģisko ievadi HI CURRENT (AUGSTS STRĀVAS STIPRUMS)
(kontakts T). Izmantojot šo iestatījumu, maksimālā strāva ir 400 A pie analogā
ievades signāla 10 VDC no CNC. Ja ievade HI CURRENT (AUGSTS STRĀVAS
STIPRUMS) ir deaktivizēta, papildu avota strāvas izvades slēdzis ir izslēgts,
neskatoties uz to, ka tas ir savienots ar galveno barošanas avotu. Tikai
galvenais barošanas avots nodrošina strāvu aizzīmēšanas režīmā. Ja
aizzīmēšana un griešana tiek veikta pamīšus, ievade HI CURRENT (AUGSTS
STRĀVAS STIPRUMS) var palikt aktivizēta, un aizzīmēšanas ievade tiek
kontrolēta, ja abu barošanas avotu vai tikai galvenā barošanas avota strāvas
izvades ir aktivizētas. Strāvas stipruma diapazons aizzīmēšanas laikā ir no 10
līdz 36 A un griešanas laikā no 30 līdz 400 A.
5.3
Griešanas un aizzīmēšanas darbību sākšana
1. Nodrošiniet strāvas padevi aprīkojumam, ieslēdzot slēdzi pie strāvas
kontaktligzdas (barošanas avotam nav atsevišķa tīkla strāvas slēdža). Kad
barošanas avotam ir ieslēgta strāvas padeve, rādījumu logā īslaicīgi redzams
EPP-201 un pēc tam Pr x.xx, (programmas versijas numurs), bet pēc tam 0 A un
0 V.
2. Iestatiet lokālas/attālas darbības slēdzi vēlamajā režīmā atkarībā no tā, vai CNC
ierīci var kontrolēt ar tālvadību.
a. Lokālas darbības laikā (režīms PANEL (PANELIS)), varat parādīt iestatīto
griešanas strāvas stipruma vērtību, kontroles panelī atstājot slēdzi pozīcijā,
kad tiek parādīts griešanas strāvas stipruma iestatījums. Režīmā PANEL
(PANELIS) barošanas avots aprēķina sākotnējo strāvas stiprumu, palīgloka
strāvas stiprumu un aktivizēšanas laiku no iestatītās griešanas strāvas
stipruma vērtības. Varat parādīt iestatīto palīgloka strāvas stipruma vērtību,
kontroles panelī atstājot slēdzi pozīcijā, kad tiek parādīts palīgloka strāvas
stipruma iestatījums. Skatiet sadaļu 5.1.2 Kontroles panelis.
b. Tālvadības režīmā ir divi iespējamie darbības režīmi.
1 Standarta režīms ir līdzīgs lokālās darbības režīmam, taču griešanas
strāvas stipruma signāls pienāk no CNC ierīces, nevis no kontroles
paneļa potenciometra. Tālvadības darbības laikā strāvas stipruma
signāla mērogs ir 1,0 VDC = 36 A. Šo režīmu var izmantot, ja CNC
ierīcei nav funkciju sākotnējā strāvas stipruma un aktivizēšanas laiku
kontrolēšanai. Tālvadības savienojumu pamatā ir CNC interfeisa grafiks.
bp06dl2
- 18 -
© ESAB AB 2010
LV
2
Ja CNC ierīcei ir funkcijas sākotnējā strāvas stipruma un aktivizēšanas
laiku kontrolēšanai, iestatiet lokālās darbības/tālvadības slēdzi režīmā
REMOTE (TĀLVADĪBA) un CNC kontaktā pievienojiet kontaktus R un V.
Šajā režīmā CNC ierīce nodrošina analogos signālus sākotnējā strāvas
stipruma, aktivizēšanas laika un griešanas strāvas stipruma vērtību
kontrolēšanai. Mērogs ir tāds pats, kā standarta režīmā. Palīgloka
strāvas stiprumu regulē cits analogais signāls, 0—10 VDC, ja tas ir
pieejams, vai tas tiek paveikts, izmantojot bināro signālu atbilstoši CNC
ierīces interfeisa grafikam. Palīgloka strāvas stipruma signāla mērogs ir
10 VDC = 45 A.
3. Startējiet plazmas griešanu. Iespējams, būs jāiestata mainīgie, piemēram, gāzes
spiediens, plūsma, degļa augstums u.c.
4. Ja griešanu/aizzīmēšanu kāda iemesla dēļ nevar uzsākt, barošanas avots
parāda kļūmes kodu, kas norāda kļūmes cēloni, skatiet kļūmju kodus kļūmju
meklēšanas sadaļā.
6
APKOPE
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS IR BĪSTAMS DZĪVĪBAI
Pirms apkopes darbu sākšanas izslēdziet slēdzi pie strāvas kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Acu ievainojuma risks, veicot tīrīšanu ar saspiestu gaisu.
S Tīrot barošanas avotu, izmantojiet apstiprinātas aizsargbrilles ar sānu
aizsargiem.
S Izmantojiet tikai zema spiediena gaisa strūklu.
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks!
Vienmēr uzstādiet atpakaļ visus pārsegus, kas tika noņemti tīrīšanas darbu laikā,
pirms ieslēdzat atpakaļ strāvas padevi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
bp06dl2
- 19 -
© ESAB AB 2010
LV
UZMANĪBU!
Apkopi var veikt tikai personas, kas izgājušas atbilstošu apmācību.
UZMANĪBU!
Ja kāda iemesla dēļ tiek bloķēta aukstā gaisa plūsma, EPP-201 var pārkarst.
Šādā gadījumā var nostrādāt termiskie slēdži un novērst turpmāku darbību.
Neizmantojiet gaisa filtrus šajā barošanas avotā.
Uzturiet aukstā gaisa kanālus tīrus no putekļiem un šķēršļiem.
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas ar attiecīgām zināšanām par elektrību (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avotam regulāri jāpārbauda un/vai jātīra šeit norādītās vietas.
1. Pārbaudiet atgriezeniskā kabeļa savienojumu ar sagatavi.
2. Pārbaudiet, vai aizsargzemējuma vads no sagataves ir cieši pievienots pie
barošanas avota rāmja zemējuma.
3. Pārbaudiet degļa karstuma ekrānu. Nomainiet, ja tas ir bojāts.
4. Katru dienu pārbaudiet, vai degļa elektrods un elektroda uzgalis nav nodilis.
Notīriet jebkādas radušās šļakatas, nomainiet elektrodu un sprauslu, ja
nepieciešams.
5. Pārbaudiet, vai kabeļi un šļūtenes nav bojātas vai saliektas.
6. Pārbaudiet, vai visas kontaktdakšas un savienojumi, kā arī zemējuma spaile ir
cieši pievienota.
7. Izmantojot sausu, tīru zema spiediena saspiestu gaisu, iztīriet putekļus no visu
komponentu gaisa kanāliem, it īpaši no dzesēšanas ribām barošanas avota
priekšējā daļā. Putekļi ir siltuma izolators un samazina dzesēšanas jaudu.
Valkājiet aizsargbrilles.
8. Pārbaudiet, vai visas ienākošās strāvas līnijas ir atslēgtas. Valkājot aizsargbrilles
un sejas masku, ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir zems spiediens, iztīriet
barošanas avotu no iekšpuses.
bp06dl2
- 20 -
© ESAB AB 2010
LV
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS IR BĪSTAMS DZĪVĪBAI
Aprīkojuma pārbaudi vai remontu neļaujiet veikt citām personām, kam nav
atbilstošas zināšanas. Elektrotehnisko darbu drīkst veikt tikai pilnvaroti elektriķi.
UZMANĪBU!
Nekavējoties pārtrauciet visus darbus, ja barošanas avots nedarbojas pareizi.
Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt aprīkojuma kļūmju meklēšanu.
Izmantojiet tikai ieteicamās rezerves daļas.
Pirms vēršanās pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes
un inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Nav loka.
Kļūmes novēršana
S
S
S
Strāvas padeve tiek pārtraukta metināšanas
laikā.
S
S
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves
slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai padeves un atgriezeniskie
kabeļi ir pareizi pieslēgti.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas
stiprums.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši termiskās
pārslodzes drošinātāji (uz to norāda lampiņa
uz priekšējā paneļa).
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves
drošinātājus.
Bieži nostrādā slēdži aizsardzībai pret
pārkaršanu.
S
Pārbaudiet, vai nav pārsniegti barošanas
avota nominālie dati (piem., vai iekārta nav
pārslogota).
Slikta griešanas kvalitāte.
S
Pārbaudiet, vai atgriezeniskie kabeļi ir
pareizi pieslēgti.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas
stiprums.
Pārbaudiet, vai tiek izmantots atbilstošs
elektrods.
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves
drošinātājus.
S
S
S
bp06dl2
- 21 -
© ESAB AB 2010
LV
7.1
Kļūmju kodu saraksts
01
LINE VOLT, IDLE
08
TORCH ERROR
15
BUS CHARGER FAILURE
02
LINE VOLT, CUTTING
09
OCV OVER 40V, IDLE
17
IGBT DRIVER ERROR
03
CONTROL BIAS
10
OCV OVER 70V,
STARTUP
18
CUT/MARK VOLTAGE
TOO LOW
04
THERMAL (SWITCH
OPEN)
12
1Ф OPERATION,
SHUTDOWN
19
SLAVE P/S NOT
DETECTED
05
START ON POWER UP
13
OCV FAILURE
20
SHORTED IGBT, BUS
CHARGED
06
FAIL TO FIRE
14
AMBIENT TEMP
113 SLAVE P/S ERROR
Kods
Barošanas avota EPP-201 kļūmju kodu saturs.
01
Novirze lielāka par +/- 15% tukšgaitas režīmā.
02
Tīkla spriegums griešanas laikā krītas vairāk par 20%.
03
Problēma ar iepriekšējā sprieguma padevi kontroles kartei. Strāvas padeve +15 vai attiecīgi
-15 V nav sabalansēta, jānomaina karte.
04
Nostrādājis termiskās pārslodzes drošinātājs. Barošanas avotu nevar aktivizēt, līdz
pārkarsušie komponenti nav atdzisuši. Pārbaudiet, vai darbojas visi ventilatori un vai nav
bloķētas ventilācijas atveres.
05
CNC ierīces startēšanas slēdzis tika ieslēgts, kad tika ieslēgta strāvas padeve barošanas
avotam. Izslēdziet un ieslēdziet šo slēdzi, lai aktivizētu barošanas avotu.
06
Loks ne tiek iedegts 10 sekunžu laikā
PIEZĪME! CNC ierīcei ir mazāks pieļaujamais gaidīšanas laiks līdz loka iedegšanai, tāpēc tā
parastas darbības ietvaros atiestata barošanas avotu gaidstāves režīmā, pirms šī kļūme var
rasties.
08
Elektrodam tika padota strāva pirms impulsa platuma modulācijas aktivizēšanas. Iespējams,
to izraisīja elektroda saskarsme ar sprauslu deglī.
09
Atvērtas ķēdes spriegums tukšgaitas režīmā pārsniedz 40 V. Iespējams, to izraisījusi IGBT
noplūde vai bojāts impulsa platums modulāciju kartē.
10
Atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 70 V, kad tiek ieslēgts spriegums. Iespējams, to izraisa
IGBT noplūde vai bojāts impulsa platums modulāciju kartē.
12
Izslēgšanās fāzes krituma dēļ. Strāvas padeves ķēdē nostrādājis drošinātājs.
13
Atvērtas ķēdes spriegums nesasniedza 300 V pieļaujamajā laikā. Pārbaudiet impulsa
platuma modulēto ķēdi un avārijas apturēšanu J1.
14
Kontroles un regulēšanas bloka temperatūra pārsniedz 55 °C.
15
Kopnes spriegums nesasniedza 100 V pieļaujamajā laikā. Bojāts kopnes uzlādes relejs vai
rezistors aizsardzībai pret strāvas padeves pārtraukumiem.
17
Kļūme IGBT kontroles kartē.
18
Griešanas spriegums nokrities zem 70 V griešanas laikā vai zem 40 V aizzīmēšanas laikā.
19
Galvenais barošanas avots saņem signālus, lai nodrošinātu strāvas padevi papildu
barošanas avotam, taču šāda avota nav.
20
Noteikts atvērtas ķēdes spriegums pirms pulsa platuma modulācijas aktivizēšanas.
113
Kļūme papildu strāvas avotā.
bp06dl2
- 22 -
© ESAB AB 2010
LV
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
EPP-201 ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
EN 60974-1 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontu,
jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Vienmēr norādiet tās ierīces ražotāja numuru, uz ko attiecas rezerves daļas
pasūtījums. Ražošanas numurs norādīts uz ierīces parametru plāksnītes.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
bp06dl2
- 23 -
© ESAB AB 2010
Shēma
bp06e
- 24 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp06e
- 27 -
© ESAB AB 2010
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
Plasma System Control
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
E-- STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
24V AC
E
RED 05
F
K4
E-- STOP
E-- STOP
RED 06
15V
15V CNC
COMMON
0 TO 10V
0 TO 10V
+
PLASMA START
+
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
+
CUT CURRENT REF
M
PLASMA START
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
20K
RED 12
ARC ON
10K
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref)
RED 13
RED 14
RED 15
R
RED 16
RED 17
FOR LO: Icut = (20) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
FOR HI: Icut = (40) X (Vcut cur ref)
CLOSED FOR 400A; OPEN FOR 200A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
S
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
T
HI RANGE (400A)
10K
U
not used (reserved for P/A continuous)
V
PROCESS CONTROL SELECTION
W
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
10K
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
not used
PA CURRENT SELECT
Q PA0
PA CURRENT SELECT
115V AC
+
G
115V AC NEUTRAL
CNC
RED 07
MASTER SELECT - CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
10K
RED 21
X
+
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
MASTER CURRENT
Y
RED 23
GRN/YEL
D
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp06e
- 28 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-201
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 800 Plasma cutting
EPP-201
0463 148 086 Instruction manual RU
EPP-201
Notes
380 V / 400 V, 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp06o
- 29 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
© ESAB AB 2010
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising